LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO
2010 M. vasario 19 D. ĮSAKYMO NR. 1-43 „
DĖL STANDARTINIŲ ELEKTROS ENERGIJOS pirkimo-pardavimo SUTARČIŲ SU BUITINIAIS VARTOTOJAIS SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. lapkričio 24 d. Nr. 1-312

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Standartinių elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarčių su buitiniais vartotojais sąlygų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. 1-43 „Dėl Standartinių elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarčių su buitiniais vartotojais sąlygų aprašo patvirtinimo“:

1.   Pakeičiu 18.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

18.2. nemokamai teikti Vartotojui informaciją apie efektyvų elektros energijos vartojimą, teikiamas paslaugas, paslaugų teikimo sąlygas, paslaugų ir elektros energijos kainas bei tarifus, numatomus Sutarties pakeitimus ir kitą Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme, kituose teisės aktuose bei Sutartyje nustatyta tvarka reikalaujamą pateikti informaciją;

2. Pakeičiu 18.8 papunktį ir jį išdėstau taip:

„18.8. be papildomo mokesčio Vartotojui pateikti mokėjimų dokumentus su informacija apie faktinį (elektros apskaitos prietaisais automatiškai nuskaitytą, vartotojo deklaruotą arba Taisyklių 104.6 papunktyje nustatyta tvarka apskaičiuotą) elektros energijos suvartojimą ir palyginamąjį praėjusių metų to paties laikotarpio suvartojimą. Taip pat Vartotojo prašymu bei atsižvelgiant į vartotojo elektros energijos suvartojimą tiekėjai raštu ir (ar) elektroninių ryšių priemonėmis pateikia aiškius ir suprantamus pasiūlymus dėl elektros energijos kainų. Mokėjimų dokumentai Vartotojui pateikiami ne rečiau kaip du kartus per metus, o Vartotojo prašymu arba kai Vartotojas pasirinko gauti mokėjimų dokumentus elektroniniu būdu - ne rečiau kaip kas ketvirtį;“

3. Papildau nauju 18.9 papunkčiu:

18.9. Vartotojui teikiamuose mokėjimų dokumentuose, sutartyse ar jų pakeitimuose pateikti nuorodą į valstybės institucijų skelbiamų vartotojų organizacijų, energetikos agentūrų ar panašių organizacijų kontaktinę informaciją, įskaitant interneto svetainių adresus, kuriose galima gauti informacijos apie esamas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones, lyginamąsias galutinių energijos vartotojų charakteristikas ir energiją naudojančios įrangos technines specifikacijas;“

4. Papildau nauju 18.10 papunkčiu:

18.10 Vartotojo prašymu, Vartotojo nurodytam energijos taupymo paslaugų teikėjui teikti informaciją apie Vartotojo elektros mokėjimo dokumentus ir palyginamąjį praėjusių metų to paties laikotarpio suvartojimą;“

5. Papildau nauju 18.11 papunkčiu:

18.11. vykdyti kitas teisės aktuose nustatytas pareigas.“

6. Pakeičiu 21.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

21.6. be papildomo mokesčio gauti mokėjimų dokumentus su informacija apie faktinį (elektros apskaitos prietaisais automatiškai nuskaitytą, Vartotojo deklaruotą arba Taisyklių 104.6 papunktyje nustatyta tvarka apskaičiuotą) elektros energijos suvartojimą ir palyginamąjį praėjusių metų to paties laikotarpio suvartojimą. Taip pat Vartotojo prašymu bei atsižvelgiant į Vartotojo elektros energijos suvartojimą iš tiekėjo raštu ir (ar) elektroninių ryšių priemonėmis gauti aiškius ir suprantamus pasiūlymus dėl elektros energijos kainų. Mokėjimų dokumentai Vartotojui pateikiami ne rečiau kaip du kartus per metus, o Vartotojo prašymu arba kai Vartotojas pasirinko gauti mokėjimų dokumentus elektroniniu būdu - ne rečiau kaip kas ketvirtį;“

7. Papildau nauju 21.7 papunkčiu:

21.7. gaunamuose mokėjimų dokumentuose, sutartyse ar jų pakeitimuose gauti nuorodą į valstybės institucijų skelbiamų vartotojų organizacijų, energetikos agentūrų ar panašių organizacijų kontaktinę informaciją, įskaitant interneto svetainių adresus, kuriose galima gauti informacijos apie esamas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones, lyginamąsias galutinių energijos vartotojų charakteristikas ir energiją naudojančios įrangos technines specifikacijas;“

8. Papildau nauju 21.8 papunkčiu:

21.8. prašyti, kad nurodytam energijos taupymo paslaugų teikėjui tiekėjas teiktų informaciją apie Vartotojo elektros mokėjimų dokumentus ir palyginamąjį praėjusių metų to paties laikotarpio suvartojimą;“

9. Papildau nauju 21.9 papunkčiu:

21.9. kitas teises, nustatytas Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme, Taisyklėse ir kituose teisės aktuose.“

 

 

 

L. e. energetikos ministro pareigas                                                                  Rokas Masiulis