LIETUVOS RESPUBLIKOS

CIVILINIO KODEKSO 6.2281, 6.2283, 6.2284, 6.2285, 6.2286, 6.2287, 6.2289, 6.22810, 6.22811 IR 6.22812 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2016 m. lapkričio 8 d. Nr. XII-2756

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 6.2281 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 6.2281 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Vartojimo sutartimi verslininkas įsipareigoja perduoti vartotojui prekes nuosavybės teise arba suteikti paslaugas vartotojui, o vartotojas įsipareigoja priimti prekes ar paslaugas ir sumokėti jų kainą. Šio kodekso nustatytais atvejais vartojimo sutartimis laikomos ir kitos verslininko ir vartotojo sudarytos sutartys.“

 

2 straipsnis. 6.2283 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 6.2283 straipsnio 2 dalies 13 punktą ir jį išdėstyti taip:

13) sutartims dėl keleivių vežimo, išskyrus šio kodekso 6.2285 straipsnio 3 ir 6 dalis bei 6.2288 straipsnio 3 dalį.“

 

3 straipsnis. 6.2284 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 6.2284 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Vartotojas turi teisę teismo tvarka reikalauti pripažinti negaliojančiomis vartojimo sutarties nesąžiningas sąlygas. Šiame straipsnyje vartojimo sutartimi laikoma bet kuri verslininko ir vartotojo sudaryta sutartis.“

 

4 straipsnis. 6.2285 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 6.2285 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Prieš sudarydamas vartojimo sutartį, verslininkas turi gauti aiškų vartotojo sutikimą dėl kiekvieno papildomo mokesčio, numatyto prie kainos (atlyginimo už verslininko pagrindinės sutartinės prievolės įvykdymą). Jeigu verslininkas negavo aiškaus vartotojo sutikimo, bet numanė jį iš išankstinių teiginių, su kuriais vartotojas, norėdamas išvengti papildomų mokesčių, turėjo nesutikti, vartotojas turi teisę tokius mokesčius susigrąžinti.“

2. Pakeisti 6.2285 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Verslininkas, suteikiantis vartotojui galimybę susisiekti su juo dėl sudarytos sutarties naudojantis telefono ryšio paslaugomis, negali naudoti telefono ryšio numerio, kuriuo skambinant būtų taikoma didesnė negu bazinė skambučių kaina, t. y. didesnė kaina negu vartotojas moka už skambučius viešųjų fiksuotojo ir judriojo telefono ryšio paslaugų numeriais. Verslininkas, pažeidęs šią pareigą, turi atlyginti dėl to vartotojo patirtas išlaidas.“

3. Papildyti 6.2285 straipsnį 6 dalimi:

6. Verslininkui draudžiama reikalauti iš vartotojo atlyginimo už tam tikros mokėjimo priemonės naudojimą ar mokėjimą grynaisiais pinigais, viršijančio verslininko išlaidas, patiriamas dėl tos mokėjimo priemonės naudojimo ar mokėjimo grynaisiais pinigais. Įstatymuose gali būti nustatytas draudimas reikalauti iš vartotojų atlyginimo už tam tikros mokėjimo priemonės naudojimą.

 

5 straipsnis. 6.2286 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 6.2286 straipsnio 1 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5) priminimas apie prekės garantiją pagal įstatymą, tinkamumo naudoti terminas, garantinio aptarnavimo ir kokybės garantijos (komercinės garantijos) sąlygos, jeigu reikalinga;“.

2. Papildyti 6.2286 straipsnio 1 dalį 7 punktu:

7) jeigu reikalinga, skaitmeninio turinio funkcinės savybės, įskaitant taikomas technines apsaugos priemones;“.

3. Papildyti 6.2286 straipsnio 1 dalį 8 punktu:

8) jeigu reikalinga, skaitmeninio turinio suderinamumas su technine ir programine įranga tiek, kiek verslininkas žino ar turi žinoti.“

 

6 straipsnis. 6.2287 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 6.2287 straipsnio 1 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) verslininko buveinės adresas ir, jei turi, telefono ryšio, fakso numeriai ir elektroninio pašto adresas, kuriais vartotojas gali susisiekti su verslininku, ir, jeigu reikalinga, duomenys apie verslininką, kurio vardu veikiama (vardas ir pavardė ar pavadinimas, buveinės adresas). Verslininko ir, jeigu reikalinga, verslininko, kurio vardu veikiama, ekonominės veiklos vietos adresas, kuriuo vartotojas gali pateikti skundus, nurodomas, jeigu ekonominės veiklos vietos adresas skiriasi nuo buveinės adreso;“.

2. Pakeisti 6.2287 straipsnio 1 dalies 10 punktą ir jį išdėstyti taip:

10) priminimas apie prekės garantiją pagal įstatymą;“.

3. Papildyti 6.2287 straipsnio 1 dalį 17 punktu:

17) jeigu reikalinga, skaitmeninio turinio funkcinės savybės, įskaitant taikomas technines apsaugos priemones;“.

4. Papildyti 6.2287 straipsnio 1 dalį 18 punktu:

18) jeigu reikalinga, skaitmeninio turinio suderinamumas su technine ir programine įranga tiek, kiek verslininkas žino ar turi žinoti.“

 

7 straipsnis. 6.2289 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 6.2289 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Ne prekybos patalpose sudarytoms sutartims, kai suma, kurią turi sumokėti vartotojas, yra mažesnė už dvidešimt penkis eurus, netaikomi šis straipsnis, šio kodekso 6.2287 ir 6.22810 straipsniai.“

 

8 straipsnis. 6.22810 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 6.22810 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Verslininkas gali sudaryti sąlygas vartotojui interneto svetainėje elektroniniu būdu pateikti šio straipsnio 6 dalyje nurodytus dokumentus dėl nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymo. Šiuo atveju verslininkas privalo nedelsdamas patvirtinti patvariojoje laikmenoje vartotojui, kad gavo jo sutarties atsisakymą.“

 

9 straipsnis. 6.22811 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 6.22811 straipsnio 10 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) verslininkas nepateikė vartotojui informacijos apie teisę atsisakyti sutarties pagal šio kodekso 6.2287 straipsnio 1 dalies 7 punktą arba šio kodekso 6.2287 straipsnio 1 dalies 9 punkte nustatytos informacijos, kad vartotojas turi sumokėti verslininkui pagrįstas išlaidas pagal šio straipsnio 9 dalį, arba“.

 

10 straipsnis. 6.22812 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 6.22812 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Vartojimo sutartimi dėl skaitmeninio turinio teikimo verslininkas įsipareigoja vartotojui suteikti patvariojoje laikmenoje neįrašytą skaitmeninį turinį (duomenis, kurie kuriami ir pateikiami skaitmenine forma).“

2. Pripažinti netekusia galios 6.22812 straipsnio 3 dalį.

3. Pakeisti 6.22812 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Vartotojas neturi pareigos mokėti už viso ar dalies patvariojoje laikmenoje neįrašyto skaitmeninio turinio teikimą, kai yra bent viena iš šių sąlygų:

1) vartotojas nepateikė savo išankstinio aiškaus sutikimo dėl skaitmeninio turinio teikimo pradžios iki šio kodekso 6.22810 straipsnyje nustatyto termino pabaigos;

2) vartotojas, pateikdamas savo sutikimą dėl skaitmeninio turinio teikimo pradžios, nepripažino, kad praranda teisę atsisakyti sutarties;

3) verslininkas nepateikė vartotojui patvirtinimo pagal šio straipsnio 4 dalį.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė