MUITINĖS DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

GENERALINIS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL IMPORTUOJAMŲ NAUDOTŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ MUITINIO ĮVERTINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2019 m. spalio 31 d. Nr. 1B-989

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Sąjungos muitinės kodekso įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 7 d. nutarimu Nr. 1224 „Dėl Sąjungos muitinės kodekso įgyvendinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 27 d. nutarimo Nr. 1332 „Dėl 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, ir 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas, taikymo Lietuvos Respublikoje taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“, 23 punktu:

1. T v i r t i n u Importuojamų naudotų transporto priemonių muitinio įvertinimo taisykles (pridedama).

2. P a v e d u iki 2019 m. gruodžio 20 d.:

2.1. Muitinio įvertinimo skyriui (V. Guobytė) su šiuo įsakymu supažindinti naudotų transporto priemonių importuotojus;

2.2. Muitinės mokymo centrui (P. Plačas) organizuoti mokymus muitinės pareigūnams dėl naudotų transporto priemonių muitinio įvertinimo reglamentavimo pakeitimo.

3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. birželio 26 d. įsakymą Nr. 1B-361 „Dėl Importuojamų naudotų transporto priemonių muitinio įvertinimo taisyklių patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

4. Šis įsakymas įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

 

 

 

Generalinio direktoriaus pavaduotojas,

atliekantis generalinio direktoriaus funkcijas                                                                 Jonas Miškinis

 

PATVIRTINTA

Muitinės departamento

prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

generalinio direktoriaus

2019 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 1B-989

 

 

IMPORTUOJAMŲ NAUDOTŲ transporto priemonių MUITINIO ĮVERTINIMO taisyklės

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Importuojamų naudotų transporto priemonių muitinio įvertinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja importuojamų naudotų transporto priemonių muitinės vertės nustatymo tvarką ir šiai vertei nustatyti naudojamų muitinio įvertinimo metodų taikymo sąlygas ir ypatybes.

2. Taisyklės taikomos asmenų importuojamų naudotų transporto priemonių, priskiriamų Kombinuotosios nomenklatūros, patvirtintos 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2658/87 (OL 2004 m. specialusis leidimas, 2 skyrius, 2 tomas, p. 382), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. spalio 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2018/1602, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedas (OL 2018 L 273, p. 1), 8701, 8702, 8703, 8704 ir 8711 pozicijoms ir turinčių Taisyklių 3 punkte nurodytas eksploatavimo charakteristikas (toliau – naudotos transporto priemonės).

3.  Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. Naudotos transporto priemonės – automobiliai, nuo kurių eksploatavimo pradžios praėjo daugiau kaip 6 mėnesiai (arba jų rida iki pateikimo išleidimo į laisvą apyvartą arba laikinojo įvežimo perdirbti muitinės procedūrai įforminti buvo didesnė kaip 6 000 km) arba apgadinti eismo įvykio metu ar dėl kitų priežasčių automobiliai, taip pat kitos transporto priemonės (motociklai, keturračiai motociklai), nusidėvėjusios dėl įprastinio naudojimo, apgadintos eismo įvykio metu ar dėl kitų priežasčių.

3.2. Apgadintos naudotos transporto priemonės – naudotos transporto priemonės su defektais, kurie atsirado dėl išorinių jėgų momentinio poveikio: eismo įvykio, stichinės nelaimės, trečiųjų asmenų veikos, gamtos jėgų momentinio poveikio (žaibo, vandens, floros ir faunos momentinis poveikis ir t. t.).

4. Taisyklės parengtos remiantis:

4.1. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (OL 2013 L 269, p. 1) (toliau – Sąjungos muitinės kodeksas), 70–72 ir 74 straipsniais;

4.2. 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, nuostatų įgyvendinimo taisyklės (OL 2015 L 343, p. 558) (toliau – Sąjungos muitinės kodekso įgyvendinimo aktas), 127–145 straipsniais;

4.3. Sąjungos muitinės kodekso įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 7 d. nutarimu Nr. 1224 „Dėl Sąjungos muitinės kodekso įgyvendinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 27 d. nutarimo Nr. 1332 „Dėl 1992 m. spalio 12 d. Tarybos Reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, ir 1993 m. liepos 2 d. Komisijos Reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančio Tarybos Reglamento (EEB) nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas, taikymo Lietuvos Respublikoje taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (toliau – Sąjungos muitinės kodekso įgyvendinimo taisyklės), 23 punktu;

4.4. Pasaulio muitinių organizacijos (toliau – PMO) Muitinio įvertinimo techninio komiteto dokumentu „Naudotų transporto priemonių su varikliu vertinimas“ (PMO Muitinio įvertinimo kompendiumas, PMO 2005 m., www.wcoomd.org).

