MOKSLO, INOVACIJŲ IR TECHNOLOGIJŲ AGENTŪROS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TECHNOLOGINĖS PLĖTROS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. gegužės 23 d. Nr. 2V-154

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 4-305/V-546 „Dėl Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros nuostatų patvirtinimo“, 10.1 papunkčiu bei atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 167 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano patvirtinimo“, IV prioriteto 1 krypties 2 darbo 6 punktą ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2017 m. gegužės 22 d. raštą Nr. SR-2315 „Dėl Technologinės plėtros projektų finansavimo sąlygų aprašo derinimo“,

tvirtinu Technologinės plėtros projektų finansavimo sąlygų aprašą (pridedama).

 

 

 

Direktorius                                                                                                         Kęstutis Šetkus


 

PATVIRTINTA

Mokslo, inovacijų ir technologijų

agentūros direktoriaus

2017 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. 2V-154

 

 

TECHNOLOGINĖS PLĖTROS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Technologinės plėtros projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja technologinės plėtros projektų paraiškų teikimo, vertinimo, atrankos, sprendimo priėmimo, lėšų skyrimo ir atsiskaitymo organizavimo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje (toliau – Agentūra) tvarką ir sąlygas.

2. Aprašas parengtas atsižvelgiant į:

2.1. Valstybinę studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–2020 metų plėtros programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1494 „Dėl Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–2020 metų plėtros programos patvirtinimo“;

2.2. 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) (toliau – de minimis reglamentas).

3. Lėšų skyrimo pagal Aprašą forma yra negrąžintina subsidija (dotacija).

4. Apraše vartojamos sąvokos:

4.1. Ataskaita – projekto (projekto etapo) įgyvendinimo ataskaita, kurioje Apraše nustatyta tvarka ir terminais pateikiami technologinės plėtros rezultatai, gauti vykdant projektą, formuluojamos pagrindinės išvados.

4.2. Atžalinė įmonė – besikurianti jauna inovacinė įmonė (pumpurinė įmonė, startuolis), kurios steigėjas arba vienas iš steigėjų yra mokslo ir studijų institucija arba įmonė ir kurios tikslas – komercinti mokslo ir studijų institucijoje (-ose) arba įmonėje (-ėse) sukurtus mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatus.

4.3. Ekspertų taryba – kaip apibrėžta Ekspertinio vertinimo organizavimo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje tvarkos apraše, patvirtintame Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros 2011 m. balandžio 8 d. įsakymas Nr. 2V-27 „Dėl Ekspertinio vertinimo organizavimo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

4.4. Finansuojamoji dalis – projektui finansuoti skiriama lėšų dalis, išreikšta procentais, kuri skaičiuojama nuo projekto vykdymo išlaidų, pripažintų tinkamomis, bendros sumos.

4.5. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis – Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka tarp projekto vykdytojo ir partnerio (-ių) sudaryta sutartis, kuria projekto vykdytojas ir partneris (-iai) įsipareigoja veikti bendrai projekto tikslams pasiekti bei nustato projekto rezultatų intelektinės nuosavybės ir sklaidos nuostatas.

4.6. Labai maža įmonė – kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme (įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 10 asmenų ir kurios metinė apyvarta ir (arba) bendra metinė balanso suma neviršija 2 mln. Eur).

4.7. Lėšų skyrimo sutartis – finansavimo, skirto projektui vykdyti, skyrimo sutartis.

4.8. Maža įmonė – kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme (įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 50 asmenų ir kurios metinė apyvarta ir (arba) bendra metinė balanso suma neviršija 10 mln. Eur).

4.9. Mokslo ir studijų institucija – juridinis asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme pateiktą apibrėžimą ir įregistruotas Švietimo ir mokslo institucijų registre.

4.10. Netiesioginės išlaidos – išlaidos, kurios nėra skiriamos tiesiogiai projekto veikloms vykdyti, tačiau yra būtinos ir tiesiogiai susijusios su tiesioginėmis projekto išlaidomis. Tokios išlaidos turi būti patirtos ir pagrįstos išlaidų pagrindimo ir jų apmokėjimo įrodymo ar lygiavertės įrodomosios vertės dokumentais.

4.11. Paraiška – dokumentas, parengtas pagal Aprašo reikalavimus, siekiant vykdyti projektą ir gauti finansavimą.

4.12. Pareiškėjas – mokslo ir studijų institucija, teikianti paraišką Agentūrai, siekdama vykdyti projektą ir gauti finansavimą.

4.13. Projektas – planingų ir tarpusavyje susijusių veiksmų seka technologinės plėtros srityje, siekiant per nustatytą laikotarpį nustatytais finansiniais ištekliais pasiekti užsibrėžtus tikslus ir rezultatus.

4.14. Projekto etapas – projekto įgyvendinimo laikotarpio dalis, apimanti ne ilgiau kaip vienerius finansinius metus, kurie prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

4.15. Projekto mokslinis vadovas – mokslininkas, atsakingas už projekto veiklų įgyvendinimą.

4.16. Projekto vykdytojas – mokslo ir studijų institucija, vykdanti projektą pagal lėšų skyrimo sutartį.

4.17. Technologinės plėtros komitetas kaip apibrėžta Ekspertinio vertinimo organizavimo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje tvarkos apraše, patvirtintame Agentūros direktoriaus 2011 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 2V-27 „Dėl Ekspertinio vertinimo organizavimo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

4.18. Tinkamos išlaidos išlaidos, tiesiogiai susijusios su projekto vykdymu, atitinkančios Apraše nustatytus reikalavimus.

4.19. Vidutinė įmonė – kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme (įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 250 asmenų ir kurios metinė apyvarta neviršija 50 mln. Eur, ir (arba) bendra metinė balanso suma neviršija 43 mln. Eur).

4.20. Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Bendrajame bendrosios išimties reglamente, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

TECHNOLOGINĖS PLĖTROS PROJEKTŲ TIKSLAS, REMIAMOS VEIKLOS

 

5. Technologinės plėtros projektų tikslas – sudaryti palankias sąlygas technologinei plėtrai, skatinant mokslo ir verslo bendradarbiavimą.

6. Pagal Aprašą remiamas taikomųjų mokslinių tyrimų, technologinės plėtros vykdymas ir inovacijų, reikalingų viešojo ir privataus sektoriaus problemoms spręsti, kūrimas.

