LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2004 M. BALANDŽIO 23 D. ĮSAKYMO NR. 1-45 „DĖL ŽEMĖS GELMIŲ REGISTRO TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. kovo 30 d. Nr. 1-127

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Žemės gelmių registro tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2004 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-45 „Dėl Žemės gelmių registro tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, 391.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

391.1. paraiškos gėlo požeminio vandens gavybos ar žvalgybos gręžiniui projektuoti ir savivaldybės išvados dėl gėlo požeminio vandens gavybos ar žvalgybos gręžinio projektavimo kopijos. Paraiškos gėlo požeminio vandens gavybos ar žvalgybos gręžiniui projektuoti kopija gali būti neteikiama, jei savivaldybės išvada dėl gėlo požeminio vandens gavybos ar žvalgybos gręžinio projektavimo išduota anksčiau nei 2019 m. sausio 1 d.;“

 

 

 

Direktorius                                                                                                       Giedrius Giparas