5.  Naudotų transporto priemonių muitinei vertei nustatyti ir rizikos valdymui muitinė naudojasi muitinei prieinamomis informacinėmis sistemomis, bendradarbiaudama su informacinių sistemų valdytojais. Tuo atveju, jei turto vertinimo ataskaita buvo parengta informacinių technologijų priemonėmis, muitinė gali atlikti automatizuotą jos pagrindinių parametrų patikrą.

 

II SKYRIUS

muitinio įvertinimo metodų taikymas

 

6.  Naudotų transporto priemonių muitiniam įvertinimui taikomi muitinio įvertinimo principai ir metodai, kaip ir kitų prekių muitiniam įvertinimui. Šių metodų taikymo tvarka nustatyta Sąjungos muitinės kodekso 70–74 straipsniuose ir Sąjungos muitinės kodekso įgyvendinimo akto 127–146 ir 347 straipsniuose.

7Naudotų transporto priemonių muitinė vertė visų pirma turi būti nustatoma taikant sandorio vertės metodą, t. y. turi būti deklaruojama visa sumokėta ar mokėtina už naudotas transporto priemones pinigų suma, pridėjus pirkėjui tenkančias Sąjungos muitinės kodekso 71 straipsnyje nurodytas išlaidas, įskaitant transporto priemonių gabenimo iki įvežimo Sąjungos muitų teritoriją vietos, draudimo ir kitas su jų gabenimu susijusias išlaidas.

8Kai deklaruojama naudotų transporto priemonių muitinė vertė nustatyta taikant sandorio vertės metodą, muitinės pareigūnas, atlikdamas muitinės deklaracijos ir kartu pateiktų dokumentų tikrinimą, vadovaujasi Importuojamų prekių muitinio įvertinimo kontrolės taisyklių, patvirtintų Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2004 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 1B-431 „Dėl Importuojamų prekių muitinio įvertinimo kontrolės taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Kontrolės taisyklės), 22.1, 22.2, 22.4–22.12 papunkčiais.

9.  Naudotų transporto priemonių sandorio vertė apskaičiuojama remiantis jų pirkimą-pardavimą pagrindžiančiais įrodymais, t. y. pirkimo-pardavimo sutartimis, sąskaitomis faktūromis (invoice), mokėjimo dokumentais, kuriais remiantis galima identifikuoti atsiskaitymą už konkrečią transporto priemonę, transporto priemonių eksporto į Sąjungos muitų teritoriją dokumentais, transporto ir draudimo paslaugų sąskaitomis faktūromis ir kt. Taip pat muitinei gali būti teikiama elektroniniu paštu ar kitomis elektroninėmis komunikavimo priemonėmis gauta informacija apie sandorio sudarymo aplinkybes (t. y. kaip pirkėjas ir pardavėjas susitarė dėl prekių pirkimo-pardavimo sutarties sąlygų, kainos, apmokėjimo sąlygų ir kt.).

Jeigu naudotos transporto priemonės gabenamos nemokamai arba pirkėjo transportu, į prekių muitinę vertę įskaitytinos vežimo išlaidos apskaičiuojamos vadovaujantis Sąjungos muitinės kodekso įgyvendinimo akto 138 straipsnio 3 dalimi.

Jeigu naudotos transporto priemonės įsigyjamos aukcionuose, muitinei turi būti pateikiami visi pirkimo aukcionuose dokumentai, kuriuose nurodytos naudotų transporto priemonių įsigijimo kainos, aukcionų mokesčiai ir kita.

10Vadovaujantis Su muitine verte susijusių duomenų deklaracijos pildymo instrukcijos, patvirtintos Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2016 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 1B-246 „Dėl Su muitine verte susijusių duomenų deklaracijos pildymo instrukcijos patvirtinimo“ (toliau – Su muitine verte susijusių duomenų deklaracijos pildymo instrukcija), 7 punktu, muitinės pareigūnas, įvertinęs rizikos požymius, gali nurodyti importuotojui pateikti Su muitine verte susijusių duomenų deklaraciją (toliau – D.V.1) norint teisingai nustatyti muitinę vertę.

11Taikant veiklos tęstinumo procedūrą, D.V.1 teikiama vadovaujantis Su muitine verte susijusių duomenų deklaracijos pildymo instrukcijos 5 punktu.

