Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2001 m. birželio 29 d. NUTARIMO Nr. 817 „DĖL TEISĖS AKTŲ, BŪTINŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪROS ĮSTATYMUI ĮGYVENDINTI, PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. liepos 11 d. Nr. 673

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 29 d. nutarimą Nr. 817 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija:

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL TEISĖS AKTŲ, BŪTINŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪROS ĮSTATYMUI ĮGYVENDINTI, PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1, 3, 4 ir 7 punktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1. Patvirtinti pridedamus:

1.1. Potencialiai pavojingų įrenginių kategorijų sąrašą;

1.2. Įgaliojimų tikrinti potencialiai pavojingų įrenginių techninę būklę suteikimo akredituotoms kontrolės įstaigoms tvarkos aprašą;

1.3. Nuolatinės potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros licencijavimo taisykles.

2. Paskirti valstybės institucijas, atsakingas už atskirų kategorijų įrenginių priežiūros organizavimą:

2.1. Energetikos ministeriją – už garo ir vandens šildymo katilus ir jų įrangą (1 grupė), slėginius garotiekius ir karšto vandens vamzdynus bei jų įrangą (3 grupė);

2.2. Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją – už pavojingų medžiagų talpyklas ir jų įrangą (4 grupė), liftus ir jų įrangą (5 grupė), lynų kelius, funikulierius ir jų įrangą (6 grupė), eskalatorius ir jų įrangą (7 grupė), kėlimo įrenginius ir jų įrangą (8 grupė), pramoginius įrenginius ir jų įrangą (10 grupė);

2.3. Ūkio ministeriją – už slėginius indus ir jų įrangą (2 grupė), pavojingų medžiagų slėginius vamzdynus (3 grupė), degiąsias dujas naudojančius pramoninius įrenginius ir jų įrangą (11 grupė).

3. Įgalioti:

3.1. Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą išduoti, patikslinti, pakeisti nuolatinės potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros licencijas, sustabdyti jų galiojimą, panaikinti galiojimo sustabdymą ir panaikinti galiojimą šioms potencialiai pavojingų įrenginių grupėms: slėginiams indams ir jų įrangai (2 grupė), pavojingų medžiagų slėginiams vamzdynams ir jų įrangai (3 grupė), degiąsias dujas naudojantiems pramoniniams įrenginiams ir jų įrangai (11 grupė);

3.2. Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją išduoti, patikslinti, pakeisti nuolatinės potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros licencijas, sustabdyti jų galiojimą, panaikinti galiojimo sustabdymą ir panaikinti galiojimą šioms potencialiai pavojingų įrenginių grupėms: pavojingų medžiagų talpykloms ir jų įrangai (4 grupė), liftams ir jų įrangai (5 grupė), lynų keliams, funikulieriams ir jų įrangai (6 grupė), eskalatoriams ir jų įrangai (7 grupė), kėlimo įrenginiams ir jų įrangai (8 grupė), pramoginiams įrenginiams ir jų įrangai (10 grupė);

3.3. Valstybinę darbo inspekciją prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduoti, patikslinti, pakeisti nuolatinės potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros licencijas, sustabdyti jų galiojimą, panaikinti galiojimo sustabdymą ir panaikinti galiojimą šioms potencialiai pavojingų įrenginių grupėms: pavojingų medžiagų talpykloms ir jų įrangai (4 grupė), liftams ir jų įrangai (5 grupė), lynų keliams, funikulieriams ir jų įrangai (6 grupė), eskalatoriams ir jų įrangai (7 grupė), kėlimo įrenginiams ir jų įrangai (8 grupė), pramoginiams įrenginiams ir jų įrangai (10 grupė);

