Pasvalio rajono savivaldybės taryba

 

SPRENDIMAS

 

DĖL KELEIVIŲ IR BAGAŽO VEŽIMO PASVALIO RAJONE VIETINIO (MIESTO IR PRIEMIESČIO) SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2023 m. gruodžio 20 d. Nr. T1-358

Pasvalys

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 4 straipsnio 3 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, vykdydama Keleivių ir bagažo vežimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. 3-223 „Dėl Keleivių ir bagažo vežimo taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. 3-664 redakcija) (su visais aktualiais pakeitimais), Pasvalio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Keleivių ir bagažo vežimo Pasvalio rajone vietinio (miesto ir priemiesčio) susisiekimo maršrutais taisykles (pridedama).

2. Nustatyti, kad šis sprendimas:

2.1. skelbiamas Teisės aktų registre ir Pasvalio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.pasvalys.lt;

2.2. įsigalioja kitą dieną po oficialaus paskelbimo Teisės aktų registre.

Sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                        Gintautas Gegužinskas

 

 

PATVIRTINTA

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos

2023 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T1-358

 

 

KELEIVIŲ IR BAGAŽO VEŽIMO PASVALIO RAJONE VIETINIO (MIESTO IR PRIEMIESČIO) SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Keleivių ir bagažo vežimo Pasvalio rajone vietinio (miesto ir priemiesčio) susisiekimo maršrutais taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Pasvalio rajone reguliarių keleivių vežimo autobusais vietinio (miesto ir priemiestinio) tvarką, ekipažo dokumentų būtinumą, autobusų stotelių įrengimą, vežėjo, vairuotojų, keleivių teises ir pareigas, keleivių bilietų (toliau – bilietas), jų pardavimo ir grąžinimo tvarką, keleivių, gyvūnų ir bagažo vežimo tvarką, rastų daiktų saugojimo tvarką, keleivių kontrolės tvarką.

2. Keleivių ir bagažo vežimą vietinio (miesto ir priemiesčio) Pasvalio rajone organizuoja Pasvalio rajono savivaldybė (toliau – Savivaldybė) arba jos įgaliota įstaiga.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatyme, Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekse ir kituose vežimą vietinio (miesto ir priemiesčio) reguliariais susisiekimo maršrutais reglamentuojančiuose teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

EKIPAŽO DOKUMENTAI

 

4. Reguliarių reisų metu ekipažas privalo turėti:

4.1. Lietuvos Respublikoje išduotos Bendrijos licencijos kopiją, jei vežėjas veiklą vykdo turėdamas Bendrijos licenciją vežti keleivius, suteikiančią teisę vežti keleivius autobusais tarptautiniais maršrutais ir Lietuvos Respublikos teritorijoje, savivaldybės institucijos ar jos įgaliotos įstaigos arba Lietuvos transporto saugos administracijos, išduodančios vežėjams leidimus vežti keleivius tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutais (toliau kartu – kompetentinga įstaiga), patvirtintą eismo tvarkaraštį (tvirtinama fiziniu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu). Reikalavimas turėti Bendrijos licencijos kopiją netaikomas, kai šis dokumentas išduotas elektroniniu būdu;

4.2. kasos aparatą (išskyrus teisės aktuose numatytus atvejus, kai kasos aparatų naudoti nereikia arba kai vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo maršrutuose naudojama bilietų sistema, kuri integruota į bendrą vietinio (miesto) susisiekimo maršrutų bilietų sistemą) ir bilietus;

4.3. bilietų kainoraštį (išskyrus vietinio (miesto) susisiekimo maršrutuose ir vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutuose, jei vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrute naudojama bilietų sistema, integruota į bendrą vietinio (miesto) susisiekimo maršrutų bilietų sistemą);

4.4. kelionės metu turėti privalomus ekipažo narių darbo ir poilsio laiko apskaitos dokumentus ir pateikti juos kontroliuojančiam asmeniui pareikalavus;

4.5. kasos žiniaraštį, kai bilietai (bagažo kvitai) į tą reisą buvo parduoti ne autobuse vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutuose, išskyrus atvejus, kai visą reikalaujamą pildyti kasos žiniaraštyje informaciją galima nuskaityti iš kasos aparatų tiesiogiai į skaitmenines laikmenas, kurios pateikiamos patikrinimų metu, arba kai galima pasiekti kasos aparatų duomenis apie bilietų pardavimus, saugomus vežėjo serveriuose ar duomenų saugyklose, ir kai vežimai vykdomi vietinio (miesto) susisiekimo maršrutais.

