LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS 2014–2020 METŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PENKTOJO SĄJUNGOS PRIORITETO „PREKYBOS IR PERDIRBIMO SKATINIMAS“ PRIEMONĖS „GAMYBOS IR PREKYBOS PLANAI“ ĮGYVENDINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 3D-822

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013 L 347, p. 320), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. spalio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2015/1839 (OL 2015 L 270, p. 1), 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 2004/585/EB (OL 2013 L 354, p. 22), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2015/812 (OL 2015 L 133, p. 1), 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1379/2013 dėl bendro žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1184/2006 ir (EB) Nr. 1224/2009 ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 104/2000 (OL 2013 L 354, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2015/812 (OL 2015 L 133, p. 1), 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2328/2003, (EB) Nr. 861/2006, (EB) Nr. 1198/2006 bei (EB) Nr. 791/2007 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 1255/2011 (OL 2014 L 149, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. kovo 27 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2015/852 (OL 2015 L 135, p. 13), 2013 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1418/2013 dėl gamybos ir prekybos planų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1379/2013 dėl bendro žvejybos ir akvakultūros produktų rinkos organizavimo (OL 2013 L 353, p. 40), 2014 m. kovo 3 d. Komisijos rekomendacija 2014/117/ES dėl gamybos ir prekybos planų parengimo ir įgyvendinimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1379/2013 dėl bendro žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo (OL 2014 L 65, p. 31), Lietuvos Respublikos partnerystės sutartimi, patvirtinta Europos Komisijos 2014 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. C(2014)4234, Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programa, patvirtinta Europos Komisijos 2015 m. rugpjūčio 17 d. sprendimu Nr. C(2015) 5897, Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 3 d. nutarimu Nr. 907 „Dėl institucijų, atsakingų už Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos valdymą ir kontrolę, paskyrimo“, Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. 3D-75 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ bei Žvejybos produktų gamintojų organizacijų ir akvakultūros produktų gamintojų organizacijų pripažinimo ir pripažinimo panaikinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 3D-298 „Dėl žvejybos produktų gamintojų organizacijų ir akvakultūros produktų gamintojų organizacijų pripažinimo ir pripažinimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“,

t v i r t i n u Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos penktojo Sąjungos prioriteto „Prekybos ir perdirbimo skatinimas“ priemonės „Gamybos ir prekybos planai“ įgyvendinimo taisykles (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                                              Virginija Baltraitienė

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės

ūkio ministro 2015 m. lapkričio 4 d.

įsakymu Nr. 3D-822

 

 

LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS 2014–2020 METŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PENKTOJO SĄJUNGOS PRIORITETO „PREKYBOS IR PERDIRBIMO SKATINIMAS“ PRIEMONĖS „GAMYBOS IR PREKYBOS PLANAI“ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos penktojo Sąjungos prioriteto „Prekybos ir perdirbimo skatinimas“ priemonės „Gamybos ir prekybos planai“ (toliau – Priemonė) įgyvendinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos vadovaujantis 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013 L 347, p. 320), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. spalio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2015/1839 (OL 2015 L 270, p. 1), 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 2004/585/EB (OL 2013 L 354, p. 22), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2015/812 (OL 2015 L 133, p. 1), 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1379/2013 dėl bendro žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1184/2006 ir (EB) Nr. 1224/2009 ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 104/2000 (OL 2013 L 354, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2015/812 (OL 2015 L 133, p. 1), 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2328/2003, (EB) Nr. 861/2006, (EB) Nr. 1198/2006 bei (EB) Nr. 791/2007 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 1255/2011 (OL 2014 L 149, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. kovo 27 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2015/852 (OL 2015 L 135, p. 13), 2013 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1418/2013 dėl gamybos ir prekybos planų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1379/2013 dėl bendro žvejybos ir akvakultūros produktų rinkos organizavimo (OL 2013 L 353, p. 40), 2014 m. kovo 3 d. Komisijos rekomendacija 2014/117/ES dėl gamybos ir prekybos planų parengimo ir įgyvendinimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1379/2013 dėl bendro žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo (OL 2014 L 65, p. 31), Lietuvos Respublikos partnerystės sutartimi, patvirtinta Europos Komisijos 2014 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. C(2014)4234, Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programa, patvirtinta Europos Komisijos 2015 m. rugpjūčio 17 d. sprendimu Nr. C(2015) 5897, Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 3 d. nutarimu Nr. 907 „Dėl institucijų, atsakingų už Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos valdymą ir kontrolę, paskyrimo“, Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklėmis“, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. 3D-75 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Administravimo taisyklės) bei Žvejybos produktų gamintojų organizacijų ir akvakultūros produktų gamintojų organizacijų pripažinimo ir pripažinimo panaikinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 3D-298 „Dėl žvejybos produktų gamintojų organizacijų ir akvakultūros produktų gamintojų organizacijų pripažinimo ir pripažinimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Žvejybos produktų gamintojų organizacijų ir akvakultūros produktų gamintojų organizacijų pripažinimo ir pripažinimo panaikinimo taisyklės).

2. Taisyklės nustato paramos teikimo ir administravimo tvarką pagal Priemonę, numatytą Reglamento (ES) Nr. 508/2014 66 straipsnyje. Paramos teikimo ir administravimo tvarka, kiek to nereglamentuoja šios Taisyklės, nustatyta Administravimo taisyklėse.

 

II SKYRIUS

SĄVOKOS

 

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. Rinkai patiektos žuvininkystės produkcijos metinė vertė – rinkai patiektos žvejybos ir akvakultūros produkcijos metinė vertė:

3.1.1. žvejybos produkcijos metinė vertė – visų žvejybos produktų gamintojų organizacijos narių per metus pirminiam pardavimui patiektų žuvų pagal rūšis kiekių, padaugintų iš atitinkamos žuvų rūšies pirminio pardavimo metinės vidutinės 1 kg kainos, suma;

3.1.2. akvakultūros produkcijos metinė vertė – visų akvakultūros produktų gamintojų organizacijos narių per metus parduotų akvakultūros metodais užaugintų žuvų kiekių, padaugintų iš atitinkamos žuvų rūšies metinės vidutinės 1 kg kainos, suma.

