LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2019 M. SPALIO 28 D. ĮSAKYMO NR. V-1218 „DĖL LIETUVOS NACIONALINĖS SVEIKATOS SISTEMOS VIEŠŲJŲ IR BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ, TEIKIANČIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS, PALYGINIMO PAGAL VEIKLOS FINANSINIŲ REZULTATŲ IR VEIKLOS REZULTATŲ VERTINIMO RODIKLIŲ SIEKTINŲ REIKŠMIŲ ĮVYKDYMĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. vasario 3 d. Nr. V-230

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų ir biudžetinių įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, palyginimo pagal veiklos finansinių rezultatų ir veiklos rezultatų vertinimo rodiklių siektinų reikšmių įvykdymą tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. V-1218 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų ir biudžetinių įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, palyginimo pagal veiklos finansinių rezultatų ir veiklos rezultatų vertinimo rodiklių siektinų reikšmių įvykdymą tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 4.1.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.1.2. jei Įstatymo 152 straipsnio 1 dalies 2 ir 5 punktuose, 2 dalies 1 ir 10 punktuose nurodyto rodiklio, taip pat rodiklių „Konsoliduotų viešųjų pirkimų skaičius“ ir „Kritinis likvidumo rodiklis“ pasiekta reikšmė lygi atitinkamų metų siektinose reikšmėse nustatytai siektinai reikšmei arba už ją didesnė, rodikliui skiriamas 1 balas, jei rodiklio pasiekta reikšmė mažesnė nei atitinkamų metų siektinose reikšmėse nustatyta siektina reikšmė, rodikliui skiriama 0 balų;“.

2. Pripažįstu netekusiu galios 4.1.7 papunktį.

3. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. LNSS viešųjų ir biudžetinių įstaigų palyginimo pagal kiekvieno rodiklio pasiektas reikšmes bei palyginimo rezultatai, nurodyti Aprašo 4.3 papunktyje, (LNSS viešąsias ir biudžetines įstaigas išdėstant nuo daugiausiai iki mažiausiai balų surinkusių įstaigų) paskelbiami Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje ne vėliau kaip iki einamųjų metų birželio 1 d.“.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                    Arūnas Dulkys