HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2003 M. GRUODŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 710 „DĖL EKSPLOATUOTI NETINKAMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. rugpjūčio 2 d. Nr. D1-658

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 710 „Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintas Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisykles:

1. Pakeičiu 7.9 papunktį ir jį išdėstau taip:

7.9. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka [6.1.] įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose vartojamas sąvokas.“.

2. Pakeičiu 2 priedo 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Transporto priemonės remonto išlaidos yra lygios 75 procentams turto rinkos vertės iki eismo įvykio ar kitos žmogaus ar gamtos sukeltos nelaimės arba didesnės, išskyrus istorines motorines transporto priemones.“.

 

 

 

Žemės ūkio ministras,

pavaduojantis aplinkos ministrą                                Bronius Markauskas