3.4. Valstybinę darbo inspekciją prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos prižiūrėti ir kontroliuoti, kaip laikomasi licencijuojamos veiklos sąlygų šioms potencialiai pavojingų įrenginių grupėms: slėginiams indams ir jų įrangai (2 grupė), pavojingų medžiagų slėginiams vamzdynams ir jų įrangai (3 grupė); pavojingų medžiagų talpykloms ir jų įrangai (4 grupė), liftams ir jų įrangai (5 grupė), lynų keliams, funikulieriams ir jų įrangai (6 grupė), eskalatoriams ir jų įrangai (7 grupė), kėlimo įrenginiams ir jų įrangai (8 grupė); pramoginiams įrenginiams ir jų įrangai (10 grupė), degiąsias dujas naudojantiems pramoniniams įrenginiams ir jų įrangai (11 grupė).“

2. Šio nutarimo 1 punkte nurodyto nutarimo 3.2 papunktis galioja iki 2018 m. rugsėjo 30 d.

3. Šio nutarimo 1 punkte nurodyto nutarimo 3.3 papunktis įsigalioja 2018 m. spalio 1 d.

4. Iki 2018 m. rugsėjo 30 d. pradėtos vykdyti procedūros, susijusios su šio nutarimo 1 punkte nurodyto nutarimo 3.2 papunktyje nustatytomis funkcijomis, baigiamos vykdyti pagal šio nutarimo 1 punkte nurodyto nutarimo nuostatas, galiojusias iki 2018 m. rugsėjo 30 d.

5. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimą Nr. 391 „Dėl Nuolatinės potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Finansų ministras,

pavaduojantis Ministrą Pirmininką                                                 Vilius Šapoka

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                            Linas Kukuraitis

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2001 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 817

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m.  liepos 11 d. nutarimo Nr. 673

redakcija)

 

POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ KATEGORIJŲ1 SĄRAŠAS

 

 

1. Garo ir vandens šildymo katilai2 – kūrenami arba kitaip šildomi slėginiai įrenginiai3, skirti garui ir perkaitintam vandeniui gaminti, ir jų įranga (1.1 kategorija).

2. Slėginiai indai3 ir jų įranga, skirti 1 grupės takiosioms medžiagoms4 (2.1 kategorija).

3. Slėginiai indai3 ir jų įranga, skirti 2 grupės takiosioms medžiagoms4 (2.2 kategorija).

4. Slėginiai vamzdynai3 ir jų įranga, skirti 1 grupės takiosioms medžiagoms (3.1 kategorija).

5. Slėginiai vamzdynai3 ir jų įranga, skirti 2 grupės takiosioms medžiagoms (slėginiai garotiekiai ir karšto vandens vamzdynai) (3.2 kategorija).

6. Vamzdynai5 ir jų įranga, skirti 1 grupės takiosioms medžiagoms transportuoti į pakrantėje ar jūroje esantį įrenginį (laivą) arba iš jo (3.3 kategorija).

7. Pavojingų medžiagų6 stacionarios talpyklos ir jų įranga (4.1 kategorija).

8. Pavojingų medžiagų6 mobilios talpyklos ir jų įranga (4.2 kategorija).

9. Liftai žmonėms kelti ir jų įranga (5.1 kategorija).

10. Krovininiai liftai ir jų įranga (5.2 kategorija).

11. Mašininės pavaros keltuvai žmonėms ir kroviniams kelti ir jų įranga (5.3 kategorija).

12. Keleiviniai lynų keliai ir jų įranga (6.1 kategorija).

13. Krovininiai lynų keliai ir jų įranga (6.2 kategorija).

14. Funikulieriai ir jų įranga (6.3 kategorija).

15. Tarpaukštiniai ir tuneliniai eskalatoriai ir jų įranga (7.1 kategorija).

16. Judamieji takai ir jų įranga (7.2 kategorija).

17. Mašininės pavaros kėlimo kranai ir jų įranga (8.1 kategorija).

18. Kėlimo platformos ir jų įranga (8.2 kategorija).

19. Pasivažinėjimo atrakcionai ir jų įranga (10.1 kategorija).

20. Apžvalgos ratai ir jų įranga (10.2 kategorija).

21. Degiąsias dujas naudojantys pramoniniai įrenginiai ir jų įranga (11.1 kategorija).

 

Pastabos:

1 Potencialiai pavojingų įrenginių kategorijos numerį sudaro du per tašką rašomi skaičiai, iš kurių pirmas skaičius yra Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo 3 straipsnyje nustatytos potencialiai pavojingų įrenginių grupės numeris, antras skaičius – šių įrenginių grupės dalies, kuriai įrenginiai priskiriami pagal Potencialiai pavojingų įrenginių kategorijų sąraše nurodytus požymius, skiriamasis numeris.

