VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮMONIŲ IR INSTITUCIJŲ, KOMPETENTINGŲ IŠDUOTI LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 51 STRAIPSNIO 2 DALYJE NURODYTUS DOKUMENTUS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. gegužės 17 d. Nr. 1S-71

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 51 straipsnio 8 dalimi ir 95 straipsnio 1 dalies 1 punktu:

1. T v i r t i n u Lietuvos Respublikos įmonių ir institucijų, kompetentingų išduoti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 51 straipsnio 2 dalyje nurodytus dokumentus, sąrašą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2004 m. gegužės 4 d. įsakymą Nr. 1S-26 „Dėl Lietuvos Respublikos įmonių ir institucijų, kompetentingų išduoti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 3 dalyje nurodytus dokumentus, sąrašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2017 m. liepos 1 d.

 

 

 

Direktorė                                                                                                            Diana Vilytė


 

PATVIRTINTA

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. 1S-71   

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮMONIŲ IR INSTITUCIJŲ, KOMPETENTINGŲ IŠDUOTI LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 51 STRAIPSNIO 2 DALYJE NURODYTUS DOKUMENTUS, SĄRAŠAS

 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 51 straipsnio 2 dalyje nurodytus dokumentus išduoda šios įmonės ir institucijos:

1. Teismai išduoda išrašus iš teismų sprendimų, jei tokie yra, patvirtinančius arba paneigiančius Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse bei 46 straipsnio 6 dalies 2 punkte nurodytų aplinkybių buvimą.

2. Valstybės įmonė Registrų centras išduoda išrašus, patvirtinančius arba paneigiančius Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 6 dalies 2 punkte nurodytų aplinkybių buvimą bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoda dokumentus, patvirtinančius jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse bei 46 straipsnio 6 dalies 2 punkte nurodytoms aplinkybėms patvirtinti arba paneigti.

3. Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduoda pažymas, patvirtinančias arba paneigiančias Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje nurodytų aplinkybių buvimą.

4. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniai skyriai ir kitos Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigos, susijusios su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduoda pažymas, patvirtinančias arba paneigiančias Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 3 dalyje nurodytų aplinkybių buvimą, kai draudėjas yra įregistruotas Lietuvos Respublikoje.

5. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos išduoda pažymas, patvirtinančias arba paneigiančias Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 3 dalyje nurodytų aplinkybių buvimą, kai mokesčių mokėtojas yra įregistruotas Lietuvos Respublikoje.

 

__________________