PanevezioHerbas

 

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Panevėžio mieste tvarkos aprašO, PATVIRTINTO Savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-376, PAKEITIMO

 

2020 m. vasario 20 d. Nr. 1-59

Panevėžys

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 12 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“, Panevėžio miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Panevėžio mieste tvarkos aprašą, patvirtintą Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-376 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Panevėžio mieste tvarkos aprašo patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. 1-86 pripažinimo netekusiu galios“, ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2020 m. kovo 1 d.

 

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas,

laikinai einantis Savivaldybės mero pareigas                                                          Valdemaras Jakštas

 

PATVIRTINTA

Panevėžio miesto savivaldybės tarybos

2017 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-376

(Panevėžio miesto savivaldybės tarybos

2020 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. 1-59

redakcija)

 

 

ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO PANEVĖŽIO MIESTE TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Panevėžio mieste tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį nustatančius subjektus, asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo kriterijus ir procedūrą, asmens socialinės globos poreikio vertinimo, socialinių paslaugų skyrimo, sustabdymo, nutraukimo ir asmens siuntimo į socialinės globos namus (toliau – Globos namai) tvarką, asmens (šeimos) teises ir pareigas, informacijos teikimą ir saugojimą, skundų nagrinėjimo tvarką Panevėžio mieste.

2. Aprašas taikomas nustatant asmens (šeimos) individualų socialinių paslaugų poreikį, priimant sprendimą dėl socialinių paslaugų skyrimo ir siuntimo į Globos namus asmenims (šeimoms), deklaravusiems gyvenamąją vietą ir faktiškai gyvenantiems Panevėžio mieste, pageidaujantiems gauti socialines paslaugas, kurias finansuoja Panevėžio miesto savivaldybė (toliau – Savivaldybė) iš savo biudžeto lėšų ar iš valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams.

3. Jei asmuo (šeima) patiria fizinį ar psichologinį smurtą arba kyla grėsmė jo fiziniam ar emociniam saugumui, bendrosios socialinės ir socialinės priežiūros paslaugos gali būti teikiamos ir kitų savivaldybių asmenims (šeimoms), faktiškai gyvenantiems Panevėžio miesto savivaldybėje. Socialinių paslaugų, teikiamų papildomai asmeniui (šeimai) pageidavus, poreikis nevertinamas.

4. Nustatant asmens, gyvenančio kartu su šeima, socialinių paslaugų poreikį, kartu nustatomas ir šeimos socialinių paslaugų poreikis.

5. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Socialinių paslaugų katalogu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“, Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94, Senyvo amžiaus asmens ir suaugusiojo asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodika, patvirtinta Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94, Socialinės rizikos vaiko ar likusio be tėvų globos vaiko socialinės globos poreikio nustatymo metodika, patvirtinta Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-179, Socialinės globos poreikio vaikui su negalia nustatymo metodika, patvirtinta Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. A1-255, su visais pakeitimais.

6. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme ir Socialinių paslaugų kataloge, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93, apibrėžtas sąvokas.

 

II SKYRIUS

ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKĮ NUSTATANTYS SUBJEKTAI

 

7. Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį (toliau – socialinių paslaugų poreikis) nustato socialinių paslaugų įstaigų socialiniai darbuotojai, atsakingi už socialinių paslaugų poreikio nustatymą (toliau – socialiniai darbuotojai).

8. Socialinių paslaugų įstaigos vadovas paskiria atsakingus socialinius darbuotojus socialinių paslaugų poreikiui nustatyti.

9. Socialinių paslaugų poreikį socialinių paslaugų teikimo laikotarpiu, pasikeitus aplinkybėms ar asmens (šeimos) sveikatos būklei, nustato socialiniai darbuotojai ir išvadas pateikia įstaigos vadovui.

