LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL JAUNIMO KOORDINACINĖS VEIKLOS IR JAUNIMO POLITIKOS PLĖTOJIMO TIKSLINĖS PROGRAMOS FINANSAVIMO 2017–2018 METAIS KONKURSO NUOSTATŲ

 

2017 m. kovo 29 d. Nr. A1-160

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 330 „Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių“ 1.6.4 papunkčiu bei Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 17 d. nutarimu Nr. 892 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 8.4.9 papunkčiu ir įgyvendindamas Nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 1 d. nutarimu Nr. 1715 „Dėl Nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programos patvirtinimo“, 20.1 papunktį:

1T v i r t i n u Jaunimo koordinacinės veiklos ir jaunimo politikos plėtojimo tikslinės programos finansavimo 2017–2018 metais konkurso nuostatus (pridedama).

2. P a v e d u  įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                                        Linas Kukuraitis

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro

2017 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. A1-160

 

JAUNIMO KOORDINACINĖS VEIKLOS IR JAUNIMO POLITIKOS PLĖTOJIMO TIKSLINĖS PROGRAMOS FINANSAVIMO 20172018 METAIS KONKURSO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.      Jaunimo koordinacinės veiklos ir jaunimo politikos plėtojimo tikslinės programos finansavimo 2017–2018 metais konkurso nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato reikalavimus programų turiniui, pareiškėjams, vykdytojams ir dalyviams, paraiškų teikimo Jaunimo koordinacinės veiklos ir jaunimo politikos plėtojimo tikslinės programos finansavimo 2017–2018 metais konkursui (toliau – Konkursas), programų vertinimo, finansavimo, vykdymo tvarką ir kontrolę.

2.      Konkursą organizuoja Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas). Informacija apie Konkursą viešai skelbiama Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau Ministerija) ir Departamento interneto svetainėse atitinkamai www.socmin.lt ir www.jrd.lt.

3.      Konkurso tikslas – įgyvendinant programą (-as), prisidėti prie jaunimo politikos įgyvendinimo Lietuvoje ir užtikrinti atstovavimą jaunimo interesams nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu.

4.      Didžiausia vienai programai galima skirti lėšų suma – 75 000 (septyniasdešimt penki tūkstančiai) Eur.

5.      Programos vykdymo laikotarpis – nuo programos įgyvendinimo sutarties (toliau – Sutartis) pasirašymo su Socialinių paslaugų priežiūros departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SPPD) dienos iki 2017 m. gruodžio 31 d. Pratęsus finansavimą – nuo Sutarties dėl pratęsto finansavimo pasirašymo su SPPD dienos iki 2018 m. gruodžio 31 d.

6.      Nuostatuose vartojamos sąvokos:

6.1.   Dalyvis – asmuo, kuriam yra skirta programa ir kuris dalyvauja programoje numatytose veiklose (pvz., programoje numatytų renginių dalyvis, paslaugų gavėjas).

6.2.   Jaunas žmogus asmuo nuo 14 iki 29 metų.

6.3.   Jaunimas – du ir daugiau asmenų nuo 14 iki 29 metų.

6.4.   Jaunimo organizacija – asociacija, kurioje ne mažiau kaip 2/3 narių yra jauni žmonės ir (ar) į kurią įeina ne mažiau kaip 2/3 asociacijų, kurių kiekvienos ne mažiau kaip 2/3 narių yra jauni žmonės.

6.5.  Jaunimo politika – kryptinga veikla, kuria sprendžiamos jaunimo problemos ir siekiama sudaryti palankias sąlygas formuotis jauno žmogaus asmenybei bei jam integruotis į visuomenės gyvenimą, taip pat veikla, kuria siekiama visuomenės ir atskirų jos grupių supratimo bei tolerancijos jauniems žmonėms.

6.6.   Pareiškėjas viešasis juridinis asmuo, teikiantis Konkursui paraišką.

6.7.   Partneris – juridinis asmuo, su kuriuo pareiškėjas kartu vykdo programą (turi turėti bendradarbiavimo sutartį). Programos partneriu nelaikomas asmuo, prisidedantis prie programos įgyvendinimo finansiškai, ir (ar) paslaugų, prekių ar daiktų teikėjas (pvz., rėmėjas).  

6.8.   Programapareiškėjo ir jo partnerių (jei turi) vykdomų veiklų, skirtų Konkurso tikslui įgyvendinti, visuma.

6.9.   Savanoriška veikla – savanorio neatlyginamai atliekama visuomenei naudinga veikla, kurios sąlygos nustatomos savanorio ir šios veiklos organizatoriaus susitarimu.

6.10. Strateginis veiklos planas – veiklos planavimo dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į ilgos ir vidutinės trukmės planavimo dokumentų tikslus ir aplinkos analizės išvadas, suformuluota misija, nustatyti strateginiai pokyčiai ir strateginiai tikslai, aprašomos vykdomos programos, siekiami rezultatai, numatomi asignavimai ir žmogiškieji ištekliai.

6.11. Užsienio lietuvių jaunimo organizacija – buveinės vietos valstybės teisės aktų nustatyta tvarka jaunimui ir (ar) jaunimo interesams atstovauti įsteigtas juridinis asmuo, kita organizacija ar jų filialas, atstovybė, kurios ne mažiau kaip 2/3 narių sudaro užsienio valstybėse gyvenantis jaunimas, kurio tėvai ar seneliai arba vienas iš tėvų ar senelių yra ar buvo lietuviai ir pripažįsta save lietuviais.

6.12. Vykdytojas – fizinis asmuo, tiesiogiai atsakingas už programos ir (ar) tam tikrų jos dalių įgyvendinimą. Vykdytoju nelaikomas asmuo, laikinai prisidedantis prie programos įgyvendinimo savo žiniomis, įgūdžiais ir veikla (pvz., lektorius, meno kolektyvas).

6.13. Nuostatų 38 punkto taikymo srityje žodis „buveinė“ suprantamas kaip patalpos, kuriose programos vykdytojas vykdo didžiąją dalį administracinės veiklos.

6.14. Kitos Nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatyme, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatyme ir Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme.

 

Ii SKYRIUS

FINANSUOTINOS VEIKLOS, REIKALAVIMAI PROGRAMOMS,

PAREIŠKĖJAMS IR VYKDYTOJAMS

 

7.      Konkurso būdu finansuotinos veiklos:

7.1.   jaunimo organizacijų vienijimas;

7.2.   atstovavimas jaunimo organizacijų interesams valstybės institucijose ir įstaigose, bendraujant su fiziniais ir kitais juridiniais asmenimis, organizacijomis Lietuvos ir tarptautiniu lygmeniu;

7.3.   jaunimo organizacijų bei jaunimo informavimas, konsultavimas, aktualios informacijos jiems teikimas;

7.4.   pasiūlymų dėl jaunimo politiką įgyvendinančių teisės aktų tobulinimo teikimas Lietuvos Respublikos Seimui (toliau – Seimas), Seimo komitetams, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, ministerijoms ir kitoms valstybinėms institucijoms ir dalyvavimas rengiant jaunimo organizacijoms ir jaunimui aktualių teisės aktų projektus;

7.5.   dalyvavimas tarptautinių jaunimo organizacijų veikloje bei tarptautinių renginių organizavimas Lietuvoje;

7.6.   jaunimo organizacijų tarptautinio bendradarbiavimo, dalyvavimo tarptautinių jaunimo organizacijų veikloje skatinimas, sąlygų Lietuvoje rengti tarptautinius jaunimo organizacijų renginius sudarymas;

7.7.   bendradarbiavimas su kitais viešaisiais juridiniais asmenimis jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimais;

7.8.   jaunimo organizacijų institucinių gebėjimų stiprinimas, jų veiklos kokybės gerinimas;

7.9. jaunimo pilietiškumą stiprinančių veiklų įgyvendinimas.

8.      Konkursui programas teikiantys pareiškėjai privalo atitikti visas šias sąlygas:

8.1.   pareiškėjas yra jaunimo organizacija, kuri buvo įregistruota Juridinių asmenų registre ne vėliau kaip 2015 m. sausio 1 d. ir kuri jungia ne mažiau kaip 30 jaunimo organizacijų, registruotų Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;

8.2.   pareiškėjas turi kolegialius valdymo organus, į kurių sudėtį išrinkti jauni žmonės sudaro ne mažiau kaip 2/3 visų kolegialaus valdymo organo narių;  

8.3.   pareiškėjas yra bent 1 tarptautinės nevyriausybinės organizacijos, veikiančios jaunimo politikos srityje, narys;

8.4.   pareiškėjas turi nepriklausomo auditoriaus ar audito įmonės atlikto jo 2016 m. finansinio audito ataskaitą;

8.5. pareiškėjas programai įgyvendinti iš savivaldybės ar kitų finansavimo šaltinių, pvz., privataus sektoriaus, 2 procentų gyventojų pajamų mokesčio, 2017–2018 metais (kasmet) numato skirti ne mažiau kaip 10 procentų nuo iš Departamento prašomos sumos programai įgyvendinti (būtina pateikti dokumentus, įrodančius papildomą programos finansavimą, pvz., banko išrašą, garantinį raštą (paties pareiškėjo parašytas garantinis raštas nėra laikomas dokumentu, įrodančiu papildomą programos finansavimą).

9.      Konkursui teikiamų programų vykdytojams keliama sąlyga – ne mažiau kaip 2/3 vykdytojų turi būti jauni žmonės.

10.    Programa privalo atitikti visas šias sąlygas:

10.1. veiklos yra suplanuotos nuosekliai, logiškai, racionaliai ir yra skirtos Konkurso tikslui įgyvendinti, atsižvelgiant į pareiškėjo strateginiame veiklos plane suformuluotą misiją, strateginius pokyčius ir (ar) strateginius tikslus;

10.2. veiklos suplanuotos atsižvelgiant į 2015–2016 metų veiklų analizę (įvertinimą ir (ar) įsivertinimą), pvz., vadovaujantis Jaunimo organizacijų veiklos kokybės vertinimo klausimynu, patvirtintu Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. 2V-10-(1.4) „Dėl Nacionalinės jaunimo organizacijų veiklos kokybės gerinimo metodikos atnaujinimo“, paskelbtu Departamento interneto svetainėje www.jrd.lt, ar kita pačios jaunimo organizacijos patvirtinta ir naudojama metodika;

10.3. ne mažiau kaip 2/3 programos dalyvių turi būti jauni žmonės.

11.    Prioritetas teikiamas programoms, kurias įgyvendinant numatyta:

11.1. užmegzti ir plėtoti ryšius su užsienio lietuvių jaunimo organizacijomis, bendruomenėmis ir (ar) jaunimu, siekiant atstovauti jaunimui, negyvenančiam Lietuvos Respublikoje;

11.2. plėsti partnerių tinklą programos veikloms vykdyti;

11.3. konkrečiomis priemonėmis skatinti Lietuvoje gyvenančio jaunimo dalyvavimą pilietiškumą ir patriotiškumą ugdančiose veiklose.

12.    Pareiškėjai, kurių programoms vykdyti 2017 metais skirtas finansavimas, privalo:

12.1. pateikti ne mažiau kaip 4 rezoliucijas ir (arba) pozicijas jaunimo politiką formuojančioms institucijoms dėl jaunimui aktualių klausimų nacionaliniu lygmeniu svarstymo, iš jų bent 2 pateikti iki 2017 m. rugsėjo 30 d.;

12.2. į programos veiklas įtraukti ne mažiau kaip 1050 jaunų žmonių, iš jų 800 įtraukti ne vėliau kaip iki 2017 m. rugsėjo 30 d.;

12.3. suorganizuoti ne mažiau kaip 2 veiklas, skirtas nacionaliniu lygmeniu veikiančių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų narių (fizinių asmenų) kompetencijoms jaunimo politikos srityje didinti, iš jų bent 1 veikla turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip iki 2017 m. rugsėjo 30 d.;

12.4. 1 proc. padidinti atstovaujamų jaunų žmonių skaičių, lyginant su 2016 m. atstovaujamų jaunų žmonių skaičiumi;      

12.5. dalyvauti ne mažiau kaip 2 tarptautiniuose tarpžinybiniuose susitikimuose, atstovaujant Lietuvos jaunimui Europos Sąjungoje;

12.6. suorganizuoti skirtingų regioninių jaunimo organizacijų tarybų vienijamų jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų nariams (fiziniams asmenims) pagal individualius jų poreikius ne mažiau kaip 7 mokymus, skirtus regioninių jaunimo organizacijų tarybų valdymo organams stiprinti, iš jų bent 3 mokymai turi būti suorganizuoti ne vėliau kaip iki 2017 m. rugsėjo 30 d.;

12.7. inicijuoti ir įgyvendinti ne mažiau kaip 5 skirtingas jaunimo pilietiškumą stiprinančias veiklas 5 skirtingose Lietuvos Respublikos savivaldybėse, kurių gyventojų skaičius neviršija 50 tūkstančių gyventojų pagal 2017 m. sausio 30 d. Statistikos departamento duomenis, pvz., organizuoti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui skirtas veiklas, puoselėjančias lietuvių tautos valstybingumo tradicijas, jos istorinio ir kultūrinio savitumo paveldą;