 

3.2. Žvejybos arba akvakultūros produktų gamybos ir prekybos planas (toliau – Gamybos ir prekybos planas) – Reglamento (ES) Nr. 1379/2013 28 straipsnyje nurodytas planas, patvirtintas Žvejybos produktų gamintojų organizacijų ir akvakultūros produktų gamintojų organizacijų pripažinimo ir pripažinimo panaikinimo taisyklėse nustatyta tvarka.

3.3. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos šių Taisyklių 1 punkte nurodytuose ir kituose teisės aktuose.

 

III SKYRIUS

TIKSLAS IR RemiamOS vEiklOS

 

4. Priemonės konkretus tikslas – žvejybos ir akvakultūros produktų rinkos organizavimo gerinimas.

5. Pagal Priemonę remiamos veiklos – Reglamento (ES) Nr. 1379/2013 28 straipsnyje nurodytų Gamybos ir prekybos planų rengimas ir įgyvendinimas:

5.1. Žvejybos produktų gamintojų organizacijų ir akvakultūros produktų gamintojų organizacijų pripažinimo ir pripažinimo panaikinimo taisyklėse numatytų Gamybos ir prekybos planų rengimas;

5.2. žvejybos produktų gamintojų organizacijų taikomų priemonių, numatytų Žvejybos produktų gamintojų organizacijų ir akvakultūros produktų gamintojų organizacijų pripažinimo ir pripažinimo panaikinimo taisyklių 32, 33 ir 37 punktuose, įgyvendinimas;

5.3. akvakultūros produktų gamintojų organizacijų taikomų priemonių, numatytų Žvejybos produktų gamintojų organizacijų ir akvakultūros produktų gamintojų organizacijų pripažinimo ir pripažinimo panaikinimo taisyklių 34, 35 ir 37 punktuose, įgyvendinimas.

 

IV SKYRIUS

TINKAMUMO GAUTI PARAMĄ SĄLYGOS IR REIKALAVIMAI

 

6Pareiškėjas turi paramos paraiškos pateikimo dieną atitikti tinkamumo gauti paramą kriterijus, kurie vertinami pagal paramos paraiškos pateikimo dieną pareiškėjo pateiktus ir atitinkamais dokumentais pagrįstus duomenis, viešuosiuose registruose esančius duomenis ir Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) turimus duomenis, taip pat pagal dokumentus ir informaciją, gautą iš pareiškėjo po Agentūros paklausimo (-ų).

7. Bendrieji tinkamumo kriterijai paramai pagal Priemonę gauti:

7.1. projekto veiklos, kurioms prašoma paramos, privalo būti susijusios su remiamomis veiklomis, nurodytomis šių Taisyklių III skyriuje;

7.2. projektas prisideda prie Taisyklių III skyriuje nurodyto tikslo įgyvendinimo;

7.3. projektas įgyvendinamas Lietuvos Respublikos teritorijoje;

7.4. pareiškėjo įgaliotas asmuo turi būti ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus;

7.5. pareiškėjas laikomas netinkamu ir jam negali būti skiriama parama pagal Taisykles, jeigu:

7.5.1. jam yra iškelta byla dėl bankroto arba jis yra likviduojamas;

7.5.2. jis paramos paraiškoje ir (arba) jos prieduose ir (arba) pagal Agentūros paklausimą pateikė neteisingą informaciją;

7.5.3. yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, kad pareiškėjas įvykdė su Europos žuvininkystės fondo ar Europos jūrų reikalų žuvininkystės fondo parama susijusį sukčiavimą, kaip apibrėžta Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos konvencijos 1 straipsnyje;

7.5.4. pareiškėjas turi uždelstų skolų Lietuvos Respublikos biudžetui ir (ar) Valstybinio socialinio draudimo fondui (ši nuostata gali būti netaikoma, jei Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pareiškėjui yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai) (atitiktis šiam kriterijui gali būti tikslinama paramos paraiškos vertinimo metu);

7.6. pareiškėjas neprieštarauja, kad duomenys apie pateiktą paraišką ir gautą paramą bus viešinami vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 508/2014 119 straipsnio 2 dalimi;

7.7. pareiškėjas turi tvarkyti buhalterinę apskaitą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

7.8. pareiškėjas užtikrina, kad projekte numatytos išlaidos, kurioms finansuoti prašoma paramos, nebuvo, nėra ir nebus finansuojamos iš Europos Sąjungos fondų, kitų viešųjų lėšų.

8. Specialieji tinkamumo kriterijai paramai pagal Priemonę gauti:

8.1. tinkami pareiškėjai – Žvejybos produktų gamintojų organizacijų ir akvakultūros produktų gamintojų organizacijų pripažinimo ir pripažinimo panaikinimo taisyklių tvarka pripažinta žuvininkystės produktų gamintojų organizacija (toliau – gamintojų organizacija) arba gamintojų organizacijų asociacija;                                                 

8.2. pareiškėjai ne mažiau kaip trejus kalendorinius metus iki paraiškos pateikimo metų arba nuo tada, kai jiems taikoma, laikosi Reglamento (ES) Nr. 1379/2013 28 straipsnyje (iki 2014 m. sausio 1 d. – 1999 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 104/2000, dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 4 skyrius, 4 tomas, p. 198), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. gruodžio 3 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1220/2012 (OL 2012 L 349, p. 4) 9 straipsnyje) nustatyto reikalavimo rengti Gamybos ir prekybos planus (iki 2014 m.  sausio 1 d. – veiklos programas) ir Žuvininkystės tarnybai prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) teikti metines ataskaitas.