 

III SKYRIUS

REIKALAVIMAI PROJEKTŲ VYKDYTOJAMS IR PARTNERIAMS, PROJEKTAMS

 

7. Pagal Aprašą galimi projekto vykdytojai yra mokslo ir studijų institucijos.

8. Projektas turi būti įgyvendinamas su partneriu (-iais). Pagal Aprašą galimi partneriai yra privatieji juridiniai asmenys, atitinkantys labai mažos, mažos ar vidutinės įmonės statusą. Bent vienas projekto partneris turi būti Lietuvoje registruota įmonė, vykdžiusi aktyvią veiklą per paskutinius kalendorinius metus, t. y. įmonės metinė apyvarta yra ne mažesnė kaip 3 000 Eur (trys tūkstančiai Eur) per paskutinius prieš paraiškos pateikimą finansinius metus arba per įmonės veiklos laikotarpį, jei ji veikia trumpiau nei metus.

9. Projekto vykdytojas privalo sudaryti jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį su partneriu (-iais).

10. Finansavimas gali būti skiriamas pareiškėjams visose srityse, išskyrus 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1301/2013 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir dėl konkrečių su investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslu susijusių nuostatų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1080/2006 (OL 2013 L 347, p. 289), 3 straipsnio 3 dalyje ir de minimis reglamento 1 straipsnio 1 dalyje nustatytus atvejus.

11. Projekto vykdytojui ir (ar) partneriui(-iams) negali būti skiriamos lėšos pagal Aprašą, jei:

11.1. jam yra iškelta byla dėl bankroto, jis yra likviduojamas arba jis priskiriamas sunkumų patiriančios įmonės kategorijai;

11.2. yra neįvykdęs įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;

11.3. yra neįvykdęs su mokesčių mokėjimu susijusių įsipareigojimų pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;

11.4. teikdamas informaciją, kurios reikalaujama kaip būtinos sąlygos teikiant paraiškas arba pasirašant lėšų skyrimo sutartį, pateikia neteisingą informaciją;

11.5. gavęs finansavimą iš Agentūros, nesilaikė sutartinių įsipareigojimų;

11.6. bandė gauti konfidencialią informaciją arba daryti įtaką Agentūros valstybės tarnautojams, darbuotojams, ekspertams ar programų tarybų nariams;

11.7. jo vadovas ar vyriausiasis buhalteris turi neišnykusį teistumą dėl nusikalstamos veikos nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ar verslo tvarkai arba finansų sistemai.

12. Mokslo ir studijų institucija turi turėti veikiančią teisių, atsirandančių iš intelektinės veiklos rezultatų, valdymo tvarką.

13. Jei Agentūra nustato, kad paraiškoje buvo pateikta klaidinga informacija, Agentūra turi teisę:

13.1. nutraukti projekto (įskaitant kitus projekto etapus) finansavimą;

13.2. svarstyti dėl projekto vykdytojo tinkamumo gauti finansavimą Agentūros administruojamose programose ar priemonėse.

14. Tinkamuose finansuoti projektuose numatomas pasiekti rezultatas turi atitikti MTEP etapų klasifikacijos 5 (maketo (modelio) patikrinimas imituojant realias sąlygas) ir vėlesnių etapų veiklos rezultatus.

15. Projektų atranka vykdoma atliekant ekspertinį vertinimą vadovaujantis šiais prioritetiniais projektų atrankos kriterijais:

15.1. kuriuos įgyvendina atžalinės įmonės (pumpurinės įmonės, startuoliai), įsteigtos komercinti mokslo ir studijų institucijoje (-ose) sukurtus MTEP rezultatus ne anksčiau kaip prieš vienerius metus iki paraiškos pateikimo;

15.2. prie kurių įgyvendinimo partneris (-iai) prisideda didesne procentine apimtimi nei nustatyta Aprašo 24 punkte;

15.3. kurių rezultatai atitinka vėlesnį MTEP etapų klasifikacijos etapą.

16. Už atitiktį Aprašo 15 punkte nurodytiems prioritetiniams projektų atrankos kriterijams projektams skiriami balai (maksimalus galimas balų skaičius pagal kiekvieną kriterijų nurodytas Aprašo 3 priede). Pagal šį Aprašą privaloma surinkti minimali balų suma yra 30.

 

IV SKYRIUS

BENDRIEJI FINANSAVIMO PRINCIPAI

 

17. Agentūra Aprašo nustatyta tvarka skiria lėšas tik toms projektų veikloms, kurios nefinansuojamos iš kitų finansavimo šaltinių lėšų. Projekto vykdytojas ir partneris(-iai) planuoja tik tas MTEP veiklas, darbus, įrangos įsigijimą, žmogiškuosius išteklius ir kitas priemones, be kurių neįmanoma pasiekti projekto rezultatų. Lėšos skiriamos projekto etapui. Dėl tolesnio projekto etapo finansavimo pareiškėjai kreipiasi Aprašo 63 punkte ir lėšų skyrimo sutartyje nustatyta tvarka.

18. Pagal Aprašą finansavimas yra de minimis pagalba. Aprašas nustato de minimis pagalbos teikimo sąlygas, kurios atitinka de minimis reglamento nuostatas ir yra suderinamos su bendrąja rinka. Jei pagalbą numatoma mokėti dalimis, de minimis pagalbos dydis diskontuojamas vadovaujantis de minimis reglamento 3 straipsnio 6 dalimi.

19. Vadovaujantis de minimis reglamento 3 straipsnio nuostatomis, bendra de minimis pagalbos, suteiktos vienai įmonei, suma neturi viršyti 200 000 Eur (dviejų šimtų tūkstančių eurų) per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį. Bendra de minimis pagalbos, suteiktos vienai įmonei, vykdančiai krovinių vežimo keliais veiklą samdos pagrindais arba už atlygį, per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį, suma neturi viršyti 100 000 Eur (šimto tūkstančių eurų). Šios ribos taikomos neatsižvelgiant į de minimis pagalbos formą arba siekiamus tikslus ir neatsižvelgiant į tai, ar valstybės narės suteikta pagalba yra visa arba iš dalies finansuojama valstybės biudžeto ištekliais. Viena įmonė apima visas įmones, kaip nurodyta de minimis reglamento 2 straipsnio 2 dalyje. Ar yra susijęs su kitais subjektais, pareiškėjas gali pasitikrinti pagal Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos parengtą klausimyną „Ar paramos gavėjas susijęs su kitais subjektais“, kuris paskelbtas Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos interneto svetainėje http://www.kt.gov.lt/.  

20. Agentūra paraiškos vertinimo metu patikrina pareiškėjo teisę gauti vienai įmonei, kaip nurodyta de minimis reglamento 2 straipsnio 2 dalyje, suteikiamą de minimis pagalbą ir rezervuoja de minimis pagalbos sumą Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre. Per 5 darbo dienas nuo lėšų skyrimo sutarties pasirašymo dienos Agentūra suteiktą de minimis pagalbos sumą registruoja Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre.