12.8. suorganizuoti ne mažiau kaip 5 veiklas, skirtas jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų nariams (fiziniams asmenims), siekiant geresnio savanoriškos veiklos supratimo, galimybių, savanorystės plėtros skatinimo savivaldybėse;

12.9. atlikti jaunimo apklausas, tyrimus, analizuojant Lietuvos jaunimo padėtį ir jaunimo problematiką (pvz., migracija, būstas ir pan.) bei ją viešinant;

12.10. konkrečiomis priemonėmis skatinti aktyvų jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų, jaunimo prisidėjimą prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos, kuriai pritarta Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. XIII-82 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“, nustatytų prioritetų jaunimo politikos srityje įgyvendinimo;

12.11. didinti jaunimo dalyvavimą visuomeninėje ir savanoriškoje veikloje, suteikiant jaunimui informaciją apie galimybes dalyvauti tokioje veikloje Lietuvoje bei už jos ribų;

12.12. konkrečiomis priemonėmis stiprinti regioninės jaunimo politikos plėtrą, siekiant užtikrinti tolygų jaunimo politikos įgyvendinimą visose šalies savivaldybėse;

12.13iki kiekvieno ketvirčio pirmo mėnesio 5 d. Departamentui ir SPPD pateikti ketvirčio planuojamų veiklų grafiką;

12.14. dalyvauti visuose Ministerijos ir Departamento organizuojamuose, su Konkursu susijusiuose renginiuose;

12.15. elektroniniu paštu suderinę su Departamentu, viešinti vykdomą programą, nurodydami Ministerijos ir Departamento logotipus visuose su programoje įgyvendinama veikla susijusiuose dokumentuose ir leidiniuose, taip pat per renginius, bei nurodyti finansavimo šaltinį – Ministeriją ir Departamentą. Visoje pareiškėjo parengtoje (pateiktoje) informacijoje ir (ar) leidiniuose apie programos vykdymą, neatsižvelgiant į jų formą ir pateikimo būdą, turi būti nurodoma, kad už juos atsakingas tik pareiškėjas ir kad Ministerija bei Departamentas neatsako už pateiktos informacijos turinį.

13.    Pareiškėjai, kurių programoms vykdyti 2018 metais skirtas finansavimas, privalo:

13.1. pateikti ne mažiau kaip 4 rezoliucijas ir (arba) pozicijas jaunimo politiką formuojančioms institucijoms dėl jaunimui aktualių klausimų nacionaliniu lygmeniu svarstymo;

13.2. į programos veiklas įtraukti ne mažiau kaip 1100 jaunų žmonių;

13.3. suorganizuoti ne mažiau kaip 2 veiklas, skirtas nacionaliniu lygmeniu veikiančių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų narių (fizinių asmenų) kompetencijoms jaunimo politikos srityje didinti;

13.4. 1 proc. padidinti atstovaujamų jaunų žmonių skaičių, lyginant su 2017 m. atstovaujamų jaunų žmonių skaičiumi;

13.5. dalyvauti ne mažiau kaip 2 tarptautiniuose tarpžinybiniuose susitikimuose, atstovaujant Lietuvos jaunimui Europos Sąjungoje;

13.6. suorganizuoti skirtingų regioninių jaunimo organizacijų tarybų vienijamų jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų nariams (fiziniams asmenims) pagal individualius jų poreikius ne mažiau kaip 5 mokymus, skirtus regioninių jaunimo organizacijų tarybų valdymo organams stiprinti. 2018 m. mokymuose turi dalyvauti 2017 m. mokymuose nedalyvavusių regioninių jaunimo organizacijų tarybų vienijamų jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų nariai (fiziniai asmenys);

13.7. inicijuoti ir įgyvendinti ne mažiau kaip 5 skirtingas jaunimo pilietiškumą stiprinančias veiklas 5 skirtingose Lietuvos Respublikos savivaldybėse, kurių gyventojų skaičius neviršija 50 tūkstančių gyventojų pagal 2017 m. sausio 30 d. Statistikos departamento duomenis, pvz., organizuoti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui skirtas veiklas, puoselėjančias lietuvių tautos valstybingumo tradicijas, jos istorinio ir kultūrinio savitumo paveldą;

13.8. suorganizuoti ne mažiau kaip 5 veiklas, skirtas jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų nariams (fiziniams asmenims), siekiant geresnio savanoriškos veiklos supratimo, galimybių, savanorystės plėtros skatinimo savivaldybėse;

13.9. atlikti jaunimo apklausas, tyrimus, analizuojant Lietuvos jaunimo padėtį ir jaunimo problematiką (pvz., migracija, būstas ir pan.) bei ją viešinant;

13.10. konkrečiomis priemonėmis skatinti aktyvų jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų, jaunimo prisidėjimą prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos, kuriai pritarta Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. XIII-82 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“, nustatytų prioritetų jaunimo politikos srityje įgyvendinimo;

13.11. didinti jaunimo dalyvavimą visuomeninėje ir savanoriškoje veikloje, suteikiant jaunimui informaciją apie galimybes dalyvauti tokioje veikloje Lietuvoje bei už jos ribų;

13.12. konkrečiomis priemonėmis stiprinti regioninės jaunimo politikos plėtrą, siekiant užtikrinti tolygų jaunimo politikos įgyvendinimą visose šalies savivaldybėse;

13.13. iki kiekvieno ketvirčio pirmo mėnesio 5 d. Departamentui ir SPPD pateikti ketvirčio planuojamų veiklų grafiką;

13.14. dalyvauti visuose Ministerijos ir Departamento organizuojamuose, su Konkursu susijusiuose renginiuose;

13.15. elektroniniu paštu suderinę su Departamentu, viešinti vykdomą programą, nurodydami Ministerijos ir Departamento logotipus visuose su programoje įgyvendinama veikla susijusiuose dokumentuose ir leidiniuose, taip pat per renginius, bei nurodyti finansavimo šaltinį – Ministeriją ir Departamentą. Visoje pareiškėjo parengtoje (pateiktoje) informacijoje ir (ar) leidiniuose apie programos vykdymą, neatsižvelgiant į jų formą ir pateikimo būdą, turi būti nurodoma, kad už juos atsakingas tik pareiškėjas ir kad Ministerija bei Departamentas neatsako už pateiktos informacijos turinį.

14.    Teorinio mokymo seminarų, sporto varžybų, kultūros ir meno, politinių ir religinių renginių bei renginių, skirtų akademinėms ir profesinėms žinioms ar patirčiai įgyti, organizavimas gali būti tik priemonė programos tikslams pasiekti, tačiau ne pagrindinis programos tikslas, uždavinys ir rezultatas.

15. Programos veiklos gali būti vykdomos tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

16.    Konkursui negali būti teikiama programa, kuri:

16.1. tikslingai skirta atostogoms ir (ar) turizmui;

16.2. siekia pelno;

16.3. kelia grėsmę žmonių sveikatai, garbei ir orumui, viešajai tvarkai, varžo kitų žmonių teises ir laisves;

16.4. bet kokiomis formomis, metodais ir būdais kursto tautinę, rasinę, religinę ar socialinę neapykantą, prievartą ir diskriminaciją, išreiškia nepagarbą Lietuvos valstybės simboliams;

16.5. bet kokiomis formomis, metodais ir būdais išreiškia smurto, prievartos, neapykantos, alkoholio, tabako ir psichotropinių medžiagų populiarinimą;

16.6. bet kokiomis kitomis formomis, metodais ir būdais pažeidžia Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus ir kitus teisės aktus.

 

III SKYRIUS

PARAIŠKŲ TEIKIMAS

 

17.    Konkursui teikiama programa aprašoma užpildant paraiškos formą (Nuostatų 1 priedas), prieinamą Jaunimo ir vaikų konsultavimo ir informavimo sistemoje www.javakis.lt (toliau – JAVAKIS).

18.    Pareiškėjas Konkursui gali pateikti tik vieną paraišką. Pateikus daugiau nei vieną paraišką, vertinama ta paraiška, kurios pateikimo data yra ankstesnė.

19.    Konkursui negali būti teikiama paraiška finansuoti programą, kuri jau yra arba buvo finansuota dalyvaujant kituose Departamento, Ministerijos, įstaigų prie Ministerijos ar viešosios įstaigos „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ programų (projektų) finansavimo konkursuose.

20.    Kartu su paraiška privalomi pateikti dokumentai:

20.1. pareiškėjo steigimo dokumentų (įstatų, nuostatų ar kt.) kopija;

20.2. pareiškėjo strateginio veiklos plano kopija;

20.3dokumentų (pvz., ataskaitų, protokolų), įrodančių, kad pareiškėjas sistemingai ir nuosekliai vertino savo veiklos veiksmingumą ir siekė gerinti veiklos kokybę 2015–2016 m., kopijos;

20.4. pareiškėjo kolegialaus valdymo organo narių sąrašas, nurodant kiekvieno nario vardą, pavardę, amžių 2016 m. gruodžio 31 d., miestą, kuriame deklaruota nario gyvenamoji vieta, atstovaujamą jaunimo organizaciją, telefono numerį, el. pašto adresą ir pareigas jaunimo organizacijoje;

20.5. pareiškėjo narių (juridinių asmenų) sąrašas, nurodant kiekvieno nario (juridinio asmens) pavadinimą, juridinio asmens kodą, narių (fizinių asmenų) skaičių, buveinės adresą, savivaldybę, kurios teritorijoje vykdoma veikla, vadovo vardą, pavardę, telefono numerį ir el. pašto adresą;

20.6. dokumento (-ų), įrodančio (-ių) pareiškėjo narystę bent 1 tarptautinėje nevyriausybinėje organizacijoje, veikiančioje jaunimo politikos srityje, kopija (-os);

20.7. nepriklausomo auditoriaus ar audito įmonės ataskaitos apie pareiškėjo finansinę veiklą 2016 m. kopija;

20.8. dokumento (-ų) (pvz., banko išrašų, garantinių raštų), įrodančio (-ių) papildomą (kitų šaltinių) programos finansavimą, kopija (-os);

20.9. bendradarbiavimo sutarties (-ių), jei yra, kopija (-os) (teikiama, kai programa įgyvendinama kartu su partneriu (-iais);

20.10. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu, kopija.

21.    Konkursui pareiškėjas turi pateikti du paraiškos egzempliorius. Vienas paraiškos (Nuostatų 1 priedas) egzempliorius kartu su Nuostatų 20 punkte nurodytais privalomais pateikti dokumentais yra teikiamas per JAVAKIS. Kitas paraiškos egzempliorius kartu su Nuostatų 20 punkte nurodytais dokumentais yra atspausdinamas per JAVAKIS ir teikiamas Departamentui atskirai, siunčiant registruotu paštu, per kurjerį arba pristatant tiesiogiai į Departamentą.

Departamentui teikiamos paraiškos egzempliorius ir prie jos pridedami dokumentai turi būti susegti į aplanką, puslapiai sunumeruoti, susegto į aplanką paraiškos ir dokumentų rinkinio paskutinio lapo antroje pusėje patvirtinti pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant pasirašančiojo vardą, pavardę, pareigas ir paraišką su prie jos pridedamais dokumentais sudarančių lapų skaičių.

Tiesiogiai į Departamentą pristatomas, siunčiamas per kurjerį arba registruotu paštu paraiškos egzempliorius kartu su Nuostatų 20 punkte nurodytais dokumentais turi būti sudėtas į vieną voką, ant kurio turi būti užrašytas pareiškėjo ir Konkurso pavadinimas. Vokas turi būti patvirtintas pareiškėjo antspaudu, jeigu pareiga turėti antspaudą yra nustatyta teisės aktuose ar pareiškėjo steigimo dokumentuose, ir pateiktas adresu: 03162 Vilnius, A. Vivulskio g. 5.

Abu paraiškos egzemplioriai Departamentui turi būti pateikti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Nuostatų paskelbimo Teisės aktų registre (www.e-tar.lt) dienos. Siunčiant paraišką registruotu paštu ar per kurjerį, pašto žymoje nurodyta išsiuntimo data turi patvirtinti, kad paraiška išsiųsta ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Nuostatų paskelbimo Teisės aktų registre dienos. Jeigu paraiška kartu su Nuostatų 20 punkte nurodytais dokumentais pristatoma tiesiogiai į Departamentą, paraiška turi būti pateikta ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Nuostatų paskelbimo Teisės aktų registre dienos, nepasibaigus Departamento darbo laikui.

22.    Nuostatų 20 punkte išvardytų dokumentų kopijos privalo būti patvirtintos laikantis Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimų.

23.    Paraiškos, pateiktos pasibaigus Nuostatų 21 punkte nurodytam terminui, nepriimamos. Vokai su pašto žyma, patvirtinančia, kad paraiška išsiųsta pasibaigus Nuostatų 21 punkte nurodytam terminui, neregistruojami ir grąžinami pareiškėjams.