 

 

 

V SKYRIUS

ĮSIPAREIGOJIMAI

 

9. Pareiškėjas prisiima šiuos įsipareigojimus:

9.1. nuo paramos paraiškos pateikimo datos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos  tvarkyti buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus;

9.2.  apdrausti ilgalaikį turtą, kuriam įsigyti ar sukurti bus panaudota parama, ne trumpesniam nei projekto kontrolės laikotarpiui (didžiausiu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų projekto įgyvendinimo laikotarpiu, o įgyvendinus projektą, likutine verte, atsižvelgiant į atitinkamos rūšies turto naudojimo laiką ir taikomas turto nusidėvėjimo normas). Reikalavimas gali būti netaikomas, jei pareiškėjas įrodo, kad apdrausti paramos lėšomis įgytą ar sukurtą turtą nėra galimybių ir kartu su mokėjimo prašymu pateikia bent tris šį faktą patvirtinančius oficialius skirtingų draudimo įmonių atsisakymo suteikti draudimo paslaugas raštus; taip pat pranešti Agentūrai apie įvykusius draudžiamuosius įvykius ir gautinas draudimo išmokas;

9.3. projekto kontrolės laikotarpiu be rašytinio Agentūros sutikimo neparduoti, neįkeisti ir kitaip neperleisti kitam asmeniui už paramos lėšas įgyto ilgalaikio turto;

9.4. viešinti paramą Suteiktos paramos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programą viešinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu, nustatyta tvarka;

9.5. iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos atitikti Taisyklių IV skyriaus 7–8 punktuose nurodytus tinkamumo kriterijus;

9.6. iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos saugoti visus dokumentus, susijusius su projekto įgyvendinimu, ir užtikrinti jų prieinamumą Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.

 

VI SKYRIUS

PARAMOS TEIKIMO SĄLYGOS 

 

10. Lėšos šiai Priemonei įgyvendinti skiriamos iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (75 proc. bendrojo finansavimo) ir bendrojo finansavimo lėšų, numatytų Lietuvos Respublikos valstybės biudžete (25 proc. bendrojo finansavimo).

11. Didžiausia galima paramos projektui suma yra 200 tūkst. eurų per metus ir 800 tūkst. eurų per 4 metus.

12. Per metus vienai gamintojų organizacijai suteikta parama neviršija 3 proc. tos gamintojų organizacijos per ankstesnius trejus kalendorinius metus rinkai patiektos žuvininkystės produkcijos metinės vertės. Naujai pripažintai gamintojų organizacijai ta per metus suteikta parama neviršija 3 proc. šios organizacijos narių per ankstesnius trejus kalendorinius metus rinkai patiektos žuvininkystės produkcijos metinės vertės.

13. Projektams įgyvendinti gali būti suteikiama parama iki 75 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

 

VII SKYRIUS

TINKAMOS IR NETINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

 

14. Rengdamas projektą, pareiškėjas gali numatyti visas išlaidas, kurios yra tiesiogiai susijusios ir būtinos projektui įgyvendinti, tačiau paramos lėšomis bus bendrai finansuojamos tik tinkamos finansuoti projekto išlaidos, neviršijant nustatyto paramos dydžio ir intensyvumo, kaip nustatyta Taisyklių VI skyriuje. Tinkamų finansuoti išlaidų dalį, kurių nepadengia paramos lėšos, pareiškėjas privalo finansuoti pats. Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti aiškiai išvardytos, o ne pateikiamos kaip bendra suma. Tinkamoms finansuoti išlaidoms pagrįsti turi būti pateikiami 3 komerciniai pasiūlymai arba viešai tiekėjų pateikta informacija (internete, reklaminėje medžiagoje ir pan.), jei iki paramos paraiškos pateikimo prekių, paslaugų ar darbų pirkimai neatlikti (jei Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu nėra nustatyti didžiausieji išlaidų įkainiai). Jei pareiškėjas iki paramos paraiškos pateikimo patyrė (ne anksčiau nei 2014 m. sausio 1 d.) ir apmokėjo dalį su projekto įgyvendinimu susijusių išlaidų, kartu su paramos paraiška pateikiami įvykdyto konkurso arba apklausos prekėms, paslaugoms ar darbams pirkti dokumentai.

15. Tinkamomis finansuoti pripažįstamos išlaidos:

15.1. kuriomis prisidedama prie Taisyklių III skyriuje nurodyto tikslo įgyvendinimo;

15.2. būtinos ir tiesiogiai susijusios su Taisyklių III skyriuje nurodytomis bei Gamybos ir prekybos plane numatytomis remiamomis veiklomis:

15.3. faktiškai padarytos išlaidos, užregistruotos pareiškėjo / paramos gavėjo apskaitoje ir pagrįstos dokumentų originalais arba oficialiai patvirtintomis kopijomis;

15.4. naujų, nenaudotų, atitinkančių Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų nustatytus reikalavimus (pvz., sertifikuotos), prekių įsigijimas;

15.5. patirtos nuo 2014 m. sausio 1 d.

16. Pagal Priemonę finansuojamos išlaidos, atitinkančios šias išlaidų kategorijas:

16.1. Gamybos ir prekybos planų rengimo ir įgyvendinimo (valdymo, stebėsenos ir kontrolės) veiklų, kurias gamintojų organizacija atlieka įgyvendindama konkrečias Gamybos ir prekybos plane numatytas priemones, išlaidos:

16.1.1. nepriklausomų ekspertų, audito paslaugos, skirtos Gamybos ir prekybos planui ar atskiroms jo sudėtinėms dalims rengti, rinkoms tirti, galimybių studijoms atlikti, įvertinti Gamybos ir prekybos plano įgyvendinimą;

16.1.2. paslaugos, susijusios su darbuotojų, su kuriais sudaryta neterminuota sutartis, komandiruočių, skirtų žinių ir gerosios praktikos sklaida, reikalinga Gamybos ir prekybos planams rengti ir įgyvendinti (dienpinigiai ir gyvenamojo ploto nuomos išlaidos; kelionės į užsienio valstybę visų rūšių transporto priemonėmis, išskyrus lengvuosius taksi automobilius, ir jos teritorijoje visų rūšių transporto priemonėmis transporto išlaidos, jeigu jos susijusios su komandiruotės tikslais, taip pat nuvykimo visų rūšių transporto priemonėmis Lietuvos Respublikos teritorijoje (lengvuoju taksi automobiliu – tik miesto, kuriame gyvena komandiruotasis darbuotojas, teritorijoje), į oro ar jūrų uostą, geležinkelio ar autobusų stotį ir parvykimo iš jų, išvykimo į komandiruotę ir parvykimo iš jos dienomis išlaidos);

16.1.3. renginių, susijusių su Gamybos ir prekybos planų rengimu ir įgyvendinimu, organizavimo ir / arba dalyvavimo juose išlaidos;