12.  Jei muitinė turi pagrįstų abejonių dėl to, ar deklaruota sandorio vertė atspindi visą sumokėtą arba mokėtiną sumą už naudotą transporto priemonę, kaip nurodyta Sąjungos muitinės kodekso 70 straipsnio 1 dalyje, ji gali paprašyti deklaranto pateikti papildomą informaciją ir dokumentus, kurie pagrįstų deklaruotą sandorio vertę.

13.  Naudotų transporto priemonių muitiniam įvertinimui sandorio vertės metodas netaikomas, jeigu:

13.1. neįvykdomos Sąjungos muitinės kodekso 70 straipsnio 3 dalyje nurodytos sąlygos;

13.2. Sąjungos muitinės kodekso įgyvendinimo akto 140 straipsnyje nurodytu atveju, jeigu:

13.2.1. kyla pagrįstų abejonių, ar deklaruojama naudotų transporto priemonių sandorio vertė lygi visai sumokėtai arba mokėtinai pinigų sumai; arba

13.2.2. muitiniam tikrinimui pateikti dokumentai, kuriuose nurodyti neišsamūs duomenys arba jų teisingumas kelia abejonių ir deklaruota naudotų transporto priemonių sandorio vertė skiriasi (yra mažesnė) nuo panašių naudotų transporto priemonių importo kainų, kurios apskaičiuojamos remiantis transporto priemonių rinkos kainomis, nurodytomis Muitinės departamento aprobuotame Naudotų transporto priemonių kainų žinyne (kataloge) (toliau – Katalogas) ir vadovaujantis Taisyklių IV skyriaus nuostatomis, o importuotojas nepateikia informacijos, pagrindžiančios deklaruotą sandorio vertę, arba pateiktos informacijos nepakanka deklaruotos sandorio vertės pagrindimui.

14.  Jeigu muitinio tikrinimo metu nustatoma, kad yra Sąjungos muitinės kodekso įgyvendinimo akto 134 straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės, vadovaujantis Sąjungos muitinės kodekso įgyvendinimo akto 140 straipsnio 1 dalimi, apie tai informuojamas importuotojas ir siūloma jam pateikti paaiškinimus ir įrodymus, pagrindžiančius jo deklaruotą muitinę vertę.

15.  Nesant galimybės naudotų transporto priemonių muitiniam įvertinimui taikyti sandorio vertės metodo, jų muitinė vertė nustatoma iš eilės taikant Sąjungos muitinės kodekso 74 straipsnio 2 dalies a ir b punktus, jeigu turima duomenų apie tapačių arba panašių naudotų transporto priemonių, parduotų eksportui iš trečiųjų šalių į Sąjungos muitų teritoriją ir eksportuotų tuo pačiu arba maždaug tuo pačiu metu kaip ir transporto priemonės, kurių muitinė vertė turi būti nustatyta, sandorio vertes. Dedukciniu muitinio įvertinimo metodu naudotų transporto priemonių muitinę vertę vadovaujantis Sąjungos muitinės kodekso 74 straipsnio 2 dalies c punkto nuostatomis deklaruojant prekes muitinėje gali taikyti tik įmonės, kurių pagrindinė veikla yra prekyba naudotomis transporto priemonėmis, kai importuotojas pateikia muitinei informaciją (anksčiau įformintas muitinės deklaracijas, transporto priemonių pardavimo Sąjungos muitų teritorijoje sąskaitas faktūras, remonto išlaidų kalkuliacijas, jeigu transporto priemonės buvo remontuojamos, ir panašiai) apie naudotų transporto priemonių pardavimo Sąjungos muitų teritorijoje kainas.

16.  Sąjungos muitinės kodekso 74 straipsnio 2 dalies d punkte nustatytas apskaičiuotosios vertės (sumavimo) metodas, kurį taikant importuojamų prekių muitinė vertė apskaičiuojama pagal jų gamybos kaštus, naudotų transporto priemonių muitinei vertei nustatyti netaikomas.

17.  Jei naudotos transporto priemonės muitinės vertės neįmanoma nustatyti pagal Sąjungos muitinės kodekso 74 straipsnio 1 dalį, ji nustatoma vadovaujantis Sąjungos muitinės kodekso 74 straipsnio 3 dalimi ir Sąjungos muitinės kodekso įgyvendinimo taisyklių 23 punktu ir šių Taisyklių nuostatomis.

18.  Naudotų transporto priemonių importo kainos apskaičiuojamos remiantis transporto priemonių rinkos kainomis, nurodytomis Kataloge ir vadovaujantis Taisyklių IV skyriaus nuostatomis.

