LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

2019 M. RUGSĖJO 11 D. ĮSAKYMO NR. A1-519 „DĖL NEVYRIAUSYBINES ORGANIZACIJAS VIENIJANČIŲ ASOCIACIJŲ INSTITUCINIO STIPRINIMO PROJEKTŲ FINANSAVIMO 2020 METAIS ATRANKOS KONKURSO ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. vasario 27 d. Nr. A1-169

Vilnius

 

 

P a k e i č i u  Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektų finansavimo 2020 metais atrankos konkurso organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. A1-519 „Dėl Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektų finansavimo 2020 metais atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“, 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Vienam projektui mažiausia galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 40 000 (keturiasdešimt tūkstančių) Eur, didžiausia galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 70 000 (septyniasdešimt tūkstančių) Eur. Konkursui numatyta skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 844 400 (aštuoni šimtai keturiasdešimt keturi tūkstančiai keturi šimtai) Eur.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                                     Linas Kukuraitis