10. Asmens, rengiamo paleisti iš laisvės atėmimo, kardomojo kalinimo vietos ar socialinės ir psichologinės reabilitacijos įstaigos, psichiatrijos ligoninės ar kito tipo stacionarios sveikatos priežiūros įstaigos ir pageidaujančio gauti socialines paslaugas, socialinių paslaugų poreikį nustato šios įstaigos socialiniai darbuotojai, bendradarbiaudami su Savivaldybės administracija, jeigu asmuo prieš patekdamas į laisvės atėmimo, kardomojo kalinimo vietą ar socialinės ir psichologinės reabilitacijos įstaigą, psichiatrijos ligoninę ar kito tipo stacionarią sveikatos priežiūros įstaigą gyveno Panevėžio miesto savivaldybėje arba jeigu Panevėžio miesto savivaldybėje gyvena asmens šeima.

 

III SKYRIUS

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO KRITERIJAI

 

11. Socialinių paslaugų poreikis nustatomas vadovaujantis Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo, patvirtinto Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94, III skyriuje nurodytais kriterijais.

12. Asmens (šeimos), patiriančio socialinės rizikos veiksnius, ar vaiko, laikinai likusio be globos, socialinių paslaugų poreikis nustatomas vadovaujantis Socialinio darbo su šeimomis, taikant atvejo vadybą, Panevėžio miesto savivaldybėje tvarkos aprašu, patvirtintu Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, ir kitais, asmens socialinių poreikių vertinimo kriterijus nustatančiais, teisės aktais.

 

IV SKYRIUS

PRAŠYMO DĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ GAVIMO PRIĖMIMO TVARKA

 

13. Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas dėl socialinių paslaugų gavimo kreipiasi į Savivaldybę:

13.1. dėl bendrųjų ir socialinės priežiūros paslaugų gavimo – į Panevėžio socialinių paslaugų centrą (toliau – Centras);

13.2. dėl socialinės globos paslaugų gavimo – į Savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyrių (toliau – Skyrius).

14. Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas kreipdamasis į Aprašo 13 punkte nurodytus subjektus dėl socialinių paslaugų (išskyrus bendrąsias socialines paslaugas) gavimo pateikia:

14.1 užpildytą prašymo-paraiškos socialinėms paslaugoms gauti SP-8 formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ (toliau – prašymas). Asmuo dėl atitinkamos socialinės paslaugos skyrimo gali kreiptis elektroniniu būdu, jeigu valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama tokios rūšies elektroninė paslauga;

14.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išskyrus atvejus, kai dėl atitinkamos socialinės paslaugos skyrimo kreipiamasi elektroniniu būdu. Asmuo, pateikdamas prašymą elektroniniu būdu, patvirtina savo tapatybę elektroniniu parašu arba kitais būdais, nustatytais Lietuvos Respublikos teisės aktuose;

14.3. pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad jis yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atveju, kai nėra duomenų valstybės arba žinybiniuose registruose);

14.4. asmuo, pageidaujantis gauti socialinės priežiūros paslaugas (išskyrus socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas) ir socialinės globos paslaugas, iš sveikatos priežiūros įstaigos pateikia išrašą iš medicininių dokumentų (F027/a). Nuo išrašo išdavimo pradžios negali būti praėję daugiau kaip 3 mėnesiai;

14.5. kitus pagal poreikį reikalingus dokumentus (nurodoma prašyme).

15. Gautas prašymas užregistruojamas Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos duomenų bazėje (toliau – SPIS) ir pradedama formuoti asmens (šeimos) byla.

16. Tuo atveju, jei asmuo kreipiasi į Skyrių dėl socialinės priežiūros paslaugų gavimo, asmens prašymas priimamas šio Aprašo 13 ir 14 punktuose nustatyta tvarka.

17. Tuo atveju, kai asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas kreipiasi dėl bendrųjų paslaugų gavimo, prašymas nepildomas ir bendrosios socialinės paslaugos teikiamos Centro direktoriaus nustatyta tvarka.

18. Apie teikiamas ir suteiktas bendrąsias socialines paslaugas duomenis Centras įveda į SPIS.

19. Veikdami asmens (šeimos) ar visuomenės socialinio saugumo interesais, prašymą gali pateikti bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusiųjų šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas negali to padaryti pats.

