KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

     

SPRENDIMAS

DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-83 „DĖL ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. kovo 20 d. Nr. T-143

Kaunas

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 70 straipsnio 11 dalimi, Kauno miesto savivaldybės taryba  nusprendžia:

Pakeisti Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašą, patvirtintą Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-83 „Dėl Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir papildyti tokiu 81 punktu:

81. Tėvams (globėjams), vykdantiems veiklą pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos vykdymo pažymą, 8.2, 8.5 ir 8.6 papunkčiuose nurodytos lengvatos taikomos pagal jų pačių pateiktus tai patvirtinančius dokumentus.“

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                Visvaldas Matijošaitis