21. De minimis pagalba nėra kaupiama su valstybės pagalba, skiriama toms pačioms tinkamoms išlaidoms finansuoti, jeigu dėl tokio pagalbos kaupimo būtų viršytas 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 187, p. 1), arba Europos Komisijos priimtame sprendime nustatytas didžiausias atitinkamas pagalbos intensyvumas arba kiekvienu atveju atskirai nustatyta pagalbos suma.

22. Jei projekto vykdytojui per projekto įgyvendinimo laikotarpį faktiškai pervesta finansavimo suma yra mažesnė nei sprendime dėl finansavimo skyrimo, projekto vykdytojui suteiktos de minimis pagalbos dydis nėra tikslinamas.

23. Neskyrus projekto vykdytojui finansavimo ar projekto vykdytojui atsisakius vykdyti projektą, nesuteikta de minimis pagalba išregistruojama iš Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro. Apie tokį atsisakymą projekto vykdytojas turi raštu informuoti Agentūrą.

24. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis (de minimis pagalba) negali viršyti:

24.1. 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų projekto vykdytojui;

24.2. 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų partneriui, jeigu partneris yra labai maža įmonė. Partneris privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 20 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų;

24.3. 70 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų partneriui, jeigu partneris yra maža įmonė. Partneris privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 30 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų;

24.4. 60 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų partneriui, jeigu partneris yra vidutinė įmonė. Partneris privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau negu 40 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.

25. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) lėšų. Bent vienas projekto partneris (įmonė) turi savo lėšomis prisidėti prie projekto įgyvendinimo. Projekto partnerio(-ių) įnašas gali būti piniginis, taip pat gali būti mokamas kaip darbo užmokestis darbuotojams, įsigyjamos projekto vykdymui reikalingos medžiagos, perkamos paslaugos ir kt.

26. Projekto biudžetas turi būti planuojamas visam projekto laikotarpiui ir kiekvieniems kalendoriniams metams, jei projekto vykdymo laikotarpis ilgesnis nei vieneri kalendoriniai metai.

27. Projekto biudžetas, nuo kurio apskaičiuojama Agentūros finansuojama projekto biudžeto dalis, negali viršyti 100 tūkst. Eur. Bendra įmonių išlaidų dalis turi sudaryti ne mažiau kaip 40 proc. viso projekto biudžeto.

28. Darbo užmokesčio išlaidos neturi viršyti pareiškėjo / lėšų gavėjo institucijoje atitinkamos specializacijos ir kvalifikacijos darbuotojams nustatyto darbo užmokesčio. Projekto vykdytojo (partnerio) darbuotojui projekte negali būti planuojamos išmokos, kurios būtų mokamos kaip autorinis atlyginimas arba kaip atlyginimas už paslaugas.

29. Lėšų projektui finansuoti dalis, skiriama įrangos (ilgalaikio turto įsigijimo, nusidėvėjimo ar amortizacijos) išlaidoms, negali viršyti 50 proc. projekto vykdytojo (partnerio) tinkamų išlaidų projekte. MTEP veikloms vykdyti būtinos įrangos įsigijimo išlaidos yra tinkamos, jei planuojama įsigyti įranga nėra viešai prieinama atviros prieigos centruose arba viešai prieinamos įrangos pajėgumų nepakanka veiksmingai vykdyti projekto veiklas arba įrangos panaudojimo galimybės kitaip apribotos.

30. Projekto vykdytojo projekto etapo lėšų dalis, skiriama projekto netiesioginėms išlaidoms finansuoti, negali viršyti 15 proc. jo tinkamų išlaidų, o projekto partnerio – 10 proc. jo tinkamų išlaidų.

31. Išlaidų pagal paslaugų sutartis tiesioginėms veikloms vykdyti dalis negali viršyti 20 proc. projekto tinkamų išlaidų.

32. Projekto vykdytojas (partneris), pirkdamas prekes, paslaugas ar darbus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, jeigu jis yra perkančioji organizacija. Jeigu projekto vykdytojas (partneris) nėra perkančioji organizacija pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, vykdydamas pirkimus, kurių vertė yra iki 58 000 Eur be pirkimo pridėtinės vertės mokesčio, vadovaujasi skaidrumo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo principais, o vykdydamas pirkimus, kurių vertė viršija 58 000 Eur be pirkimo pridėtinės vertės mokesčio, vadovaujasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.947 straipsnio „Viešo konkurso paskelbimas“ reikalavimais.

33. Projekto partneris (įmonė) projekto veiklas savo apskaitoje turi apskaityti kaip išlaidas MTEP darbams bei, teikdami informaciją statistiką tvarkančioms institucijoms ir įstaigoms įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, pateikti informaciją ir apie MTEP darbams skirtas išlaidas.

 

V SKYRIUS

TINKAMOS IR NETINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

 

34. Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti:

34.1. aiškiai apibrėžtos pagal Aprašo 35 punkte nustatytas išlaidų kategorijas;

34.2. patirtos, realios ir teisingos, pagrįstos finansiniais dokumentais;

34.3. būtinos projektui įvykdyti;

34.4. patirtos projekto įgyvendinimo metu.

35. Tinkamų išlaidų, kurioms finansuoti Apraše nustatyta tvarka gali būti skiriamos lėšos, kategorijos:

35.1. išlaidos projekto personalui (projekto darbo grupę, vykdančią projekto tiesiogines veiklas, gali sudaryti ne daugiau kaip 5 etatai), komandiruočių išlaidos;

35.2. išlaidos priemonėms ir įrangai (ilgalaikiam turtui);

35.3. išlaidos pagal paslaugų sutartis;

35.4. išlaidos medžiagoms, atsargoms ir panašiems produktams (trumpalaikiam turtui);

35.5. netiesioginės išlaidos.

36. Netinkamos išlaidos yra:

36.1. baudos, finansinės sankcijos ir bylinėjimosi išlaidos;

36.2. debeto palūkanos, finansinių operacijų išlaidos, uostų, komiso rinkliavos ir nuostoliai, atsiradę dėl užsienio valiutos keitimo, kiti grynai finansinių sandorių kaštai;

36.3. paskolų, išperkamosios nuomos išlaidos;

36.4. pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM), kurį pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus galima įtraukti į PVM atskaitą, net jeigu toks PVM į atskaitą įtrauktas nebuvo;

36.5. projekto parengimo išlaidos.

37. Išlaidos pripažįstamos tinkamomis, jei atitinka Reikalavimus tinkamoms išlaidoms (1 priedas) bei yra teisingai ir sąžiningai paskirstytos pagal Aprašo 35 punkte nustatytas išlaidų kategorijas.

