LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TEISINGUMO MINISTRO 2020 M. birželio 11 D. ĮSAKYMO NR. 1R-164 „DĖL ADVOKATŲ KVALIFIKACINIO EGZAMINO IR ADVOKATŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMO EGZAMINO LAIKYMO IR APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO ir advokatų kvalifikacinio egzamino ir advokatų veiklos organizavimo egzamino programos PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. sausio 5 d. Nr. 1R-1

Vilnius

 

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2020 m. birželio 11 d. įsakymą Nr. 1R-164 „Dėl Advokatų kvalifikacinio egzamino ir advokatų veiklos organizavimo egzamino laikymo ir apmokėjimo tvarkos aprašo ir Advokatų kvalifikacinio egzamino ir advokatų veiklos organizavimo egzamino programos patvirtinimo“ ir jį papildau 2.4 papunkčiu:

2.4. asmenims, kuriems šiuo įsakymu patvirtinto Advokatų kvalifikacinio egzamino ir advokatų veiklos organizavimo egzamino laikymo ir apmokėjimo tvarkos aprašo 22 punkte nurodytas advokatų kvalifikacinio egzamino raštu dalies įvertinimo galiojimo vienų metų terminas baigėsi ar baigsis visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbus karo, nepaprastąją padėtį, mobilizaciją, karantiną, ekstremaliąją situaciją ar ekstremalųjį įvykį, teisės laikyti advokatų kvalifikacinio egzamino žodžiu dalį vieną kartą pakartotinai terminas pratęsiamas 6 mėnesiams nuo tada, kai bus atšauktos nurodytos aplinkybės.“

 

 

 

Teisingumo ministrė                                                                                Evelina Dobrovolska

 

 

SUDERINTA

Lietuvos advokatūros

2020-12-23 raštu Nr. 1543