Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIO VERTINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2014 m. kovo 12 d. Nr. 243
Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 16 straipsniu ir įgyvendindama Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2011–2014 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. sausio 17 d. nutarimu Nr. IX-711 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2011–2014 metų programos patvirtinimo“, įgyvendinimo priemonių plano 1.13 priemonę, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisykles (pridedama).

2. Nustatyti, kad šiuo nutarimu patvirtintų Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių nuostatos netaikomos teisės aktų projektams, iki šio nutarimo įsigaliojimo pateiktiems derinti suinteresuotoms institucijoms arba priimančiam subjektui.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Teisingumo ministras                                                                      Juozas Bernatonis

 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 243

 

 

 

TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIO VERTINIMO TAISYKLĖS

 

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato valstybės ar savivaldybių įstaigų, kurios yra teisės aktų projektų rengėjos, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais atliekamo norminių teisės aktų projektų (toliau – teisės aktų projektai) antikorupcinio vertinimo tvarką.

2. Taisyklės netaikomos Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai, kuri, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 2 dalyje nustatytais atvejais atlikdama teisės aktų ar jų projektų antikorupcinį vertinimą, vadovaujasi šios tarnybos direktoriaus nustatyta teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo tvarka.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas – teisės aktų projektų vertinimas, siekiant nustatyti jais numatomo teisinio reguliavimo trūkumus, dėl kurių gali susidaryti sąlygos korupcijai pasireikšti.

3.2. Teisės akto projekto tiesioginis rengėjas – teisės akto projektą tiesiogiai parengęs subjektas: darbuotojas, darbuotojai ar darbo grupė.

3.3. Teisės akto projekto vertintojas antikorupciniu požiūriu (toliau – teisės akto projekto vertintojas) – valstybės ar savivaldybės įstaigos darbuotojas, padalinys, kuriam įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens yra pavesta vykdyti teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą.

Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme.

 

II SKYRIUS

TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIS VERTINIMAS

 

4. Valstybės ar savivaldybės įstaigoje teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą atlieka teisės akto projekto vertintojas. Teisės akto projekto vertintojui negali būti pavedama atlikti jo rengto teisės akto projekto antikorupcinio vertinimo.

5. Teisės akto projekto vertintojas, atlikdamas teisės akto projekto antikorupcinį vertinimą, analizuoja jo turinį, vertina jį pagal teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažymoje, kurios forma pateikta priede, nurodytus antikorupcinio vertinimo kriterijus (toliau – kriterijai), prognozuoja, kaip teisės akto projekto nuostatos gali sudaryti sąlygas atsirasti ar plisti korupcijai.

6. Teisės akto projekto antikorupcinis vertinimas atliekamas per įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis negu 3 darbo dienos.

 

III SKYRIUS

TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIO VERTINIMO PAŽYMOS RENGIMAS IR TEIKIMAS

 

7. Atlikęs teisės akto projekto antikorupcinį vertinimą ir nustatęs teisės akto projekto trūkumų antikorupciniu požiūriu, teisės akto projekto vertintojas užpildo teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažymą ir pateikia ją teisės akto projekto tiesioginiam rengėjui.

8Teisės akto projekto tiesioginis rengėjas, įvertinęs teisės akto projekto vertintojo nustatytus vertinto teisės akto projekto trūkumus antikorupciniu požiūriu, patikslina teisės akto projektą pagal teisės akto projekto vertintojo pastabas ir pasiūlymus ir (arba) atitinkamoje teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažymos grafoje pateikia savo argumentus dėl teisės akto projekto vertintojo pateiktų pastabų ir pasiūlymų, su kuriais nesutinka, taip pat pateikia pažymą ir patikslintą teisės akto projektą teisės akto projekto vertintojui.

9.  Teisės akto projekto vertintojas atitinkamoje teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažymos grafoje pažymi, ar teisės akto projekto tiesioginio rengėjo pataisų pakanka korupcijos atsiradimo rizikai mažinti. Nuostatas, kurių pataisymų, teisės akto projekto vertintojo nuomone, nepakanka, ir konkrečius jų vertinimo kriterijus teisės akto projekto vertintojas išvardija teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažymos preambulėje.

10.  Teisės akto projekto vertintojo ir teisės akto projekto tiesioginio rengėjo užpildyta teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma kartu su teisės akto projektu pateikiama įstaigos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui, priimančiam sprendimą dėl teisės akto projekto tobulinimo, priėmimo, siuntimo derinti ar pateikimo teisės aktą priimančiam subjektui.

11.  Atlikus teisės akto projekto antikorupcinį vertinimą ir nenustačius teisės akto projekto trūkumų antikorupciniu požiūriu, teisės akto projekto vertintojas užpildo teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažymą ir kartu su teisės akto projektu pateikia ją įstaigos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui, priimančiam sprendimą dėl teisės akto projekto tobulinimo, priėmimo, siuntimo derinti ar pateikimo teisės aktą priimančiam subjektui.

