LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL krašto apsaugos ministro 2005 m. SAUSIO 21 d. įsakymo nr. v-71

„DĖL materialinių pašalpų skyrimo IR PRAŠYMŲ GAUTI MATERIALINĘ PAŠALPĄ NAGRINĖJIMO KOMISIJOS DARBO tvarkos aprašo patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2020 m. liepos 7 d. Nr. V-578

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2005 m. sausio 21 d. įsakymą Nr. V-71 „Dėl Materialinių pašalpų skyrimo ir Prašymų gauti materialinę pašalpą nagrinėjimo komisijos darbo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir 2 punktą išdėstau taip:

2. S u d a r a u Prašymų gauti materialinę pašalpą nagrinėjimo komisiją (toliau – Komisija):

krašto apsaugos viceministras, kuriam yra priskirta įsigijimų planavimo veiklos sritis (Komisijos pirmininkas);

Krašto apsaugos ministerijos Finansų ir biudžeto departamento direktorius (Komisijos pirmininko pavaduotojas);

Krašto apsaugos ministerijos Karo tarnybos ir personalo departamento Socialinės saugos ir sveikatos priežiūros politikos skyriaus vedėjas;

Krašto apsaugos ministerijos Teisės departamento vyresnysis patarėjas;

Lietuvos kariuomenės Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnybos Karių sveikatos priežiūros sektoriaus Karo medicinos centro Regioninės pakomisės Vilniuje pirmininkas karo medicinos gydytojas;

Lietuvos kariuomenės Finansų ir apskaitos departamento direktorius;

Lietuvos kariuomenės Gynybos štabo Personalo valdybos J1 viršininkas.“

 

 

 

Krašto apsaugos ministras                                                                              Raimundas Karoblis