16.1.4. su Gamybos ir prekybos planų rengimu ir įgyvendinimu tiesiogiai susijęs darbo užmokestis darbuotojų, su kuriais sudaryta neterminuota sutartis (ne daugiau kaip 72 minimalaus mėnesio atlyginimo dydžio per kalendorinius metus), valstybinio socialinio draudimo įmokos, kitos su darbo santykiais susijusios išlaidos, išskyrus išeitines išmokas, įmokas į pensijų ir kitus fondus (išskyrus privalomąsias įmokas). Atsižvelgiama į tai, kiek darbuotojo numatyto darbo laiko skiriama darbui su Gamybos ir prekybos planų rengimu ir įgyvendinimu;

16.1.5. prekių (vienos prekės vertė iki 1 tūkst. Eur), tarp jų biuro įrangos ar judriojo telefono aparato, tiesiogiai susijusių su Gamybos ir prekybos planų rengimu ir įgyvendinimu, įsigijimo, eksploatavimo, aptarnavimo ir remonto išlaidos;

16.1.6. gamintojų organizacijų patalpų nuomos, eksploatavimo ir kitos susijusios išlaidos (šios kategorijos išlaidos priskiriamos prie Gamybos ir prekybos planų rengimo ir įgyvendinimo išlaidų proporcingai paramos gavėjo darbuotojų (apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu), dirbančių su Gamybos ir prekybos planų rengimu ir įgyvendinimu (atsižvelgiama į tai, kiek darbuotojo numatyto darbo laiko skiriama šiam darbui) ir visų paramos gavėjo darbuotojų santykiu; 

16.1.7. ryšių (interneto, telefono, pašto ir kt.) paslaugų išlaidos (vidaus darbo dokumentuose turi būti aiškiai nurodyta, kuriam darbuotojui suteikiama galimybė naudotis mobiliaisiais ryšiais, ir nustatyti limitai pagal naudojamų ryšių rūšis);

16.1.8. transporto nuomos, aptarnavimo, kuro ir panaudos sutarties pagrindu valdomo automobilio išlaidos. Tinkamos finansuoti automobilio nuomos išlaidos negali viršyti 3 tūkst. Eur per metus. Vidaus darbo dokumentuose, vadovaujantis automobilio eksploatacijos technine dokumentacija, turi būti nustatytos automobilio eksploatavimo sąnaudos, kuro limitas metams (tinkamos finansuoti išlaidos kurui negali viršyti 3 tūkst. Eur per metus);

16.2. kitos priemonės, skirtos tiekiamų rinkai žvejybos ir akvakultūros produktų pasiūlai sureguliuoti;

16.3. kitos priemonės, skirtos reglamento (ES) Nr. 1379/2013 7 straipsnyje nustatytiems tikslams pasiekti;

16.4. projekto viešinimo išlaidos, skirtos visuomenės informavimo ir viešinimo priemonėms įgyvendinti Suteiktos paramos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programą viešinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu, nustatyta tvarka.

17. Taisyklių 16.2 ir 16.3 papunkčiuose numatytos išlaidos gali būti prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos, skirtos moksliniams ir techniniams eksperimentams, reklamos kampanijoms, naujų techninių priemonių, skirtų selektyvumui didinti, pirkimui ir įdiegimui, žuvininkystės sistemos sukūrimui arba tausių akvakultūros metodų skatinimui, neįtrauktos Taisyklių 16.1 papunktyje.

18. Netinkamos finansuoti išlaidos:

18.1. neatitinkančios Taisyklių 16–17 punktų nuostatų;

18.2. gamintojų organizacijų patalpų įsigijimo;

18.3. susijusios su kasdiene įprasta gamintojų organizacijos veikla;

18.4. investicijos į gamybinę veiklą;

18.5. skoloms ir jų palūkanoms mokėti;

18.6. netiesiogiai susijusios su projekto veikla;

18.7. draudimo įmokos (pasibaigus projekto įgyvendinimo laikotarpiui);

18.8. viršijančios Žemės ūkio ministerijos nustatytus didžiausiuosius įkainius, patvirtintus Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu. Jei pagal pateiktus komercinius pasiūlymus išlaidų vertė yra didesnė už nustatytus didžiausiuosius įkainius, finansuojama pagal nustatytus didžiausiuosius įkainius. Jei pagal pateiktus komercinius pasiūlymus išlaidų vertė yra mažesnė negu pagal nustatytus didžiausiuosius įkainius, finansuojama pagal pasiūlyme pateiktą kainą. Šis reikalavimas netaikomas, jei Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu nėra nustatyti didžiausieji išlaidų įkainiai;

18.9. atliktos nesilaikant pirkimų procedūrų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme, o kai paramos gavėjai nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, atliktos nesilaikant reikalavimų, numatytų Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu;

18.10. kitos, patirtos pažeidžiant teisės aktų reikalavimus.

19. Pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM), kurį pareiškėjas pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą turi ar galėtų turėti galimybę įtraukti į PVM atskaitą (net jei tokio PVM pareiškėjas į atskaitą neįtraukė), yra netinkamas finansuoti paramos lėšomis.

 

 

VIII SKYRIUS

PARAMOS PARAIŠKOS TEIKIMAS IR ADMINISTRAVIMAS

 

20. Paramos paraiškos priimamos taikant netiesioginio paramos paraiškų priėmimo procedūrą. Paramos paraiškas priima, registruoja Agentūros Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniai paramos administravimo skyriai. Agentūra paramos paraiškas vertina ir atlieka pateiktų paramos paraiškų patikras vietoje Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.  

21. Paramos paraiškos tinkamumo skirti paramą vertinimas atliekamas pagal Administravimo taisyklių 87 punktą.

22. Paramos paraiškos forma pateikiama Taisyklių priede.

23. Kartu su paramos paraiška privalo būti pateikti paramos paraiškos VII skyriuje nurodyti dokumentai.

24. Agentūra kreipiasi į Žuvininkystės tarnybą dėl informacijos apie Lietuvos Respublikoje veikiančių pripažintų žvejybos ir akvakultūros produktų gamintojų organizacijų ir jų narių per ankstesnius trejus kalendorinius metus rinkai patiektos žuvininkystės produkcijos metinę vertę.