20. Asmens (vieno iš suaugusiųjų šeimos narių) ar jo globėjo, rūpintojo prašymas dėl socialinių paslaugų gavimo socialinės rizikos veiksnius patiriančiai šeimai teikimo nėra būtinas. Tuo atveju, jei asmuo (šeima) patiria fizinį ar psichologinį smurtą arba kyla grėsmė jo(s) fiziniam ar emociniam saugumui, dėl bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros skyrimo, kitos savivaldybės asmenys prašymus teikia šiame skyriuje nustatyta tvarka.

 

V SKYRIUS

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO PROCEDŪRA

 

21. Jei asmuo (šeima) pageidauja gauti bendrąsias socialines paslaugas, socialinių paslaugų poreikis gali būti nenustatomas, išskyrus, kai socialinę riziką patiriantis suaugęs asmuo naudojasi laikino apnakvindinimo paslauga 3 paras iš eilės. Tokiu atveju, po 3 parų socialinis darbuotojas įvertina socialinių paslaugų poreikį ir nustatęs, kad asmeniui, kuriam teikiama laikino apnakvindinimo paslauga, šios paslaugos nepakanka ir reikia keisti socialinių paslaugų rūšį, apie tai informuoja asmenį ir siūlo rašyti prašymą dėl nustatytų paslaugų gavimo.

22. Jei asmuo (šeima) pageidauja gauti socialinės priežiūros ar socialinės globos paslaugas, šio Aprašo 13 punkte nurodytas prašymą priėmęs subjektas, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas kreipiasi į socialinį darbuotoją dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo:

22.1. dėl socialinės priežiūros paslaugų socialinių paslaugų poreikio vertinimas atliekamas ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos užpildant Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94;

22.2. dėl socialinės globos paslaugų poreikio vertinimas atliekamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos užpildant Asmens socialinės globos poreikio vertinimo formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94.

23. Jei nustačius asmens socialinių paslaugų poreikį padaroma išvada, kad bendrųjų, specialiųjų socialinių paslaugų ar socialinės priežiūros asmeniui nepakanka, atliekamas asmens socialinės globos poreikio nustatymas.

24. Jei vertinimą atliekantiems socialiniams darbuotojams reikia papildomos informacijos, susijusios su asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymu, jie gali pareikalauti iš asmens, sveikatos priežiūros, švietimo ir ugdymo įstaigų, policijos ir kitų institucijų darbuotojų papildomų dokumentų, reikalingų poreikiui nustatyti.

25. Nustačius asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį:

25.1. Centro socialiniai darbuotojai išvadas pateikia atsakingam specialistui, kuris asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimą prideda prie asmens (šeimos) bylos. Asmens (šeimos) byloje esančių dokumentų kopijas Centro atsakingas specialistas per 2 darbo dienas persiunčia Skyriui per dokumentų valdymo sistemą „Avilys“ (toliau – „Avilys“);

25.2. Skyriaus atsakingi specialistai patikrina asmens (šeimos) byloje esančias dokumentų kopijas, užpildo sprendimo dėl socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo formą (SP-9 forma, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183) ir perduoda Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotam asmeniui dėl socialinių paslaugų asmeniui skyrimo (sustabdymo ar nutraukimo) sprendimo (toliau – Sprendimas) priėmimo.

26. Tuo atveju, jei asmuo gauna socialines paslaugas socialinių paslaugų įstaigoje, tačiau reikia keisti socialinių paslaugų rūšį arba socialines paslaugas sustabdyti, nutraukti, šios įstaigos vadovas dėl socialinių paslaugų nutraukimo, sustabdymo ir (ar) kitų socialinių paslaugų skyrimo kreipiasi į Skyrių dėl Sprendimo priėmimo pateikdamas motyvuotą raštą ir kitus reikalingus dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka.

27. Išskirtiniais atvejais, kai asmuo (šeima) patiria fizinį ar psichologinį smurtą arba kyla grėsmė jo fiziniam ar emociniam saugumui, Skyrius gali priimti Sprendimą ir nenustatęs socialinių paslaugų poreikio. Tokiu atveju socialinių paslaugų poreikis nustatomas suteikus (arba jau teikiant) socialines paslaugas.

