VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TRANSPORTO KOMPETENCIJŲ AGENTŪROS

Direktorius

 

ĮSAKYMAS

DĖL Bepiločio orlaivio SISTEMOS NaudotojUI išduodamO PAŽYMĖJIMO, patvirtinančiO jO registraciją, tvarkos aprašo patvirtinimo

 

2020 m. gruodžio 30 d. Nr. 2-307

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 3 punktu ir atsižvelgdamas į 2019 m. gegužės 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2019/947 dėl bepiločių orlaivių naudojimo taisyklių ir tvarkos, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. gegužės 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2020/639,

t v i r t i n u Bepiločio orlaivio sistemos naudotojui išduodamo pažymėjimo, patvirtinančio jo registraciją, tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Strateginio planavimo, saugos ir kokybės

skyriaus vadovas, pavaduojantis viešosios

įstaigos Transporto kompetencijų agentūros

direktorių                                                                                                                    Mantas Kerdokas

 

PATVIRTINTA

VšĮ Transporto kompetencijų

agentūros direktoriaus

2020 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 2-307

 

 

BEPILOČIO ORLAIVIO SISTEMOS NAUDOTOJUI IŠDUODAMO PAŽYMĖJIMO, PATVIRTINANČIO JO REGISTRACIJĄ, TVARKOS APRAŠas

 

I SKYRIUS

bENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Bepiločio orlaivio sistemos naudotojui išduodamo pažymėjimo, patvirtinančio jo registraciją, tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato elektroniniu būdu bepiločio orlaivio sistemos (toliau – UAS) naudotojui išduodamo UAS naudotojo registracijos pažymėjimo išdavimo, galiojimo sustabdymo ir panaikinimo, jo duomenų pakeitimo tvarką.

2. Apraše  vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos 2019 m. gegužės 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2019/947 dėl bepiločių orlaivių naudojimo taisyklių ir tvarkos, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. gegužės 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2020/639, Viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus patvirtintame Bepiločio orlaivio sistemos nuotoliniam pilotui išduodamų dokumentų, patvirtinančių jo kvalifikaciją, tvarkos apraše.

3. Vadovaudamasi Reglamentu (ES) 2019/947 ir aprašu sprendimus išduoti aprašo priede nustatytos formos UAS naudotojo registracijos pažymėjimą, atsisakyti jį išduoti, jį atnaujinti, panaikinti priima viešoji įstaiga Transporto kompetencijų agentūra (toliau – TKA).

4. UAS naudotojas registruojasi, pateikia duomenis TKA, sumoka už TKA teikiamas administracines paslaugas, prireikus kreipiasi dėl mokėjimo grąžinimo per specialią tam sukurtą elektroninių paslaugų teikimo platformą (toliau – sistema) mutatis mutandis Viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus patvirtinto Bepiločio orlaivio sistemos nuotoliniam pilotui išduodamų dokumentų, patvirtinančių jo kvalifikaciją, tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

 

II SKYRIUS

UAS naudotojo registracijos pažymėjimo išdavimas IR JO DUOMENŲ PAKEITIMAS

 

5. Asmuo, siekiantis gauti UAS naudotojo registracijos pažymėjimą, užsiregistruoja sistemoje, užpildo visus būtinus laukus ir pateikia duomenis, kaip to reikalaujama Reglamento (ES) 2019/947 14 straipsnio 2 dalyje.

6. Užpildžius visus būtinus laukus sistemoje ir tai patvirtinus, sistema nurodo Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro nustatytą atlyginimą už administracinę paslaugą – už UAS naudotojo registracijos pažymėjimo išdavimą ir pateikia mokėjimo būdus.

7. Sistemai patikrinus, administratoriui įvertinus pateiktus duomenis ir patvirtinus gautą mokėjimą už paslaugos suteikimą, reikalingais duomenimis papildžius Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registrą, sistema automatiškai sugeneruoja elektroninį UAS naudotojo registracijos pažymėjimą per:

7.1. 1 darbo dieną, jei buvo mokėta elektronine bankininkyste (Paysera);

7.2.  5 darbo dienas, jei buvo mokėta banko pavedimu.