 

 

III SKYRIUS

VEŽĖJO, VAIRUOTOJO TEISĖS IR PAREIGOS

 

5. Vežėjas privalo:

5.1. užtikrinti nustatytų maršrutų ir eismo tvarkaraščių laikymąsi;

5.2. užtikrinti saugų keleivių, gyvūnų ir bagažo vežimą;

5.3. užtikrinti autobusų švarą;

5.4. autobusuose keleiviams gerai matomose vietose:

5.4.1. iškabinti šių taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių transporto lengvatas, išrašus;

5.4.2. nurodyti vežėjo, vežėjus ir keleivius kontroliuojančių kontrolės tarnybų ar įgaliotų juridinių asmenų telefono numerius;

5.4.3. informuoti keleivius apie pareigą pasirūpinti savo saugumu: jei yra laisvų sėdimų vietų – atsisėsti ir užsisegti saugos diržą, jeigu jis yra įrengtas, o stovint laikytis už turėklų;

5.5. nustatyti vairuotojų nepriekaištingo ir paslaugaus elgesio su keleiviais normas. Gavę informacijos apie šių normų pažeidimus, vežėjų vadovai privalo nedelsdami ištirti vairuotojų netinkamo elgesio su keleiviais aplinkybes ir joms pasitvirtinus imtis vairuotojų atžvilgiu įstatymuose nustatytų poveikio priemonių.

6. Vairuotojas turi teisę:

6.1. įspėti keleivius be bilieto ar atsisakiusius įsigyti bilietą apie keleivio pareigų pažeidimą;

6.2. įspėti neblaivius keleivius, apsvaigusius nuo psichiką veikiančių medžiagų (narkotikų, vaistų, kitų svaigiųjų medžiagų), su nešvariais drabužiais ar draudžiamu vežti bagažu;

6.3. mandagiai ir pagarbiai informuoti keleivius apie keleivių elgesį autobuse, t. y. netriukšmauti, nevartoti alkoholinių gėrimų, nešiukšlinti (prišiukšlinus surinkti šiukšles ir jas išsinešti), neteplioti ar kitaip negadinti autobuso paviršių ir laikytis kitų šiose taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatytų pareigų;

6.4. informuoti keleivių kontrolę atliekančius kontrolierius apie keleivius, pažeidusius taisyklių 6.1–6.3 papunkčių nuostatas, atsisakiusiems išlipti iš autobuso, iškviesti policiją;

6.5. laikinai nutraukti reguliarų eismą, esant neišvažiuojamiems keliams, sunkioms meteorologinėms sąlygoms arba stichinių nelaimių metu, apie tai bet kokiu tuo metu galimu būdu pranešęs vežėjui, įgaliotai įstaigai ir Savivaldybei.

7. Vairuotojas privalo:

7.1. užtikrinti saugų keleivių ir bagažo vežimą;

7.2. būti rūpestingas, atidus ir paslaugus, skelbti stotelių pavadinimus autobusuose, kuriuose sudarytos techninės galimybės, keleiviui pasiteiravus informuoti apie mokėjimo už važiavimą tvarką ir kelionės maršrutą;

7.3. ypatingą dėmesį skirti keleiviams, turintiems negalią, padėti jiems įlipti / išlipti į / iš transporto priemonę (-ės); užtikrinti neįgaliojo vežimėlio stabilų pritvirtinimą;

7.4. laikytis grafiko, nustatytų maršrutų trasų ir eismo tvarkaraščių, pranešti keleiviams apie maršruto trasos pakeitimą;

7.5. pateikti kontrolieriui paprašius kelionės dokumentus: kelionės lapą, leidimą vežti keleivius reguliaraus susisiekimo maršrutu, Savivaldybės patvirtintą eismo tvarkaraštį, kitus teisės aktais nustatytus dokumentus;

7.6. galinėje maršruto stotelėje, ilgų pertraukų metu, visada išjungti autobuso variklį;

7.7. keleiviams bilietus parduoti tik autobusui sustojus stotelėje;

7.8. pasirūpinti tinkamu smulkių monetų ir visų nominalų vienkartinių bilietų kiekiu;

7.9. autobuse radęs keleivių paliktų daiktų pasirūpinti jų saugumu;

7.10. visada sustoti stotelėse pagal pareikalavimą, jeigu šiose stotelėse yra laukiančių keleivių ar reikalinga išlaipinti transporto priemone važiuojančius keleivius, jeigu jie iš anksto STOP mygtuku (nesant mygtuko ‒ žodžiu) įspėja vairuotoją apie ketinimą išlipti stotelėje pagal pareikalavimą.