24.    Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis nuo 13.00 iki 16.00 val. el. paštu ir telefonu konsultuoja Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas už Konkurso organizavimą atsakingas specialistas.

 

Iv SKYRIUS

PROGRAMŲ VERTINIMAS

 

25.    Programos vertinimas susideda šių dalių vertinimo:

25.1.        formaliųjų kriterijų;

25.2. programos turinio;

25.3. lėšų planavimo.

26.    Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas už Konkurso organizavimą atsakingas specialistas, patikrinęs paraišką su visais jos priedais, gali pareikalauti, kad pareiškėjas pateiktų papildomus dokumentus, patvirtinančius arba patikslinančius paraiškoje pateiktą informaciją. Pareiškėjui per 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo patvirtinti arba patikslinti paraiškoje pateiktą informaciją gavimo dienos nepateikus papildomų dokumentų, bus vertinama programos gavimo dieną gauta paraiška ir jos priedai.

27.    Pareiškėjo ir paraiškos atitiktį formaliesiems kriterijams vertina Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas už Konkurso organizavimą atsakingas specialistas, sistemoje JAVAKIS užpildydamas programos formaliųjų kriterijų įvertinimo formą (Nuostatų 2 priedas).

28.    Jei pateikta paraiška neatitinka bent vieno iš Nuostatų 8, 9, 17, 20–23 punktuose ir (ar) 10.3 papunktyje keliamų reikalavimų, ji toliau nevertinama ir programai neskiriamas finansavimas.

29.    Jei pareiškėjas turi finansinių įsiskolinimų Departamentui ir (arba) Ministerijai, ir (arba) įstaigai prie Ministerijos, ir (arba) viešajai įstaigai „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ arba 2016 metais nesilaikė įsipareigojimų pagal su jais sudarytas sutartis, jo paraiška toliau nevertinama ir programai neskiriamas finansavimas.

30.    Programų turinį ir lėšų planavimą vertina Departamento direktoriaus įsakymu vieniems metams sudaryta komisija, kurią sudaro ne mažiau kaip 3 nariai. Komisija dirba vadovaudamasi Departamento direktoriaus tvirtinamu darbo reglamentu (toliau – Reglamentas).

31.   Komisijos nariai programos turinio ir lėšų planavimo vertinimus pateikia JAVAKIS, užpildydami programos turinio ir lėšų planavimo įvertinimo formą (Nuostatų 3 priedas).

32.   Už programos turinį ir lėšų planavimą vertinamoms paraiškoms daugiausia gali būti skiriama 80 balų.

33.   Jei programai įgyvendinti komisija siūlo skirti lėšų, Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas už Konkurso organizavimą atsakingas specialistas per 3 darbo dienas informuoja pareiškėją apie jam planuojamą skirti lėšų dydį, atsižvelgdamas į komisijos siūlymą, nurodo patikslinti sąmatą ir veiklų planą, įvardindamas, kokia apimtimi turės būti vykdoma programa, aiškiai nustatydamas įgyvendinant programą privalomus atlikti darbus, surengti renginius, suteikti paslaugas ir pan. Jei komisija nusprendžia siūlyti pareiškėjui skirti dalį paraiškoje prašomų lėšų, pareiškėjas elektroniniu laišku, kurio atspausdinta kopija pridedama prie paraiškos, Departamentui turi patvirtinti, kad priimtas sprendimas skirti dalį lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant programoje numatytus tikslus, ir apie patikslinimus per 3 darbo dienas raštu pranešti Departamentui.

34.   Jei pareiškėjo programai komisijos siūloma skirti suma yra mažesnė, negu pareiškėjas prašė paraiškoje, jis turi teisę keisti savo programos veiklos masto įsipareigojimus, bet neturi teisės keisti paraiškoje aprašytos veiklos turinio ir tikslų.

35.   Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas už Konkurso organizavimą atsakingas specialistas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas komisijos nariams pateikia svarstyti patikslintas sąmatas ir veiklų planus Reglamente nurodyta tvarka. Komisija ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo patikslintų sąmatų ir veiklų planų gavimo dienos priima sprendimą dėl lėšų skyrimo programoms, kuris yra rekomendacinio pobūdžio.

36.   Sprendimą dėl lėšų skyrimo programoms priima Departamento direktorius, įvertinęs komisijos siūlymus, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo komisijos pasiūlymų gavimo dienos. Departamento direktoriaus įsakymas dėl Konkurso rezultatų ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo pasirašymo datos yra paskelbiamas Ministerijos ir Departamento interneto svetainėse atitinkamai www.socmin.lt ir www.jrd.lt.

Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas už Konkurso organizavimą atsakingas specialistas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Departamento direktoriaus įsakymo paskelbimo dienos susisiekia elektroniniu paštu su visais pareiškėjais, kurių paraiškos buvo perduotos komisijai vertinti. Tie pareiškėjai, kuriems Departamento direktoriaus įsakymu buvo skirtos lėšos programai įgyvendinti, per 3 darbo dienas elektroniniu laišku, kurio atspausdinta kopija pridedama prie paraiškos, Departamento direktoriaus įsakymu paskirtam už Konkurso organizavimą atsakingam specialistui patvirtina, kad sutinka vykdyti programą už jiems skirtą lėšų sumą.

 

V SKYRIUS

PROGRAMŲ FINANSAVIMAS, VYKDYMAS IR KONTROLĖ

 

37.    Departamentas, skelbdamas Konkurso laimėtojus, paskelbia ir laukiančiųjų sąrašą. Laukiančiųjų sąraše esantiems pareiškėjams finansavimas skiriamas, jeigu pareiškėjas, gavęs finansavimą, atsisako skirto finansavimo, nepasirašo Sutarties per Nuostatų 43 punkte nurodytą terminą, pasirašyta Sutartis nutraukiama arba lėšos grąžinamos, arba esant papildomam finansavimui.

38.   Tinkamomis finansuoti laikomos šios išlaidos:

38.1. su programos vykdymu susijusių asmenų darbo užmokestis, įskaitant valstybinio socialinio draudimo įmokas;

38.2. ryšio paslaugų (pvz., interneto, fiksuoto ir (ar) mobiliojo telefono ryšio (neviršijant 15 Eur vienam vykdytojui per mėnesį), pašto);

38.3. transporto išlaikymo (pvz., degalai, tepalai, nuoma);

38.4. išlaidos programai įgyvendinti reikalingoms prekėms įsigyti (pvz., kanceliarinės, ūkio prekės, maisto produktai);

38.5. nuomos išlaidos, skirtos programos veikloms vykdyti (pvz., organizacinės technikos, patalpų renginiams nuoma);

38.6. pareiškėjo buveinės komunalinių paslaugų (pvz., elektros, šildymo išlaidos);

38.7. išlaidos programai įgyvendinti reikalingoms paslaugoms įsigyti:

 

38.7.1. paslaugų, teikiamų pagal autorines, atlygintinų paslaugų sutartis, pvz., lektoriams, mokymų vadovams (ne daugiau kaip 14 Eur už 1 val.);

 

38.7.2. maitinimo paslaugų Lietuvos Respublikos teritorijoje (ne daugiau kaip 7,6 Eur 1 asmeniui per dieną);

 

38.7.3. apgyvendinimo paslaugų Lietuvos Respublikos teritorijoje (ne daugiau kaip 14 Eur 1 asmeniui per parą);

 

38.7.4. programos viešinimo (pvz., lankstinukų gamybos, straipsnių spaudoje, televizijos reportažų paslaugų pirkimas);

 

38.7.5. transporto paslaugų (pvz., autobuso ekonominės klasės ar viešojo transporto bilietai);

 

38.7.6. kitų paslaugų, kurios yra būtinos siekiant įgyvendinti numatytas programos veiklas, bet nepatenka į Nuostatų 38.7.1–38.7.5 papunkčiuose nurodytas išlaidų rūšis.

 

39.    Išlaidoms, nurodytoms Nuostatų 38.1–38.6 papunkčiuose, apmokėti negali būti skirta daugiau kaip 50 procentų visos programai įgyvendinti skirtos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų sumos.

 

40.   Netinkamomis finansuoti laikomos šios išlaidos:

40.1. ilgalaikio materialiojo turto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme, kurio vertė 500 (penki šimtai) Eur ir didesnė, kaip tai reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimas Nr. 564 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo“, įsigijimo išlaidos;

40.2. statinių ir (arba) pastatų, patalpų statybos, rekonstrukcijos, kapitalinio ir (arba) einamojo remonto išlaidos, aplinkos tvarkymo išlaidos;

40.3. išlaidos, susijusios su veikla, vykdyta iki pateikiant paraišką ir iki pasirašant Sutartį, pvz., paraiškos rengimo išlaidos ir pan.;

40.4. išlaidos pareiškėjo įsiskolinimams padengti;

40.5. kitos tiesiogiai su programos įgyvendinimu ir Konkurso tikslu nesusijusios išlaidos.

41.    Pareiškėjas, kuriam yra skirtas finansavimas, Sutartį, kurioje nustatomi pareiškėjo įsipareigojimai, finansavimo dydis, finansavimo teikimo terminai, lėšų naudojimo, atskaitomybės bei atsakomybės sąlygos, pasirašo su SPPD.

42.    Departamentas ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo Departamento direktoriaus sprendimo skirti lėšas programoms priėmimo dienos perduoda SPPD finansuotinų organizacijų sąrašą, kuriame nurodomas konkrečiai pareiškėjo programai skirto finansavimo dydis, ir finansavimą gavusių pareiškėjų paraiškų kopijas.

43.    Pareiškėjui, kuriam yra skirtas finansavimas, nepasirašius Sutarties per 30 kalendorinių dienų nuo finansuotinų organizacijų sąrašo perdavimo SPPD dienos, SPPD siūlymu Departamento direktoriaus įsakymas dalyje dėl lėšų skyrimo šiam pareiškėjui pripažįstamas netekusiu galios.

44.   Sutartis su finansavimą gavusiu pareiškėju sudaroma 2017 metams. Lėšos 2017 metais gali būti naudojamos nuo Sutarties pasirašymo dienos iki 2017 m. gruodžio 31 d. Programai įgyvendinti nepanaudotas lėšas pareiškėjas privalo grąžinti į SPPD nurodytą sąskaitą iki kitų metų sausio 5 dienos. 2017 metais nepanaudotos lėšos į 2018 metus neperkeliamos.

45.   Pareiškėjas, kurio programai yra skirtas finansavimas ir su kuriuo sudaryta Sutartis, SPPD privalo pateikti:

45.1. kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo nesio 5 dienos, SPPD ketvirčio / metų veiklų įvykdymo ataskaitą (Nuostatų 4 priedas) ir SPPD nustatytos formos finansines ataskaitas;

45.2. kartu su SPPD trečio ketvirčio ir metų veiklų įvykdymo ataskaitomis Nuostatų 12 ir 13 punktuose nurodytų įsipareigojimų įgyvendinimą pagrįsti šiais dokumentais:

45.2.1. pateikus rezoliucijas ir (arba) pozicijas jaunimo politiką formuojančioms institucijoms dėl jaunimui aktualių klausimų nacionaliniu lygmeniu svarstymo, pateikti jų kopijas;

45.2.2. suorganizavus veiklas, skirtas nacionaliniu lygmeniu veikiančių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų narių (fizinių asmenų) kompetencijoms jaunimo politikos srityje didinti, pateikti dalyvių sąrašus;

45.2.3. dalyvavus tarptautiniuose tarpžinybiniuose susitikimuose, atstovaujant Lietuvos jaunimui Europos Sąjungoje, pateikti ataskaitas, nurodant kiekvieno susitikimo tikslą, vietą, susitikimo pavadinimą, keltas problemas, rezultatus su pasiūlymais bei jų pritaikymą Lietuvoje;

45.2.4. suorganizavus skirtingų regioninių jaunimo organizacijų tarybų vienijamų jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų nariams (fiziniams asmenims) pagal individualius jų poreikius mokymus, skirtus regioninių jaunimo organizacijų tarybų valdymo organams stiprinti, pateikti dalyvių sąrašus;

45.2.5. inicijavus ir įgyvendinus skirtingas jaunimo pilietiškumą stiprinančias veiklas, pateikti dalyvių sąrašus ir (arba) internetines nuorodas į paviešintus veiklos rezultatus ir (arba), teikiant ataskaitas SPPD, pridėti publikacijų kopijas;

45.2.6. įgyvendinus veiklas, skirtas jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų nariams (fiziniams asmenims), siekiant geresnio savanoriškos veiklos supratimo, galimybių, savanorystės plėtros skatinimo savivaldybėse, pateikti dalyvių sąrašus ir (arba) internetines nuorodas į paviešintus veiklos rezultatus ir (arba), teikiant ataskaitas SPPD, pridėti publikacijų kopijas;

45.2.7. atlikus jaunimo apklausas, tyrimus, analizuojančius Lietuvos jaunimo padėtį ir jaunimo problematiką, pateikti apklausų ir (ar) tyrimų rezultatų kopijas ir (arba) internetines nuorodas į paviešintus apklausų ir (ar) tyrimų rezultatus ir (arba), teikiant ataskaitas SPPD, pridėti publikacijų kopijas;

45.3. teikti kitą Sutarčiai vykdyti reikalingą informaciją.