 

VI SKYRIUS

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ASMENIUI (ŠEIMAI) SKYRIMAS, SUSTABDYMAS, NUTRAUKIMAS

 

28. Bendrosios socialinės paslaugos skiriamos Centro direktoriaus nustatyta tvarka pagal prašymų pateikimo datą.

29. Sprendimą dėl specialiųjų socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo, sustabdymo ir (ar) nutraukimo priima Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo:

29.1. Sprendimas dėl ilgalaikės socialinės globos asmeniui skyrimo, sustabdymo ir nutraukimo priimamas per 30 kalendorinių dienų nuo socialinių darbuotojų asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo išvadų pateikimo Skyriui dienos;

29.2. Sprendimas dėl trumpalaikės socialinės globos asmeniui skyrimo priimamas ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo socialinių darbuotojų asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo išvadų pateikimo Skyriui dienos ir gavus rašytinę informaciją, kad Globos namuose yra vieta trumpalaikei socialinei globai gauti;

29.3. Sprendimas dėl dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų skyrimo priimamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo socialinių paslaugų poreikio vertinimo išvadų;

29.4. Sprendimas dėl socialinės priežiūros asmeniui (šeimai) skyrimo priimamas per 14 kalendorinių dienų nuo socialinių darbuotojų asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo išvadų pateikimo Skyriui dienos;

29.5. Sprendimas dėl socialinės priežiūros socialinės rizikos veiksnius patiriančioms šeimoms skyrimo priimamas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas;

29.6. Sprendimas dėl trumpalaikės socialinės globos paslaugų skyrimo, nutraukimo socialinės rizikos veiksnius patiriančiam vaikui ar vaikui, likusiam be tėvų globos, priimamas per 2 darbo dienas nuo Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo dėl juridinio asmens ar budinčio globotojo paskyrimo datos.

30. Sprendimas dėl ilgalaikės socialinės globos paslaugų skyrimo, sustabdymo, nutraukimo priimamas atsižvelgiant į Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytos Socialinių paslaugų teikimo komisijos (toliau – Komisija) siūlymą.

31. Skyriaus atsakingas specialistas Sprendimą užregistruoja „Avilyje“.

32. Skyriaus atsakingas specialistas Sprendimą persiunčia socialines paslaugas teikiančiai įstaigai ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo Sprendimo priėmimo.

33. Sprendimas, kiti reikiami dokumentai ir jų kopijos dėl ilgalaikės socialinės globos asmeniui valstybinėje globos įstaigoje ar trumpalaikės socialinės globos paslaugų skyrimo vaikui, kuriam nustatyta trumpalaikė socialinė globa, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo Sprendimo priėmimo, išsiunčiamas:

33.1. dėl likusių be tėvų globos vaikų, socialinės rizikos veiksnius patiriančių vaikų, vaikų, turinčių negalią, – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Tarnyba);

33.2. dėl senyvo amžiaus asmenų, suaugusių asmenų, turinčių negalią, – Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas).

34. Sprendimą dėl socialinių paslaugų papildymo, pakeitimo teikimo laikotarpiu priima Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo.

35. Tuo atveju, kai priimamas Sprendimas asmeniui (šeimai) skirti socialines paslaugas (išskyrus valstybines socialinės globos įstaigas), tačiau socialinėms paslaugoms teikti socialinių paslaugų įstaigos neturi vietų ar galimybių, asmuo įrašomas į asmenų, laukiančių socialinių paslaugų, eilę (toliau – Eilė) pagal prašymo priėmimo datą:

35.1. dėl socialinės priežiūros ir socialinės globos paslaugų gavimo Eilė sudaroma Skyriaus asmenų, laukiančių socialinių paslaugų gavimo, registre (pagal atskiras paslaugų rūšis ir įstaigas);

35.2. dėl bendrųjų socialinių paslaugų gavimo Eilė sudaroma Centro asmenų, laukiančių socialinių paslaugų gavimo, registre (pagal atskiras bendrųjų socialinių paslaugų rūšis).