12. Jeigu teisės akto projektas teikiamas kitiems teisės aktą priimantiems subjektams, teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma turi būti vizuota teisės akto projektą teikiančios įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens.

13. Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma pridedama kaip lydimasis teisės akto projekto dokumentas ir paskelbiama Teisės aktų informacinėje sistemoje.

 

 

 

IV SKYRIUS

PAKARTOTINIS TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIS VERTINIMAS

 

14.  Kai derinant teisės akto projektą su kitomis valstybės ar savivaldybių įstaigomis, asociacijomis ar kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis jame atsiranda naujų pagal nustatytus kriterijus nevertintų nuostatų arba pakeičiamos antikorupciniu požiūriu jau vertintos teisės akto projekto nuostatos, arba kai teisės akto projekto nuostatos, kurioms nustatyti kriterijai nebuvo aktualūs antikorupcinį vertinimą atliekant pirmą kartą, pakeičiamos taip, kad minėti kriterijai tampa joms aktualūs, teisės akto projekto tiesioginis rengėjas pateikia jį teisės akto projekto vertintojui pakartotiniam antikorupciniam vertinimui atlikti.

15.  Pakartotinis teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas atliekamas Taisyklių II ir III skyriuose nustatyta tvarka.

 

V SKYRIUS

ATLIKTO TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIO VERTINIMO KOKYBĖS ĮVERTINIMAS

 

16Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo nustatytais atvejais atlikdama teisės aktų ar jų projektų antikorupcinį vertinimą, gali nagrinėti valstybės ar savivaldybių įstaigų atliktą teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą, taip pat prireikus teikti šioms įstaigoms pastabas ir pasiūlymus dėl jų atlikto teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo.

Valstybės ir savivaldybių įstaigos per 3 mėnesius nuo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pastabų ir pasiūlymų gavimo dienos raštu informuoja Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą apie tai, kaip atsižvelgta į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pateiktas pastabas ir pasiūlymus dėl teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo.

17Subjektai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės reglamento patvirtinimo“, nustatyta tvarka teikdami teisines išvadas dėl teisės aktų projektų, gali įvertinti ir pareikšti pastabas ir pasiūlymus dėl valstybės ar savivaldybių įstaigų atlikto teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo.

 

 

 

__________________

 

 

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių

priedas

 

 

(Pažymos forma)

 

TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIO VERTINIMO PAŽYMA

 

Teisės akto projekto pavadinimas:

Teisės akto projekto tiesioginis rengėjas:

Antikorupciniu požiūriu rizikingos teisės akto projekto nuostatos (nurodyti kriterijaus numerį, kurį taikant nustatytai korupcijos rizikai šalinti ar valdyti teisės akto projekte nenumatyta priemonių)[1]:

Antikorupciniu požiūriu rizikingos teisės akto projekto nuostatos, nustatytos atliekant antikorupcinį vertinimą po tarpinstitucinio derinimo (nurodyti kriterijaus numerį, kurį taikant nustatytai korupcijos rizikai šalinti ar valdyti teisės akto projekte nenumatyta priemonių)[2]:

 

Eil. Nr.

Kriterijus

Pagrindimas (nurodomos konkrečios teisės akto projekto ar kitų teisės aktų nuostatos, pagrindžiančios teigiamą atsakymą, arba pateikiamos antikorupcinį teisės akto projekto vertinimą atliekančio specialisto pastabos ir pasiūlymai dėl korupcijos rizikos mažinimo)

Teisės akto projekto pakeitimas, mažinantis korupcijos riziką, arba teisės akto projekto tiesioginio rengėjo argumentai, kodėl neatsižvelgta į pastabą

Išvada dėl teisės akto projekto pakeitimų arba argumentų, kodėl neatsižvelgta į pastabą

 

 

pildo teisės akto projekto vertintojas

pildo teisės akto projekto tiesioginis rengėjas

pildo teisės akto projekto vertintojas

1.

Teisės akto projektas nesudaro išskirtinių ar nevienodų sąlygų subjektams, su kuriais susijęs teisės akto įgyvendinimas

 

 

□ tenkina

□ netenkina

2.

Teisės akto projekte nėra spragų ar nuostatų, leisiančių dviprasmiškai aiškinti ir taikyti teisės aktą

 

 

□ tenkina

□ netenkina

3.

Teisės akto projekte nustatyta, kad sprendimą dėl teisių suteikimo, apribojimų nustatymo, sankcijų taikymo ir panašiai priimantis subjektas atskirtas nuo šių sprendimų teisėtumą ir įgyvendinimą kontroliuojančio (prižiūrinčio) subjekto

 

 

□ tenkina

□ netenkina

4.

