ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-14 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR VALSTYBĖS TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. spalio 28 d. Nr. T-287

Alytus

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 24 straipsnio 3 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašą, patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimu Nr. T-14 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeisti aprašo IX skyrių ir jį išdėstyti taip:

 

IX SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS TURTO ĮKEITIMAS

 

81. Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis ilgalaikis materialusis turtas gali būti įkeistas įstatymų nustatytais atvejais savivaldybės tarybos sprendimu.

82. Savivaldybės nematerialusis, finansinis ir materialusis trumpalaikis turtas negali būti įkeistas.

83. Savivaldybė, neviršydama savivaldybės skolinimosi ir garantijų limitų bei turėdama teigiamą savivaldybės kontrolieriaus išvadą, savivaldybės tarybos sprendimu gali įkeisti turtą prievolių įvykdymui užtikrinti.

84. Prašyme įkeisti savivaldybės turtą turi būti nurodyta:

84.1. turto rekvizitai (inventorinis numeris, registro numeris, unikalus numeris, adresas, kiti duomenys);

84.2. turto įkeitimo tikslas;

84.3. kredito grąžinimo terminas;

84.4. kita svarbi informacija.

85. Savivaldybės administracija, gavusi šio aprašo 84 punkte nurodytus dokumentus, parengia savivaldybės tarybos sprendimo projektą dėl savivaldybės turto įkeitimo.“

2. Papildyti aprašą X skyriumi:

X SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

86. Ginčai, kilę dėl savivaldybės turto valdymo, naudojimo ar disponavimo juo, sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

87. Gauti nuomininkų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis 2016-04-27 Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų.“

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                              Nerijus Cesiulis