Molėtų rajono savivaldybės taryba

 

SPRENDIMAS

 

Dėl MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2021–2023 METAMS PATVIRTINIMO

2021 m. sausio 28 d. Nr. B1-1

Molėtai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 10³ straipsnio 3 dalimi, 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi ir Molėtų rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. B1-119 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo ir savivaldybės planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo”, 20 punktu,

Molėtų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Molėtų rajono savivaldybės strateginį veiklos planą 2021–2023 metams (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimą Nr. B1-1 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2020–2022 metams patvirtinimo“.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                              Saulius Jauneika