 

VI SKYRIUS

PARAIŠKŲ PATEIKIMAS

 

38. Paraiškos teikiamos pagal kvietimus. Kvietimai teikti paraiškas yra viešai skelbiami Agentūros interneto svetainėje www.mita.lt. Informacija apie kvietimo metu gautas paraiškas paskelbiama Agentūros interneto svetainėje per 5 darbo dienas nuo kvietimo paskutinės dienos. Kvietime gali būti nustatyti papildomi reikalavimai (projektų trukmei, skiriamos paramos dydžiui ir pan.).

39. Projekto mokslinis vadovas, projekto vykdytojo ir visų projekto partnerių vardu, kvietime nustatyta tvarka Agentūrai turi pateikti paraišką, parengtą pagal Agentūros direktoriaus įsakymu patvirtintą formą, ir paraiškoje nurodytus pridedamus dokumentus.

 

VII SKYRIUS

PARAIŠKŲ VERTINIMAS

 

40. Vertinant paraiškas, yra atliekamas:

40.1. administracinis vertinimas;

40.2. ekspertinis vertinimas.

41. Administracinį vertinimą atlieka Agentūros direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė.

42. Administracinio vertinimo metu tikrinama, ar pateikti visi prašomi dokumentai bei reikiama informacija, taip pat ar paraiška atitinka Aprašo III-VI skyrių reikalavimus. Darbo grupė, atlikusi administracinį vertinimą, užpildo Paraiškos administracinio vertinimo lentelę (2 priedas) ir priima sprendimą dėl paraiškos teikimo (neteikimo) ekspertiniam vertinimui.

43. Tuo atveju, jei paraiškoje yra netikslumų, Agentūra turi teisę paprašyti projekto vadovo patikslinti paraiškoje pateiktą informaciją ne vėliau kaip per 5 darbo dienas. Projekto vadovui per nustatytą terminą nepatikslinus informacijos, paraiška atmetama. Apie priimtą Administracinio vertinimo darbo grupės sprendimą dėl paraiškos atmetimo Agentūra informuoja projekto vadovą, per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos išsiųsdama jam informacinį pranešimą.

44. Jeigu darbo grupė, atlikusi administracinį vertinimą, remdamasi paraiška ir patikslinta informacija, nustato, kad paraiška atitinka visus Aprašo 2 priede keliamus reikalavimus, paraiška teikiama ekspertiniam vertinimui.

45. Ekspertinis vertinimas organizuojamas Ekspertinio vertinimo organizavimo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje tvarkos aprašo, patvirtinto Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros 2011 m. balandžio 8 d. įsakymas Nr. 2V-27 „Dėl Ekspertinio vertinimo organizavimo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka. Ekspertinio vertinimo metu paraišką vertina ne mažiau nei trys ekspertai.

46. Ekspertai įvertina paraišką vadovaudamiesi Paraiškos vertinimo kriterijais (3 priedas) ir pateikia vertinimo išvadas užpildydami Paraiškos vertinimo anketą (4 priedas).

47. Ekspertų išvados apibendrinamos ekspertų tarybos posėdyje. Ekspertų taryba sudaro projektų sąrašą, išdėstydama juos eile pagal vertinimo rezultatus. Darbo grupė, atsižvelgdama į numatytas valstybės biudžeto lėšas ir ekspertų bei atitinkamos programos tarybos rekomendacijas, nustato finansuotinų projektų skaičių, galutines projektų vertes ir lėšų skyrimo joms intensyvumą.

48. Ekspertų tarybos į posėdžius gali kviesti projekto vadovą, projekto partnerių atstovus, ekspertus.

49. Paraiškos vertinimas atliekamas ne ilgiau kaip per 45 dienas nuo kvietimo pabaigos. Laikotarpis, nustatytas paraiškos tikslinimui, į šį terminą neįskaičiuojamas.

 

VIII SKYRIUS

SPRENDIMO PRIĖMIMAS IR LĖŠŲ SKYRIMAS

 

50. Galutinį sprendimą dėl lėšų skyrimo ir lėšų skyrimo intensyvumo kiekvienam projekto etapui priima Agentūros direktorius, atsižvelgdamas į ekspertų tarybos bei darbo grupės siūlymus. Sprendimas dėl lėšų skyrimo tvirtinamas Agentūros direktoriaus įsakymu.

51. Apie galutinį sprendimą Agentūra informuoja projekto vykdytoją per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos išsiųsdama jam informacinį pranešimą bei apie skirtas lėšas paskelbia Agentūros interneto svetainėje.

 

IX SKYRIUS

LĖŠŲ SKYRIMO SUTARČIŲ SUDARYMAS

 

52. Priėmus sprendimą skirti lėšas, Agentūra sudaro lėšų skyrimo sutartį su projekto vykdytoju ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo dienos.

53. Nesudarius lėšų skyrimo sutarties per Aprašo 52 punkte nurodytą terminą, Agentūra, informavusi ekspertų tarybą, gali priimti sprendimą dėl sprendimo skirti lėšas panaikinimo.

 

X SKYRIUS

REIKALAVIMAI, SUSIJĘ SU ILGALAIKIU TURTU

 

54. Projekto vykdytojas (partneris), įsigijęs ilgalaikio turto iš lėšų, gautų pagal Aprašą, neturi teisės jo perleisti, įkeisti, parduoti, pakeisti jo naudojimo paskirties jo nenudėvėjęs per nusidėvėjimo arba amortizacijos laikotarpį, ne trumpesnį, negu nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymų.

55. Kai kompensuojamos tik ilgalaikio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos išlaidos, nusidėvėjimui arba amortizacijai skaičiuoti taikomi projekto vykdytojo (partnerio) patvirtinti ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nusidėvėjimo arba amortizacijos normatyvai.

 

XI SKYRIUS

MOKĖJIMAI

 

56. Agentūra perveda projekto vykdytojui (partneriui) lėšas projekto etapais dalimis avansu ir (arba) kompensavimo būdu lėšų skyrimo sutartyje nustatyta tvarka.

57. Nepatvirtinus projekto atsiskaitymo dokumentų, naudojant lėšas ne pagal paskirtį arba jų neišnaudojus, projekto vykdytojas (partneris) jas privalo grąžinti Agentūrai lėšų skyrimo sutartyje nustatyta tvarka.