8. UAS naudotojas, gavęs registracijos pažymėjimą privalo šiame pažymėjime nurodytą registracijos numerį atvaizduoti ant savo naudojamo UAS. Registracijos numeris privalo būti atvaizduotas taip, kad būtų galima jį įskaityti iš ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo.

9UAS naudotojo registracijos pažymėjimas galioja neterminuotai.

10. Vartotojas, siekiantis pakeisti išduotame galiojančiame UAS naudotojo registracijos pažymėjime nurodytus asmens duomenis, vartotojas turi pasikeisti savo duomenis prisijungimo platformoje (Mobiliame elektroniniame paraše arba „Smart-ID“). Pasikeitus vartotojo asmens duomenims prisijungimo metu sistema atpažins pasikeitimus ir vartotojas turės iš naujo atlikti aprašo 5-7 punktuose numatytus veiksmus.

 

III SKYRIUS

UAS naudotojo registracijos pažymėjimo GALIOJIMO SUSTABDYMAS IR PANAIKINIMAS

 

11. UAS naudotojo registracijos pažymėjimo galiojimas stabdomas ne ilgiau kaip iki 6 mėnesių tais atvejais, kai nustatoma, kad UAS naudotojas nesilaiko Reglamento priedo UAS.OPEN.050, UAS.SPEC.050 dalių, priedėlio UAS.STS-01.030 ar UAS.STS-02.030 dalių nuostatų.

12. Išduotas galiojantis UAS naudotojo registracijos pažymėjimas, patvirtinantis UAS naudotojo registraciją, panaikinamas šiais atvejais, kai:

12.1. UAS naudotojas per UAS naudotojo registracijos galiojimo sustabdymo terminą neištaiso trūkumų, dėl kurių UAS naudotojo registracijos pažymėjimas buvo sustabdytas;

12.2. šis pažymėjimas išduotas pateikus melagingus duomenis ir (ar) dokumentus;

12.3. nesilaikoma Reglamente (ES) 2019/947 nustatytų skrydžio saugos reikalavimų;

12.4. įrodoma neteisėta veikla;

13. Gavęs informaciją apie aprašo 11, 12 punktuose nurodytus atvejus, TKA direktorius arba jo įgaliotas asmuo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo aprašo 11 ar 12 punkte nurodytų aplinkybių paaiškėjimo dienos priima sprendimą sustabdyti arba panaikinti UAS naudotojo registracijos pažymėjimą.

14. Priėmus aprašo 13 punkte nurodytus sprendimus, ne vėliau kaip kitą darbo dieną apie tai raštu informuojamas UAS naudotojas. Sustabdžius UAS naudotojo pažymėjimo galiojimą UAS naudotojas per sustabdymo terminą turi ištaisyti nustatytus trūkumus, dėl kurių UAS naudotojo registracijos pažymėjimo galiojimas buvo sustabdytas. Ištaisius trūkumus, UAS naudotojas nedelsiant informuoja TKA. Įsitikinus, kad trūkumai buvo ištaisyti, TKA  per 3 darbo dienas atnaujina UAS naudotojo registracijos pažymėjimo galiojimą.

15. Informacija apie sustabdytą ar panaikintą UAS naudotojo registracijos pažymėjimą saugoma sistemoje.

 

IV SKYRIUS

Asmens duomenų apsauga

 

16. TKA tvarko UAS naudotojų asmens duomenis vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, TKA direktoriaus patvirtintų Viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros interneto svetainės privatumo politikos ir Viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros asmens duomenų tvarkymo taisyklių ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą, nuostatomis.

17. UAS naudotojas, registruodamasis sistemoje, susipažįsta su TKA direktoriaus patvirtintomis Viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros interneto svetainės privatumo politika ir Viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis ir tai patvirtina.

18. TKA neatsako už asmenų, kuriems suteikta teisė gauti elektronines paslaugas, pateiktų elektroninių prašymų turinį ir teisingumą.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

19. TKA sprendimai, priimti pagal aprašo nuostatas, gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

______________