46.  Departamentas ir SPPD tikrina finansuojamų programų įgyvendinimą, ar laikomasi ir kaip laikomasi Nuostatuose ir Sutartyje pareiškėjui numatytų reikalavimų, ir atlieka skirtų lėšų panaudojimo bei veiklos vykdymo kontrolę.

47. Sutarties vykdymas turi būti nutrauktas, kai:

47.1. nesilaikoma Nuostatų reikalavimų ir (ar) Sutartyje nustatytų įsipareigojimų;

47.2. paaiškėja, kad buvo pateikta klaidinanti ar melaginga informacija ketvirčio ir (ar) metų veiklų įvykdymo ir (ar) finansinėse ataskaitose.

48.    Ne pagal paskirtį ar neteisėtai panaudotos lėšos, nustačius neteisėto panaudojimo ar panaudojimo ne pagal paskirtį atvejį, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas turi būti grąžinamos į SPPD nurodytą sąskaitą. Negrąžintos lėšos išieškomos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

49.   Valstybės biudžeto lėšos turi būti laikomos specialiai šioms lėšoms skirtoje sąskaitoje, įvertinant valstybės biudžeto lėšų laikymo, naudojimo ir saugojimo rizikos veiksnius.

 

VI SKYRIUS

SUTARČIŲ PRATĘSIMAS

 

50.    Tinkamai įgyvendinus programą 2017 metais, Sutartis gali būti pratęsta 2018 metams. Siekdamas pratęsti Sutartį, pareiškėjas iki 2017 m. lapkričio 15 d., siųsdamas registruotu paštu, per kurjerį arba pristatydamas tiesiogiai į Departamentą adresu: 03162 Vilnius, A. Vivulskio g. 5, pateikia:

50.1. 1 (vieną) atspausdinto, pareiškėjo vadovo pasirašyto ir pareiškėjo antspaudu (jeigu pareiga turėti antspaudą yra nustatyta teisės aktuose ar pareiškėjo steigimo dokumentuose) patvirtinto prašymo pratęsti programos finansavimą 2018 metais (laisva forma) originalą;

50.2. programos įgyvendinimo 2017 metais analizę (įsivertinimą), kurioje turi būti nurodytas programos tikslų, uždavinių ir lauktų rezultatų pasiekimas (laisva forma);

50.3. dokumentą (-us) (pvz., banko išrašus, garantinius raštus), įrodantį (-čius) papildomą (kitų šaltinių) programos finansavimą 2018 metais (ne mažesnį kaip 10 procentų nuo iš Departamento prašomos sumos programai 2018 metais įgyvendinti);

50.4. pasikeitusių (jeigu keitėsi) programos vadovo ir (ar) vykdytojų gyvenimo aprašymus, patvirtintus jų parašais, kitus pasikeitusius paraiškoje nurodytus duomenis.

51.    Prireikus Departamentas gali paprašyti pareiškėją pateikti papildomus dokumentus.

52.    Prašymą pratęsti programos finansavimą svarsto komisija. Komisija susipažįsta su pareiškėjo prašymu pratęsti finansavimą, SPPD pateiktomis 2017 m. I–III ketvirčių veiklų įvykdymo ataskaitomis bei informacija apie Sutarties su SPPD vykdymą 2017 m. I–III ketvirčiais. Remdamasi šiais dokumentais, komisija sprendžia, ar programa įgyvendinta ir lėšos panaudotos tinkamai, bei Departamento direktoriui pateikia siūlymą pratęsti programos finansavimą 2018 metais.

53.    Sprendimą pratęsti finansavimą 2018 metais per 10 darbo dienų nuo komisijos siūlymo pateikimo dienos priima Departamento direktorius, įvertinęs komisijos siūlymą, SPPD pateiktas I–III ketvirčių veiklų įvykdymo ataskaitas ir informaciją apie Sutarties su SPPD vykdymą 2017 metų I–III ketvirčiais.

54.    Tinkamai suplanuotos ir su Departamentu suderintos 2017 metais pradėtos vykdyti programos veiklos gali būti tęsiamos 2018 metais. Pareiškėjui su SPPD Nuostatų 41–43 punktuose nustatyta tvarka pasirašius Sutartį dėl pratęsto finansavimo 2018 metais, lėšos naudojamos pagal su Departamentu ir SPPD suderintą 2018 metų sąmatą ir 2018 metų veiklų planą, bet ne anksčiau kaip nuo 2018 m. sausio 1 d.

55.    Programos įgyvendinimo 2018 metų sąmata negali viršyti 2017 metais programai įgyvendinti skirtos lėšų sumos.

56.    Lėšos, skirtos programai įgyvendinti 2018 metais, gali būti naudojamos iki 2018 m. gruodžio 31 d. Jeigu Sutartis dėl pratęsto finansavimo 2018 metais nepasirašoma, vykdant programos veiklas 2018 metais, pareiškėjo patirtos išlaidos nėra kompensuojamos.

57.    Pratęstos Sutartys vykdomos ir kontroliuojamos Nuostatų nustatyta tvarka.

 

 

VII SKYRIUS

PROGRAMOS VEIKLŲ PLANO IR IŠLAIDŲ SĄMATOS TIKSLINIMAS

 

 

58.    Programos veiklų planas tikslinamas pateikiant prašymą elektroniniu paštu Departamentui. Norėdamas patikslinti programos veiklų planą, pareiškėjas turi pateikti Departamentui pagrįstą prašymą tikslinti programos veiklų planą, kartu pateikdamas veiklų plano lyginamąjį variantą. Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas už Konkurso organizavimą atsakingas specialistas, išnagrinėjęs pareiškėjo prašymą, per 5 darbo dienas priima sprendimą dėl veiklų plano tikslinimo ir apie sprendimą informuoja pareiškėją. Departamentui pritarus pareiškėjo pasiūlytiems veiklų plano tikslinimams, Departamento ir pareiškėjo suderinto ir patikslinto veiklų plano kopija elektroniniu paštu išsiunčiama SPPD.

 

59.    Prašymai tikslinti programos veiklų planą Departamentui gali būti teikiami iki einamųjų metų gruodžio 1 d. Pareiškėjas gali teikti prašymą tik dėl dar neįvykusių (nepradėtų vykdyti) veiklų tikslinimo.

 

60.    Išlaidų sąmata tikslinama pateikiant prašymą elektroniniu paštu SPPD. Norėdamas patikslinti programos išlaidų sąmatą, pareiškėjas turi pateikti SPPD pagrįstą prašymą tikslinti programos išlaidų sąmatą, kartu pateikdamas išlaidų sąmatos lyginamąjį variantą. SPPD, išnagrinėjęs pareiškėjo prašymą, per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos priima sprendimą dėl išlaidų sąmatos tikslinimo ir apie tai informuoja pareiškėją. SPPD ir pareiškėjo suderintą patikslintą išlaidų sąmatą pasirašo įgalioti SPPD ir pareiškėjo atstovai.

 

61.    Prašymai tikslinti programų išlaidų sąmatas SPPD teikiami 1 kartą per ketvirtį, bet ne vėliau kaip likus 10 darbo dienų iki kito ketvirčio pradžios. Pareiškėjas gali teikti prašymą tik dėl dar nepatirtų išlaidų tikslinimo, išskyrus tinkamų finansuoti išlaidų sumažėjimo atvejus.

 

62.    Programos išlaidų sąmatos tikslinimai, dėl kurių iš esmės keičiasi programos veiklų plano vykdymas (pvz., neįgyvendintų mokymų, renginio lėšų perskirstymas kitoms veikloms), pareiškėjo privalo būti suderinti su Departamentu Nuostatų 5859 punktuose nustatyta tvarka.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 

63.    Departamentas ir SPPD neatsako, jei dėl pareiškėjo klaidingų paraiškoje nurodytų duomenų ryšiams palaikyti (adreso korespondencijai, telefono, fakso numerio, elektroninio pašto adreso ir kt.) pareiškėjo nepasiekia laiškai arba su pareiškėju negalima susisiekti.

 

64.    Pareiškėjui elektroniniu paštu, nurodytu paraiškoje, Departamento siunčiami klausimai, prašymai, susiję su paraiškos teikimu Konkursui, laikomi oficialiais.

 

65.    Teikdamas paraišką Konkursui, pareiškėjas sutinka, kad informacija, pateikta paraiškoje (išskyrus informaciją, kuri negali būti viešinama teisės aktų nustatyta tvarka), gali būti viešinama su Konkursu susijusioje medžiagoje, renginiuose.

 

66.    Pareiškėjas, kurio veikla yra daugiau kaip 50 procentų finansuojama iš valstybės, savivaldybių biudžetų, Europos Sąjungos lėšų, laikomas perkančiąja organizacija. Perkančioji organizacija, atlikdama pirkimus, privalo vadovautis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu.

67.    Departamento direktorius gali iš naujo apsvarstyti sprendimą skirti finansavimą programai (-oms), atsižvelgdamas į pasikeitusį atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą ir jo įgyvendinamuosius teisės aktus, pagal kuriuos skiriami valstybės biudžeto asignavimai, bei asignavimų valdytojo sprendimą sumažinti ar panaikinti valstybės biudžeto asignavimus šiai veiklai vykdyti, kartu atsižvelgdamas į pareiškėjo pateiktą veiklų planą.

 

68.    Sprendimas dėl programos finansavimo gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

_____________

 

 

Jaunimo koordinacinės veiklos

ir jaunimo politikos plėtojimo

tikslinės programos finansavimo

2017–2018 metais

konkurso nuostatų

1 priedas

 

 

(Paraiškos forma)

 

________________________________________________________________

(paraišką teikiančio pareiškėjo pavadinimas)

________________________________________________________________

(adresas, telefonas, el. paštas)

 

 

JAUNIMO KOORDINACINĖS VEIKLOS IR JAUNIMO POLITIKOS PLĖTOJIMO TIKSLINĖS PROGRAMOS FINANSAVIMO 2017–2018 METAIS KONKURSO PARAIŠKA

 

Jaunimo reikalų departamentui prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

A. Vivulskio g. 5

LT-03162 Vilnius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(data)

 

 

 

I. INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJĄ

 

1.   Pareiškėjo duomenys

 

Pavadinimas

 

Teisinė forma

 

Juridinio asmens kodas

 

Korespondencijos adresas

 

Telefono numeris (su tarpmiestiniu kodu)

 

Fakso numeris (su tarpmiestiniu kodu)

 

Elektroninio pašto adresas

 

Interneto svetainės adresas (jei turi)

 

Socialinio tinklo paskyros adresas (jei turi)

 

Banko, kitos kredito ar mokėjimo įstaigos duomenys (pavadinimas, kodas, atsiskaitomosios sąskaitos, į kurią lėšos pervedamos per Lietuvos Respublikoje, kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje įregistruotą kredito įstaigą ar kitą mokėjimo paslaugų teikėją, numeris)

 

 

2.   Pareiškėjo vadovas

 

Vardas, pavardė

 

Elektroninio pašto adresas

 

Telefono numeris

 

 

3.   Programos vadovas

 

Vardas, pavardė

 

Pareigos organizacijoje

 

Elektroninio pašto adresas

 

Telefono numeris

 

 

4.   Pareiškėjo finansininkas

 

Vardas, pavardė, įmonės pavadinimas (jei paslaugas teikia įmonė)

 

Pareigos (jei paslaugas teikia įmonė), buhalterinės apskaitos paslaugų sutarties sudarymo data ir numeris

 

Elektroninio pašto adresas

 

Telefono numeris

 

 

5.   Pareiškėjo kolegialaus valdymo organo pavadinimas

 

 

6.  Informacija apie pareiškėjo narius (juridinius asmenis) (narių (juridinių asmenų) sąrašas pridedamas prie paraiškos, kaip nurodyta  Jaunimo koordinacinės veiklos ir jaunimo politikos plėtojimo tikslinės programos finansavimo 2017–2018 metais konkurso (toliau – Konkursas) nuostatų (toliau – Nuostatai) 20.5 papunktyje)

 

Juridinių asmenų skaičius

Juridiniams asmenims priklausančių fizinių asmenų skaičius

6.1. Pareiškėjo narių skaičius (2016 m. sausio 1 d.)

 

 

6.2. Pareiškėjo narių skaičius (2017 m. sausio 1 d.)

 

 

6.2.1. Iš jų per 2016 m. naujai priimtų narių skaičius

 

 

 

7.   Pareiškėjo narystė nacionalinėje (-ėse) ir (ar) tarptautinėje (-ėse) organizacijoje (-ose)

Organizacija

Narystės tipas

 

 

 

8.   Pateikite savo įžvalgas apie esamą pareiškėjo padėtį (pagrindinės veiklos kryptys, per 2015–2016 m. pasiekti kiekybiniai ir kokybiniai rezultatai, stiprybės ir sunkumai, su kuriais susiduriama, ir kt.)