 

XII SKYRIUS

ATASKAITŲ TEIKIMAS, VERTINIMAS IR TVIRTINIMAS

 

58. Projekto mokslinis vadovas kasmet, lėšų skyrimo sutartyje nustatytais terminais ir vadovaudamasis Reikalavimais projektų ataskaitoms (5 priedas), pateikia Agentūrai metinę, o pabaigęs projektą – baigiamąją ataskaitą.

59. Agentūra organizuoja ekspertinį ataskaitų vertinimą. Ataskaitą vertina ne mažiau nei du ekspertai, kurie, vadovaudamiesi Aprašo 5 priede pateiktais reikalavimais projektų ataskaitoms, pateikia laisvos formos išvadą su siūlymu tvirtinti (netvirtinti) ataskaitą. Ekspertas gali paprašyti patikslinti ataskaitą. Ataskaitos patikslinimo terminas yra ne trumpesnis nei 3 darbo dienos. Ekspertas ataskaitą įvertina per 10 darbo dienų.

60. Ekspertų taryba, apibendrinusi ekspertų išvadas, teikia Agentūros direktoriui siūlymus dėl projektų ataskaitų tvirtinimo.

61. Jei ekspertai ataskaitą įvertino neigiamai,  ekspertų taryba išklauso projekto vadovo žodinį pranešimą apie projekto rezultatus ir gali nustatyti terminą trūkumams pašalinti arba pasiūlyti Agentūrai nutraukti lėšų skyrimo sutartį. Jei sutartis nutraukiama, ekspertų taryba, įvertinusi projekto nesėkmės priežastis, gali siūlyti Agentūrai susigrąžinti dalį ar visas projektui skirtas lėšas. Agentūra turi teisę trejus metus nepriimti neigiamai įvertinto projekto vadovo paraiškų Agentūros administruojamų programų ar priemonių projektų finansavimui.

62. Projekto ataskaitos yra tvirtinamos Agentūros direktoriaus įsakymu, atsižvelgiant į ekspertų tarybos siūlymą.

63. Patvirtinus metines projekto ataskaitas ir pateikus kitus lėšų skyrimo sutartyje nurodytus atsiskaitymo dokumentus, projekto vykdytojas (partneris) turi teisę gauti Agentūros finansavimą kitam projekto etapui (tęstiniam projekto finansavimui).

64. Agentūra gali kviesti projekto vadovą ar projekto partnerių atstovus pristatyti projekto rezultatus Agentūros organizuojamuose renginiuose ar posėdžiuose.

65. Patvirtinus projekto ataskaitą ir pateikus kitus lėšų skyrimo sutartyje nurodytus atsiskaitymo dokumentus, laikoma, kad sutarties šalys įvykdė prisiimtus įsipareigojimus.

 

XIII SKYRIUS

LĖŠŲ SKYRIMO SUTARČIŲ PRIEŽIŪRA

 

66. Visi atlikti darbai, tyrimai ir kita planuota veikla turi būti kruopščiai dokumentuota ir patikrinama. Už informacijos ir pateiktų duomenų tikslumą, gautų lėšų tikslinį panaudojimą ir buhalterinės apskaitos tvarkymą atsako projekto vykdytojas (partneris) Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

67. Agentūra turi teisę projekto vykdymo vietoje atlikti patikrą (toliau – patikrinimas) ir gauti iš projekto vykdytojo (partnerio) Agentūrai reikalingą informaciją apie projekto vykdymą ir projekto vykdymo dokumentus.

68. Projektų, kuriems skirtos lėšos, patikra vietoje atliekama:

68.1. pagal planą – Agentūros direktoriaus ne rečiau kaip kas metus tvirtinamą patikrinimų planą, kuriame nurodomi tikrinami projektų vykdytojai (partneriai) ir tikrinami projektai;

68.2. neplanuotai – esant įtarimui, kad projekto vykdytojo teikiama informacija yra netiksli, neišsami arba klaidinanti. Neplanuotos patikros vietose gali būti atliekamos ir kitais Agentūros nustatytais tikslais.

69. Patikrą vietoje atlieka Agentūros direktoriaus įsakymu sudaryta Patikros darbo grupė.

70. Agentūra apie planuojamą atlikti patikrą vietoje raštu informuoja projekto vykdytoją (partnerį) ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų.

71. Patikrinimus atliekantys Patikros darbo grupės nariai privalo:

71.1. nusišalinti patys arba būti nušalinti nuo patikrinimo atlikimo, jeigu paaiškėja, kad jie yra tikrinamo projekto vykdytojo (partnerio) vadovo ar projekto vadovo, ar projekto personalo sutuoktiniai, sugyventiniai, įstatymų nustatyta tvarka įregistravę partnerystę, artimieji giminaičiai ar yra su šiais asmenimis susiję svainystės ryšiais (kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse), arba jeigu Patikros darbo grupės narių nešališkumu pagrįstai abejojama dėl kitų priežasčių, galinčių sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą;

71.2. prisistatyti tikrinamo projekto vykdytojo (partnerio) vadovui (ar jo įgaliotam asmeniui) ir pateikti jam Agentūros direktoriaus įsakymą dėl pavedimo atlikti patikrinimą;

71.3. būti objektyvūs ir sąžiningi, iš anksto viešai nevertinti atlikto patikrinimo rezultatų;

71.4. išanalizuoti patikrinimo metu surinktą medžiagą ir įvertinti, ar ataskaitose pateikta informacija teisinga ir tiksli, ar buvo atlikti tyrimai, suteiktos paslaugos ir įsigytos prekės, už kurias projekto vykdytojas (partneris) atsiskaitė, ar lėšos naudojamos pagal tikslinę paskirtį, bei patikrinimo rezultatus surašyti į pažymą.

72. Patikrinimą atliekanti Patikros darbo grupė turi teisę:

72.1. atlikti patikrinimus pas projekto vykdytoją (partnerį) jų darbo laiku;

72.2. pas projekto vykdytoją (partnerį) susipažinti su dokumentais, susijusiais su patikrinimo dalyku, ir gauti šių dokumentų kopijas ar nuorašus, esant galimybei, taip pat gauti kitą informaciją, susijusią su patikrinimu.

73. Projekto vykdytojui (partneriui), pas kurį buvo atliktas patikrinimas, per 5 darbo dienas nuo pažymos dėl atlikto patikrinimo surašymo dienos, raštu pranešama apie patikrinimo rezultatus.

74. Jei nustatoma neatitikimų, kurie nepažeidžia lėšų skyrimo sutarties, tačiau yra taisytini, Agentūra raštu informuoja projekto vykdytoją (partnerį) apie neatitikimus ir nurodo jų pašalinimo terminus.

75. Jei nustatoma sutarties pažeidimų, Agentūra turi teisę nutraukti sudarytą lėšų gavimo sutartį ir (ar) pareikalauti grąžinti pervestas lėšas (ar jų dalį).