8. Vežėjas turi užtikrinti, kad vairuotojas darbo metu dėvėtų tvarkingą ir švarią darbinę aprangą.

9. Vairuotojams autobuse draudžiama rūkyti, garsiai leisti muziką, vairavimo metu kalbėti telefonu nesinaudojant laisvų rankų įranga.

10. Vairuotojas stotelėse autobusą sustabdo kuo arčiau šaligatvio borto, jei viešojo transporto stotelėje nėra kliūties ir leidžia esama infrastruktūra, o ten, kur šaligatvio nėra, – sustoja prie kelkraščio, atsižvelgdamas į Kelių eismo taisyklių reikalavimus. Durys keleiviams įlaipinti / išlaipinti atidaromos tik autobusui visiškai sustojus.

 

IV SKYRIUS

KELEIVIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

11. Keleiviai privalo laukti autobuso stotelėse kuo toliau nuo šaligatvio krašto ir gali įlipti arba išlipti tik jam visiškai sustojus.

12. Keleiviai autobuse vietą turi užimti taip, kad netrukdytų kitiems keleiviams, o privažiavę reikalingą stotelę ir, autobusui sustojus, nedelsdami išlipti.

13. Pirmumo teisę įlipti į autobusą ar išlipti iš jo turi neįgalieji, keleiviai su mažamečiais vaikais, nėščios moterys ir senyvo amžiaus žmonės. Nurodytiems asmenims kiti keleiviai privalo užleisti sėdimas vietas, virš kurių yra užrašai „Keleiviams su vaikais“ ir „Neįgaliesiems“ arba atitinkami simboliai.

14. Keleivis, norintis išlipti stotelėje pagal pareikalavimą, turi nuspausti STOP mygtuką, o nesant mygtuko – iš anksto informuoti vairuotoją autobusui stovint stotelėje dar prieš stotelę pagal pareikalavimą. Vairuotojas privalo sustoti stotelėje pagal pareikalavimą ir įlaipinti viešojo transporto laukiančius keleivius, stovinčius prie kelio ženklo „Stotelė“.

15. Keleivis turi teisę:

15.1. užimti laisvą sėdimą vietą;

15.2. nemokamai vežtis du vaikus iki 7 metų, jei jie neužima atskiros sėdimos vietos, naudotis lengvatomis (autobusuose), nustatytomis Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme;

15.3. padaryti pastabą netinkamai besielgiantiems keleiviams ir informuoti vairuotoją apie pastebėtus autobuso gedimus ir asmenis, gadinančius autobusą ir jo įrangą.

16. Keleivis privalo:

16.1. įsigyti bilietą, jei jo neturi, iš vairuotojo;

16.2. įsigydamas vienkartinį bilietą iš vairuotojo, iš anksto pasirūpinti kuo tikslesne pinigų suma reikiamam bilietui įsigyti;

16.3 laikytis autobusuose iškabintų taisyklių, informacinių simbolių, skelbiamų garsinių signalų reikalavimų;

16.4. iki kelionės pabaigos turėti bilietą, paruošti jį patikrinti iš karto po pranešimo, kad bus vykdoma keleivių kontrolė, ir pateikti vairuotojui ar keleivių kontrolę vykdantiems asmenims;

16.5. įsigijus bilietą su nuolaida, turėti galiojantį dokumentą, patvirtinantį asmens teisę į transporto lengvatą;

16.6. pasirūpinti savo ir vežamų daiktų saugumu, jei yra laisvų vietų, atsisėsti, stovint laikytis už autobuse įrengtų turėklų, nesiremti į važiuojančio autobuso duris, netrikdyti vairuotojui dešinės pusės matomumo stovint arti priekinių autobuso durų, išlipant nepalikti asmeninių daiktų;

16.7. prisiimti atsakomybę už išteptus ir (ar) sugadintus kitų keleivių drabužius ar daiktus;

16.8. išlipti galinėje maršruto stotelėje;

16.9. vykdyti teisėtus kontrolierių ir autobuso vairuotojo reikalavimus;

16.10. autobuse radus keleiviui nepriklausantį daiktą – perduoti jį vairuotojui.