 

 

9.  Remdamiesi Nuostatų 20.3 papunktyje nurodytu pateikti dokumentu (-ais), konkrečiai aprašykite 2015–2016 metų veiklų analizės (įvertinimo ir (ar) įsivertinimo) rezultatus, kaip buvo siekiama veiklų kokybės gerinimo ir kaip planuojama įgyvendinti šią programą, remiantis minėta analize (atlikta vadovaujantis Jaunimo organizacijų veiklos kokybės vertinimo klausimynu, patvirtintu Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. 2V-10-(1.4) „Dėl Nacionalinės jaunimo organizacijų veiklos kokybės gerinimo metodikos atnaujinimo“, paskelbtu Departamento interneto svetainėje www.jrd.lt, ar kita pačios jaunimo organizacijos patvirtinta ir naudojama metodika)

 

 

10. Pareiškėjo per pastaruosius 2 metus vykdytos veiklos, susijusios su Konkurso tikslo įgyvendinimu, ir pasiekti rezultatai

Vykdytos veiklos

Metai, veiklų vykdymo terminas

Įgyvendinti skirtos lėšos, finansavimo šaltinis

Kiekybiniai rezultatai

Kokybiniai rezultatai

 

 

 

 

 

 

11. 2016 m. pareiškėjo biudžetas

Eur

Lėšų procentinė dalis, skaičiuojant nuo bendro biudžeto, proc.

11.1.    Bendras biudžetas

 

100

11.2.   Lėšos, gautos iš Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas)

 

 

11.3.  Kiti finansavimo šaltiniai (tarptautiniai, privatūs ir kt.)

 

 

11.4.  Lėšos, gautos iš kitų valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų

 

 

 

12.  Detalizuokite, iš kurių valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų bei kokiems projektams (programoms) vykdyti buvo gautos paraiškos 11.4 papunktyje nurodytos lėšos:

Institucijos, įstaigos pavadinimas

Projekto (programos) pavadinimas ir jam įgyvendinti skirta lėšų suma

 

 

 

13. Duomenys apie pareiškėjo patvirtintą strateginį veiklos planą

Valdymo organas, patvirtinęs strateginį veiklos planą

Strateginio veiklos plano rengėjai

Strateginio veiklos plano patvirtinimo data

Strateginio veiklos plano galiojimo laikotarpis

 

 

 

 

 

 

 

 

II. INFORMACIJA APIE PROGRAMOS VADOVĄ IR VYKDYTOJUS

 

14. Programos vykdytojai

 

Bendras vykdytojų skaičius

 

Vykdytojų nuo 14 iki 29 m. skaičius

 

 

15. Programos žmogiškieji ištekliai

 

Visu etatu pareiškėjo planuojamų įdarbinti / įdarbintų asmenų skaičius

 

Ne visu etatu pareiškėjo planuojamų įdarbinti / įdarbintų asmenų skaičius

 

Programos savanorių skaičius

 

 

16. Informacija apie programos vadovą ir vykdytojus (atkreipiame dėmesį, kad vykdytojų gali būti ir daugiau, tačiau prašome pateikti informaciją apie 3 pagrindinius vykdytojus)

 

Programos vadovas

Vykdytojas

Vykdytojas

Vykdytojas

Vardas, pavardė

 

 

 

 

Išsilavinimas, įgytos kvalifikacijos

 

 

 

 

Patirtis dirbant su jaunimu

 

 

 

 

Visuomeninės veiklos patirtis

 

 

 

 

 

17. Ar turite programos partnerių? (bendradarbiavimo sutartis (-ys) turi būti sudaryta (-os) raštu, privaloma pateikti jos (-ų) kopiją (-as), kaip nurodyta Nuostatų 20.9 papunktyje)

TAIP

(tinkamą atsakymą pažymėkite X)

 

NE

(tinkamą atsakymą pažymėkite X)

 

Jeigu atsakėte TAIP, užpildykite pateiktą lentelę:

Eil. Nr.

Juridinio asmens pavadinimas

Buveinės adresas, kontaktai

Bendradarbiavimo sutarties sudarymo data, registracijos numeris

Glaustai aprašykite, kaip partneris prisidės prie programos įgyvendinimo

1.

 

 

 

 

 

III. INFORMACIJA APIE PROGRAMOS DALYVIUS

 

18. Programos dalyviai

 

Bendras dalyvių skaičius

 

Dalyvių nuo 14 iki 29 m. skaičius

 

 

19. Tikslinės grupės (-ių), kuriai (-ioms) skirtos veiklos, išskyrimas ir apibūdinimas (pvz., savanoriai, moksleiviai, studentai)

Būdai, metodai, kuriuos taikant tikslinė grupė (-ės) bus įtraukiama (-os) į programos veiklas

 

 

20. Savivaldybės, kurių gyventojams skiriama programa

 

 

IV. INFORMACIJA APIE PROGRAMĄ

 

21. Pavadinimas

 

 

 

22. Tikslas ir uždaviniai (turi būti aiškūs ir konkretūs, sprendžiantys specifinę problemą ir pasiekiami)

 

 

23. Programa ir pareiškėjo strategija (aprašykite, kaip programa susijusi su pareiškėjo strategija)

 

 

24. Programos įgyvendinimo 2017–2018 m. trukmė ir veiklų vykdymo vieta

Trukmė (nurodykite metus, mėnesį, dieną)

Nuo:

Iki:

Vieta (savivaldybės / regionai)

 

 

25. Prašoma suma (sumas nurodykite vieniems programos įgyvendinimo metams)

Eur

25.1.    Bendra programos įgyvendinimo suma 2017 m.

 

25.1.1. Iš Departamento prašoma suma

 

25.2.    Bendra programos įgyvendinimo suma 2018 m.

 

25.2.1. Iš Departamento prašoma suma

 

 

26. Kada gautas / planuojamas gauti papildomas programos finansavimas iš kitų šaltinių 2017 m. ir 2018 m.

Eil.

Nr.

Data

Finansavimo šaltinis

Suma, Eur

Procentinė dalis nuo visos programai įgyvendinti prašomos sumos

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Trumpas programos aprašymas (iki 500 žodžių)

 

 

 

28. Programos atitiktis Nuostatų 11 punkte nurodytiems prioritetams (pažymėkite prioritetą (-us), kurį (-iuos) įgyvendinsite vykdydami programą; jį (-uos) trumpai pagrįskite, detalizuokite)

Prioritetas

Pagrindimas (nurodykite įtraukiamų dalyvių skaičių, planuojamas vykdyti veiklas, naudojamos metodikos pavadinimą ir kitą susijusią informaciją, kuri patvirtintų prioriteto įgyvendinimą vykdant programą)

užmegzti ir plėtoti ryšius su užsienio lietuvių jaunimo organizacijomis, bendruomenėmis ir (ar) jaunimu, siekiant atstovauti jaunimui, negyvenančiam Lietuvos Respublikoje

 

plėsti partnerių tinklą programos veikloms vykdyti

 

konkrečiomis priemonėmis skatinti Lietuvoje gyvenančio jaunimo dalyvavimą pilietiškumą ir patriotiškumą ugdančiose veiklose

 

 

29. Programos viešinimas

 

Tikslinė grupė (-ės)

Viešinimo priemonės

Pagrindimas (išsamiai aprašykite informavimo būdus, jais naudojantis planuojamų informuoti, sudominti asmenų skaičių, nurodykite tikslinei grupei skirtų viešinimo priemonių pasirinkimo priežastis ir numatomą poveikį)

 

 

 

 

30. Jei numatomas programos tęstinumas, aprašykite kaip

 

 

31. Įvertinkite programos stiprybes, silpnybes, galimybes, grėsmes

1.

Programos stiprybės

2.

Programos silpnybės

1.1.

 

2.1.

 

3.

Programos galimybės

4.

Programos grėsmės

3.1.

 

4.1.

 

 

V. PAREIŠKĖJO PROGRAMOS 2017 m. veiklų planas

 

Data

 

Pareiškėjo pavadinimas

 

Programos pavadinimas

 

Veiklų planą užpildžiusio asmens vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris, elektroninio pašto adresas

 

 

1.   Programos tikslas

 

1.1.          Uždavinys

 

Veikla, veiklos pobūdis (šalia pažymėkite tinkamos finansuoti veiklos numerį pagal atitinkamą Nuostatų 7 punkto papunktį)

Naudojami metodai veiklai vykdyti

 

 

7.1    7.2    7.3

 

7.4    7.5    7.6

 

7.7    7.8    7.9

 

Laukiami rezultatai

Departamento lėšų panaudojimas ketvirčiais (Eur) ir veiklų vykdymas (pažymėkite X, kada bus vykdoma veikla, bei žemiau įrašykite veiklai planuojamas išlaidas*)

Kokybiniai (pvz., įgyvendinti pokyčiai, padidintos narių kompetencijos, sprendžiamos aktualios problemos, gerinama veiklos kokybė ir kt.)

Kiekybiniai

I

II

III

IV

 

Dalyvių skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokymai

 

Seminarai

 

Konferencijos

 

Stovyklos

 

Darbo grupės

 

 

 

 

 

____Eur

 

 

 

 

____Eur

 

 

 

 

____Eur

 

 

 

 

____Eur

Diskusijos

 

Informaciniai renginiai

 

Konsultacijos, informavimas

 

Kita (nurodyti)

 

1.2.          Uždavinys

 

Veikla, veiklos pobūdis (šalia pažymėkite tinkamos finansuoti veiklos numerį pagal atitinkamą Nuostatų 7 punkto papunktį)

Naudojami metodai veiklai vykdyti

 

 

7.1    7.2    7.3

 

7.4    7.5    7.6

 

7.7    7.8    7.9

 

Laukiami rezultatai

Departamento lėšų panaudojimas ketvirčiais (Eur) ir veiklų vykdymas (pažymėkite X, kada bus vykdoma veikla, bei žemiau įrašykite veiklai planuojamas išlaidas*)

Kokybiniai (pvz., įgyvendinti pokyčiai, padidintos narių kompetencijos, sprendžiamos aktualios problemos, gerinama veiklos kokybė ir kt.)

Kiekybiniai

I

II

III

IV

 

Dalyvių skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokymai

 

Seminarai

 

Konferencijos

 

Stovyklos

 

Darbo grupės

 

 

 

 

 

____Eur

 

 

 

 

____Eur

 

 

 

 

____Eur

 

 

 

 

____Eur

Diskusijos

 

Informaciniai renginiai

 

Konsultacijos, informavimas

 

Kita (nurodyti)

 

Iš viso per ketvirtį:

 

 

 

 

 

 

IŠ VISO:

Eur

 

 

* Į veiklų planą įtraukite ir tas programos veiklas, kurių įgyvendinimas bus finansuojamas kitų papildomo finansavimo šaltinių lėšomis, atitinkamai stulpeliuose „Departamento lėšų panaudojimas ketvirčiais“ įrašydami „0“.

VI. PAREIŠKĖJO PROGRAMOS 2018 m. veiklų planas

 

Data

 

Pareiškėjo pavadinimas

 

Programos pavadinimas

 

Veiklų planą užpildžiusio asmens vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris, elektroninio pašto adresas

 

 

1.   Programos tikslas

 

1.1.          Uždavinys

 

Veikla, veiklos pobūdis (šalia pažymėkite tinkamos finansuoti veiklos numerį pagal atitinkamą Nuostatų 7 punkto papunktį)

Naudojami metodai veiklai vykdyti

 

 

7.1    7.2    7.3

 

7.4    7.5    7.6

 

7.7    7.8    7.9

 

Laukiami rezultatai

Departamento lėšų panaudojimas ketvirčiais (Eur) ir veiklų vykdymas (pažymėkite X, kada bus vykdoma veikla, bei žemiau įrašykite veiklai planuojamas išlaidas*)

Kokybiniai (pvz., įgyvendinti pokyčiai, padidintos narių kompetencijos, sprendžiamos aktualios problemos, gerinama veiklos kokybė ir kt.)

Kiekybiniai

I

II

III

IV

 

Dalyvių skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokymai

 

Seminarai

 

Konferencijos

 

Stovyklos

 

Darbo grupės

 

 

 

 

 

____Eur

 

 

 

 

____Eur

 

 

 

 

____Eur

 

 

 

 

____Eur

Diskusijos

 

Informaciniai renginiai

 

Konsultacijos, informavimas

 

Kita (nurodyti)

 

1.2. Uždavinys

 

Veikla, veiklos pobūdis (šalia pažymėkite tinkamos finansuoti veiklos numerį pagal atitinkamą Nuostatų 7 punkto papunktį)

Naudojami metodai veiklai vykdyti

 

 

7.1    7.2    7.3

 

7.4    7.5    7.6

 

7.7    7.8    7.9

 

Laukiami rezultatai

Departamento lėšų panaudojimas ketvirčiais (Eur) ir veiklų vykdymas (pažymėkite X, kada bus vykdoma veikla, bei žemiau įrašykite veiklai planuojamas išlaidas*)

Kokybiniai (pvz., įgyvendinti pokyčiai, padidintos narių kompetencijos, sprendžiamos aktualios problemos, gerinama veiklos kokybė ir kt.)