36. Kai asmuo, kuriam skirtos socialinės globos paslaugos jo pasirinktoje įstaigoje, prašo skirti socialinės globos paslaugas kitoje socialinės globos įstaigoje, prašymas svarstomas Komisijos ir Sprendimas priimamas atsižvelgus į Komisijos rekomendacijas.

37. Socialinių paslaugų teikimas asmeniui (šeimai) gali būti sustabdomas ir nutraukiamas dėl šių priežasčių:

37.1. gavus informacijos, kad asmuo, besikreipiantis dėl socialinių paslaugų teikimo (vienas iš suaugusių šeimos narių, jo globėjas, rūpintojas), pateikė neteisingą informaciją socialinių paslaugų poreikiui nustatyti arba pablogino sąlygas, norėdamas gauti socialines paslaugas;

37.2. gavus informacijos, kad asmuo nesilaiko įstaigos, kurioje asmeniui yra teikiamos socialinės paslaugos, vidaus tvarkos taisyklių ir esant surašytiems ne mažiau nei trims taisyklių pažeidimų aktams per šešių mėnesių laikotarpį;

37.3. gavus informacijos, kad asmuo nesilaiko Mokėjimo už teikiamas socialines paslaugas sutartyje nustatytų reikalavimų;

37.4. gavus informacijos, kad atlikus socialinių paslaugų poreikio vertinimą nustatyta, kad nėra poreikio paslaugai, kurią asmuo gauna;

37.5. asmeniui atsisakant paslaugų;

37.6. kitais nenumatytais atvejais.

38. Dienos socialinės globos paslaugų institucijoje paslaugų sustabdymas dienos socialinę globą institucijoje teikiančių įstaigų nustatyta tvarka galimas ne ilgesniam kaip 50 darbo dienų laikotarpiui per kalendorinius metus, asmeniui (jo globėjui, rūpintojui) raštu pateikus prašymą, kuriame nurodomos priežastys ir laikotarpis. Sprendimas dėl dienos socialinės globos paslaugų institucijoje sustabdymo priimamas tik tuo atveju, kai asmeniui reikia keisti paslaugos rūšį.

39. Sprendimas dėl socialinės globos paslaugų teikimo nutraukimo priimamas per 30 kalendorinių dienų nuo socialinių paslaugų įstaigos arba asmens kreipimosi ir kitų dokumentų pateikimo.

40. Sprendimas dėl socialinių paslaugų skyrimo, sustabdymo ir nutraukimo priimamas tik asmeniui, rengiamam paleisti ar grįžusiam iš laisvės atėmimo, kardomojo kalinimo vietos ar socialinės ir psichologinės reabilitacijos įstaigos, psichiatrijos ligoninės ar kito tipo stacionarios sveikatos priežiūros įstaigos, ir kuris prieš patekdamas į laisvės atėmimo, kardomojo kalinimo vietą ar kito tipo stacionarią sveikatos priežiūros įstaigą gyveno Panevėžio mieste arba Panevėžio mieste gyvena asmens šeima.

 

VII SKYRIUS

ASMENS SIUNTIMAS Į GLOBOS NAMUS

 

41. Asmuo siunčiamas į Globos namus ilgalaikei ir trumpalaikei socialinei globai, vadovaujantis priimtu Sprendimu dėl socialinių paslaugų skyrimo ir Skyriaus išrašytu siuntimu (išskyrus valstybines socialinės globos įstaigas) dėl socialinės globos asmeniui skyrimo Globos namuose (toliau – Siuntimas).

42. Globos namai, į kuriuos siunčiamas asmuo, parenkami atsižvelgiant į Globos namų galimybes suteikti reikiamas paslaugas ir į asmens (globėjo, rūpintojo) pageidavimą. Apgyvendinant asmenis specialiuosiuose Globos namuose, pirmenybė teikiama tikslinių grupių, kurioms šie Globos namai skirti, asmenims.