17. Keleiviams draudžiama:

17.1. autobusui važiuojant atidaryti kabinos duris, kalbinti vairuotoją arba kitaip jam trukdyti;

17.2 važiuoti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo psichiką veikiančių medžiagų (narkotikų, vaistų, kitų svaigiųjų medžiagų), skleidžiantiems aitrų kvapą, apsirengusiems nešvariais drabužiais, tepti ir gadinti autobuso išorę ir vidų, laikyti kojas ant sėdynių, leisti ant sėdynių stovėti vaikams, sodinti gyvūną arba dėti ant jų bagažą, triukšmauti, garsiai leisti muziką ir kitaip pažeisti viešąją tvarką;

17.3. rūkyti, valgyti, gerti (išskyrus skysčius iš specialiai gėrimams pritaikytų sandarių indų), įsinešti skysčius nesandariuose induose, šiukšlinti, triukšmauti, garsiai leisti muziką ir kitaip trukdyti vairuotojui, keleiviams arba kitokiais veiksmais pažeisti viešąją tvarką;

17.4. važinėti po autobuso saloną su vežamais paspirtukais, riedlentėmis, riedžiais, riedučiais ir kitomis mikromobilumo priemonėmis.

18. Sugedus autobusui, pažymėtas / aktyvuotas bilietas suteikia teisę keleiviui važiuoti kitu autobusu iki galinės maršruto stotelės arba biliete nurodytomis sąlygomis.

19. Vežėjui padarytą žalą (sutrikdytas eismo tvarkaraštis, apgadinta autobuso išorė ar vidus, išdaužtas ar subraižytas langas ir kt.) kaltininkas turi atlyginti įstatymų nustatyta tvarka.

 

V SKYRIUS

BILIETŲ PARDAVIMAS IR GRĄŽINIMAS, BAGAŽO KVITAI

 

20. Reguliarių reisų metu vežėjai privalo taikyti nustatytus tarifus, o ekipažas – parduoti bilietus ir bagažo kvitus.

21. Draudžiama parduoti du bilietus ar daugiau su Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme nustatyta nuolaida vietoj vieno bilieto.

22. Keleivis privalo saugoti bilietą (bagažo kvitą) iki kelionės pabaigos ir jį pateikti, jeigu ekipažas, kontroliuojantis ar prižiūrintis asmuo to pareikalauja, o kai naudojamas elektroninis bilietas (bagažo kvitas), pateikiama elektroninio bilieto skaitmeninė arba fizinė kopija.

23. Vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršruto bilietas (bagažo kvitas) galioja tik tą dieną ir tam reisui, į kurį jis parduotas.

24. Bilietą (bagažo kvitą) privalo turėti kiekvienas keleivis, išskyrus tuos, kurie naudojasi Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo suteikta teise važiuoti nemokamai.

25. Bilietas suteikia teisę važiuoti ir vežti bagažą vietinio (miesto ir priemiesčio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutu.

26. Vairuotojas privalo bilietus (bagažo kvitus) parduoti iš karto, kai tik keleiviai įlipa į autobusą. Draudžiama išvažiuoti iš stotelių teritorijų nebaigus parduoti bilietų (bagažo kvitų) visiems keleiviams, kurie tuo metu nori juos įsigyti. Jeigu vairuotojams neužtenka laiko parduoti bilietus į autobusą įlipusiems keleiviams, vežėjas gali kreiptis į Savivaldybę arba įgaliotą įstaigą dėl eismo tvarkaraščio koregavimo.

27. Bilietai yra vienkartiniai ir terminuoti.

28. Pažymėtas vienkartinis bilietas suteikia teisę važiuoti vienu autobusu vieno maršruto kryptimi iki galinės maršruto stotelės. Terminuotas bilietas suteikia teisę važiuoti autobusais biliete nurodytomis sąlygomis.

29. Keleivis, kontrolės metu negalintis pateikti galiojančio dokumento, suteikiančio jam teisę naudotis transporto lengvata, privalo pirkti bilietą už visą kainą.

30. Lengvatos keleiviams suteikiamos Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo nustatyta tvarka ir Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimais.

31. Keleivis turi teisę prieš autobuso išvykimą grąžinti vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršruto bilietą ir bagažo kvitą (atsisakyti elektroninio bilieto (bagažo kvito) ir gauti visus už juos sumokėtus pinigus, kai reisas nutraukiamas arba autobusas vėluoja išvykti daugiau nei 15 minučių, jeigu 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 181/2011 dėl miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto keleivių teisių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004, nenumato kitaip.