19.  Jeigu atitinkamų transporto priemonių kainos Kataloge nepateiktos, importuojamų naudotų transporto priemonių muitinei vertei nustatyti taikomos naudotų transporto priemonių importo kainos, apskaičiuotos remiantis Kataloge pateiktomis panašių (atitinkamo galingumo, panašių techninių charakteristikų ir senumo) transporto priemonių rinkos kainomis.

20.  Kitais Taisyklėse nenustatytais atvejais Katalogas taikomas remiantis jame nurodytais paaiškinimais.

21Individualūs Katalogo valdytojo rašytiniai atsakymai apie importuojamų naudotų transporto priemonių rinkos kainas taikomi tik tuo atveju, jei importuojamos naudotos transporto priemonės rinkos kainos negalima nustatyti remiantis Katalogu, t. y. jeigu jame nepateiktos tokių pat arba panašių transporto priemonių kainos.

22.  Jeigu naudota transporto priemonė yra senesnė ar naujesnė už tos pačios markės ir modelio transporto priemonę, kurios rinkos kaina pateikta Kataloge, jos rinkos kaina gali būti nustatoma ekstrapoliacijos būdu: apskaičiuojant vieneriems metams tenkantį dviejų pagal savo amžių šiai transporto priemonei artimiausių tos pačios markės ir modelio transporto priemonių importo kainų skirtumą, išreikštą procentais, jį padauginant iš pagal amžių artimiausios transporto priemonės importo kainos, ir priklausomai nuo to, ar ši transporto priemonė senesnė, ar naujesnė, pridedant prie šios kainos arba iš jos atimant. Šiuo būdu gali būti apskaičiuojama ne daugiau kaip trejais metais senesnės arba naujesnės nei kad nurodyta Kataloge transporto priemonės rinkos kaina.

1 pavyzdys. Automobilio „Dodge (USA) Avenger R/T“, 211 kW, 2011 m. laidos, rinkos kainos apskaičiavimas.

Naudotų transporto priemonių kainų žinyne (kataloge) tos pačios markės ir modelio automobilių rinkos kainos yra: 2012 m. automobilio – 10 943 Eur, 2013 m. automobilio – 12 384 Eur.

(12 384 - 10 943) / 12 384) x 100 = 11,64 proc.

10 943 Eur - 10 943 Eur x 11,64 / 100 = 9 669,23 Eur.

Ekstrapoliacijos būdu apskaičiuota automobilio „Dodge (USA) Avenger R/T“, 211 kW, 2011 m. laidos, rinkos kaina lygi 9 669,23 Eur.

2 pavyzdys. Automobilio „Hummer (USA) H2 Luxury“, 289 kW, 2011 m. laidos, rinkos kainos apskaičiavimas.

Naudotų transporto priemonių kainų žinyne (kataloge) tos pačios markės ir modelio automobilių rinkos kainos yra: 2009 m. automobilio – 29 220 Eur, 2010 m. automobilio – 32 869 Eur.

((32 869 - 29 220) / 29 220) x 100 = 12,49 proc.

32 869 Eur + 32 869 Eur x 12,49 / 100 = 36 974,34 Eur.

Ekstrapoliacijos būdu apskaičiuota automobilio „Hummer (USA) H2 Luxury“, 289 kW, 2011 m. laidos, rinkos kaina yra 36 974,34 Eur.

23.  Jeigu transporto priemonių, pagal savo technines charakteristikas, senumą ir galingumą panašių į naudotas transporto priemones, kurių muitinę vertę reikia nustatyti, rinkos kainos Kataloge nepateiktos, importuojamų naudotų transporto priemonių muitinė vertė nustatoma remiantis muitinės turimais duomenimis (kitais transporto priemonių rinkos kainų katalogais ar kitais duomenimis) ir apskaičiuojama taikant Sąjungos muitinės kodekso 74 straipsnio 2 dalies c punkto bei Sąjungos muitinės kodekso įgyvendinimo akto 142 straipsnio nuostatas, t. y. iš tos pačios markės ir modelio transporto priemonės arba į ją panašios transporto priemonės rinkos kainos, priklausomai nuo transporto priemonės senumo, pakoreguotos pagal Taisyklių 22 punktą, atimant naudotos transporto priemonės importo kainos elementus, kurie nurodyti Taisyklių 37 ir 38 punktuose ir apskaičiuojami Taisyklių 39 punkto nustatyta tvarka.

24.  Naudotų transporto priemonių turimi defektai gali būti fiksuojami surašant Importuojamos naudotos transporto priemonės defektų, atsiradusių dėl apgadinimo, aktą (priedas) (toliau – Aktas).