 

XIV SKYRIUS

SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

 

76. Projekto vykdytojas dėl vertinimo procedūrinių veiksmų ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo gavimo dienos turi teisę pateikti skundą Technologinės plėtros komitetui. Technologinės plėtros komiteto sprendimai yra galutiniai ir neskundžiami.

77. Projekto vykdytojas, nesutikdamas su Agentūros sprendimais ar veiksmais, gali kreiptis į teismą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

XV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

78. Projektų vykdytojai (partneriai), skelbdami mokslines ar mokslo populiarinimo publikacijas, mokslo kūrinius, sukurtus vykdant projektą, viešindami projekto rezultatus nurodo, kad darbai atlikti gavus finansavimą iš Agentūros.

79. Projekto mokslinis vadovas, dėl svarbių priežasčių (ilgalaikė komandiruotė, liga ir kt.) negalėdamas atlikti prisiimtų įsipareigojimų projekte, gali atsistatydinti iš projekto mokslinio vadovo pareigų. Tuo atveju projekto vykdytojas turi pasiūlyti kitą(-us) asmenį(-is) vadovauti projektui. Tokiam siūlymui turi pritarti ekspertų taryba. Jeigu ekspertų taryba siūlymui nepritaria, projekto lėšų skyrimo sutartis nutraukiama.

80. Tais atvejais, kai dėl trečiųjų asmenų veikimo ar neveikimo Agentūra negali atlikti Apraše nurodytų savo funkcijų ar sutartinių įsipareigojimų, finansavimo teikimas (taip pat ir veiksmai iki sutarties sudarymo) nutraukiamas be jokių pasekmių Agentūrai.

81. Pasikeitus Apraše nurodytiems teisės aktams, tiesiogiai taikomos naujos teisės aktų nuostatos.

 

______________


Technologinės plėtros projektų finansavimo sąlygų aprašo

1 priedas

 

reikalavimai TinkamOMS išlaidOMS

 

Išlaidų kategorija

Tinkamos išlaidos

Sąnaudas pateisinantys dokumentai

Išlaidos personalui: darbo užmokestis,

socialinio draudimo įmokos, įmokos į garantinį fondą, komandiruočių išlaidos

Projektą tiesiogiai vykdančio personalo, dirbančio pagal darbo sutartis, su darbo santykiais susijusios sąnaudos už laiką, dirbtą vykdant projektą. Socialinio draudimo įmokos – darbdavio mokamos socialinio draudimo įmokos, įmokos į garantinį fondą. Darbo užmokestis apskaičiuojamas vadovaujantis Darbo kodeksu ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

Projektą vykdančių darbuotojų komandiruočių išlaidos Lietuvoje (pas projekto partnerius) ir užsienyje (pristatant pranešimus apie projekto rezultatus renginiuose): kelionės išlaidos, dienpinigiai, gyvenamojo ploto nuomos išlaidos, draudimo išlaidos. Komandiruočių išlaidos apskaičiuojamos neviršijant Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtintų dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos išlaidų normų ir dienpinigių normų Lietuvoje, taikomų biudžetinėms įstaigoms.

Darbo sutartys, įsakymai (potvarkiai), žiniaraščiai (mokėjimo, atsiskaitymo ir pan.), mokėjimo dokumentai. Įsakymai (potvarkiai) dėl darbuotojų siuntimo į komandiruotę, komandiruotės dalyvių avansinės apyskaitos arba buhalterinės pažymos dėl patirtų komandiruotės išlaidų, komandiruotės išlaidas pateisinantys dokumentai: bilietų pirkimo sąskaitos faktūros, kelionės bilietai, kvitai, sąskaitos už gyvenamojo ploto nuomos paslaugas, kelionės lapas, kuriame nurodyta nuvažiuotų kilometrų skaičius ir kuro sunaudojimas, mokėjimo dokumentai. Kiti personalo išlaidas pateisinantys dokumentai.

 

Išlaidos priemonėms ir įrangai:

ilgalaikio turto įsigijimo/nusidėvėjimo arba amortizacijos išlaidos

 

Projektui vykdyti reikalingo ilgalaikio turto (materialiojo turto, kompiuterinės bei programinės įrangos ir kito ilgalaikio nematerialiojo turto) įsigijimo, nusidėvėjimo arba amortizacijos išlaidos, jei tos išlaidos yra pagrįstos, tiesiogiai susijusios su projekto vykdymu.

Tinkamos yra tik naujo, nenaudoto ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos arba ilgalaikio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos išlaidos. Prabangos prekių įsigijimas nėra tinkamos išlaidos.

Viešųjų pirkimų komisijos posėdžių protokolai, tiekėjų apklausos, sutartys, priėmimo–perdavimo aktai, sąskaitos faktūros, kvitai, mokėjimo dokumentai, projekto vykdytojo (partnerio) patvirtinti ilgalaikio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos normatyvai, kiti pateisinantys dokumentai.

Išlaidos pagal paslaugų sutartis sutartis

Projektui vykdyti būtinų paslaugų pagal sutartis pirkimo išlaidos. Paslaugos turi būti perkamos vadovaujantis viešųjų pirkimų taisyklėmis. Pirkimai iš partnerių negalimi.

 

Viešųjų pirkimų komisijos posėdžių protokolai, tiekėjų apklausos, sąskaitos faktūros, kvitai, mokėjimo dokumentai, sutartys, priėmimo–perdavimo aktai, kiti išlaidas pateisinantys dokumentai.

Išlaidos medžiagoms, atsargoms ir panašiems produktams

Projektui vykdyti būtinų medžiagų, atsargų ir panašių produktų (prekių) pirkimo išlaidos. Prekės turi būti perkamos vadovaujantis viešųjų pirkimų taisyklėmis.

Išlaidos su projekto vykdymo reikmėmis susijusiems pirkiniams, kurie pagal projekto vykdytojo (partnerio) taikomą apskaitos tvarką nėra ilgalaikis turtas ir yra būtini projektui vykdyti. Pirkimai iš partnerių negalimi.

Viešųjų pirkimų komisijos posėdžių protokolai, tiekėjų apklausos, sąskaitos faktūros, kvitai, mokėjimo dokumentai, sutartys, priėmimo–perdavimo aktai, kiti pateisinantys dokumentai.

Netiesioginės išlaidos

Šios išlaidos turi būti tiesiogiai susijusios su vykdomo projekto administravimo reikmėmis (pvz., su projekto vykdymu susijusios komunalinių, elektros ir ryšių paslaugų pirkimo, administruojančio personalo darbo užmokestis ir pan. išlaidos).