25. Paramos paraiškos vertinimą Agentūra turi atlikti per 2 mėnesius nuo kvietime teikti paramos paraiškas nurodyto paramos paraiškų priėmimo termino pabaigos; vertinimo terminas gali būti pratęsiamas Administravimo taisyklių nustatyta tvarka. Paramos paraiškos pagal šias Taisykles gali būti pradėtos vertinti nepasibaigus paramos paraiškų priėmimo laikotarpiui. Paramos paraiškoms, pateiktoms pagal šias Taisykles, pirmumo vertinimas neatliekamas.

26. Sprendimą dėl paramos skyrimo / neskyrimo priima ir apie jį informuoja Agentūra Administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

 

IX SKYRIUS

PROJEKTO ĮGYVENDINIMO NUOSTATOS

 

27. Jei projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2014–2017 m., tai projektas turi būti įgyvendintas ne vėliau kaip iki 2018 m. gegužės 30 d. Jei projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2018–2020 m., tai

projektas turi būti įgyvendintas ne vėliau kaip iki 2021 m. gegužės 30 d.

28. Priemonei taikomas paramos lėšų išmokėjimo būdas – išlaidų kompensavimas arba išlaidų kompensavimas su avanso mokėjimu Administravimo taisyklių nustatyta tvarka. Avanso dydis negali viršyti 37,5 proc. Gamybos ir prekybos plano planuojamų tinkamų išlaidų, numatytų Gamybos ir prekybos plano finansavimo plane.

29. Paramos gavėjų atsiskaitymai su tiekėjais turi vykti tik per finansines institucijas.

30. Jei įgyvendinant projektą yra numatoma įsigyti prekių, paslaugų arba darbų, paramos gavėjai, kurie pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą yra perkančiosios organizacijos, privalo vadovautis šio įstatymo nuostatomis. Tuo atveju, kai paramos gavėjams Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos netaikomos, paramos gavėjai prekes, paslaugas arba darbus turi įsigyti neviršydami nustatytų didžiausiųjų įkainių, o jei didžiausieji įkainiai nenustatyti, visus pirkimus privalo vykdyti vadovaudamiesi Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu.

 

X SKYRIUS

MOKĖJIMO PRAŠYMO TEIKIMO, ADMINISTRAVIMO IR PARAMOS IŠMOKĖJIMO TVARKA

 

31. Mokėjimo prašymai teikiami Agentūros Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniams paramos administravimo skyriams ir administruojami Administravimo taisyklių nustatyta tvarka. Mokėjimo prašymo forma ir informacija apie pridedamus dokumentus pateikiama Agentūros interneto svetainėje www.nma.lt.

32. Paramos gavėjas pateikia nustatytos formos avansinio mokėjimo ir mokėjimo prašymus (po 1 už kiekvienus įsipareigojimo vykdymo metus):

32.1. avansinis mokėjimo prašymas už einamuosius metus teikiamas kartu su einamųjų metų Gamybos ir prekybos planu;

32.2. mokėjimo prašymas už ataskaitinius metus teikiamas kartu su ataskaitinių metų Gamybos ir prekybos plano Žvejybos produktų gamintojų organizacijų ir akvakultūros produktų gamintojų organizacijų pripažinimo ir pripažinimo panaikinimo taisyklių nustatyta tvarka, patvirtinta metine ataskaita; kartu su patvirtinta metine ataskaita pridedama Žuvininkystės tarnybos parengta išvada apie Gamybos ir prekybos plano įgyvendinimą, kurioje nurodyta informacija apie:

32.2.1. gamintojų organizacijos suplanuotas ir įgyvendintas priemones, kurių produkto ir rezultato rodikliai buvo pasiekti, bei šių priemonių rodiklius;

32.2.2. gamintojų organizacijos suplanuotas ir vykdytas priemones, kurių produkto ir rezultato rodikliai nebuvo pasiekti, bei šių priemonių rodiklius;

32.2.3. Gamybos ir prekybos plane numatytus tikslus, kuriems įgyvendinti tais metais, už kuriuos pateikta metinė ataskaita, priemonių įgyvendinimo grafike buvo numatyta, tačiau neįgyvendinta nei viena priemonė;

32.2.4. Gamybos ir prekybos plano pakeitimą, jei planas buvo keičiamas tais metais, už kuriuos pateikta metinė ataskaita.

33. Agentūra vertina Taisyklių 12 punkte numatytų reikalavimų atitiktį pagal Žuvininkystės tarnybos pateiktą informaciją apie Lietuvos Respublikoje veikiančių pripažintų žvejybos ir akvakultūros produktų gamintojų organizacijų ir jų narių  per ankstesnius trejus kalendorinius metus rinkai patiektos žuvininkystės produkcijos metinę vertę.

 

XI SKYRIUS

PROJEKTO ĮGYVENDINIMAS IR PRIEŽIŪRA

 

34.  Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2014–2017 ir / arba 2018–2020 metai.

35. Projekto įgyvendinimo priežiūra ir patikros vietoje vykdomos Administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

36. Projekto įgyvendinimo ataskaitos neteikiamos, tačiau Agentūra kasmet po mokėjimo prašymo pateikimo turi patikrinti, ar paramos gavėjas atitinka Taisyklių III skyriaus 7–8 punktuose nurodytus tinkamumo kriterijus, ar laikosi Taisyklių 9 punkte numatytų įsipareigojimų.

37. Dokumentų saugojimas ir prieinamumas užtikrinamas Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.

38. Jei Gamybos ir prekybos planas keičiamas, jo pakeitimas turi būti suderintas ir patvirtintas Žvejybos produktų gamintojų organizacijų ir akvakultūros produktų gamintojų organizacijų pripažinimo ir pripažinimo panaikinimo taisyklių nustatyta tvarka, o pakeistas Gamybos ir prekybos planas pateiktas kartu su kitu mokėjimo prašymu.

 

XII SKYRIUS

SANKCIJOS

 

39. Paramos gavėjo paramos suteikimo reikalavimų nesilaikymas, įsipareigojimų, numatytų Taisyklėse ir paramos paraiškoje, pažeidimas, įtariamų pažeidimų tyrimas, nustatymas, sankcijų taikymas, paramos teikimo nutraukimas ir (arba) išmokėtos dalies ar visos paramos grąžinimas vykdomas pagal Administravimo taisyklių nustatytą tvarką. Specialiosios sankcijos numatytos šių Taisyklių 40 punkte.

