LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 1999 M. LIEPOS 14 D. ĮSAKYMO NR. 217 „DĖL ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. lapkričio 29 d. Nr. D1-1005

Vilnius

 

P a k e i č i u Atliekų tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, ir 49 punktą išdėstau taip:

49. Atliekų siuntėjas ir gavėjas privalo užtikrinti, kad Lydraščiuose pateikta informacija būtų teisinga.

Neteisingai užpildžius Lydraštį Taisyklių 42 punkte nustatyta tvarka ir jį patvirtinus (pvz., nurodžius per didelį ar per mažą atliekų kiekį ar ne tą atliekų kodą), galima ištaisyti klaidą užpildant naują Lydraštį ir be realaus atliekų kiekio grąžinimo Taisyklių 42 punkte nustatyta tvarka grąžinti atliekas. Lydraščio pastabų skiltyje nurodydamas neteisingai užpildyto Lydraščio numerį ir atitinkamai „techninis atliekų grąžinimas – atliekų siuntėjas nurodė neteisingą perduodamų atliekų kiekį“ arba „techninis atliekų grąžinimas – atliekų siuntėjas nurodė neteisingą atliekų kodą“.“ 

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                  Kęstutis Navickas