Lėšų gavėjas netiesioginių išlaidų pagrindimo ir tokių išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai neteikia, tačiau lėšų gavėjas netiesiogines išlaidas traukia į apskaitą vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais reikalavimais.

Įsakymai (potvarkiai), mokėjimo dokumentai, kiti pateisinantys dokumentai.

 

______________


 

Technologinės plėtros projektų finansavimo sąlygų aprašo

2 priedas

 

PARAIŠKOS ADMINISTRACINIO VERTINIMO LENTELĖ

________________

(pildymo data)

 

Programos pavadinimas....................................................................................................... ...................

Paraiškos registracijos Nr......................................................................................................... ...............

Projekto vykdytojas............................................................................................................. ...................

Projekto pavadinimas....................................................................................................... ......................

 

Eil. Nr.

Administracinio vertinimo kriterijai

Taip

Ne

Pastabos

1.

Paraiška pateikta laiku

 

 

 

2.

Paraiškos visos skiltys užpildytos

 

 

 

3.

Pateikti visi paraiškos priedai

 

 

 

4.

Paraiška atitinka Aprašo 7-10, 12, 14 punktuose nurodyto kriterijaus

 

 

 

5.

Projekto vykdytojas (partneris) neatitinka nė vieno Aprašo 11 punkte nurodyto kriterijaus

 

 

 

6.

Projektas atitinka IV-VI skyrių reikalavimus

 

 

 

7.

Projekto vykdytojai (partneriai) turi teisę gauti de minimis pagalbą

 

 

 

 

Siūlymas (paraišką teikti / neteikti ekspertiniam vertinimui, prašyti paraišką patikslinti)

................................................................................................................................................................

 

Darbo grupė:

(pareigos)                                  (parašas)                                   (vardas, pavardė)

______________


 

Technologinės plėtros projektų finansavimo sąlygų aprašo

3 priedas

 

PARAIŠKOS VERTINIMO KRITERIJAI

 

Prioritetinis projektų atrankos kriterijaus (toliau – kriterijus) pavadinimas

Kriterijaus vertinimo aspektai ir paaiškinimai

 

Didžiausias galimas kriterijaus balas

1. Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) etapas

Vertinimo skalė:

1.1. projekto veiklos pradedamos projekto dalyviams jau turint MTEP etapų klasifikacijos 6 ir vėlesnių etapų veiklos rezultatus – skiriama 10 balų;

1.2. projekto veiklos pradedamos projekto dalyviams jau turint MTEP etapų klasifikacijos 5 etapo veiklos rezultatus – skiriami 5 balai;

1.3. projekto veiklos pradedamos projekto dalyviams jau turint MTEP etapų klasifikacijos 4 ir ankstesnio etapo veiklos rezultatus – skiriama 0 balų.

10

 

2. Projekto moksliniai / technologiniai pasiekimai, kuriamo produkto inovatyvumas

Vertinimo skalė:

2.1. moksliniai pasiekimai yra labai reikšmingi, pateikti nauji technologiniai sprendimai, galintys turėti įtakos visos technologijų srities plėtrai; kuriamas produktas remiasi naujausiais mokslinių tyrimų rezultatais, yra naujas ir žymiai geresnis nei alternatyvūs sprendimai – skiriama 10 balų;

2.2. moksliniai pasiekimai nėra labai reikšmingi, jų rezultatai bus pritaikyti tik projekto dalyvių veikloje; kuriamas produktas remiasi mokslinių tyrimų rezultatais, jis geresnis nei alternatyvūs sprendimai – skiriami 5 balai;

2.3. moksliniai pasiekimai neturės įtakos projekto dalyvių veiklai; nebus sukurtas naujas ar reikšmingai pagerintas produktas – skiriama 0 balų.

10

 

3. Produkto komercinis potencialas, rinka

Vertinimo skalė:

3.1. projekto metu numatomas vystyti produktas turi didelį komercinį potencialą, didelę ir (ar) augančią potencialią rinką su ribota konkurencija; projekto dalyviai jau užima rinkos dalį ar yra tinkamai pasirengę ją užimti – skiriama 10 balų;

3.2. projekto metu numatomas vystyti produktas turi ribotą komercinį potencialą ir potencialią rinką, konkurencija joje didelė; projekto dalyviai yra pasirengę užimti rinkos dalį – skiriami 5 balai;

3.3. projekto metu numatomas vystyti  produktas neturi komercinio potencialo ir potencialios rinkos, konkurencija joje didelė; projekto dalyviai nėra pasirengę užimti rinkos dalies – skiriama 0 balų.

10

 

4. Projekto partneriai

Vertinimo skalė:

4.1. bent vienas projekto partneris yra atžalinė įmonė (pumpurinė įmonė, startuolis), įsteigta komercinti mokslo ir studijų institucijoje (-ose) sukurtus MTEP rezultatusne ne anksčiau kaip prieš vienerius metus iki paraiškos pateikimo – skiriama 10 balų;

4.2. nei vienas projekto partneris nėra atžalinė įmonė (pumpurinė įmonė, startuolis), įsteigta komercinti mokslo ir studijų institucijoje (-ose) sukurtus MTEP rezultatusne ne anksčiau kaip prieš vienerius metus iki paraiškos pateikimo  – skiriama 0 balų.

10

 

5. Projekto partnerio(-ių) finansinis indėlis

Vertinimo skalė:

5.1. prie projekto vykdymo partneris(-iai) prisideda daugiau negu 20 proc. nei nustatyta Aprašo 24 punkte – skiriama 10 balų;

5.2. prie projekto vykdymo partneris(-iai) prisideda nuo 10 proc. iki 20 proc. daugiau nei nustatyta Aprašo 24 punkte – skiriami 5 balai;

5.3. prie projekto vykdymo partneris(-iai) prisideda mažiau nei 10 proc. nei nustatyta Aprašo 24 punkte – skiriama 0 balų.

10

 

Suma:

50

 

Minimali privaloma surinkti balų suma:

30

 

______________


 

Technologinės plėtros projektų finansavimo sąlygų aprašo

4 priedas

 

PARAIŠKOS VERTINIMO ANKETA

 

Programos pavadinimas....................................................................................................... ...................

Paraiškos Nr............................................................................................................................................

Projekto vykdytojas............................................................................................................. ...................

Projekto pavadinimas....................................................................................................... ......................

 

I. PROJEKTO VERTINIMAS

 

Eilės Nr.

Vertinimo kriterijus

Vertinimo balas

Komentarai (būtinas detalus įvertinimo paaiškinimas)

1.

Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapas

 

 

2.