32. Keleivis galiojančius nepanaudotus (neaktyvuotus) vienkartinius ir terminuotus bilietus gali grąžinti per 14 kalendorinių dienų nuo bilietų įsigijimo dienos bet ne vėliau kaip iki jų galiojimo pradžios, teisės aktuose ir įgaliotos įstaigos nustatyta ir viešai skelbiama tvarka. Terminuoti bilietai grąžinami ne vėliau kaip iki bilieto galiojimo pradžios. Pinigai už bilietus grąžinami per 14 kalendorinių dienų nuo prašymo ir bilieto pateikimo dienos. Pinigus už bilietus, įsigytus iš vairuotojo, grąžina vežėjas pagal patvirtintą ir viešai skelbiamą tvarką. Jei vietinis (priemiestinio) susisiekimo maršrutas yra integruotas į bendrą vietinio (miesto) susisiekimo maršrutų bilietų sistemą, tai grąžinant bilietus (bagažo kvitus) taikomos šio punkto nuostatos.

33. Už bilietus sumokėtos sumos keleiviams grąžinamos pinigais, išskyrus atvejus, kai keleivis sutinka, kad sumokėta suma būtų atlyginta kitu būdu.

34. Bilietas negalioja, jeigu patikrinimo metu negalima iššifruoti jame esančio įrašo arba perskaityti jo numerio, arba atpažinti komposterio žymų vienkartiniame biliete.

 

VI SKYRIUS

KELEIVIŲ VEŽIMAS

 

35. Neįgalieji kartu su neįgaliųjų vežimėliais, taip pat vaikai kartu su vaikų vežimėliais turi būti vežami autobusais, išskyrus atvejus, kai neįgaliojo ar vaiko vežimėlis netelpa į autobuso saloną ar bagažinę. Neįgaliojo ir vaiko vežimėlio vežimas neapmokestinamas.

36. Aklasis turi teisę važiuoti autobusais su šunimi vedliu, tik turėdamas dokumentus, kuriuose nurodoma šuns sveikatos būklė ir skiepų žymos. Šuo vedlys vežamas nemokamai ir neturi užimti sėdimos vietos.

37. Keleiviai turi būti informuojami apie pareigą pasirūpinti savo saugumu: jei yra laisvų sėdimų vietų – atsisėsti ir užsisegti saugos diržą, jeigu jis yra įrengtas, o stovint – laikytis už turėklų.

38. Rekomenduojamas autobuso, kuriuo keleiviai vežami vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutais, salono ir lauko temperatūrų skirtumas neturėtų būti didesnis kaip 6–8 °C. Rekomenduojama autobuso, kuriuo keleiviai vežami vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais, salono temperatūra žiemos laikotarpiu yra nuo 5 iki 15 °C, o vasaros laikotarpiu – nuo 18 iki 28 °C.

 

VII SKYRIUS

BAGAŽO VEŽIMAS

 

39. Autobuso salone kiekvienas keleivis turi teisę nemokamai vežtis vieną rankinio bagažo, kurio matmenys ne didesni kaip 60 x 40 x 20 cm arba kurio bendra matmenų suma ne didesnė kaip 120 cm, vienetą. Mokiniai ir studentai turi teisę nemokamai vežtis ir didesnį, nei šiame punkte nustatyta, vieną rankinio bagažo, būtino jų mokslams ar studijoms, vienetą. Paspirtukai vežami kaip rankinis bagažas, jei atitinka šiame punkte nurodytus matmenis ir yra švarūs.

40. Autobuso bagažinėje už mokestį galima vežti vieną bagažo, kurio matmenys ne didesni kaip 100 x 50 x 30 cm arba kurio bendra dydžių suma ne didesnė kaip 180 cm, vienetą. Antrą arba didesnį negu šie matmenys bagažo vienetą keleivis gali vežti tik tada, jei, baigus keleivių įlaipinimą, bagažinėje lieka laisvų vietų.

41. Bagažą į autobuso bagažinę priima ir paskirties punkte išduoda ekipažas.

42. Mokestis už kiekvieno bagažo vieneto vežimą imamas parduodant bagažo kvitą.

43. Priimamas vežti ar saugoti bagažas turi būti tvarkingai supakuotas, išskyrus tą, kurio pakuoti nereikia.

44. Autobusais draudžiama vežti lengvai užsidegančias, sprogstamąsias, dvokiančias, gailias medžiagas, smailius, pjaunančius daiktus, ginklus, šaudmenis, daiktus, kurie gali sutepti autobuso apmušalus arba keleivių drabužius.