2 Šiai kategorijai taip pat priskiriami katilai boileriai, katilai utilizatoriai, perkaitintuvai, šildytuvai.

3 Šių įrenginių grupavimas nustatytas Slėginės įrangos techninio reglamento, patvirtinto ūkio ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 349 „Dėl Slėginės įrangos techninio reglamento patvirtinimo“ (toliau – Slėginės įrangos techninis reglamentas), V skyriuje.

4 Šių medžiagų klasifikavimas nustatytas Slėginės įrangos techninio reglamento VIII skyriuje.

5 Šiai kategorijai nepriskiriami pakrantės terminalams priklausantys vamzdynai ir jų įranga, kuriais laivai pripildomi degalų.

6 Šios medžiagos apibrėžtos 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančiame ir panaikinančiame direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančiame Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p.1).

 

––––––––––––––––

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2001 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 817

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m.   liepos 11 d. nutarimo Nr. 673

redakcija)

 

ĮGALIOJIMŲ TIKRINTI POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ TECHNINĘ BŪKLĘ SUTEIKIMO AKREDITUOTOMS KONTROLĖS ĮSTAIGOMS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Įgaliojimų tikrinti potencialiai pavojingų įrenginių techninę būklę suteikimo akredituotoms kontrolės įstaigoms tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja akredituotų kontrolės įstaigų, siekiančių gauti įgaliojimus tikrinti potencialiai pavojingų įrenginių techninę būklę (toliau – įgaliojimas), įgaliojimų suteikimo, pakeitimo, įgaliojimų galiojimo sustabdymo, šio sustabdymo panaikinimo ir įgaliojimų galiojimo panaikinimo tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatyme (toliau – Įstatymas).

3. Visa informacija ir (ar) dokumentai, susiję su įgaliojimo išdavimo procesu, t. y. prašymas išduoti įgaliojimą, prašymas pakeisti įgaliojimą, sprendimas išduoti įgaliojimą, atsisakyti išduoti įgaliojimą, sustabdyti įgaliojimo galiojimą, panaikinti galiojimo sustabdymą ar panaikinti įgaliojimo galiojimą, pagal įgaliojimą vykdomos veiklos sąlygų laikymosi priežiūros vertinimo dokumentai yra vieši, išskyrus atvejus, nustatytus Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje, ir atvejus, susijusius su asmens duomenų tvarkymu, užtikrinant, kad asmens duomenys be asmens sutikimo nebūtų atskleisti, nepažeidžiant reikalavimų, numatytų Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų apsaugą, dėl tokių duomenų atskleidimo.

 

II SKYRIUS

DOKUMENTŲ ĮGALIOJIMUI GAUTI PATEIKIMAS

 

4. Akredituota kontrolės įstaiga, atitinkanti Įstatymo 51 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus ir siekianti gauti įgaliojimą (toliau – pareiškėjas), pateikia atitinkamai valstybės institucijai, atsakingai už atskirų kategorijų potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros organizavimą (toliau – valstybės institucija), prašymą suteikti įgaliojimą (toliau – prašymas) ir nurodo potencialiai pavojingų įrenginių (toliau – įrenginiai), kurių techninės būklės tikrinimus siekiama atlikti, grupės (grupių) ar kategorijos (kategorijų) pavadinimą. Prašyme turi būti nurodytas pareiškėjo pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefono ryšio numeris ir elektroninio pašto adresas.