Projekto moksliniai / technologiniai pasiekimai, kuriamo produkto inovatyvumas

 

 

3.

Produkto komercinis potencialas, rinka

 

 

4.

Projekto partneriai

 

 

5.

Projekto partnerio(-ių) finansinis indėlis

 

 

BENDRA BALŲ SUMA

 

 

 

 

II. BENDROSIOS PASTABOS APIE PROJEKTĄ

 

 

 

III. EKSPERTO IŠVADA apie projekto mokslinę/technologinę vertę (tinkamą teiginį palikti, netinkamą išbraukti)

 

1. PROJEKTĄ SIŪLAU FINANSUOTI

 

2. PROJEKTO NESIŪLAU FINANSUOTI

 

IV. EKSPERTO REKOMENDACIJA DĖL PROJEKTO BIUDŽETO (tinkamą teiginį palikti, netinkamą išbraukti)

 

1. SĄMATA PAGRĮSTA IR REALI

 

 

2. IŠLAIDAS MAŽINTI IR PROJEKTUI SKIRTI IKI......... tūkst. Eur................................

.................................................................................................... ................................................

....................................................................................................................................................

(nurodyti, kodėl ir kokias išlaidas siūloma mažinti arba jų atsisakyti)

 

 

 

Ekspertas             .................................         .....................................       .......................................

                           (parašas)                     (vardas, pavardė)                           (data)

______________


 

Technologinės plėtros projektų finansavimo sąlygų aprašo

5 priedas

 

REIKALAVIMAI PROJEKTŲ ATASKAITOMS

 

1. Agentūrai teikiamos projekto metinės ir baigiamosios ataskaitos.

2. Projekto ataskaitas teikia projekto mokslinis vadovas.

3. Ataskaita rengiama pagal bendruosius mokslinių publikacijų reikalavimus (būtina numeruoti paveikslus ir lenteles, pateikti literatūros nuorodas, matavimo vienetus, paaiškinti simbolius, santrumpas ir t. t.). Ataskaitos medžiaga turi būti koncentruota, logiška ir nuosekli.

4. Atsiskaitant už projekto etapą, teikiama metinė ataskaita, o projektui pasibaigus – baigiamoji ataskaita.

5. Ataskaitos įvadinėje dalyje turi būti:

5.1. titulinis lapas. Jo viršuje įrašoma „Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra“, žemiau – lėšų gavėjai. Titulinio lapo viduryje įrašoma programos ir projekto pavadinimai bei santrumpa. Žemiau nurodomas lėšų skyrimo sutarties su Agentūra data ir numeris. Lapo viduryje nurodomas ataskaitos tipas (metinė ar baigiamoji). Dešinėje lapo dalyje nurodomas projekto mokslinio vadovo pedagoginis vardas, mokslo laipsnis, vardas ir pavardė, lapo apačioje – projekto vykdytojo miestas ir ataskaitos parengimo metai;

5.2. atskirame lape pateikiami projekto vykdytojo ir partnerio(-ių) darbo grupių sąrašai, nurodant institucijų (įmonių) pavadinimus, vardus ir pavardes, pedagoginius vardus, mokslo laipsnius);

5.3. atskiruose lapuose pateikiamos projekto santraukos lietuvių ir anglų kalbomis (iki 0,5 puslapio kiekviena);

5.4. atskirame lape pateikiamas ataskaitos turinys, kuriame nurodyti ataskaitos skyriai ir poskyriai bei visi jos priedai.

6. Ataskaitos pagrindinėje dalyje turi būti:

6.1. įvadas, kuriame trumpai pristatomi projekto/projekto etapo tikslai ir uždaviniai;

6.2. ataskaitos dalis, kurioje išdėstyta mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) darbų atlikimo metodika, įvertintas jos patikimumas ir tikslumas, pateikti svarbiausi projekto/projekto etapo rezultatai, įvertinta jų reikšmė mokslo ir technologijų pažangai (pvz., pateiktos patento paraiškos ar gauti patentai ir kt.), nurodyti rezultatų sklaidos būdai ir priemonės. Jei projekto rezultatai yra išdėstyti su ataskaita pateiktų mokslinių straipsnių rankraščiuose ar kopijose, ataskaitoje jie tik cituojami (pažymimi nuorodose ar išnašose). Šios dalies apimtis – ne didesnė nei 10 puslapių;

6.3. projekto/projekto etapo išvados, rekomendacijos ir siūlymai;

6.4. literatūros šaltinių sąrašas ir parengtų arba numatomų parengti publikacijų (nurodomi atitinkami moksliniai leidiniai), kuriose bus pateikti projekto rezultatai, sąrašas;

6.5. atskirame ataskaitos lape „MTEP rezultatai“ turi būti pateikta informacija pagal šiuos programos įgyvendinimo kriterijus:

6.5.1. sukurtų, paruoštų diegti ar įdiegtų naujų technologijų skaičius,

6.5.2. sukurtų naujų gaminių skaičius,

6.5.3. pateiktų patento paraiškų skaičius,

6.5.4. įgytų patentų skaičius,

6.5.5. publikacijų žurnaluose, įtrauktuose į duomenų bazę „Clarivate Analytics Web of Science“, sąrašą, skaičius,

6.5.6. projekte numatytas veiklas vykdančių doktorantų ir jaunųjų mokslininkų skaičius,

6.5.7. apgintų disertacijų skaičius,

6.5.8. sukurtų naujų darbo vietų įmonėse skaičius,

6.5.9. sukurtų naujų darbo vietų mokslininkams ir tyrėjams įmonėse skaičius,

6.5.10. projekto įgyvendinimui panaudotų įmonių ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų santykis (procentais) ir jo kitimo dinamika atskirais projekto vykdymo etapais,

6.5.11. kiti projekto įgyvendinimo metu pasiekti rezultatai.

7. Teikiant metinę ataskaitą, atskirai turi būti pateikta kito projekto etapo projekto vykdytojo ir kiekvieno projekto partnerio išlaidų sąmata, jos pagrindimo dokumentai ir kalendorinis darbų planas.

8. Visi ataskaitos su priedais (paskelbtų straipsnių kopijos, įteiktų spaudai straipsnių rankraščių sąrašas, mokslinės rekomendacijos, brėžiniai ir pan.) lapai turi būti sunumeruoti ir įrišti.

9. Agentūrai pateikiamas 1 (vienas) projekto vadovo pasirašytas ataskaitos originalo egzempliorius ir jo elektroninė versija (PDF formatu elektroninėje laikmenoje).

10. Ataskaita turi būti pateikta lietuvių kalba, jei lėšų skyrimo sutartyje nenustatyta kitaip.

______________