Teisės akto projekte nustatyti subjekto įgaliojimai (teisės) atitinka subjekto atliekamas funkcijas (pareigas)

 

 

□ tenkina

□ netenkina

5.

Teisės akto projekte nustatytas baigtinis sprendimo priėmimo kriterijų (atvejų) sąrašas

 

 

□ tenkina

□ netenkina

6.

Teisės akto projekte nustatytas baigtinis sąrašas motyvuotų atvejų, kai priimant sprendimus taikomos išimtys

 

 

□ tenkina

□ netenkina

7.

Teisės akto projekte nustatyta sprendimų priėmimo, įforminimo tvarka ir priimtų sprendimų viešinimas

 

 

□ tenkina

□ netenkina

8.

Teisės akto projekte nustatyta sprendimų dėl mažareikšmiškumo priėmimo tvarka

 

 

□ tenkina

□ netenkina

9.

Jeigu pagal numatomą reguliavimą sprendimus priima kolegialus subjektas, teisės akto projekte nustatyta kolegialaus sprendimus priimančio subjekto:

9.1. konkretus narių skaičius, užtikrinantis kolegialaus sprendimus priimančio subjekto veiklos objektyvumą;

9.2. jeigu narius skiria keli subjektai, proporcinga kiekvieno subjekto skiriamų narių dalis, užtikrinanti tinkamą atstovavimą valstybės interesams ir kolegialaus sprendimus priimančio subjekto veiklos objektyvumą ir skaidrumą;

9.3. narių skyrimo mechanizmas;

9.4. narių rotacija ir kadencijų skaičius ir trukmė;

9.5. veiklos pobūdis laiko atžvilgiu;

9.6. individuali narių atsakomybė

 

 

□ tenkina

□ netenkina

10.

Teisės akto projekto nuostatoms įgyvendinti numatytos administracinės procedūros yra būtinos, nustatyta išsami jų taikymo tvarka

 

 

□ tenkina

□ netenkina

11.

Teisės akto projekte nustatytas baigtinis sąrašas motyvuotų atvejų, kai administracinė procedūra netaikoma

 

 

□ tenkina

□ netenkina

12.

Teisės akto projektas nustato jo nuostatoms įgyvendinti numatytų administracinių procedūrų ir sprendimo priėmimo konkrečius terminus

 

 

□ tenkina

□ netenkina

13.

Teisės akto projektas nustato motyvuotas terminų sustabdymo ir pratęsimo galimybes

 

 

□ tenkina

□ netenkina

14.

Teisės akto projektas nustato administracinių procedūrų viešinimo tvarką

 

 

□ tenkina

□ netenkina

15.

Teisės akto projektas nustato kontrolės (priežiūros) procedūrą ir aiškius jos atlikimo kriterijus (atvejus, dažnį, fiksavimą, kontrolės rezultatų viešinimą ir panašiai)

 

 

□ tenkina

□ netenkina

16.

Teisės akto projekte nustatytos kontrolės (priežiūros) skaidrumo ir objektyvumo užtikrinimo priemonės[3]

 

 

□ tenkina

□ netenkina

17.

Teisės akto projekte nustatyta subjektų, su kuriais susijęs teisės akto projekto nuostatų įgyvendinimas, atsakomybės rūšis (tarnybinė, administracinė, baudžiamoji ir panašiai)

 

 

□ tenkina

□ netenkina

18.

Teisės aktų projekte numatytas baigtinis sąrašas kriterijų, pagal kuriuos skiriama nuobauda (sankcija) už teisės akto projekte nustatytų nurodymų nevykdymą, ir nustatyta aiški jos skyrimo procedūra

 

 

□ tenkina

□ netenkina

19.

Kiti svarbūs kriterijai

 

 

□ tenkina

□ netenkina

 

 

Teisės akto projekto tiesioginis rengėjas:

 

 

 

 

Teisės akto projekto vertintojas:

 

 

(pareigos) (vardas ir pavardė)

 

(pareigos) (vardas ir pavardė)

 

 

 

 

 

(parašas) (data)

 

(parašas) (data)

 

 

 

––––––––––––––––––––

 [1]Jeigu tas pats kriterijus taikomas kelioms teisės akto projekto nuostatoms, nurodyti ir konkrečias teisės akto projekto nuostatas, dėl kurių galima korupcijos rizika nepašalinta ar kuriai valdyti teisės akto projekte nenumatyta priemonių.

[2] Tas pat.

[3]Pavyzdžiui, aiškiai ir išsamiai išdėstytos kontroliuojančio subjekto teisės ir pareigos, nustatyta standartizuota kontrolės atlikimo procedūra, reikalavimas fiksuoti atskirus kontrolės procedūros etapus ir jų rezultatus, atsakingų specialistų rotacija, užkirstas kelias kontroliuojančio ir kontroliuojamo subjektų tiesioginiam kontaktui be liudininkų ir panašiai.