Kiekybiniai

I

II

III

IV

 

Dalyvių skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokymai

 

Seminarai

 

Konferencijos

 

Stovyklos

 

Darbo grupės

 

 

 

 

 

____Eur

 

 

 

 

____Eur

 

 

 

 

____Eur

 

 

 

 

____Eur

Diskusijos

 

Informaciniai renginiai

 

Konsultacijos, informavimas

 

Kita (nurodyti)

 

Iš viso per ketvirtį:

 

 

 

 

 

IŠ VISO:

Eur

 

* Į veiklų planą įtraukite ir tas programos įgyvendinimo veiklas, kurių įgyvendinimas bus finansuojamas kitų papildomo finansavimo šaltinių lėšomis, atitinkamai stulpeliuose „Departamento lėšų panaudojimas ketvirčiais“ įrašydami „0“.

 

 

VII. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2017 M. SĄMATA

 

 

Data

 

Pareiškėjo pavadinimas

 

Programos pavadinimas

 

Sąmatą užpildžiusio asmens vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris, elektroninio pašto adresas

 

 

Pateikite išsamią informaciją apie programos įgyvendinimo išlaidas (sąmatoje turi atsispindėti aiškus ryšys su veiklų planu. Būtina nurodyti veiklas iš 2017 m. veiklų plano, kurioms skirtos išlaidos)

Eil.

Nr.

Išlaidų rūšis

(pagal Nuostatų 38–39 punktus)

Išlaidų paaiškinimas

(nurodyti veiklas, kurioms skirtos išlaidos)

Išlaidų skaičiavimas

(vieneto kaina, vienetų kiekis, kiekis, padaugintas iš kainos, ir t. t.)

Iš Departamento prašoma suma, Eur

1.                     

Su programos vykdymu susijusių asmenų darbo užmokestis, įskaitant valstybinio socialinio draudimo įmokas

 

 

 

2.                     

Ryšio paslaugų (pvz., interneto, fiksuoto ir (ar) mobiliojo telefono ryšio (neviršijant 15 Eur vienam vykdytojui per mėnesį), pašto) išlaidos

 

 

 

3.                     

Transporto išlaikymo (pvz., degalai, tepalai, nuoma) išlaidos

 

 

 

4.                     

Išlaidos programai įgyvendinti reikalingoms prekėms įsigyti (pvz., kanceliarinės, ūkio prekės, maisto produktai)

 

 

 

5.                     

Nuomos išlaidos, skirtos programos veikloms vykdyti (pvz., organizacinės technikos, patalpų renginiams nuoma)

 

 

 

6.                     

Pareiškėjo buveinės komunalinių paslaugų (pvz., elektros, šildymo) išlaidos

 

 

 

7.                     

Išlaidos programai įgyvendinti reikalingoms paslaugoms įsigyti:

 

 

 

7.1.

paslaugų, teikiamų pagal autorines, atlygintinų paslaugų sutartis, pvz., lektoriams, moky vadovams (ne daugiau kaip 14 Eur 1 val.), išlaidos

 

 

 

7.2.

Maitinimo paslaugų Lietuvos Respublikos teritorijoje (ne daugiau kaip 7,6 Eur 1 asmeniui per dieną) išlaidos

 

 

 

7.3.

apgyvendinimo paslaugų Lietuvos Respublikos teritorijoje (ne daugiau kaip 14 Eur 1 asmeniui per parą) išlaidos

 

 

 

7.4.

programos viešinimo (pvz., lankstinu gamybos, straipsnių spaudoje, televizijos reportažų paslaugų pirkimas) išlaidos

 

 

 

7.5.

transporto paslau(pvz., autobuso ekonominės klasės ar viešojo transporto bilietai) išlaidos

 

 

 

7.6.

kitų paslaugų, kurios yra būtinos siekiant įgyvendinti numatytas programos veiklas, bet nepatenka į sąmatos 7.1–7.5 papunkčiuose nurodytas išlaidų rūšis, išlaidos

 

 

 

IŠ VISO:

 

 

 


 

 

VIII. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2018 M. SĄMATA

 

 

Data

 

Pareiškėjo pavadinimas

 

Programos pavadinimas

 

Sąmatą užpildžiusio asmens vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris, elektroninio pašto adresas

 

 

Pateikite išsamią informaciją apie programos įgyvendinimo išlaidas (sąmatoje turi atsispindėti aiškus ryšys su veiklų planu. Būtina nurodyti veiklas iš 2018 m. veiklų plano, kurioms skirtos išlaidos)

Eil.

Nr.

Išlaidų rūšis

(pagal Nuostatų 38–39  punktus)

Išlaidų paaiškinimas

(nurodyti veiklas, kurioms skirtos išlaidos)

Išlaidų skaičiavimas

(vieneto kaina, vienetų kiekis, kiekis, padaugintas iš kainos, ir t. t.)

Iš Departamento prašoma suma, Eur

1.  

Su programos vykdymu susijusių asmenų darbo užmokestis, įskaitant valstybinio socialinio draudimo įmokas

 

 

 

2.  

Ryšio paslaugų (pvz., interneto, fiksuoto ir (ar) mobiliojo telefono ryšio (neviršijant 15 Eur vienam vykdytojui per mėnesį), pašto) išlaidos

 

 

 

3.  

Transporto išlaikymo (pvz., degalai, tepalai, nuoma) išlaidos

 

 

 

4.  

Išlaidos programai įgyvendinti reikalingoms prekėms įsigyti (pvz., kanceliarinės, ūkio prekės, maisto produktai)

 

 

 

5.  

Nuomos išlaidos, skirtos programos veikloms vykdyti (pvz., organizacinės technikos, patalpų renginiams nuoma)

 

 

 

6.  

Pareiškėjo buveinės komunalinių paslaugų (pvz., elektros, šildymo) išlaidos

 

 

 

7.  

Išlaidos programai įgyvendinti reikalingoms paslaugoms įsigyti:

 

 

 

7.1

paslaugų, teikiamų pagal autorines, atlygintinų paslaugų sutartis, pvz., lektoriams, moky vadovams (ne daugiau kaip 14 Eur 1 val.), išlaidos

 

 

 

7.2

maitinimo paslaugų Lietuvos Respublikos teritorijoje (ne daugiau kaip 7,6 Eur 1 asmeniui per dieną) išlaidos

 

 

 

7.3

apgyvendinimo paslaugų Lietuvos Respublikos teritorijoje (ne daugiau kaip 14 Eur 1 asmeniui per parą) išlaidos

 

 

 

7.4

programos viešinimo (pvz., lankstinu gamybos, straipsnių spaudoje, televizijos reportažų paslaugų pirkimas) išlaidos

 

 

 

7.5

transporto paslau(pvz., autobuso ekonominės klasės ar viešojo transporto bilietai) išlaidos

 

 

 

7.6

kitų paslaugų, kurios yra būtinos siekiant įgyvendinti numatytas programos veiklas, bet nepatenka į sąmatos 7.1–7.5 papunkčiuose nurodytas išlaidų rūšis, išlaidos

 

 

 

IŠ VISO:

 

 

 

 

IX. PAREIŠKĖJO DEKLARACIJA

_____________

(data)

 

_____________

(sudarymo vieta)

 

1.   Aš, ________________________________________________________________________,

(pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) / atstovaujamas (-a) _____________________________________,

(pareiškėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) organizuojamame Jaunimo koordinacinės veiklos ir jaunimo politikos plėtojimo tikslinės programos finansavimo 2017–2018 metais konkurse:

1) nėra likviduojamas (-a);

2) nėra neįvykdęs (-iusi) mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimo įsipareigojimų pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;

3) pateikė programą, kuri nebuvo finansuota dalyvaujant kituose Departamento, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Ministerija), įstaigų prie Ministerijos ar viešosios įstaigos „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ programų (projektų) finansavimo konkursuose;

4) paraiškoje ir jos prieduose nepateikė klaidinančios arba melagingos informacijos;

5) nebandė gauti konfidencialios informacijos ir nedarė įtakos programų vertinimo komisijos nariams;

6) turi pakankamai žmogiškųjų išteklių ir tinkamus administracinius gebėjimus finansavimą gavusiai programai įgyvendinti;

7)  asmenys, turintys teisę veikti pareiškėjo vardu, bei asmuo, atsakingas už pareiškėjo finansinę veiklą, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už profesinės veiklos pažeidimus;

8) neturi finansinių įsiskolinimų Departamentui ir (arba) Ministerijai, ir (arba) įstaigai prie Ministerijos, ir (arba) viešajai įstaigai „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ ir 2016 metais laikėsi įsipareigojimų pagal su jais sudarytas sutartis;

9) gavęs (-usi) finansavimą programai įgyvendinti, įgyvendindamas (-a) programą, įsipareigoja nepažeisti Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų.

2.   Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, pateikta paraiška bus atmesta.

 

Patvirtinu, kad paraiškoje pateikta informacija yra tiksli ir teisinga.

 

Kartu su paraiška pateikiama (pažymėti):

pareiškėjo steigimo dokumentų (įstatų, nuostatų ar kt.) kopija, ....... lapai (-ų);

pareiškėjo strateginio veiklos plano kopija, ........ lapai (-ų);

dokumentų (pvz., ataskaitų, protokolų), įrodančių, kad pareiškėjas sistemingai ir nuosekliai vertino savo veiklos veiksmingumą ir siekė gerinti veiklos kokybę 20152016 m., kopijos, ........ lapai (-ų);

pareiškėjo kolegialaus valdymo organo narių sąrašas, nurodant kiekvieno nario vardą, pavardę, amžių 2016 m. gruodžio 31 d., miestą, kuriame deklaruota nario gyvenamoji vieta, atstovaujamą jaunimo organizaciją, telefono numerį, el. pašto adresą ir pareigas jaunimo organizacijoje, ........ lapai (-ų);

pareiškėjo narių (juridinių asmenų) sąrašas, nurodant kiekvieno nario (juridinio asmens) pavadinimą, juridinio asmens kodą, narių (fizinių asmenų) skaičių, buveinės adresą, savivaldybę, kurios teritorijoje vykdoma veikla, vadovo vardą, pavardę, telefono numerį ir el. pašto adresą, ........ lapai (-ų);

dokumento (-ų), įrodančio (-ių) pareiškėjo narystę bent 1 tarptautinėje nevyriausybinėje organizacijoje, veikiančioje jaunimo politikos srityje, kopija (-os), ........ lapai (-ų);

nepriklausomo auditoriaus ar audito įmonės ataskaitos apie pareiškėjo finansinę veiklą 2016 m. kopija, ........ lapai (-ų);

dokumento (-ų) (pvz., banko išrašų, garantinių raštų), įrodančio (-ių) papildomą (kitų šaltinių) programos finansavimą, kopija (-os), ........ lapai (-ų);

bendradarbiavimo sutarties (-ių), jei yra, kopija (-os) (teikiama, kai programa įgyvendinama kartu su partneriu (-iais), ........ lapai (-ų);

jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu, kopija, ........ lapas.

 

Pareiškėjo vadovas ar jo įgaliotas asmuo

 

______________________                                          ____________________

(parašas)                                                               (vardas ir pavardė) 

 

 

Jaunimo koordinacinės veiklos

ir jaunimo politikos plėtojimo  

tikslinės programos finansavimo

2017–2018 metais

konkurso nuostatų

2 priedas

 

 

(Programos formaliųjų kriterijų įvertinimo forma)

 

JAUNIMO KOORDINACINĖS VEIKLOS IR JAUNIMO POLITIKOS PLĖTOJIMO TIKSLINĖS PROGRAMOS FINANSAVIMO 2017–2018 METAIS KONKURSUI PATEIKTOS programOS formaliŲJŲ kriterijų Įvertinimas

 

 

(data)

 

Paraiškos numeris

1P- - - (5.6)

Pareiškėjo pavadinimas

 

Programos pavadinimas

 

Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) direktoriaus įsakymu paskirtas už konkurso organizavimą atsakingas  specialistas

 

 

1.     Privalomosios sąlygos:

Taip

Ne

1.1.

Pareiškėjas yra jaunimo organizacija, kuri buvo įregistruota Juridinių asmenų registre ne vėliau kaip 2015 m. sausio 1 d. ir kuri jungia ne mažiau kaip 30 jaunimo organizacijų, registruotų Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka

 

 

 

1.2.

Pareiškėjas turi kolegialius valdymo organus, į kurių sudėtį išrinkti jauni žmonės sudaro ne mažiau kaip 2/3 visų kolegialaus valdymo organo narių

 

 

 

1.3.

 

Pareiškėjas yra bent 1 tarptautinės nevyriausybinės organizacijos, veikiančios jaunimo politikos srityje, narys

 

 

 

1.4.

Pareiškėjas turi nepriklausomo auditoriaus ar audito įmonės atlikto jo 2016 m. finansinio audito ataskaitą

 

 

 

1.5.

Ne mažiau kaip 2/3  vykdytojų yra jauni žmonės

 

 

 

1.6.

Ne mažiau kaip 2/3 programos dalyvių yra jauni žmonės

 

 

 

1.7.

