LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 d. ĮSAKYMO NR. 1-329 „DĖL ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS GAMYBOS ĮRENGINIUS MONTUOJANČIŲ SPECIALISTŲ RENGIMO ATESTACIJAI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. rugsėjo 15 d. Nr. 1-223

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymą Nr. 1 -329 „Dėl Atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginius montuojančių specialistų rengimo atestacijai tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.   Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 131 straipsnio 1 dalies 6 punktu, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 15 punktu ir 45 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1217 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą“ 1.13 papunkčiu, įgyvendindamas 2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2018/2001 dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, 18 straipsnio 3 ir 4 dalių bei IV priedo reikalavimus bei atsižvelgdamas į Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220 „Dėl Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 191 punkto nuostatas,“

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginius montuojančių specialistų rengimo atestacijai tvarkos aprašą:

2.1. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginius montuojančių specialistų rengimo atestacijai tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato nedidelės apimties (iki 100 kW vardinės atiduodamosios galios) biomasės katilus ir nemūrines krosnis, geotermines sistemas ir šilumos siurblius, saulės šviesos ir saulės šilumos energijos gamybos įrenginius montuojančių (įskaitant paleidimą ir derinimą) specialistų (toliau – montuotojai) rengimo atestacijai tvarką ir sąlygas pagal Direktyvos (ES) 2018/2001, reikalavimus.“

2.2. Pakeičiu 2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.1. montuotojams, kurie siekia būti atestuoti pagal Direktyvos (ES) 2018/2001 reikalavimus Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220 „Dėl Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Atestavimo tvarkos aprašas), nustatyta tvarka savanoriškai;“

2.3. Pakeičiu 2.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.3. montuotojų mokymus (toliau – mokymo kursai) ir aktualiais atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginių montavimo klausimais trumpesnius montuotojų turimų kompetencijų arba profesinės patirties ir turimų kompetencijų, reikalingų atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginių montavimo darbams atlikti, (toliau – kvalifikacija) mokymus (toliau – kvalifikacijos kėlimo kursai) rengiančioms įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka turinčioms teisę vykdyti mokymą ir kurioms Lietuvos Respublikos energetikos ministras įsakymu suteikė teisę rengti montuotojus atestacijai (toliau – montuotojų rengimo įstaiga);“

2.4. Pakeičiu 6.4.1. papunktį ir jį išdėstau taip:

6.4.1. montuotojų neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas (toliau -montuotojų mokymo programas);“

2.5. Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

12. Prašymai suteikti teisę rengti montuotojus atestacijai, parengti tenkinant Tvarkos aprašo 11.2–11.7 papunkčių reikalavimus, priimami Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Organizacijos valdymo skyriuje, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius.“

2.6. Pakeičiu 1 priedo 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Biomasės katilų ir nemūrinių krosnių montuotojų mokymo programos (toliau – mokymo programa) paskirtis – tinkamai parengti minėtus montuotojus pradinei atestacijai pagal Direktyvos (ES) 2018/2001, reikalavimus, atestuojamiems Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220 „Dėl Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka savanoriškai. Montuotojų mokymo kursus turi sudaryti teorinė ir praktinė dalys.“

2.7. Pakeičiu 2 priedo 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Geoterminių sistemų ir šilumos siurblių montuotojų mokymo programos (toliau – mokymo programa) paskirtis – tinkamai parengti minėtus montuotojus pradinei atestacijai pagal Direktyvos (ES) 2018/2001, reikalavimus, atestuojamiems Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220 „Dėl Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka savanoriškai. Montuotojų mokymo kursus turi sudaryti teorinė ir praktinė dalys.“

2.8. Pakeičiu 2 priedo 5.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.2. suvokti šilumos siurblio ciklo komponentų ir jų funkcijų, įskaitant kompresorių, išsiplėtimo vožtuvą, garintuvą, kondensatorių, įrenginius ir įtaisus, tepalinę alyvą, šaltnešį, perkaitinimo, dalinio vėsinimo ir vėsinimo su šilumos siurbliais, galimybes;“

2.9. Pakeičiu 2 priedo 5.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.4. gebėti nustatyti buferinės cisternos komponentą, jo tūrį ir antrosios šilumos tiekimo sistemos integravimą.“

2.10. Pakeičiu 3 priedo 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Saulės šviesos ir saulės šilumos energijos gamybos įrenginių montuotojų mokymo programos (toliau – mokymo programa) paskirtis – tinkamai parengti minėtus montuotojus pradinei atestacijai pagal Direktyvos (ES) 2018/2001, reikalavimus, atestuojamiems Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220 „Dėl Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka savanoriškai. Montuotojų mokymo kursus turi sudaryti teorinė ir praktinė dalys.“

 

 

 

Energetikos ministras                                                                                           Dainius Kreivys