r_NaujojiAkmene

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. SPALIO 25 D.

SPRENDIMO NR. T-176 „DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PLANO  PATVIRTINIMO“  PAKEITIMO

 

2014 m. spalio 30 d. Nr. T-223(E)

Naujoji Akmenė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 31 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Valstybinį atliekų tvarkymo 2014–2020 metų  planą, Akmenės  rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a  pakeisti Akmenės  rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo planą, patvirtintą Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2006 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. T-176 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo plano patvirtinimo“,  ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                           Vitalijus Mitrofanovas