LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2017 M. BALANDŽIO 3 D. ĮSAKYMO NR. V-232 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 9 PRIORITETO „VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS“ 09.1.3-CPVA-R-724 PRIEMONĖS „MOKYKLŲ TINKLO EFEKTYVUMO DIDINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2019 m. rugsėjo 26 d. Nr. V-1064

Vilnius

 

 

P a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-724 priemonės „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. V-232 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-724 priemonės „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip:

17. Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki:

 

Iš viso lėšų iki:

Iš jų veiklos lėšų rezervas:

Europos regioninės plėtros fondo lėšų, Eur

Valstybės biudžeto lėšų, Eur

Europos regioninės plėtros fondo lėšų, Eur

Valstybės biudžeto lėšų, Eur

30 723 460,00

2 703 040,00

1 952 710,00

144 918,00

Trisdešimt milijonų septynių šimtų dvidešimt trijų tūkstančių keturių šimtų šešiasdešimties eurų

Dviejų milijonų septynių šimtų trijų tūkstančių keturiasdešimties eurų

Vieno milijono devynių šimtų penkiasdešimt dviejų tūkstančių septynių šimtų dešimties eurų

Vieno šimto keturiasdešimt keturių tūkstančių devynių šimtų aštuoniolikos eurų“

 

2. Pakeičiu 18 punktą ir jį išdėstau taip:

18. ES struktūrinių fondų lėšų regionams limitai:

18.1. pagal Aprašą skiriamų finansavimo lėšų paskirstymas regionams:

 

Regiono pavadinimas

ES lėšų suma, Eur

Alytaus

1 304 769

Kauno

4 189 550

Klaipėdos

2 805 239

Marijampolės

1 265 649

Panevėžio

1 475 959

Šiaulių

2 716 723

Tauragės

1 330 155

Telšių

1 077 455

Utenos

830 529

Vilniaus

13 727 432

Iš viso:

30 723 460

 

18.2. Priemonei skirtos ES struktūrinių fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų sutartys, pagal regionus:

 

Regiono pavadinimas

ES lėšų suma, Eur

2017 m.

2020 m.

Iš viso konkrečiam regionui per 2014–2020 m.

Alytaus

0

1 304 769

1 304 769

Kauno

0

4 189 550

4 189 550

Klaipėdos

0

2 805 239

2 805 239

Marijampolės

0

1 265 649

1 265 649

Panevėžio

0

1 475 959

1 475 959

Šiaulių

0

2 716 723

2 716 723

Tauragės

0

1 330 155

1 330 155

Telšių

0

1 077 455

1 077 455

Utenos

0

830 529

830 529

Vilniaus

0

13 727 432

13 727 432

Iš viso regionams konkrečiais metais:

0

30 723 460

30 723 460

 

18.3. Priemonei skirtos ES struktūrinių fondų lėšos, kurios kasmet turi būti pripažįstamos deklaruotinomis, pagal regionus:

 

Regiono pavadinimas

ES lėšų suma, Eur

2018 m.

2019 m.

2020 m.

2021 m.

2022 m.

2023 m.

Iš viso konkrečiam regionui per 2016–2023 m.

Alytaus

309 410

326 852

154 729

235 686

239 118

38 974

1 304 769

Kauno

1 074 976

1 137 204

532 510

698 591

693 326

52 943

4 189 550

Klaipėdos

742 245

785 219

366 799

451 721

443 710

15 545

2 805 239

Marijampolės

335 293

354 704

165 .677

203 509

199 818

6 648

1 265 649

Panevėžio

399 758

422 906

197 202

231 075

225 018

0

1 475 959

Šiaulių

735 814

773 909

367 487

425 331

414 182

0

2 716 723

Tauragės

327 283

346 233

162 669

231 807

232 935

29 228

1 330 155

Telšių

265 106

278 832

133 389

187 768

188 685

23 675

1 077 455

Utenos

224 946

237 971

110 966

130 028

126 618

0

830 529

Vilniaus

3 377 617

3 597 085

1 689 106

2 358 041

2 403 946

301 637

13 727 432

Iš viso regionams konkrečiais metais:

7 792 448

8 260 915

3 880 534

5 153 557

5 167 356

468 650

30 723 460

 

3. Pakeičiu 21 punktą ir jį išdėstau taip:

21. Pagal Apraše nurodytą remiamą veiklą regionų projektų sąrašai visam Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų regiono limitui turi būti sudaryti iki 2020 m. vasario 1 d.“

4. Pakeičiu 54 punktą ir jį išdėstau taip:

54. Paraiškų pateikimo paskutinė diena nustatoma kvietime teikti paraiškas ir regionų projektų sąraše, kuris skelbiamas ES struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt, ir ji negali būti vėlesnė nei 2020 m. birželio 1 d.“

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                                   Algirdas Monkevičius

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA                                                                       SUDERINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų                                     Centrinės projektų valdymo

ministerijos                                                                            agentūros 2019 m. rugpjūčio 8 d.

2019 m. rugsėjo 11 d. raštu Nr. 1D-4516                              raštu Nr. 2019/2-5187