43. Sprendimas dėl socialinės globos asmeniui skyrimo nepriimamas, kai asmuo, apgyvendintas valstybės biudžeto finansuojamoje įstaigoje iki 2007 m. sausio 1 d., pereina į valstybės Globos namus. Šie asmenys valstybės Globos namuose apgyvendinami Tarnybos arba Departamento Siuntimu. Tarnybai arba Departamentui pateikiamas asmens prašymas apsigyventi valstybės Globos namuose ir dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo apgyvendintas valstybės biudžeto finansuojamoje įstaigoje iki 2007 m. sausio 1 d.

44. Prieš apgyvendinant asmenį Globos namuose ilgalaikei socialinei globai išrašomas Siuntimas. Siuntimą dėl socialinės globos skyrimo išrašo Skyrius, o kai priimtas sprendimas dėl ilgalaikės socialinės globos valstybės Globos namuose – Tarnyba arba Departamentas.

45. Siuntimas per 2 darbo dienas nuo jo išrašymo dienos pateikiamas (išsiunčiamas) asmeniui (globėjui, rūpintojui), o Siuntimo kopijos pateikiamos Globos namams, į kuriuos asmuo siunčiamas.

46. Išrašytas Siuntimas galioja 30 kalendorinių dienų nuo jo išsiuntimo asmeniui (globėjui, rūpintojui) dienos. Institucija, išrašiusi Siuntimą, gali galiojimo terminą pratęsti, jeigu asmuo (globėjas, rūpintojas) raštu pateikia neginčijamas objektyvias priežastis, dėl kurių jis per nurodytą laiką negali apsigyventi Globos namuose.

47. Jeigu asmuo neapsigyvena Globos namuose per Siuntimo galiojimo terminą (1 mėnuo), Sprendimas skirti socialinę globą pripažįstamas netekusiu galios.

48. Skyriaus atsakingas darbuotojas surenka asmens (šeimos) bylos dokumentus ir parengia asmens (šeimos) bylą. Ši byla pateikiama Globos namams ne vėliau kaip asmens apgyvendinimo dieną.

49. Jei Globos namuose nėra laisvų vietų, asmuo įrašomas į Savivaldybės eilę ilgalaikei (trumpalaikei) socialinei globai gauti, o tais atvejais, kai asmeniui skirta ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa valstybės Globos namuose, – Savivaldybės teikimu į asmenų eilę ilgalaikei socialinei globai gauti valstybės Globos namuose, kurią sudaro ir tvarko Departamentas arba Tarnyba.

50. Savivaldybės eilė ilgalaikei socialinei globai gauti sudaroma pagal Sprendimų dėl socialinės globos skyrimo priėmimo datą. Tais atvejais, kai Sprendimai dėl socialinės globos skyrimo priimami ta pačia data keliems asmenims, atsižvelgiama ir į jų Prašymo gauti socialines paslaugas pateikimo datą.

51. Atsiradus aplinkybėms, dėl kurių asmuo, įrašytas į eilę ilgalaikei socialinei globai gauti valstybės Globos namuose, nebus apgyvendinamas Globos namuose, Skyriaus atsakingas darbuotojas per 3 darbo dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo informuoja Departamentą arba Tarnybą.

52. Vienas asmuo gali būti įrašytas tik į vieną eilę ilgalaikei socialinei globai gauti.

 

VIII SKYRIUS

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGOSE TVARKA

 

53. Savivaldybės socialines paslaugas teikiančios biudžetinės įstaigos socialines paslaugas teikia pagal Savivaldybės socialines paslaugas teikiančios biudžetinės įstaigos direktoriaus patvirtintą socialinių paslaugų teikimo tvarką.

54. Savivaldybės socialines paslaugas teikiančios biudžetinės įstaigos asmenų priėmimą vykdo pagal įstaigos direktoriaus patvirtintą ir su Skyriumi suderintą asmenų priėmimo į įstaigą tvarką.