40Pagal Priemonę taikomos specialiosios sankcijos:

40.1. Jei įgyvendinus Gamybos ir prekybos plano priemones, numatyti rodikliai pasiekti mažiau nei 75 proc. numatytos reikšmės, šioms priemonėms įgyvendinti apskaičiuotos tinkamos finansuoti išlaidos mažinamos taip:

40.1.1. kai pasiekimo koeficientas yra mažesnis nei 75 proc., bet ne mažesnis kaip 65 proc., taikomas 3 proc. metinės paramos sumos sumažinimas;

40.1.2. kai pasiekimo koeficientas yra mažesnis nei 65 proc., bet ne mažesnis kaip 60 proc., taikomas 5 proc. metinės paramos sumos sumažinimas;

40.1.3. kai pasiekimo koeficientas yra mažesnis nei 60 proc., bet ne mažesnis kaip 50 proc., taikomas 10 proc. metinės paramos sumos sumažinimas;

40.1.4. kai pasiekimo koeficientas yra mažesnis nei 50 proc., taikomas 25 proc. metinės paramos sumos sumažinimas.

40.2. Jei nebuvo įgyvendinta nei viena Gamybos ir prekybos plano priemonė numatytam tikslui siekti, mokėjimo prašymo vertinimo metu apskaičiuotai tinkamai mokėti paramos sumai pritaikomas 3 proc. metinės paramos sumos sumažinimas už kiekvieną tikslą, kuris nebuvo įgyvendinamas.

 

XIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

41. Pareiškėjai arba paramos gavėjai, nesutinkantys su Agentūros sprendimais, veiksmais arba neveikimu, susijusiais su paramos paraiškos vertinimu, atranka, mokėjimo prašymų administravimu ir (arba) projekto įgyvendinimu, gali juos apskųsti Administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

42. Informacija pareiškėjams arba paramos gavėjams teikiama Administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

43. Pasikeitus šioms Taisyklėms, nauji reikalavimai taikomi vienodai visiems pareiškėjams, išskyrus atvejus, kai pakeitimo įsakyme numatyta kitaip, o pasikeitus šiose Taisyklėse nurodytiems teisės aktams, – tiesiogiai taikomos naujos teisės aktų nuostatos.

 

_____________________

 

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020

metų veiksmų programos penktojo Sąjungos

prioriteto „Prekybos ir perdirbimo skatinimas“

priemonės „Gamybos ir prekybos planai“

įgyvendinimo taisyklių

priedas

 

 

(Paramos paraiškos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos penktojo Sąjungos prioriteto „Prekybos ir perdirbimo skatinimas“ priemonę „Gamybos ir prekybos planai” forma)

 

 

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento _____________________ teritorinis paramos administravimo skyrius

(Pildo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento Teritorinio paramos administravimo skyriaus tarnautojas)

 

 

|__|__|__|__| |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_ |__|__|

(data) (paramos paraiškos registracijos numeris)

 

__________________________ __________________ __________

(paramos paraišką užregistravusio

tarnautojo pareigos) (vardas, pavardė)                       (parašas)

 

Paramos paraiška vertinti priimta □

Paramos paraiška atmesta □

 

 

 

_____________________________________________

(pareiškėjo pavadinimas)

 

 

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos

Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento

_______________________ teritoriniam paramos administravimo skyriui

 

 

 

PARAMOS PARAIŠKA 

PAGAL LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS 2014–2020 METŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PENKTOJO SĄJUNGOS PRIORITETO „PREKYBOS IR PERDIRBIMO SKATINIMAS“ PRIEMONĘ „GAMYBOS IR PREKYBOS PLANAI“

 

 

_______________    

(data)         

 

 

I. INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJĄ

 

Pareiškėjo pavadinimas

Nurodomas pareiškėjo pavadinimas pagal juridinio asmens registracijos pažymėjimo duomenis.

 

Pareiškėjo teisinė forma

Nurodoma pareiškėjo teisinė forma pagal juridinio asmens registracijos pažymėjimo duomenis.

 

Pareiškėjo registracijos kodas

Nurodomas pareiškėjo registracijos numeris pagal juridinio asmens registracijos pažymėjimo duomenis.

 

Pareiškėjo adresas

(Nurodomas pareiškėjo adresas (įmonės buveinės adresas), telefonas, el. paštas, kuriuo bus galima susisiekti su pareiškėju paramos paraiškos vertinimo ir projekto įgyvendinimo metu)

Savivaldybės pavadinimas

 

 

Seniūnijos pavadinimas   

 

 

Gyvenamosios vietovės pavadinimas 

 

 

Gatvės pavadinimas

 

 

Namo Nr.        

 

 

Buto Nr.

 

 

Pašto indeksas

 

 

Telefono Nr.

 

 

El. pašto adresas

 

 

PVM mokėjimas

 

□ PVM mokėtojas

 

mokėtojo kodas

 

□ Ne PVM mokėtojas

 

 

Informacija apie gamintojų organizaciją

 

Žuvininkystės produktų gamintojų organizacijos narių skaičius

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

Bendra žuvininkystės produktų gamintojų organizacijos narių gamybos apimtis per ankstesnius kalendorinius metus (tonomis)

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

Kokiu būdu norite gauti informaciją apie paramos paraiškos administravimo eigą?

Pastaba. Užpildykite, pažymėdami langelį ženklu „X“.

Paštu

Elektroniniu paštu

 

 

II. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ, KURIAM PRAŠOMA PARAMOS

 

1. Sąjungos prioritetas

Prekybos ir perdirbimo skatinimas                                                        

2. Priemonė

Gamybos ir prekybos planai

3. Projekto pavadinimas

Nurodomas projekto, kuriam įgyvendinti prašoma paramos, pavadinimas

 

4. Prašoma paramos suma, Eur

|__|__|__|__|__|__|__|__|  Eur

Nurodoma visa prašoma paramos suma, eurais.

5. Pirmieji projekto įgyvendinimo metai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paraiškos pateikimo metai.

6. Paskutinieji projekto įgyvendinimo metai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paskutinio mokėjimo prašymo pateikimo Agentūrai metai.