45. Dviračiai gali būti vežami autobuso viduje ar išorėje specialiai tam įrengtose ir pažymėtose vietose arba autobuso bagažo skyriuje kaip bagažas.

46. Už vežamo bagažo saugumą atsako pats keleivis.

 

VIII SKYRIUS

GYVŪNŲ VEŽIMAS

 

47. Keleivis turi teisę nemokamai vežti gyvūną taroje (gali būti rankinė), kurios matmenys ne didesni kaip 60 x 40 x 20 cm arba kurios bendra matmenų suma ne didesnė kaip 120 cm.

48. Gyvūnas turi būti sveikas, švarus bei paskiepytas.

49. Keleiviui leidžiama vežti ne daugiau kaip du gyvūnus be specialios nurodytos taros.  

50. Gyvūnai privalo būti šalia keleivio ne didesniu nei 0,5 m atstumu, su antsnukiu ir prisegtu pavadėliu.

51. Be antsnukio leidžiama vežti tik šunis vedlius bei šunis, kurie visą kelionės laiką yra laikomi specialiai tam skirtoje taroje (pintinėje, dėžėje, narvelyje ir pan.).

52. Gyvūnui priteršus autobuso saloną, keleivis, vežantis gyvūną, privalo nedelsdamas išvalyti suteptą salono vietą.

53. Keleivis atsako už jo vežamų gyvūnų sukeltą žalą kitų keleivių sveikatai, gyvybei, nuosavybei, ramybei ir privalo ją atlyginti.

54. Kelionės metu gyvūnas negali būti be priežiūros, jis turi netrukdyti ir nekelti grėsmės kitiems žmonėms bei gyvūnams.

 

IX SKYRIUS

RASTI DAIKTAI

 

55. Autobusų salonuose rastus daiktus ekipažas perduoda į vežėjo nustatytą vietą.

56. Vairuotojas, radęs arba keleiviui jam pateikus paliktus daiktus, surašo aktą, kuriame išsamiai apibūdina šiuos daiktus ir nurodo radimo aplinkybes. Aktas perduodamas policijai, o rasti daiktai saugomi 6 mėnesius. Jei vežėjas pats negali arba nenori saugoti rastų daiktų, aktas perduodamas policijai kartu su rastais daiktais. Rasti dokumentai, ginklai, šaudmenys nedelsiant perduodami policijai.

57. Jei rasti daiktai dėl ilgo laikymo gali sugesti ar prarasti dalį vertės, po 24 valandų nuo daikto perdavimo privaloma imtis priemonių, kad daiktas, esant galimybei, būtų parduotas, o už jį gauti pinigai išsaugoti pametusiam ar kitaip praradusiam daiktą asmeniui. Jeigu nėra galimybės daiktą parduoti, jis sunaikinamas.

58. Jeigu pametęs daiktą asmuo nepaaiškėja per 6 mėnesius, rastas daiktas neatlygintinai pereina vežėjo, kuris saugojo rastą daiktą, nuosavybėn su sąlyga, kad šis sutinka atlyginti rasto daikto išlaikymo ir kitas su rastu daiktu susijusias išlaidas, jei radinį saugojo ne jis. Jeigu daiktą radęs vežėjas nesutinka kompensuoti tokių išlaidų, radinys neatlygintinai perduodamas valstybės nuosavybėn, o šiam vežėjui atlyginamos su radiniu susijusios turėtos išlaidos. Jeigu asmuo, pametęs daiktą, kuris buvo parduotas kaip greitai gendantis, nepaaiškėja per 6 mėnesius nuo daikto radimo dienos, už parduotą daiktą gauti pinigai perduodami nuosavybėn radusiam vežėjui, išskaičiavus sumą, panaudotą radiniui išlaikyti, parduoti ir paskelbti apie radimą.

59. Rasti daiktai grąžinami savininkui, bet prieš tai jis turi atlyginti daikto išlaikymo ir kitas su radiniu susijusias pagrįstas išlaidas. Jeigu rasto daikto savininkas paaiškėja po to, kai daiktas jau buvo parduotas, savininkui grąžinami už daiktą gauti pinigai, išskaičiavus sumą, panaudotą radiniui išlaikyti, parduoti ir paskelbti apie radimą.