Aktą surašo deklarantas ir pateikia muitinei. Prie Akto turi būti pridėtos apgadintos naudotos transporto priemonės spalvotos matomų defektų fotografijos. Akte nurodytų duomenų ir fotografijų tikrumas turi būti patvirtintas deklaranto parašu. Jei naudota transporto priemonė turi vizualiai nematomus defektus, prie akto pridedamas Taisyklių 30 punkte nurodytas dokumentas.

Aktas gali būti užpildomas įforminant laikinojo įvežimo perdirbti muitinės procedūrą, muitinei priėmus sprendimą išleisti naudotą transporto priemonę su asmens pateikta galinčios atsirasti mokestinės prievolės dydžio garantija ir kitais atvejais.


 

III SKYRIUS

NUOSTATOS, TAIKOMOS MUITINIO ĮVERTINIMO TIKSLU

TEIKIAMOMS TURTO VERTINIMO ATASKAITOMS

 

25Jeigu muitinė apgadintoms naudotoms transporto priemonėms įvertinti netaiko sandorio vertės metodo ir kitų Sąjungos muitinės kodekse nustatytų muitinio įvertinimo metodų, apgadintų naudotų transporto priemonių muitinei vertei nustatyti gali būti pateikiama turto vertintojų surašyta turto vertinimo ataskaita.

26.  Turto vertinimo ataskaitoje, kuri pateikiama apgadintų naudotų transporto priemonių muitinei vertei nustatyti, rinkos vertė apskaičiuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 20 straipsnio 3 dalimi, Turto ir verslo vertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1K-159 „Dėl Turto ir verslo vertinimo metodikos patvirtinimo“, Kelių transporto priemonių vertės nustatymo tvarka ir Kelių transporto priemonių vertinimo instrukcija, patvirtintomis bendru Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2000 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. 120 ir finansų ministro 2000 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. 101 „Dėl Kelių transporto priemonių vertės nustatymo tvarkos ir Kelių transporto priemonių vertinimo instrukcijos patvirtinimo“ (toliau – Kelių transporto priemonių vertės nustatymo tvarka ir Kelių transporto priemonių vertinimo instrukcija), ir laikantis Taisyklių nuostatų.

27.  Turto vertinimo ataskaitose nevertinamos išlaidos, reikalingos naudotų apgadintų transporto priemonių sudėtinių dalių (pavyzdžiui žibintų, šviesos signalizacijos prietaisų ir kita), kurios neatitinka transporto priemonių atitikties reikalavimų, nustatytų Motorinių transporto priemonių, priekabų ir šių transporto priemonių sudedamųjų dalių atitikties įvertinimo atlikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 3-169 „Dėl Motorinių transporto priemonių, priekabų ir šių transporto priemonių sudedamųjų dalių atitikties įvertinimo atlikimo taisyklių patvirtinimo“, pakeitimui.

28.  Apskaičiuojant vertinamų apgadintų naudotų transporto priemonių atkūrimo (remonto) kaštus, į juos neįskaitoma naudotų transporto priemonių sudėtinių dalių, kurios buvo nuimtos (išmontuotos) po transporto priemonių įsigijimo, vertė ir importuojamų naudotų transporto priemonių sudėtinių dalių defektams, kurie yra apgadinimų po transporto priemonės įsigijimo pasekmė, pašalinti reikalingos išlaidos.

29.  Jei naudotos transporto priemonės įsigyjamos be tam tikrų sudėtinių dalių, tam, kad šias dalis būtų galima vertinti turto vertinimo ataskaitose, muitinei turi būti pateikta išsami informacija apie naudotų transporto priemonių būklę iki jų įsigijimo.

30.  Nustatant vertinamų apgadintų naudotų transporto priemonių atkūrimo (remonto) kaštus vizualiai nematomiems defektams atstatyti, išlaidos skaičiuojamos (vertinamos) tik tada, jeigu prie turto vertintojų sudarytų naudotų transporto priemonių vertinimo ataskaitų pridėti transporto priemonių gamintojų įgaliotų atstovų Lietuvoje arba kitų transporto priemonių remonto įmonių, įtrauktų į Muitinės departamento sudarytą Transporto priemonių remonto įmonių, kurios gali atlikti importuojamų transporto priemonių tikrinimą, sąrašą, dokumentai, kuriuose nurodyti duomenys apie nustatytus konkrečius vizualiai nematomus defektus (toliau – Dokumentai apie vizualiai nematomus defektus).