7. Asmuo, atsakingas už projekto vykdymą (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. pašto adresas)

(pildyti, jei tai ne pareiškėjas)

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

 

 

III. PROJEKTO SANTRAUKA

 

Trumpas projekto esmės aprašymas

Trumpai (ne daugiau kaip 1/2 psl.) paaiškinama:

projekto tikslas;

kokie projekto parengimo darbai jau atlikti;

kokioms problemoms spręsti reikalingas projektas, kodėl ir kam reikalingi projekto rezultatai;

kodėl pasirinktas būtent toks problemos sprendimo būdas;

kaip projektas atitinka veiksmų programos priemonę;

kas bus atsakingas už projekto įgyvendinimą, kaip bus organizuojamas projekto įgyvendinimas.

 

 

IV. GAMYBOS IR PREKYBOS PLANE NUMATYTOS ATLIKTI PRIEMONĖS

(Pildoma vadovaujantis Gamybos ir prekybos planu)

 

Priemonės pavadinimas

Darbų apimtis, projekto įgyvendinimo metais

___ metai

___metai

___ metai

___ metai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. PROJEKTO FINANSINIS PLANAS

 

Išlaidų pavadinimas

(finansuojamos tik Taisyklių 15–16 punkte nurodytos išlaidos)

Suma be PVM

PVM

Bendra suma su PVM

Prašoma paramos suma

Išlaidų poreikio pagrindimas /

sąsaja su vykdoma veikla

 

Eur

 

Eur

 

Eur

 

Eur

 

1.

Gamybos ir prekybos planų rengimo ir įgyvendinimo (valdymo, stebėsenos ir kontrolės) veiklų, kurias gamintojų organizacija atlieka įgyvendindama konkrečias Gamybos ir prekybos plane numatytas priemones, išlaidos:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<...>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

kitų priemonių, skirtų teikiamų rinkai žvejybos ir akvakultūros produktų pasiūlai sureguliuoti išlaidos:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<...>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

kitų priemonių, skirtų reglamento (ES) Nr. 1379/2013 7 straipsnyje nustatytiems tikslams pasiekti išlaidos:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<...>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

projekto viešinimo išlaidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<...>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. KITA INFORMACIJA

(Šioje lentelėje pareiškėjas atsako į pateiktus klausimus, užbraukdamas langelį ženklu „X“ ties žodžiu „Taip“ arba „Ne“).

 

1.  

Ar esate atsiskaitęs su Valstybine mokesčių inspekcija?

Taip                 Ne

2.  

Ar esate atsiskaitęs su Valstybiniu socialinio draudimo fondu?

Taip                 Ne

3.  

Ar tvarkote (įsipareigojate tvarkyti) buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytus reikalavimus?

Taip                 Ne

4.  

Ar patvirtinate, kad įmonei / asociacijai, kuriai atstovaujate, nėra iškelta byla dėl bankroto arba ji nėra likviduojama?

Taip                 Ne

5.  

Ar patvirtinate, kad nėra įsiteisėjusio teismo sprendimo, kad įvykdėte su Europos žuvininkystės fondo ar Europos jūrų reikalų žuvininkystės fondo parama susijusį sukčiavimą, kaip apibrėžta Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos konvencijos 1 straipsnyje?

Taip                 Ne

6.  

Ar neprieštaraujate, kad duomenys apie pateiktą paramos paraišką ir gautą paramą bus viešinami vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 508/2014 119 straipsnio 2 dalimi?

Taip                 Ne

7.  

Ar patvirtinate, kad projekte numatytos išlaidos nebuvo, nėra ir nebus finansuojamos iš Europos Sąjungos fondų ir kitų viešųjų lėšų?

Taip                 Ne

8.

Ar įsipareigojate apdrausti ilgalaikį turtą, kuriam įsigyti ar sukurti bus panaudota parama, ne trumpesniam nei projekto įgyvendinimo laikotarpiui – draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų didžiausia turto atkuriamąja verte; taip pat pranešti Agentūrai apie įvykusius draudžiamuosius įvykius ir gautinas draudimo išmokas?

Taip                 Ne

9.

Ar patvirtinate, kad projektui įgyvendinti turimi pakankami administraciniai gebėjimai ir pajėgumai?

Taip                 Ne

10.

Ar įsipareigojate viešinti paramą suteiktos paramos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programą viešinimo taisyklėse nustatyta tvarka?

Taip                 Ne

11.

Ar įsipareigojate be rašytinio Agentūros sutikimo neparduoti, neįkeisti ir kitaip neperleisti kitam asmeniui už paramos lėšas įgyto ilgalaikio turto iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos?

Taip                 Ne

12.

Ar įsipareigojate iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos atitikti Taisyklių IV skyriaus 7–8 punktuose nurodytus tinkamumo kriterijus?

Taip                 Ne

13.

Ar įsipareigojate, iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos saugoti visus dokumentus, susijusius su projekto įgyvendinimu, ir užtikrinti jų prieinamumą Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka?

Taip                 Ne

 

VII. PATEIKIAMi DOKUMENTAI

(Šioje lentelėje Pareiškėjas pasitikrina, ar jo pateikiama paramos paraiška yra visiškai sukomplektuota, ir pažymi (ženklu „X“), kuriuos dokumentus pateikia, nurodydamas pateikiamų dokumentų puslapių skaičių.) 

 

Eil. Nr.

Dokumento pavadinimas

Pažymėti X

Puslapių skaičius

1.  

Juridinio asmens kompetentingo organo pritarimo parengtai paramos paraiškai sprendimas ar protokolo išrašas, patvirtintas pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens iki paramos paraiškos pateikimo.

|__|__|

2.  

Pareiškėjo ar jo įgalioto asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas ar asmens tapatybės kortelė).

|__|__|

3. 

Pažyma apie žuvininkystės produktų gamintojų organizacijos pripažinimą (pažyma turi būti išduota Žemės ūkio ministerijos ar jos įgaliotos institucijos).

|__|__|

4. 

Dokumentai, įrodantys kad pareiškėjas atitinka 8.2 papunktyje nurodytą tinkamumo kriterijų.

|__|__|

5. 

Gamybos ir prekybos planas, patvirtintas Taisyklių 3.1 papunktyje nustatyta tvarka.

|__|__|

6. 