5. Kartu su prašymu pareiškėjas pateikia Įstatymo 51 straipsnio 2 dalyje nurodytus dokumentus.

6. Prašymą ir kartu pridedamus dokumentus galima pateikti saugiomis ryšio priemonėmis, pvz., siunčiant registruotu paštu, per kurjerį arba dokumentus, pasirašytus kvalifikuotu elektroniniu parašu, siunčiant elektroninėmis priemonėmis ir pan. (toliau – per atstumą), per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą arba tiesiogiai kreipiantis į valstybės instituciją.

7. Valstybės institucija, gavusi prašymą, per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos pareiškėjui Aprašo 18 punkte nustatyta tvarka praneša, kad prašymas yra gautas.

 

III SKYRIUS

ĮGALIOJIMO SUTEIKIMAS

 

8. Valstybės institucija, gavusi Įstatymo 51 straipsnio 2 dalyje nurodytus dokumentus ir nustačiusi, kad pateikti ne visi dokumentai ar juose yra netikslių ar klaidingų duomenų, per 5 darbo dienas nuo dokumentų gavimo dienos apie tai Aprašo 18 punkte nustatyta tvarka praneša pareiškėjui ir nustato terminą trūkumams pašalinti. Šiuo atveju Aprašo 7 punkte nurodytas pranešimas apie gautą prašymą atskirai neteikiamas.

9. Valstybės institucija, išnagrinėjusi pareiškėjo prašymą ir kartu pridedamus dokumentus, Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos (toliau – Nacionalinis akreditacijos biuras) duomenų bazėje patikrinusi, ar pareiškėjas atitinka Įstatymo 51 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus, atsižvelgdama į Įstatymo 51 straipsnio 8 dalyje nustatytus įgaliojimo nesuteikimo pagrindus, ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo ir visų dokumentų gavimo valstybės institucijoje dienos priima sprendimą dėl įgaliojimo suteikimo ar motyvuotą atsisakymą jį suteikti.

10. Valstybės institucija, priėmusi sprendimą suteikti įgaliojimą, per 1 darbo dieną nuo sprendimo suteikti įgaliojimą priėmimo dienos informaciją apie tai, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 937 „Dėl Licencijavimo pagrindų aprašo patvirtinimo“, pateikia Licencijų informacinėje sistemoje. Per 1 darbo dieną nuo sprendimo suteikti įgaliojimą priėmimo dienos apie tai valstybės institucija Aprašo 18 punkte nustatyta tvarka praneša, kartu pridėdama šio sprendimo patvirtintą kopiją, įgaliotai įstaigai, kuriai suteiktas įgaliojimas (toliau – įgaliota įstaiga).

11. Jeigu valstybės institucija priima sprendimą nesuteikti įgaliojimo, ji per 1 darbo dieną nuo sprendimo nesuteikti įgaliojimo priėmimo dienos apie tai, pateikdama sprendimo nesuteikti įgaliojimo motyvus, Aprašo 18 punkte nustatyta tvarka praneša pareiškėjui.

 

IV SKYRIUS

ĮGALIOJIMO PAKEITIMAS, JO GALIOJIMO SUSTABDYMAS, GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMAS IR ĮGALIOJIMO GALIOJIMO PANAIKINIMAS

 

12. Valstybės institucija sprendimą dėl suteikto įgaliojimo pakeitimo priima vadovaudamasi Įstatymo 51 straipsnio 9 dalimi. Jeigu įgaliota įstaiga ketina atsisakyti teisės teikti bent vieną įgaliojime nustatytą paslaugą, ji per atstumą, per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą arba kreipdamasi tiesiogiai į įgaliojimą suteikusią valstybės instituciją pateikia jai motyvuotą prašymą dėl įgaliojimo pakeitimo, kuriame nurodo įrenginių, kurių techninės būklės tikrinimų siekiama atsisakyti, grupės (grupių) ar kategorijos (kategorijų) pavadinimą, įstaigos pavadinimą, telefono ryšio numerį ir elektroninio pašto adresą. Jeigu Nacionalinis akreditacijos biuras susiaurino įgaliotos įstaigos akreditacijos sritį, jis apie tai praneša atitinkamą įgaliojimą suteikusiai valstybės institucijai. Valstybės institucija per 10 darbo dienų nuo prašymo dėl įgaliojimo pakeitimo ar pranešimo apie akreditacijos srities susiaurinimą gavimo dienos priima atitinkamą sprendimą. Apie priimtą sprendimą valstybės institucija per 1 darbo dieną nuo sprendimo priėmimo dienos Aprašo 18 punkte nustatyta tvarka informuoja įgaliotą įstaigą, kartu pridėdama šio sprendimo patvirtintą kopiją.