Pareiškėjas programai įgyvendinti iš savivaldybės ar kitų finansavimo šaltinių 2017–2018 metais (kasmet) gaus ne mažiau kaip 10 procentų nuo iš Departamento prašomos sumos programai įgyvendinti

 

 

 

Bent vienos privalomosios sąlygos neatitinkanti programa toliau nevertinama

 

2.     Dokumentų pateikimas:

Taip

Ne

2.1.

Paraiška pateikta per JAVAKIS

 

 

2.2.

Paraiška ir privalomi pateikti dokumentai yra atspausdinti per JAVAKIS ir gauti Jaunimo koordinacinės veiklos ir jaunimo politikos plėtojimo tikslinės programos finansavimo 2017–2018 metais konkurso nuostatų (toliau – Nuostatai) 21 punkte nurodytu adresu, nepasibaigus nustatytam terminui

 

 

2.3.

Pateikta pareiškėjo steigimo dokumentų (įstatų, nuostatų ar kt.) kopija

 

 

2.4.

Pateikta pareiškėjo strateginio veiklos plano kopija

 

 

2.5.

 

Pateiktos dokumentų (pvz., ataskaitų, protokolų), įrodančių, kad pareiškėjas sistemingai ir nuosekliai vertino savo veiklos veiksmingumą ir siekė gerinti veiklos kokybę 20152016 m., kopijos

 

 

2.6.

Pateiktas pareiškėjo kolegialaus valdymo organo narių sąrašas, nurodant kiekvieno nario vardą, pavardę, amžių 2016 m. gruodžio 31 d., miestą, kuriame deklaruota nario gyvenamoji vieta, atstovaujamą jaunimo organizaciją, telefono numerį, el. pašto adresą ir pareigas jaunimo organizacijoje

 

 

2.7.

Pateiktas pareiškėjo narių (juridinių asmenų) sąrašas, nurodant kiekvieno nario (juridinio asmens) pavadinimą, juridinio asmens kodą, narių (fizinių asmenų) skaičių, buveinės adresą, savivaldybę, kurios teritorijoje vykdoma veikla, vadovo vardą, pavardę, telefono numerį ir el. pašto adresą

 

 

2.8.

 

Pateikta dokumento (-ų), įrodančio (-ių) pareiškėjo narystę bent 1 tarptautinėje nevyriausybinėje organizacijoje, veikiančioje jaunimo politikos srityje, kopija (-os)

 

 

2.9.

Pateikta nepriklausomo auditoriaus ar audito įmonės ataskaitos apie pareiškėjo finansinę veiklą 2016 m. kopija

 

 

2.10.

Pateikta dokumento (-ų) (pvz., banko išrašų, garantinių raštų), įrodančio (-ių) papildomą (kitų šaltinių) programos finansavimą, kopija (-os)

 

 

2.11.

Pateikta bendradarbiavimo sutarties (-ių), jei yra, kopija (-os) (teikiama, kai programa įgyvendinama kartu su partneriu (-iais)

 

 

2.12.

Pateikta dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu, kopija, jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas

 

 

2.13.

Visų pateiktų dokumentų kopijos patvirtintos laikantis Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimų

 

 

2.14.

 

 

 

 

Departamentui teikiamos paraiškos (siunčiant registruotu paštu, per kurjerį arba pristatant tiesiogiai į Departamentą) egzemplioriaus su visomis dokumentų kopijomis, atspausdinto per JAVAKIS, lapai yra sunumeruoti ir susegti į aplanką, susegto į aplanką paraiškos ir dokumentų rinkinio paskutinio lapo antroje pusėje patvirtinti pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant pasirašančiojo vardą, pavardę, pareigas ir paraišką su prie jos pridedamais dokumentais sudarančių lapų skaičių. Visi teikiami dokumentai sudėti į vieną voką, ant kurio užrašytas pareiškėjo ir konkurso pavadinimas. Vokas yra patvirtintas pareiškėjo antspaudu, jeigu pareiga turėti antspaudą yra nustatyta teisės aktuose ar pareiškėjo steigimo dokumentuose

 

 

2.15.

Pareiškėjas neturi finansinių įsiskolinimų Departamentui ir (arba) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (toliau – Ministerija), ir (arba) įstaigai prie Ministerijos, ir (arba) viešajai įstaigai „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ ir 2016 metais laikėsi įsipareigojimų pagal su jais sudarytas sutartis

 

 

 

Pastabos, komentarai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(pareigų pavadinimas)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

 

Jaunimo koordinacinės veiklos

ir jaunimo politikos plėtojimo   

tikslinės programos finansavimo

2017–2018 metais

konkurso nuostatų

3 priedas

 

 

(Programos turinio ir lėšų planavimo įvertinimo forma)

 

 

JAUNIMO KOORDINACINĖS VEIKLOS IR JAUNIMO POLITIKOS PLĖTOJIMO TIKSLINĖS PROGRAMOS

FINANSAVIMO 2017–2018 METAIS KONKURSUI PATEIKTOS programOS TURINIO IR LĖŠŲ PLANAVIMO

Įvertinimas

 

 

(data)

 

Paraiškos numeris

1P- - - (5.6)

Pareiškėjo pavadinimas

 

Programos pavadinimas

 

Vertintojo pareigos, vardas, pavardė

 

 

1.    Programos atitiktis privalomosioms sąlygoms (vertinama remiantis paraiška ir Jaunimo koordinacinės veiklos ir jaunimo politikos plėtojimo tikslinės programos finansavimo 2017–2018 metais konkurso nuostatų (toliau – Nuostatai) 20.2–20.3 papunkčiuose nurodytais dokumentais)

Eil. Nr.

Privalomosios sąlygos

Taip (pažymėti X)

Ne (pažymėti X)

Pagrindimas

1.1.

Veiklos suplanuotos nuosekliai, logiškai, racionaliai ir yra skirtos pareiškėjo strateginiame veiklos plane suformuluotai misijai, strateginiams pokyčiams ir (ar) strateginiams tikslams įgyvendinti

 

 

 

1.2.

Veiklos suplanuotos atsižvelgiant į 2015–2016 metų veiklų analizę (įvertinimą ir (ar) įsivertinimą)

 

 

 

Bent vienos privalomosios sąlygos neatitinkanti programa toliau nevertinama

 

2.    Programos turinio vertinimo kriterijai

Vertinama sritis

Eil. Nr.

Vertinimo kriterijai

Galimi skirti balai ir vertinimo aprašymas

Skiriami balai

Pagrindimas

Programos vadovas ir vykdytojai

2.1.

Ar turima programos vadovo ir pagrindinių vykdytojų patirtis ir kompetencija yra pakankamos numatytai programai sėkmingai įgyvendinti? 

0 – ne, 1–2 – iš dalies pakankama, 3 pakankama

 

 

Programos partneriai

2.2.

Ar yra numatyti partneriai ir ar jie prisidės prie kiekybinių ir kokybinių programos rodiklių pasiekimo?

0 – ne, 1–2 iš dalies prisidės,

3 – prisidės

 

 

Programos dalyviai

 

2.3.

Ar programoje numatyti įvairūs ir veiksmingi dalyvių pritraukimo į programos veiklas būdai? 

0 – ne,  1–2 – iš dalies įvairūs ir (ar) veiksmingi, 3 – įvairūs ir veiksmingi

 

 

Tikslai ir uždaviniai

2.4.

Kaip aiškiai suformuluoti programos tikslas ir uždaviniai?

0 – nėra aiškūs, 1–2 – iš dalies aiškūs, 3 – aiškūs

 

 

Veiklos ir metodai

 

 

 

 

2.5.

 

Ar veiklų įvairovė pakankama programos tikslams įgyvendinti ir programos dalyvių poreikiams tenkinti?

0 – ne, 1–2 – iš dalies pakankama, 3 – pakankama

 

 

2.6.

Ar programos įgyvendinimo metodai tinkamai parinkti numatomoms veikloms vykdyti?

0 – ne, 1–2 – iš dalies tinkamai parinkti, 3 – tinkamai parinkti

 

 

2.7.

Programoje numatytų veiklų ir naudojamų metodų efektyvumas siekiant planuojamų rezultatų

0 – neefektyvūs, 1–2 – iš dalies efektyvūs, 3 – efektyvūs

 

 

Rezultatai

 

 

 

2.8.

Ar formuluojant programos tikslą ir uždavinius, planuojant veiklas, rezultatus programoje numatytas kiekybinis ir kokybinis padėties nacionaliniu mastu pokytis?

0 – ne, 1–2 – iš dalies, 3 – taip

 

 

 

2.9.

Ar laukiami rezultatai yra realūs ir objektyviai pasiekiami?

0 – ne, 1–2 – iš dalies, 3 – taip

 

 

 

Viešinimas

 

 

 

2.10.

Kiek tikslinių grupių planuojama pasiekti viešinant programos veiklas?

0 – neplanuojama,

1 – planuojama 1 tikslinė grupė,  2 – planuojamos 2 tikslinės grupės, 3 – planuojamos 3 ir daugiau tikslinių grupių

 

 

2.11.

Ar numatytas programos viešinimo priemonių kiekis ir pačios priemonės yra aiškiai aprašytos ir efektyvios?

0 – ne, 1–2 – iš dalies, 3 – taip

 

 

Programos tęstinumas

2.12.

Jei numatytas programos tęstinumas, ar aprašyti būdai užtikrina kryptingą organizacijos veiklą ir kokybišką programos tąsą?

 

0 – nėra numatyta tęstinumo,

1–2 – yra numatytas tęstinumas, 3 – yra numatytas kryptingas ir kokybiškas programos tęstinumas

 

 

Įsivertinimas

 

2.13.

 

Ar programos stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių analizė išsamiai aprašyta ir objektyvi?

0 – ne, 1–3  – iš dalies, 4 – išsamiai aprašyta ir objektyvi

 

 

Iš viso:

40

 

 

 

 

3.   Programos atitikties prioritetams įvertinimas

Eil. Nr.

Prioritetai

Galimi skirti balai ir vertinimo aprašymas

Skiriami balai

Pagrindimas

3.1.

Planuojamos veiklos atitinka 2017–2018 m. prioritetą – užmegzti ir plėtoti ryšius su užsienio lietuvių jaunimo organizacijomis, bendruomenėmis ir  (ar) jaunimu, siekiant atstovauti jaunimui, negyvenančiam Lietuvos Respublikoje

0 – ne, 5 – taip

 

 

3.2.

Planuojamos veiklos atitinka 2017–2018 m. prioritetą – plėsti partnerių tinklą programos veikloms vykdyti

0 – ne, 5 – taip

 

 

3.3.

Planuojamos veiklos atitinka 2017–2018 m. prioritetą – konkrečiomis priemonėmis skatinti Lietuvoje gyvenančio jaunimo dalyvavimą pilietiškumą ir patriotiškumą ugdančiose veiklose

0 – ne, 5 – taip

 

 

Iš viso:

15

 

 

 

4.   Lėšų planavimo vertinimo kriterijai

 

Eil. Nr.

Lėšų planavimo vertinimo kriterijai

 

Galimi skirti balai ir vertinimo aprašymas

Skiriami balai

Pagrindimas

 

4.1.

Ar 2016 metais, remiantis nepriklausomo auditoriaus ar audito įmonės ataskaita apie pareiškėjo finansinę veiklą 2016 m., pareiškėjas tikslingai ir efektyviai naudojo lėšas savo veikloms vykdyti?

0 – ne, 1–4 – iš dalies, 5 – taip

 

 

4.2.

Ar programai įgyvendinti reikalingų lėšų planavimas atitinka konkurso Nuostatų 38–40 punktuose nurodytus reikalavimus?

0 – ne, 1–4 – iš dalies, 5 – taip

 

 

4.3.

Ar prašomos lėšos aiškiai įvardytos ir detalizuotos?

0 – ne, 1–4 – iš dalies, 5 – taip

 

 

4.4.

Ar prašomos lėšos bus naudojamos efektyviai?

0 – ne, 1–4 – iš dalies, 5 – taip

 

 

4.5.

Ar lėšos, kurių reikia programai įgyvendinti, yra tiesiogiai susijusios su planuojamomis vykdyti veiklomis?

0 – ne, 1–4 – iš dalies, 5 – taip

 

 

Iš viso:

25

 

 

 

Iš viso balų už programos turinio ir lėšų planavimo įvertinimą

Galimi skirti balai

Skiriami balai

80

 

 

Rekomenduojama skirti lėšų suma programai įgyvendinti, siūlymo pagrindimas

 

 

Vertintojo pastabos, komentarai, nuomonė apie programą, pareiškėją, išskiriant programos pranašumus ir trūkumus, tobulinimo siūlymai

(ne daugiau kaip 300 žodžių)

 

 

 

Vertintojas                                       __________________                                         _______________________

(parašas) (vardas ir pavardė)

 

Jaunimo koordinacinės veiklos

ir jaunimo politikos plėtojimo   

tikslinės programos finansavimo

2017–2018 metais

konkurso nuostatų

4 priedas

 

 

(Ataskaitos forma)

 

 

 

(pareiškėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas)

 

 

(programos pavadinimas)

 

Programos įgyvendinimo sutartis

Nr. 