31.  Dokumentuose apie vizualiai nematomus defektus nurodoma naudotos transporto priemonės tikrinimo data ir laikas, paslaugos užsakovas ir mokėtojas, kokie vizualiai nematomi defektai buvo nustatyti, ir pateikiami nustatytus vizualiai nematomus defektus patvirtinantys įrodymai (išrašas iš kompiuterinės programos, specialisto nustatyti faktai ir išvada dėl gedimo ir panašiai). Komerciniai pasiūlymai dėl transporto priemonių remonto atlikimo nėra laikomi Dokumentais apie vizualiai nematomus defektus.

32Dokumentuose apie vizualiai nematomus defektus, kuriuose įvardinti variklio defektai, turi būti nurodomas keistino ar remontuotino variklio numeris, jei toks numeris yra numatytas pagal gamintojo nustatytus reikalavimus.

33. Dokumentai apie vizualiai nematomus defektus turi būti pasirašyti juos išdavusios įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens (prie dokumentų pridedamas įgaliojimas), taip pat defektus nustačiusio įmonės darbuotojo.

34.  Vertinamų apgadintų naudotų transporto priemonių rinkos vertė iki apgadinimo nustatoma pagal Katalogo duomenis. Jeigu duomenų apie vertinamų transporto priemonių (tos pačios markės ir modelio transporto priemonių) rinkos kainas Kataloge nėra, transporto priemonių rinkos vertė iki apgadinimo nustatoma atsižvelgiant į panašių markių ir modelių naudotų transporto priemonių rinkos kainas, nurodytas Kataloge.

Jeigu nėra galimybės apgadintų naudotų transporto priemonių rinkos vertės iki apgadinimo nustatyti šiame papunktyje nurodytais būdais, ji nustatoma lyginamosios vertės metodu, kuris taikomas remiantis Kelių transporto priemonių vertės nustatymo tvarka ir Kelių transporto priemonių vertinimo instrukcija.

35.  Jeigu turto vertinimo ataskaitose apskaičiuojama vertinamų apgadintų naudotų transporto priemonių likutinė vertė, taikomos tokios koeficientų reikšmės:

35.1. automobilio populiarumo apgadintų automobilių rinkoje koeficientas:

35.1.1. nuo 1 iki 0,9 – jeigu apgadinta naudotos transporto priemonės priekinė dalis arba deformuota jo laikančioji konstrukcija (kėbulo karkasas);

35.1.2. 1 – jeigu apgadinta naudotos transporto priemonės užpakalinė dalis;

35.2. rizikos dėl neįvertintų gedimų bei pakitimų (paklausos) rinkoje koeficientas:

35.2.1. nuo 1 iki 0,95 – jeigu yra akivaizdi transmisijos pažeidimų tikimybė;

35.2.2. – kitais nei Taisyklių 35.2.1 papunktyje nurodytais atvejais.

36.  Jeigu nustatant apgadintų naudotų transporto priemonių muitinę vertę naudojamasi turto vertinimo ataskaitos duomenimis, iš turto vertintojų apskaičiuotos naudotos transporto priemonės rinkos vertės atimami Taisyklių 37 ir 38 punktuose nurodyti naudotos transporto priemonės importo kainos elementai, kurie apskaičiuojami Taisyklių 39 punkto nustatyta tvarka. 

 

IV SKYRIUS

IMPORTUOJAMŲ NAUDOTŲ transporto priemonių IMPORTO KAINŲ APSKAIČIAVIMAS

 

37.  Naudotų Transporto priemonių importo kainos apskaičiuojamos remiantis Kataloge pateiktomis atitinkamų naudotų transporto priemonių rinkos kainomis, vadovaujantis Sąjungos muitinės kodekso 74 straipsnio 2 dalies c punkto ir Sąjungos muitinės kodekso įgyvendinimo akto 142 straipsnio nuostatomis, t. y. taikant dedukcinį muitinio įvertinimo metodą. Apskaičiuojant naudotos transporto priemonės importo kainą, iš Kataloge nurodytos atitinkamos transporto priemonės rinkos kainos atimama:

37.1. Lietuvoje registruotų įmonių, kurių pagrindinė veikla yra transporto priemonių prekyba, vidutinis pelnas;

37.2. vidutinės išlaidos, susijusios su transporto priemonių pardavimu Lietuvos rinkoje;

37.3. už į Sąjungos muitų teritoriją importuojamas trečiųjų šalių naudotas transporto priemones nustatyti importo muitai ir Lietuvos Respublikoje nustatyti importo mokesčiai.