55. Savivaldybės socialines paslaugas teikiančios biudžetinės įstaigos raštu per „Avilį“ (iki einamojo mėnesio 10 d.) teikia Skyriui informaciją apie laisvas vietas įstaigoje ir galimybes pradėti teikti paslaugas.

56. Skyrius kiekvieną mėnesį (iki einamojo mėnesio 15 d.) Savivaldybės interneto svetainėje pateikia atnaujintą informaciją apie laisvas ir užimtas vietas socialinės priežiūros ir socialinės globos paslaugas teikiančiose Savivaldybės įstaigose.

 

IX SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE ASMENĮ (ŠEIMĄ), GAUNANTĮ SOCIALINES PASLAUGAS, SAUGOJIMAS

 

57. Informacija apie socialinių paslaugų asmeniui skyrimą, socialinių paslaugų poreikio vertinimo nustatymą ir išvadas socialinių paslaugų įstaigoje kaupiama asmens (šeimos) byloje. Asmeniui (šeimai) pakartotinai kreipiantis dėl socialinių paslaugų skyrimo, byla papildoma, duomenys atnaujinami.

58. Asmeniui (šeimai) pakeitus gyvenamąją vietą, asmens (šeimos) bylos dokumentų kopijos asmens prašymu persiunčiamos naujos gyvenamosios vietos savivaldybei.

59. Duomenys apie Panevėžio miesto gyventojams skirtas, neskirtas (nurodoma jų neskyrimo priežastis) socialines paslaugas įvedamos į SPIS. Už bendrųjų socialinių paslaugų įvedimą atsakingas Centras. Už duomenų apie socialinės priežiūros ir socialinės globos paslaugų skyrimą į SPIS įvedimą atsakingas Skyrius.

 

X SKYRIUS

SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

 

60. Savivaldybės įgalioto asmens nustatyta tvarka paskirtų socialinių darbuotojų asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo išvadas, Sprendimą dėl socialinių paslaugų asmeniui skyrimo, įrašymą į Savivaldybės asmenų eilę ilgalaikei socialinei globai gauti, Siuntimą į Globos namus asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas, kiti suinteresuoti asmenys gali apskųsti Savivaldybės administracijos direktoriui. Šiais atvejais Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu sudaroma komisija, kuri pakartotinai nustato asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį.

61. Asmens (šeimos) socialinių paslaugų, finansuojamų iš valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams, socialinių paslaugų poreikio nustatymo ar asmens (šeimos) finansinių galimybių mokėti už jas vertinimo išvadas, sprendimus dėl šių paslaugų skyrimo asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas, kiti suinteresuoti asmenys gali apskųsti Departamentui.

62. Socialinis darbuotojas, netinkamai nustatęs asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį, gali būti traukiamas atsakomybėn teisės aktų nustatyta tvarka.

63. Ginčai dėl Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotų asmenų sprendimų (neveikimo) nagrinėjami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

XI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

64. Asmuo (šeima) turi teisę į informacijos ir dokumentų apie asmenį (šeimą) konfidencialumą.

65. Asmuo, jo globėjas, rūpintojas privalo teikti socialiniams darbuotojams informaciją, susijusią su asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimu. Asmuo (šeima) atsako už pateikiamų vertinti duomenų tikrumą ir informacijos teisingumą.

66. Savivaldybė savo interneto svetainėje skelbia informaciją apie Savivaldybėje teikiamas socialines paslaugas, Savivaldybės socialinės globos įstaigas ir laisvas vietas jose, socialinės globos kainas, laukiančių socialinės priežiūros ir socialinės globos paslaugų gavimo Savivaldybės eilėje asmenų skaičių.

67. Asmens duomenys tvarkomi socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo tikslais, vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016 m. balandžio 27 d. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) (toliau – Reglamentas 2016/679) nuostatomis.

68. Duomenų subjekto teisės įgyvendinamos remiantis Reglamento 2016/679 nuostatomis.

69. Socialinių paslaugų skyrimą, teikimą įrodantys dokumentai saugomi ir tvarkomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

_____________________________