 

_____ M. ____ KETVIRČIO / METŲ VEIKLŲ ĮVYKDYMO ATASKAITA

...

… mėn.

… d.

 

Pastaba. Ataskaitoje pateikiami vienų metų laikotarpio duomenys, pradedant nuo programos finansavimo pradžios kalendoriniais metais.

 

1.         Programai įgyvendinti Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) skirta suma _________ Eur

 

 

1.1. Departamento programai įgyvendinti skirtų lėšų panaudojimas nuo programos įgyvendinimo pradžios ir ataskaitiniu laikotarpiu (Eur)

 

Gautos lėšos (Eur)

Panaudotos lėšos (Eur)

(patirtos kasinės išlaidos)

Iš viso nuo programos įgyvendinimo pradžios

Per ataskaitinį laikotarpį

Iš viso nuo programos įgyvendinimo pradžios

Per ataskaitinį laikotarpį

1

2

3

4

 

 

 

 

 

1.2. Iš kitų finansavimo šaltinių gautų lėšų panaudojimas nuo programos įgyvendinimo pradžios ir ataskaitiniu laikotarpiu (Eur) (pildyti, jei tokie finansavimo šaltiniai buvo)

 

 

Gautos lėšos (Eur)

Panaudotos lėšos (Eur)

(patirtos kasinės išlaidos)

Iš viso nuo programos įgyvendinimo pradžios

Per ataskaitinį laikotarpį

 

 

Iš viso nuo programos įgyvendinimo pradžios

Per ataskaitinį laikotarpį

1

2

3

4

5

1.2.1. programos vykdytojo lėšos

 

 

 

 

1.2.2. savivaldybės biudžeto lėšos

 

 

 

 

1.2.3. privačių įmonių / bendrovių lėšos

 

 

 

 

1.2.4. privačių asmenų parama

 

 

 

 

1.2.5. nevyriausybinių organizacijų lėšos

 

 

 

 

1.2.6. Europos Sąjungos lėšos

 

 

 

 

1.2.7. kitos (nurodykite)

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

2. Programos tikslas

(turi sutapti su paraiškoje nurodytu programos tikslu)

 

 

 

 

 

3. Išlaidų sąmatos ir veiklų plano vykdymas:

 

3.1. Ar buvo keistas sutarties 1 priedas (išlaidų sąmata)?

Eil. Nr.

Atsakymą pažymėkite „X“

Jei TAIP, įvardykite, koks keitimas ir kada (kurį ketvirtį ir dėl kokių priežasčių)

3.1.1.

Taip

 

3.1.2.

Ne

 

 

 

3.2. Ar buvo keistas patvirtintas veiklų planas?

Eil. Nr.

Atsakymą pažymėkite „X“

Jei TAIP, įvardykite, koks keitimas ir kada (kurį ketvirtį ir dėl kokių priežasčių)

3.2.1.

Taip

 

3.2.2.

Ne

 

 

 

4. Informacija apie programos dalyvius ir vykdytojus:

 

4.1. Programos veiklų dalyviai:

 

Dalyvių kategorijos

Dalyvių skaičius (asmenimis)

Iš viso nuo programos įgyvendinimo pradžios

Per ataskaitinį laikotarpį

1

2

3

Bendras dalyvių skaičius

 

 

Iš bendro dalyvių skaičiaus:

jauni žmonės (14–29 m.)

 

 

kiti

 

 

 

4.2. Programos vykdytojai

Vykdytojų kategorijos

Vykdytojų skaičius (asmenimis)

Iš viso nuo programos įgyvendinimo pradžios

Per ataskaitinį laikotarpį

1

2

3

Bendras vykdytojų skaičius

 

 

Iš bendro vykdytojų skaičiaus:

jauni žmonės (14–29 m.)

 

 

kiti

 

 

 

5. Savivaldybių, kurių gyventojams ataskaitiniu laikotarpiu buvo skirta ir vykdyta programa, pavadinimai:

 

 

 

 

 

 

6. Įgyvendintos programos veiklos

(kiekvieną ketvirtį informacija šioje lentelėje teikiama tokia tvarka: prie jau anksčiau nurodytų praėjusio ketvirčio veiklų ir jų aprašymo kiekvieną kartą papildomai nurodomos naujojo ataskaitinio laikotarpio veiklos)

 

Ketvirtis

Finansuojama veikla (nurodomas Jaunimo koordinacinės veiklos ir jaunimo politikos plėtojimo tikslinės programos finansavimo 2017–2018 metais konkurso nuostatų 7 punkto papunktis, pagal kurį veikla finansuojama)

Veikla

(pagal veiklų planą)

Veiklos įgyvendinimas (pažymėti X)

Pastabos

Kiekybiniai rezultatai

(įrašyti skaičių)

Kokybiniai rezultatai

 

Įgyvendinta

Iš dalies įgyvendinta

Neįgyvendinta

Mokymai

Seminarai

Konferencijos

Stovyklos

Darbo grupės

Diskusijos

Informaciniai renginiai

Konsultacijos, informavimas

Kita (nurodyti)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Programos rezultatai nuo programos įgyvendinimo pradžios

 

Rodiklio pavadinimas

Rezultato išraiška

7.1. Programos lėšų panaudojimas (visiškai / iš dalies panaudotos – priežastys)

 

7.2. Programos kryptingumas, tendencijos (viskas vyko nenukrypstant / nukrypstant nuo paraiškose suplanuotos ir patikslintos veiklos – priežastys)

 

7.3. Dalyvių skaičius (visiškai atitiko planuotą skaičių / iš dalies atitiko / neatitiko – priežastys)

 

7.4. Rezultatų sėkmės / nesėkmės priežastys

 

7.5. Įvertinkite procentais pasiektą rezultatą, kai lauktas rezultatas lygus 100 proc. (jei rezultatas vertintinas mažiau kaip 100 proc., nurodykite priežastis)

 

 

 

8. Informacija apie įvykdytus įsipareigojimus:

 

8.1. Kiekybiniai rodikliai

(pagal Jaunimo koordinacinės veiklos ir jaunimo politikos plėtojimo tikslinės programos finansavimo 2017–2018 metais konkurso nuostatų 12–13 punktus)

 

Nr.

Vertinimo kriterijai

Ataskaitinio laikotarpio rodiklis

Pasiektas rodiklis nuo programos įgyvendinimo pradžios

1.

2017 / 2018 m. kasmet pateiktos ne mažiau kaip 4 rezoliucijos ir (arba) pozicijos jaunimo politiką formuojančioms institucijoms dėl jaunimui aktualių klausimų nacionaliniu lygmeniu svarstymo

(2017 m. iš jų bent 2 pateiktos iki 2017 m. rugsėjo 30 d.)

 

 

2.

2017 m. į programos veiklas įtraukta ne mažiau kaip 1050 jaunų žmonių, 2018 m. – ne mažiau kaip 1100 jaunų žmonių

(2017 m. 800 iš jų įtraukta ne vėliau kaip iki 2017 m. rugsėjo 30 d.)

 

 

3.

2017 / 2018 m. kasmet suorganizuotos ne mažiau kaip 2 veiklos, skirtos nacionaliniu lygmeniu veikiančių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų narių (fizinių asmenų) kompetencijoms jaunimo politikos srityje didinti

(2017 m. bent 1 įgyvendinta iki 2017 m. rugsėjo 30 d.)

 

 

4.

2017 / 2018 m. kasmet 1 proc. padidintas atstovaujamų jaunų žmonių skaičius, lyginant su atitinkamai 2016 / 2017 m. atstovautų jaunų žmonių skaičiumi

 

 

5.

2017 / 2018 m. kasmet dalyvauta ne mažiau kaip 2 tarptautiniuose tarpžinybiniuose susitikimuose, atstovaujant Lietuvos jaunimui Europos Sąjungoje

 

 

6.

2017 m. skirtingų regioninių jaunimo organizacijų tarybų vienijamų jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų nariams (fiziniams asmenims) pagal individualius jų poreikius suorganizuoti ne mažiau kaip 7 mokymai, skirti regioninių jaunimo organizacijų tarybų valdymo organams stiprinti, 2018 m. – ne mažiau kaip 5 mokymai

(2017 m. bent 3 suorganizuoti ne vėliau kaip iki 2017 m. rugsėjo 30 d.; 2018 m. mokymuose turi dalyvauti 2017 m. mokymuose nedalyvavusių regioninių jaunimo organizacijų tarybų vienijamų jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų nariai (fiziniai asmenys)

 

 

7.

2017 / 2018 m. kasmet inicijuotos ir įgyvendintos ne mažiau kaip 5 skirtingos jaunimo pilietiškumą stiprinančios veiklos 5 skirtingose Lietuvos Respublikos savivaldybėse, kurių gyventojų skaičius neviršija 50 tūkstančių gyventojų pagal 2017 m. sausio 30 d. Statistikos departamento duomenis, pvz., suorganizuotos Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui skirtos veiklos, puoselėjančios lietuvių tautos valstybingumo tradicijas, jos istorinio ir kultūrinio savitumo paveldą

 

 

8.

2017 / 2018 m. kasmet suorganizuotos ne mažiau kaip 5 veiklos, skirtos jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų nariams (fiziniams asmenims), siekiant geresnio savanoriškos veiklos supratimo, galimybių, savanorystės plėtros skatinimo savivaldybėse

 

 

9.

2017 / 2018 m. kasmet iki kiekvieno ketvirčio pirmo mėnesio 5 d.  Departamentui ir SPPD pateiktas ketvirčio planuojamų veiklų grafikas (nurodyti „taip / ne“)

 

 

10.

2017 / 2018 m. kasmet dalyvauta visuose Ministerijos ir Departamento organizuojamuose, su konkursu susijusiuose renginiuose (nurodyti „taip / ne“)

 

 

11.

2017 / 2018 m. kasmet, elektroniniu paštu suderinus su Departamentu, vykdoma programa viešinta nurodant Ministerijos ir Departamento logotipus visuose su programoje įgyvendinama veikla susijusiuose dokumentuose ir leidiniuose, taip pat per renginius, nurodant finansavimo šaltinį Ministeriją ir Departamentą. Visoje teikiamoje informacijoje ir leidiniuose, neatsvelgiant į jų formą ir pateikimo būdą, nurodyta, kad juos atsakingas tik pareiškėjas ir kad Ministerija bei Departamentas neatsako pateiktos informacijos turinį (nurodyti „taip / ne“)

 

 

 

8.2. Kokybiniai rodikliai

(pagal Jaunimo koordinacinės veiklos ir jaunimo politikos plėtojimo tikslinės programos finansavimo 2017–2018 metais konkurso nuostatų 12–13 punktus; pildoma tik teikiant metų ataskaitą)

 

Eil. Nr.

Vertinimo kriterijai

Pasiekti rezultatai, atlikti veiksmai (žingsniai) nuo programos įgyvendinimo pradžios (ne daugiau kaip 75 žodžiai kiekviename iš kriterijų)

 

1

2

3

1.

2017 / 2018 m. kasmet atliktos jaunimo apklausos, tyrimai, analizuojant Lietuvos jaunimo padėtį ir jaunimo problematiką (pvz., migracija, būstas ir pan.) bei ją viešinant

 

2.

2017 / 2018 m. kasmet konkrečiomis priemonėmis skatintas aktyvus jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų, jaunimo prisidėjimas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos, kuriai pritarta Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. XIII-82 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“, nustatytų prioritetų jaunimo politikos srityje įgyvendinimo

 

3.

2017 / 2018 m. kasmet didintas jaunimo dalyvavimas visuomeninėje ir savanoriškoje veikloje, suteikiant jaunimui informaciją apie galimybes dalyvauti tokioje veikloje Lietuvoje bei už jos ribų

 

4.

2017 / 2018 m. kasmet konkrečiomis priemonėmis stiprinta regioninės jaunimo politikos plėtra, siekiant užtikrinti tolygų jaunimo politikos įgyvendinimą visose šalies savivaldybėse

 

 

9.  Informacija apie tai, ar pirkimai buvo vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimais, atliekant viešųjų pirkimų procedūras

Eil.

Nr.

Atsakymą pažymėkite X

Pirkimo objektai

(įrašyti prekes, paslaugas ar darbų pavadinimus)

9.1.

Taip

(įrašant organizacijoje supaprastintų viešųjų pirkimų ir mažos vertės pirkimų taisyklių patvirtinimo datą ir jų paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje datą)

 

Taisyklių patvirtinimo organizacijoje data:  .....-......-....;

Taisyklių paskelbimo CVPIS data:              .....-......-.....

 

 

9.2.

Ne (patvirtinate, kad, pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, nesate perkančioji organizacija)

 

 

 

 

 

10. Išvados, pastabos, siūlymai

 

 

 

 

Pareiškėjo vadovas /

jo įgaliotas atstovas

 

 

 

 

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

 

 

 

Programos vadovas

 

 

 

 

 

 

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

Pareiškėjo finansininkas

 

 

 

 

 

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)