13. Valstybės institucija, vadovaudamasi Įstatymo 51 straipsnio 10 dalies 2–4 punktais, sustabdo įgaliojimo galiojimą ir per 1 darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo dienos Aprašo 18 punkte nustatyta tvarka praneša įgaliotai įstaigai apie įgaliojimo galiojimo sustabdymą, nustatytus pažeidimus ir nustato terminą pažeidimams pašalinti.

14. Jei įgaliota įstaiga pašalino pažeidimus per nustatytą terminą ir apie tai pranešė valstybės institucijai, tiesiogiai kreipdamasi į ją ar per atstumą, per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą, valstybės institucija, vadovaudamasi Įstatymo 51 straipsnio 11 dalies 2 punkto nuostatomis, per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie pašalintą pažeidimą gavimo dienos panaikina įgaliojimo galiojimo sustabdymą ir apie šį sprendimą per 1 darbo dieną Aprašo 18 punkte nustatyta tvarka informuoja įgaliotą įstaigą, kartu pridėdama šio sprendimo patvirtintą kopiją.

15. Jei per terminą, valstybės institucijos nustatytą pažeidimams pašalinti, įgaliota įstaiga pažeidimų nepašalina, valstybės institucija, vadovaudamasi Įstatymo 51 straipsnio 12 dalies 2 punktu, per 10 darbo dienų nuo pažeidimams pašalinti nustatyto termino pabaigos dienos panaikina įgaliojimo galiojimą ir apie šį sprendimą per 1 darbo dieną nuo jo priėmimo dienos Aprašo 18 punkte nustatyta tvarka informuoja įgaliotą įstaigą, kartu pridėdama šio sprendimo patvirtintą kopiją.

16. Valstybės institucija sprendimą, susijusį su Įstatymo 51 straipsnio 10 dalies 1 punkto, 11 dalies 1 punkto, 12 dalies 1 ir 3 punktų nuostatų įgyvendinimu, priima per 10 darbo dienų nuo dienos, kai buvo gautas atitinkamas prašymas ar juridinį faktą patvirtinantys dokumentai, ir apie priimtą sprendimą dėl įgaliojimo sustabdymo, įgaliojimo sustabdymo panaikinimo ar įgaliojimo galiojimo panaikinimo per 1 darbo dieną nuo jo priėmimo Aprašo 18 punkte nustatyta tvarka informuoja įgaliotą įstaigą, kartu pridėdama šio sprendimo patvirtintą kopiją.

17. Valstybės institucija, priėmusi sprendimą dėl įgaliojimo įgaliotai įstaigai pakeitimo, jo galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir įgaliojimo galiojimo panaikinimo, ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo sprendimo priėmimo dienos informaciją apie tai pateikia Licencijų informacinėje sistemoje, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 937 „Dėl Licencijavimo pagrindų aprašo patvirtinimo“.

 

V SKYRIUS

INFORMAVIMO BŪDAS IR VEIKLOS ATASKAITOS PATEIKIMAS

 

18. Valstybės institucija teikia informaciją pareiškėjui ar įgaliotai įstaigai tiesiogiai, per atstumą ar per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą, pasirinkdama tokį informavimo būdą, kuris atitinka prašymo pateikimo būdą, ar informuoja būdu, kuris buvo nurodytas prašyme, arba abipusiškai suderintu būdu.

