LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2011 M. BIRŽELIO 30 D. ĮSAKYMO NR. A1-306 „DĖL RODIKLIŲ, APIBŪDINANČIŲ DARBDAVIO (DRAUDĖJO) DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS BŪKLĘ, DYDŽIŲ APSKAIČIAVIMO IR JŲ TEIKIMO VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBAI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS 

 

2017 m. lapkričio 10 d. Nr. A1-561

Vilnius

 

P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. birželio 30 d. įsakymą Nr. A1-306 „Dėl Rodiklių, apibūdinančių darbdavio (draudėjo) darbuotojų saugos ir sveikatos būklę, dydžių apskaičiavimo ir jų teikimo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                               Linas Kukuraitis