Dokumentai, kuriuose nurodyta gamintojų organizacijos per ankstesnius trejus kalendorinius metus rinkai patiektos žuvininkystės produkcijos metinė vertė.

|__|__|

7. 

Prekių, darbų ar paslaugų teikėjų komerciniai pasiūlymai arba kiti dokumentai, pagrindžiantys numatytų projekto išlaidų vertę arba įvykdyto konkurso arba apklausos prekėms, paslaugoms ir (arba) darbams pirkti dokumentai.

|__|__|

8. 

Dokumentai, įrodantys, kad pareiškėjas tvarko buhalterinę apskaitą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

|__|__|

9.  

Dokumentas, kuriuo patvirtinama, kad atitinkamas asmuo turi teisę atstovauti pareiškėjui (teikiama, jeigu paramos paraišką ir kitus su paramos paraiška susijusius dokumentus pasirašo ir / arba pateikia pareiškėjo įgaliotas asmuo).

|__|__|

10.

Kiti dokumentai (įrašyti):

 

|__|__|

 

 

VIII. PAREIŠKĖJO DEKLARACIJA

 

 

Aš, pretenduojantis gauti paramą pagal priemonę „Gamybos ir prekybos planai“, pasirašydamas patvirtinu, kad:

1.   Esu susipažinęs su paramos skyrimo sąlygomis.

2.   Šioje paramos paraiškoje ir prie jos pridėtuose dokumentuose pateikta informacija yra teisinga.

3.   Nesu pažeidęs jokių paramos iš Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų skyrimo sąlygų.

4.   Man nežinomos kitos šiame dokumente nenurodytos priežastys, dėl kurių projektas negalėtų būti įgyvendintas ar jo įgyvendinimas būtų atidedamas, arba dėl kurių projektas nebūtų įgyvendintas nustatytu laikotarpiu.

5.   Sutinku, kad paramos paraiška gali būti atmesta, jeigu joje pateikti ne visi prašomi duomenys (įskaitant šią deklaraciją).

6.   Sutinku, kad paraiškoje pateikti duomenys būtų apdorojami ir saugomi Europos žuvininkystės priemonių administravimo informacinėje sistemoje.

7.   Sutinku, kad mano tinkamumas arba mano atstovaujamos įmonės tinkamumas gauti paramą bus vertinamas pagal mano pateiktus, atitinkamais dokumentais pagrįstus duomenis ir viešuosiuose registruose esančius duomenis.

8.   Sutinku, kad informacija apie mano pateiktą paraišką, nurodant pareiškėją, projekto pavadinimą, paraiškos kodą ir prašomą / gautą paramos sumą, būtų skelbiama Agentūros interneto svetainėje.

9.   Sutinku, kad visa su šiuo projektu susijusi informacija būtų naudojama ir Veiksmų programos priežiūros, vertinimo ir statistikos tikslams.

10. Įsipareigoju klaidingai apskaičiuotą ir pervestą į mano atsiskaitomąją sąskaitą paramos sumą grąžinti Agentūrai.

11. Esu informuotas ir sutinku, kad duomenys apie gaunamą (gautą) paramą bus viešinami visuomenės informavimo tikslais, taip pat gali būti perduoti audito ir tyrimų institucijoms siekiant apsaugoti Europos Sąjungos finansinius interesus Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.

12. Žinau ir sutinku, kad Agentūra gali patikrinti pateiktus duomenis ir atlikti patikrą vietoje, gauti papildomos informacijos apie mano žuvininkystės veiklą. Pateiktus duomenis kontrolės tikslams gali panaudoti ir kitos su Europos žuvininkystės fondo žuvininkystės sektoriui lėšų panaudojimu ir priežiūra susijusios Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos institucijos.

13. Sutinku, kad visi mano prisiimti įsipareigojimai bus patikrinti Agentūros nustatytais terminais.

14. Įgaliotai institucijai pareikalavus, įsipareigoju grąžinti gautą paramą, jei projektas nebuvo įgyvendintas taip, kaip numatyta Taisyklėse, ir nebuvo tinkamai įforminti pakeitimai.

15. Sutinku, kad pasikeitus teisės aktų, reglamentuojančių paramos teikimą ir administravimą, nuostatoms, nuo pat jų įsigaliojimo dienos įsipareigoju vykdyti projektą pagal pasikeitusių teisės aktų reikalavimus ir prisiimti visą atsakomybę už iš to kylančias pasekmes.

16. Sutinku, kad projektas bus įgyvendinamas taip, kaip nurodyta šioje paramos paraiškoje ir jos prieduose.

17. Įsipareigoju, gavęs Agentūros sprendimą dėl paramos neskyrimo, paramos išmokėjimo sustabdymo, paramos sumažinimo, dėl paramos mokėjimo nutraukimo ir (arba) reikalavimo grąžinti paramos lėšas ar jų dalį, per sprendime nustatytą terminą įvykdyti sprendime išvardytus reikalavimus ir (arba) grąžinti paramos lėšas į sprendime nurodytą sąskaitą.

18. Žinau, kad per šios deklaracijos 17 punkte paminėtame sprendime nustatytą terminą negrąžinus paramos lėšų ar jų dalies yra skaičiuojamos palūkanos. Palūkanos už pavėluotas grąžinti lėšas apskaičiuojamos teisės aktų nustatyta tvarka.

19. Žinau, kad, jei netinkamai vykdysiu projektą pagal šią paramos paraišką ar kitaip pažeisiu teisės aktų, reglamentuojančių paramos teikimą ir administravimą, reikalavimus, man gali būti taikomos teisės aktų numatytos sankcijos.

 

 

 

(Pareigos) (Parašas) (Vardas, pavardė)

 

 

 

 

Jei projektą parengė ir paraišką padėjo užpildyti konsultantas, nurodykite:

 

Konsultanto vardas ir pavardė |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Institucijos  pavadinimas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Tel. Nr. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

 

Pastabos. Pareiškėjo pateikti duomenys bus apdoroti elektroniniu būdu. Juos kontrolės, priežiūros ir vertinimo tikslu gali panaudoti Agentūra, Žemės ūkio ministerija, kitos su Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo administravimu susijusios Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos institucijos.