38.  Tam tikros markės ir modelio bei amžiaus naudotos transporto priemonės importo kaina apskaičiuojama pagal šią formulę:

IKij = RKij - BP - Mpvm - Mim;

čia IKij – tam tikros markės ir modelio bei amžiaus naudotos transporto priemonės importo kaina eurais;

RKij – Kataloge nurodyta tam tikros markės ir modelio naudotos transporto priemonės rinkos kaina eurais;

BP – apskaičiuotas vidutinis įmonių, kurių pagrindinė veikla yra transporto priemonių prekyba, veiklos pelnas ir bendrosios išlaidos, susijusios su transporto priemonių pardavimu, eurais;

Mpvm – pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) suma eurais;

Mim – importo muito suma eurais.

39.  Naudotos transporto priemonės importo kainos elementai apskaičiuojami tokia tvarka:

39.1. Vidutinis įmonių, kurių pagrindinė veikla yra transporto priemonių prekyba, veiklos pelnas ir bendrosios išlaidos, susijusios su transporto priemonių pardavimu, eurais:

BP = RKij x % Pk /100;

čia Pk – įmonių, kurių pagrindinė veikla yra variklinių transporto priemonių pardavimas, bendrojo pelningumo norma, kuri apima įmonių pelną ir bendrąsias išlaidas, nustatoma pagal Lietuvos statistikos departamento apskaičiuoto įmonių, kurių kodas pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių yra G451, bendrojo veiklos pelningumo ataskaitinio laikotarpio duomenis;

39.2. PVM suma eurais apskaičiuojama atitinkamos naudotos transporto priemonės PVM apmokestinamąją vertę padauginus iš Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nustatyto PVM tarifo:

Mpvm = (RKij - BP) x % PVM / (100 + % PVM);

čia PVM – nustatytas PVM tarifas už importuojamas transporto priemones;

39.3. Importo muito suma eurais apskaičiuojama atitinkamos transporto priemonės apmokestinamąją vertę padauginus iš Sąjungos muitų teisės aktų nustatytos importo muito normos, taikomos atitinkamai naudotai transporto priemonei:

Mim = (RKij - BP - Mpvm) x % IM / (100 + % IM);

čia IM – importo muito tarifas, nustatytas už į Sąjungos muitų teritoriją importuojamas naudotas transporto priemones, kilusias iš trečiųjų šalių. Importo muito tarifo normos nustatomos Europos Sąjungos muitų teisės aktuose ir skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir oficialiajame Europos Sąjungos integruotojo tarifo (TARIC) tinklalapyje internete adresu: http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=lt, ir Lietuvos Respublikos integruotojo tarifo (LITAR) duomenų bazėje adresu: http://litarweb.cust.lt.

 

V SKYRIUS

MUITINIS TIKRINIMAS

 

40Naudotų transporto priemonių muitinės vertės tikrinimas po prekių išleidimo atliekamas vadovaujantis Kontrolės taisyklių VI skyriaus nuostatomis.

41Muitinio tikrinimo metu muitinės pareigūnas gali prašyti deklaranto tikslinti duomenis ir (arba) pateikti papildomus dokumentus. Jei abejonių nepavyksta išsklaidyti, muitinės pareigūnas nusprendžia, kad deklaruojamas muitinio įvertinimo metodas netaikytinas ir pateikia deklarantui:

41.1. muitinės turimus duomenis kito muitinio įvertinimo metodo taikymui;

41.2. duomenis galinčios atsirasti mokestinės prievolės dydžio garantijai apskaičiuoti.

Deklarantui pateikus nustatyto dydžio garantiją, naudota transporto priemonė išleidžiama į laisvą apyvartą, o dokumentai perduodami tikrinimui po prekės išleidimo.

42Tuo atveju, jei naudota transporto priemonė buvo remontuojama, deklarantas, norėdamas pagrįsti muitinę vertę, turi pateikti dokumentais pagrįstus įrodymus apie faktines naudotos transporto priemonės atkūrimo (remonto) išlaidas. Šie įrodymai vertinami, jei muitinio įforminimo metu buvo pateiktas Taisyklių 24 punkte nurodytas Aktas.