19. Įgaliota įstaiga įgaliojimą suteikusiai valstybės institucijai kasmet iki kovo 15 dienos pateikia metinę įstaigos veiklos ataskaitą. Joje turi būti nurodytas ūkio subjektų, su kuriais sudarytos sutartys, skaičius, atliktų įrenginių, kuriuos tikrinti suteiktas įgaliojimas, techninės būklės tikrinimų apimtis, informacija apie patikrintų įrenginių techninę būklę (įrenginių, pripažintų tinkamais ir netinkamais naudoti, skaičiai pagal įrenginių kategorijas), įstaigos darbuotojų, atliekančių įrenginių techninės būklės tikrinimo funkcijas ir susijusių su jų atlikimu, skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje, jų kvalifikacijos tobulinimas.

___________________

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2018 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 673

 

nuolatinės potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros licencijavimo taisyklĖs

 

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Nuolatinės potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros licencijavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato nuolatinės potencialiai pavojingų įrenginių (toliau – įrenginiai) priežiūros licencijų (toliau – licencijos) išdavimo, patikslinimo, pakeitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo (toliau – Įstatymas) 10straipsnio 1 dalyje nurodytiems asmenims (toliau – juridinis asmuo) tvarką.

2Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Įstatyme, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme ir Licencijavimo pagrindų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 937 „Dėl Licencijavimo pagrindų aprašo patvirtinimo“.

3. Valstybės institucijos, įgaliotos išduoti licencijas (toliau – valstybės institucija), patvirtina ir paskelbia savo interneto svetainėje įrangos, prietaisų ir priemonių, reikalingų nuolatinei įrenginių priežiūrai vykdyti, sąrašus pagal įrenginių grupes ar kategorijas.

 

II SKYRIUS
DOKUMENTŲ LICENCIJAI GAUTI PATEIKIMAS

 

4. Juridinis asmuo, norintis gauti licenciją, pateikia valstybės institucijai prašymą, nurodydamas įrenginių, kurių nuolatinei priežiūrai vykdyti norima gauti licenciją, grupės (grupių) ar kategorijos (kategorijų) pavadinimą (pavadinimus) arba įrenginių pavadinimą (pavadinimus) ir jų parametrus, nurodytus įgaliotų įstaigų prižiūrimų ir valstybės registre registruojamų įrenginių sąraše (sąrašuose), kuriuos tvirtina valstybės institucijos, atsakingos už atskirų kategorijų įrenginių priežiūros organizavimą (toliau – įrenginių sąrašai). Prašyme turi būti nurodytas juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefono ryšio numeris ir elektroninio pašto adresas.

5. Kartu su prašymu juridinis asmuo turi pateikti Įstatymo 10straipsnio 5 dalyje nurodytus dokumentus.

6. Prašymą ir pridedamus dokumentus galima pateikti saugiomis ryšio priemonėmis, pvz., siunčiant registruotu paštu, per kurjerį arba dokumentus, pasirašytus kvalifikuotu elektroniniu parašu, siunčiant elektroninėmis priemonėmis ir pan. (toliau – per atstumą), per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą arba tiesiogiai kreipiantis į valstybės instituciją.

7. Valstybės institucija, gavusi prašymą, per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos juridiniam asmeniui Taisyklių 11 punkte nustatytu informavimo būdu praneša, kad prašymas yra gautas.

 

III SKYRIUS
LICENCIJŲ IŠDAVIMAS, PATIKSLINIMAS, PAKEITIMAS, LICENCIJŲ GALIOJIMO SUSTABDYMAS, GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMAS IR LICENCIJŲ PANAIKINIMAS

 

8. Valstybės institucija sprendimą dėl licencijos išdavimo priima laikydamasi Taisyklėse ir Įstatymo 101 straipsnio 7 dalyje nustatytų sprendimų priėmimo terminų, patikrinusi, ar juridinio asmens pateikti dokumentai ir duomenys atitinka Įstatymo 101 straipsnio 4 ir 5 dalyse nustatytus reikalavimus, ir atsižvelgusi į Įstatymo 101 straipsnio 12 dalyje numatytus licencijos neišdavimo pagrindus. Prireikus valstybės institucija gali pateiktus duomenis įvertinti juridinio asmens buveinėje.

