Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl Lietuvos Respublikos VyriausybėS 2010 m. RUGPJŪČIO 25 d. NUTARIMO Nr. 1219 „dĖL NETEISĖTOS APYVARTOS NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ IR JŲ PIRMTAKŲ (PREKURSORIŲ) SUNAIKINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ĮGYVENDINANT LIETUVOS RESPUBLIKOS NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ KONTROLĖS ĮSTATYMĄ“ PAKEITIMO

 

2021 m. rugsėjo 8 d. Nr. 719

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutarimą Nr. 1219 „Dėl Neteisėtos apyvartos narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) sunaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymą“ ir jį išdėstyti nauja redakcija (Neteisėtos apyvartos narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) sunaikinimo tvarkos aprašas nauja redakcija nedėstomas):

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL NETEISĖTOS APYVARTOS NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ IR JŲ PIRMTAKŲ (PREKURSORIŲ) BEI Į OFICIALŲ SĄRAŠĄ NEĮTRAUKTŲ MEDŽIAGŲ SUNAIKINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ĮGYVENDINANT LIETUVOS RESPUBLIKOS NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ KONTROLĖS ĮSTATYMĄ

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 93 straipsnio 5 dalimi ir Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo 8 straipsnio 9 dalimi ir 14 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Neteisėtos apyvartos narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) bei į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų sunaikinimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Įgalioti Lietuvos policijos generalinį komisarą patvirtinti Iš neteisėtos apyvartos paimtų į I, II ir III sąrašus įtrauktų medžiagų perdavimo naudoti teisėsaugos institucijų kinologijos padaliniams tvarkos aprašą, suderintą su Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Viešojo saugumo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos, Muitinės departamentu prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Kalėjimų departamentu prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir Lietuvos kariuomenės karo policija.

3. Rekomenduoti Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai, teritorinėms prokuratūroms ir Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentui vadovautis šiuo nutarimu patvirtintu Neteisėtos apyvartos narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) bei į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų sunaikinimo tvarkos aprašu, sprendžiant paimtų iš neteisėtos apyvartos narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) bei į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų naikinimo klausimus.“

2. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintą Neteisėtos apyvartos narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) sunaikinimo tvarkos aprašą:

2.1. Pakeisti antraštę ir ją išdėstyti taip:

NETEISĖTOS APYVARTOS NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ IR JŲ PIRMTAKŲ (PREKURSORIŲ) BEI Į OFICIALŲ SĄRAŠĄ NEĮTRAUKTŲ MEDŽIAGŲ SUNAIKINIMO TVARKOS APRAŠAS“.

2.2. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1. Neteisėtos apyvartos narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) bei į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų sunaikinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato paimtų iš neteisėtos apyvartos narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) (į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų) ir į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų, kurios gali būti naudojamos neteisėtai narkotinių ar psichotropinių medžiagų gamybai, (toliau – medžiagos) sunaikinimo tvarką ikiteisminio tyrimo įstaigoms ir kriminalinės žvalgybos subjektams, taip pat įgaliotoms valstybės institucijoms (pareigūnams), nagrinėjančioms administracinių nusižengimų bylas.“

2.3. Pakeisti 11 punktą ir jį išdėstyti taip:    

11. Sunaikinus medžiagas, surašomas narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) bei į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų sunaikinimo aktas (pagal priedą), kurį pasirašo visi komisijos nariai ir kiti dalyvavę asmenys. Medžiagų sunaikinimo aktą komisijos pirmininkas pateikia naikinimą organizuojančiai įstaigai. Apie medžiagų sunaikinimą raštu pranešama sprendimą sunaikinti medžiagas priėmusiai institucijai (pareigūnui).“

2.4. Pakeisti 12 punktą ir jį išdėstyti taip:

12. Jeigu komisija, atlikdama Aprašo 9 punkte nustatytą patikrinimą, nustato, kad ant perduotų naikinti medžiagų pakuočių nurodyti pavadinimai, kiekis ar kiti duomenys neatitinka medžiagų sunaikinimo dokumentuose nurodytų duomenų, naikinimo procedūra komisijos pirmininko sprendimu nutraukiama ir daroma atitinkama žyma narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) bei į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų sunaikinimo akte. Komisijos pirmininkas nedelsdamas perduoda šį aktą naikinimą organizuojančios įstaigos vadovui. Nesunaikintos medžiagos grąžinamos į saugojimo vietą.“

2.5. Pakeisti priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

3. Šis nutarimas įsigalioja 2021 m. lapkričio 1 d.

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                                         Ingrida Šimonytė

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                                   Agnė Bilotaitė

 

Neteisėtos apyvartos narkotinių ir

psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) bei į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų sunaikinimo tvarkos aprašo
priedas

 

 

(Narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) bei į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų sunaikinimo akto forma)

 

___________________________________________________________________________

(įstaigos pavadinimas)

 

NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ IR JŲ PIRMTAKŲ (PREKURSORIŲ) BEI Į OFICIALŲ SĄRAŠĄ NEĮTRAUKTŲ MEDŽIAGŲ SUNAIKINIMO

AKTAS

 

____________________ Nr. _______________

(data)

 

(vieta)

 

Komisija apžiūrėjo šias medžiagas, kurias jai perdavė už medžiagų saugojimą atsakingas darbuotojas, ir nustatė, kad ant perduotų naikinti medžiagų pakuočių nurodyti pavadinimai, kiekis ir kiti duomenys atitinka duomenis, nurodytus komisijai pateiktuose medžiagų sunaikinimo dokumentuose, perduotų naikinti medžiagų pakuotės nepažeistos:

 

Eil. Nr.

Medžiagos pavadinimas

Kontrolinis pavyzdys, laboratorinis pavyzdys ar likusi medžiaga

Bendras medžiagos kiekis, g (kg), ml (l), arba tablečių skaičius

Pakuočių skaičius, vnt.

Duomenys apie objektų pakuotes

Specialisto išvados data, numeris

Specialistas, atlikęs tyrimą (vardas, pavardė)

Institucija, priėmusi sprendimą sunaikinti medžiagas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendras perduotų naikinti medžiagų pakuočių skaičius ______________________________.

(nurodyti skaičiais ir žodžiais)

Visos šiame akte nurodytos medžiagos ir tara sunaikintos visiškai –_____________________.

(nurodyti sunaikinimo būdą)

Pastaba. Naikinimo procedūra nutraukta komisijai nustačius, kad ant perduotų naikinti medžiagų pakuočių nurodyti pavadinimai, kiekis ar kiti duomenys neatitinka medžiagų sunaikinimo dokumentuose nurodytų duomenų: ____________________________.

(nurodyti)

 

Už medžiagų saugojimą atsakingas darbuotojas

 

 

 

 

 

 

(pareigų pavadinimas)

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

Komisijos pirmininkas

 

 

 

 

 

 

(pareigų pavadinimas)

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

Komisijos nariai:

 

(pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

 

(pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

 

(pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

 

(pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

 

Kiti dalyvavę asmenys:

 

(pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

 

(pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

 

(pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

 

(pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

 

 

 

____________________