43Muitinė, atlikdama deklaruojamos naudotos transporto priemonės muitinės vertės tikrinimą, gali, nepriklausomai nuo importuotojo pateiktų dokumentų, susijusių su transporto priemonės apgadinimo ar defektų šalinimo sąmatos pagrindimu, sudaryti defektų šalinimo sąmatą, kreiptis į draudimo bendrovių žalų nustatymo ekspertus, nepriklausomus turto vertintojus, automobilių gamintojų autorizuotus centrus ir kt.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

44.  Turto vertinimo ataskaitų neatitikimai, kurie galėjo sąlygoti arba sąlygojo mokestinės žalos atsiradimą, taip pat remonto įmonės pateikti dokumentai apie vizualiai nematomus defektus, kai nurodyti defektai neatitinka faktinių, yra registruojami ir naudojami pažeidimų prevencijos, rizikos valdymo ir kitais tikslais.

45.  Naudotų transporto priemonių muitiniam įvertinimui taikant atitinkamų markių ir modelių naudotų transporto priemonių importo kainas, apskaičiuotas vadovaujantis Taisyklių IV skyriaus nuostatomis, taip pat nustatant transporto priemonių rinkos vertę iki apgadinimo, JAV ir Kanadoje pagamintų transporto priemonių pagaminimo metai laikomi tokias transporto priemones lydinčiuose registracijos dokumentuose nurodyti metai (modelio metai). Kitų transporto priemonių pagaminimo metai nustatomi remiantis šias transporto priemones lydinčiuose registracijos dokumentuose pateikta informacija ir kitais prieinamais informacijos apie transporto priemonių senumą šaltiniais (pavyzdžiui remiantis transporto priemonės identifikavimo numeriu (VIN).

46.  Taisyklių 39.1 papunktyje nurodytą įmonių, kurių pagrindinė veikla yra variklinių transporto priemonių pardavimas, bendrojo pelningumo normą Muitinės departamentas skelbia Lietuvos Respublikos muitinės interneto svetainės www.lrmuitine.lt rubrikoje „Verslui ir privatiems asmenims“ / „Prekių muitinis įvertinimas“.

47.  Transporto priemonių remonto įmonės, pageidaujančios atlikti importuojamų transporto priemonių tikrinimus ir surašyti Taisyklių 30 punkte nurodytus dokumentus, kreipiasi į teritorinę muitinę, kurios veiklos zonoje įmonė vykdo veiklą, su prašymu įtraukti į Transporto priemonių remonto įmonių, kurios gali atlikti importuojamų transporto priemonių tikrinimą, sąrašą. Prašyme nurodoma:

47.1. įmonės pavadinimas ir kodas;

47.2. remonto dirbtuvių, kuriose bus atliekamas importuojamų transporto priemonių tikrinimas, adresai;

47.3. transporto priemonių markės, kurių tikrinimui įmonė turi reikiamą įrangą (turi būti nurodoma, kokia įranga bus naudojama vizualiai nematomų defektų tikrinimui);

47.4. įmonės vadovas arba jo įgaliotas asmuo (pridedamas įgaliojimas).

48.  Transporto priemonių remonto įmonių, kurios gali atlikti importuojamų transporto priemonių tikrinimą, sąrašą Muitinės departamentas skelbia Lietuvos Respublikos muitinės interneto svetainės www.lrmuitine.lt rubrikoje „Verslui ir privatiems asmenims“ / „Prekių muitinis įvertinimas“.

49Muitinė, siekdama užkardyti pažeidimus naudotų transporto priemonių muitinio įvertinimo srityje, teikia visą reikalingą informaciją ir bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos kontroliuojančiomis ir teisėsaugos institucijomis, taip pat su kitų valstybių, tarptautinių organizacijų institucijomis ir organizacijomis.

_______________________________

 

Importuojamų naudotų

transporto priemonių muitinio

įvertinimo taisyklių

priedas

 

Importuojamos transporto priemonės defektų, atsiradusių dėl apgadinimo,

A K T A S

________________________

(data)

 

____________________ teritorinės muitinės ____________________ poste deklarantas

 

_______________ nustatė __________ transporto priemonės ____________________________

(vardas, pavardė)          (defektų skaičius)                                          (markė, modelis, spalva)

pagaminimo metai ___________________, identifikavimo Nr. ___________________,

 

defektus (duomenys apie transporto priemonės defektus pateikti lentelėje).

 

PRIDEDAMA:

1. _________ fotografijų.

2. _________ dokumentai apie vizualiai nematomus defektus.

 

Deklarantas                                        

_______________________________

                (parašas)                                            

 

_______________________________

  (vardas, pavardė)                                     

 

Duomenys apie transporto priemonės defektus

 

Eil.

Nr.

Sunaikintų, sugadintų dalių, detalių pavadinimai

Sugadinimo laipsnis, pobūdis ir

plotas

(1)

(2)

(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastaba. Neužpildyta lentelės dalis perbraukiama įstrižai.

___________