9. Jeigu juridinis asmuo pateikia ne visus reikiamus dokumentus ar duomenis ar juose yra netikslių ar klaidingų duomenų, valstybės institucija per 5 darbo dienas nuo dokumentų ir duomenų gavimo dienos apie tai Taisyklių 11 punkte nustatytu informavimo būdu praneša juridiniam asmeniui ir nustato terminą trūkumams pašalinti. Šiuo atveju Taisyklių 7 punkte nurodytas pranešimas apie gautą prašymą atskirai neteikiamas.

10. Valstybės institucija, nustačiusi, kad juridinis asmuo atitinka licencijos išdavimo reikalavimus ir nėra Įstatymo 101 straipsnio 12 dalyje nustatytų licencijos neišdavimo pagrindų, apie tai Taisyklių 11 punkte nustatytu informavimo būdu praneša juridiniam asmeniui, kuris per valstybės institucijos nustatytą terminą, ne trumpesnį kaip 3 darbo dienos, sumoka Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavą už licencijos išdavimą.

11. Valstybės institucija, priėmusi sprendimą išduoti licenciją, per 1 darbo dieną nuo sprendimo priėmimo apie tai, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 937 „Dėl Licencijavimo pagrindų aprašo patvirtinimo“, paskelbia Licencijų informacinėje sistemoje, taip pat per 1 darbo dieną apie sprendimą informuoja per atstumą, per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą arba tiesiogiai juridinį asmenį, kartu pridėdama šio sprendimo patvirtintą kopiją. Valstybės institucija, informuodama juridinį asmenį, pasirenka tokį informavimo būdą, kuris atitinka prašymo pateikimo būdą, ar informuoja būdu, kuris buvo nurodytas prašyme, arba abipusiškai suderintu būdu.

12. Licencijos turėtojas, prieš pradėdamas teikti šios licencijuojamos veiklos paslaugas, turi apsidrausti civilinės atsakomybės draudimu. Civilinės atsakomybės draudimo liudijimo kopija per 3 darbo dienas nuo šios draudimo sutarties sudarymo dienos pateikiama valstybės institucijai, išdavusiai licenciją.

13. Jeigu valstybės institucija priima sprendimą neišduoti licencijos, per 1 darbo dieną nuo sprendimo priėmimo apie tai, pateikdama motyvuotą atsisakymą, informuoja juridinį asmenį Taisyklių 11 punkte nustatytu informavimo būdu.

14. Pasikeitus formaliems su licencijuojamos veiklos turiniu nesusijusiems licencijoje nurodytiems duomenims, licencijos turėtojas privalo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kurią informacija jam tapo ar turėjo tapti žinoma, apie tai per atstumą, per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą arba kreipdamasis tiesiogiai pateikti valstybės institucijai prašymą dėl licencijos patikslinimo, kuriame nurodo licencijos turėtojo pavadinimą, kontaktinius duomenis ir pasikeitusius formalius duomenis. Valstybės institucija sprendimą dėl licencijos patikslinimo priima per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos. Apie priimtą sprendimą valstybės institucija skelbia ir informuoja Taisyklių 11 punkte nustatyta tvarka.

15. Valstybės institucija sprendimą dėl išduotos licencijos pakeitimo priima vadovaudamasi Įstatymo 101 straipsnio 13 dalimi. Jeigu Licencijos turėtojas siekia atsisakyti teisės teikti bent vieną licencijoje nustatytą paslaugą, jis turi per atstumą, per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą arba kreipdamasis tiesiogiai pateikti valstybės institucijai prašymą, kuriame nurodo įrenginių, kurių nuolatinės priežiūros siekiama atsisakyti, grupės (grupių), kategorijos (kategorijų) pavadinimą arba įrenginių pavadinimą (pavadinimus) ir jų parametrus, kaip nurodyta įrenginių sąrašuose, ir licencijos turėtojo pavadinimą, kodą, buveinės adresą, telefono ryšio numerį ir elektroninio pašto adresą. Valstybės institucija sprendimą dėl licencijos pakeitimo priima per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos. Apie priimtą sprendimą valstybės institucija skelbia ir informuoja Taisyklių 11 punkte nustatyta tvarka.