 

X SKYRIUS

KELEIVIŲ KONTROLĖ

 

60. Teisę atlikti keleivių kontrolę turi Savivaldybės institucijų arba jų įgaliotų įstaigų kontrolės tarnybos, taip pat valstybės institucijos, kurioms įstatymų suteikta tokia teisė.

61. Kontrolierius privalo būti prisisegęs skiriamąjį ženklą (identifikacinę kortelę, ženkliuką) arba vilkėti uniformą, keleivio prašymu parodyti kontrolieriaus pažymėjimą.

62. Keleivis kontrolieriaus prašymu privalo pateikti tinkamai pažymėtą bilietą.

63. Elektroninius bilietus, įskaitant ir įsigytus mobiliąja programėle, kontrolierius patikrina naudodamas specialias patikros priemones.

64. Keleivis, kontrolieriui pateikęs pažymėtą bilietą su nuolaida, privalo kartu pateikti galiojantį dokumentą, patvirtinantį asmens teisę į transporto lengvatą.

65. Keleivis laikomas važiuojančiu be bilieto arba vežančiu mokyklinio amžiaus vaiką iki keturiolikos metų be bilieto, taip pat vaikas nuo keturiolikos iki šešiolikos metų laikomas važiuojančiu be bilieto, jeigu keleivių kontrolės metu jis nepateikė jokio bilieto; pateikė galiojantį bilietą su nuolaida, tačiau nepateikė galiojančio dokumento, patvirtinančio asmens teisę į transporto lengvatą; pateikė nepažymėtą popierinį vienkartinį bilietą, įsigytą iš vairuotojo, du ar daugiau kartų pažymėtą popierinį vienkartinį bilietą, įsigytą iš vairuotojo, ne toje transporto priemonėje pažymėtą popierinį vienkartinį bilietą, įsigytą iš vairuotojo, kontrolės metu pažymėtą bilietą, negaliojantį bilietą.

66. Keleivis, įsigijęs važiavimo bilietą su nuolaida ir nepateikęs reikiamų dokumentų, patvirtinančių teisę į transporto lengvatas, važiuojantis transporto priemone be bilieto, vežantis mokyklinio amžiaus vaiką iki keturiolikos metų be bilieto, vaikas nuo keturiolikos iki šešiolikos metų, važiuojantis be bilieto, nesumokėjęs už bagažą arba vežęs draudžiamą bagažą, traukiamas administracinėn atsakomybėn įstatymo nustatyta tvarka. Kontrolierius turi teisę tokį keleivį išlaipinti iš transporto priemonės.

67. Kontrolierius, nustatęs šių taisyklių reikalavimų pažeidimą, keleiviui surašo administracinio nusižengimo protokolą, esant atitinkamoms sąlygoms kartu surašo ir administracinį nurodymą arba priima nutarimą. Administracinio nusižengimo byla nagrinėjama Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka.

68. Keleivis, kontrolieriui nustačius šių taisyklių pažeidimą ir paprašius, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

69. Kontrolierius turi teisę:

69.1. išlaipinti iš transporto priemonės keleivį, važiavusį be bilieto, pažeidusį viešąją tvarką ar šiose taisyklėse numatytus reikalavimus;

69.2. iš keleivio, važiavusio be bilieto, reikalauti pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, administracinio nusižengimo protokolui surašyti;

69.3. keleiviui, važiavusiam be bilieto, nevykdant teisėtų kontrolieriaus nurodymų ir (ar) bandant pasišalinti iš pažeidimo vietos, iškviesti policijos pareigūnus ir perduoti pažeidėją policijos pareigūnams;

69.4. pristatyti į policijos įstaigą be bilietų važiavusius keleivius, ne jaunesnius kaip 16 metų, kurie neturi arba atsisako pateikti jų asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, reikalingus administracinio nusižengimo protokolui surašyti; 

69.5. paimti negaliojančius ar suklastotus bilietus ir dokumentus;

69.6. reikalauti, kad keleiviai vykdytų jo teisėtus nurodymus;

69.7. įlipti į viešojo transporto priemonę be eilės nepriklausomai nuo keleivių skaičiaus.

70. Administracinės nuobaudos skyrimas neatleidžia keleivio nuo pareigos sumokėti už tolesnį važiavimą ir bagažo vežimą.

 

__________________