LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ, SUSIDŪRUSIŲ SU GALIMA KORUPCINIO POBŪDŽIO NUSIKALSTAMA VEIKA, ELGESIO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2014 m. liepos 7 d. Nr. V-773

Vilnius

 

Siekdamas įgyvendinti Šakinės korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje 2014–2016 m. programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-1262 „Dėl Šakinės korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje 2014–2016 m. programos patvirtinimo“, priedo 2 uždavinio 6 punktą:

1. T v i r t i n u Asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisykles (pridedama).

2. R e k o m e n d u o j u savivaldybių pavaldumo asmens sveikatos priežiūros įstaigoms vadovautis šio įsakymo 1 punktu patvirtintomis Asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklėmis.   

3. P a s i l i e k u įsakymo vykdymo kontrolę.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                               Vytenis Povilas Andriukaitis

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2014 m. liepos 7 d.

įsakymu Nr. V-773

 

 

 

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ, SUSIDŪRUSIŲ SU GALIMA KORUPCINIO POBŪDŽIO NUSIKALSTAMA VEIKA, ELGESIO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja, kaip privalo elgtis asmens sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojai, susidūrę su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika asmens sveikatos priežiūros įstaigoje arba gavę apie tai informacijos.   

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos ir jų apibrėžimai:

2.1. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai – asmens sveikatos priežiūros specialistai, turintys licenciją teikti atitinkamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir jas teikiantys, asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ) registratūros darbuotojai, ASPĮ administracijos darbuotojai.

2.2. ASPĮ administracijos darbuotojai – ASPĮ vadovas, ASPĮ darbuotojas, vadovo įgaliotas vykdyti korupcijos prevenciją ir kontrolę.   

2.3. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos yra suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme, Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

3. Taisyklės privalomos visų asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kurių savininko (dalininko) teises ir pareigas yra pavesta įgyvendinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai, darbuotojams.

 

II SKYRIUS

ASPĮ DARBUOTOJO VEIKSMAI, SUSIDŪRUS SU GALIMA KORUPCINIO POBŪDŽIO NUSIKALSTAMA VEIKA

 

4. Pacientui (jo artimiesiems ar kitiems pacientui atstovaujantiems asmenims) (toliau – pacientas) atliekant veiksmus, kurie galėtų būti traktuojami kaip kyšio (toliau – kyšis) davimas, ASPĮ darbuotojas turi aiškiai pasakyti ir savo elgesiu parodyti, kad netoleruoja kyšių davimo ir ėmimo, bei įspėti, kad už tokią veiką gresia atsakomybė. 

5. ASPĮ darbuotojas pacientui turi paaiškinti, kad bet koks siūlymas ar pažadas duoti kyšį taip pat gali būti traktuojamas kaip neteisėtas veiksmas ir už jį gresia atsakomybė.

6. ASPĮ darbuotojas turi išsamiai paaiškinti pacientui, kad už teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas apmokama Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis.

7. Jei pacientas, neatsižvelgdamas į ASPĮ darbuotojo prieštaravimą, paliko kyšį ir pasišalino iš ASPĮ darbuotojo faktinės darbo vietos ASPĮ, ASPĮ darbuotojas turi apie tai nedelsdamas informuoti ASPĮ vadovą ar ASPĮ darbuotoją, vadovo įgaliotą vykdyti korupcijos prevenciją ir kontrolę (toliau – įgaliotas asmuo).

8. Įgaliotas asmuo turi pakviesti iš anksto tokiems atvejams nagrinėti ASPĮ vadovo įsakymu sudarytą komisiją, kuri turi atlikti  paciento palikto kyšio aprašymą ir apskaitą.

9. ASPĮ darbuotojas, kuriam buvo paliktas kyšis, turi pateikti rašytinį pranešimą ASPĮ vadovui, kuriame turi nurodyti vardą, pavardę, pareigas ir su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama  veika susijusias aplinkybes (susiję asmenys, vieta, laikas ir t. t.). Pranešimas ASPĮ vadovui turi būti įteiktas tą pačią dieną.

10. ASPĮ vadovo pasirašytas pranešimas  apie galimą kyšio davimo faktą tą pačią dieną  el. paštu turi būti išsiųstas Specialiųjų tyrimų tarnybai (toliau – STT). 

11. Jei pacientas nepaliko siūlyto kyšio, ASPĮ darbuotojas, kuriam buvo siūlytas kyšis, turi ne vėliau kaip kitą darbo dieną ASPĮ vadovui pateikti rašytinį pranešimą, kuriame turi nurodyti visas su įvykiu susijusias aplinkybes (susiję asmenys, vieta, laikas ir t. t.).

12. Apie Taisyklių 10 punkte nurodytus atvejus įgaliotas asmuo privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas raštu informuoti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos skyrių.

 

III SKYRIUS

ĮGALIOTŲ ASMENŲ VEIKSMAI, GAVUS PACIENTO PRANEŠIMĄ APIE GALIMĄ KORUPCINIO POBŪDŽIO NUSIKALSTAMĄ VEIKĄ

 

13. Jei pacientas įgaliotam asmeniui pranešė apie galimą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką ASPĮ, jis turi būti informuojamas, kad įgaliojimus tirti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas turi STT.

14. Apie šių Taisyklių 13 punkte nurodytą gautą informaciją ASPĮ vadovas (kai informaciją gauna ASPĮ vadovo įgaliotas asmuo) ne vėliau kaip kitą darbo dieną el. paštu privalo pranešti STT.

15. Jei informacija buvo gauta anonimiškai ASPĮ pasitikėjimo telefonu, raštu, ASPĮ vadovas apie tokį įvykį turi ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu informuoti STT.

16. Jei pacientas kreipėsi į įgaliotą asmenį, nurodydamas, kad galimai provokuojamas atlikti korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, nes, jo nuomone, vilkinamas  sveikatos būklės ištyrimas, sveikatos priežiūros paslaugų teikimas, nepaskiriama operacijos atlikimo data ir t. t., jam turi būti pasiūloma  parašyti pareiškimą įgaliotam asmeniui.  Šis pareiškimas tiriamas ASPĮ nustatyta tvarka.

17. Apie 13, 15 ir 16 punktuose nurodytais atvejais gautus pacientų pranešimus  įgaliotas asmuo privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas raštu informuoti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos skyrių.

 

IV SKYRIUS

TAISYKLIŲ ĮGYVENDINIMAS ASPĮ

 

18. Informaciją apie Taisyklių įgyvendinimą ASPĮ darbuotojams teikia įgalioti asmenys.  

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

19. Pateikiant pasirašyti darbo sutartį naujai priimamiems darbuotojams kartu pateikiamos pasirašytinai susipažinti Taisyklės. 

20. Už Taisyklių nesilaikymą ASPĮ darbuotojams taikomos  poveikio priemonės teisės aktų nustatyta tvarka.

______________________