16. Licencijos turėtojas per 10 darbo dienų nuo prašymo dėl licencijos pakeitimo ar patikslinimo pateikimo valstybės institucijai dienos sumoka Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavą už licencijos patikslinimą ar pakeitimą.

17. Valstybės institucija, vadovaudamasi Įstatymo 101 straipsnio 14 dalies 2 ir 3 punktų nuostatomis, sustabdo licencijos galiojimą ir per 1 darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo dienos praneša licencijos turėtojui apie licencijos galiojimo sustabdymą, nustatytus pažeidimus ir nustato terminą pažeidimams pašalinti. Atsiradus sąlygų, nurodytų Įstatymo 101 straipsnio 14 dalies 1 punkte, valstybės institucija sprendimą dėl licencijos galiojimo sustabdymo priima per 10 darbo dienų nuo nurodytų sąlygų atsiradimo. Apie priimtą sprendimą valstybės institucija skelbia ir informuoja Taisyklių 11 punkte nustatyta tvarka, licencijos turėtojui pateikdama priimto sprendimo motyvus.

18. Licencijos galiojimo sustabdymas panaikinamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po to, kai licencijos turėtojas pašalina valstybės institucijos nustatytus licencijuojamos veiklos pažeidimus arba po Įstatymo 101 straipsnio 15 dalies 1 punkte nurodytų sąlygų atsiradimo. Kol licencijos galiojimo sustabdymas nepanaikintas, licencijos turėtojas neturi teisės teikti nuolatinės priežiūros paslaugų. Apie priimtą sprendimą valstybės institucija skelbia ir informuoja Taisyklių 11 punkte nustatyta tvarka.

19. Sprendimą dėl licencijos galiojimo panaikinimo valstybės institucija priima per 10 darbo dienų nuo Įstatymo 101 straipsnio 16 dalyje nurodytų sąlygų atsiradimo. Apie priimtą sprendimą valstybės institucija skelbia ir informuoja Taisyklių 11 punkte nustatyta tvarka, juridiniam asmeniui pateikdama priimto sprendimo motyvus.

 

IV SKYRIUS
LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS PRIEŽIŪRA IR INFORMACIJOS VIEŠUMAS

 

20. Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu ir Įstatymo 6 straipsniu, tikrina, kaip licencijos turėtojas laikosi licencijuojamos veiklos sąlygų, ar atitinka Įstatymo 101 straipsnio 4 ir 10 dalyse nustatytus reikalavimus. Valstybinė darbo inspekcija vertina nustatytus licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimus arba per 5 darbo dienas po patikrinimo atlikimo dienos informuoja Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą apie nustatytus licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimus, jeigu nustatyti pažeidimai susiję su šios tarnybos išduotomis licencijomis. Kiekvienais metais iki liepos 1 d. Valstybinė darbo inspekcija parengia ataskaitą apie patikrintų licencijų turėtojų licencijuojamos veiklos priežiūros rezultatus, kurią pateikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Ūkio ministerijai ir Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai.

21. Visa informacija ir (ar) dokumentai, susiję su licencijos išdavimo procesu, prašymas išduoti licenciją, prašymas pakeisti ir (arba) patikslinti licenciją, sprendimas išduoti licenciją, atsisakyti išduoti licenciją, sustabdyti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos sustabdymą ar panaikinti licencijos galiojimą, licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūros vertinimo dokumentai yra vieši, išskyrus atvejus, nustatytus Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje, ir atvejus, susijusius su asmens duomenų tvarkymu, užtikrinant, kad asmens duomenys be asmens sutikimo nebūtų atskleisti, nepažeidžiant reikalavimų, numatytų Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų apsaugą, dėl tokių duomenų atskleidimo.

_______________________