VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2003 M. LAPKRIČIO 18 D. ĮSAKYMO NR. V-298 „DĖL ATSISKAITYMO SU VALSTYBĖS IR / AR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETAIS, PINIGŲ FONDAIS PAŽYMŲ IŠDAVIMO TAISYKLIŲ IR FR0319, FR0320 IR FR0321 FORMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. gruodžio 19 d. Nr. VA-114

Vilnius

 

 

1Pakeičiu Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. lapkričio 18 d. įsakymą Nr. V-298 „Dėl Atsiskaitymo su valstybės ir / ar savivaldybių biudžetais, pinigų fondais pažymų išdavimo taisyklių ir FR0319, FR0320 ir FR0321 formų patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu nurodytą įsakymą ir jį išdėstau nauja redakcija (Atsiskaitymo su valstybės ir / ar savivaldybių biudžetais, pinigų fondais pažymų išdavimo taisyklės nauja redakcija nedėstomos):

 

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ATSISKAITYMO SU VALSTYBĖS IR / AR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETAIS, PINIGŲ FONDAIS PAŽYMŲ IŠDAVIMO TAISYKLIŲ IR FR0319, FR0320 IR FR0321 FORMŲ PATVIRTINIMO

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos - centrinio mokesčio administratoriaus nuostatų patvirtinimo“, 18.11 punktu,

tvirtinu pridedamas:

1. Atsiskaitymo su valstybės ir / ar savivaldybių biudžetais, pinigų fondais pažymų išdavimo taisykles.

2. Prašymo išduoti atsiskaitymo su valstybės ir / ar savivaldybių biudžetais, pinigų fondais pažymą FR0319 formą.

3. Atsiskaitymo su valstybės ir / ar savivaldybių biudžetais, pinigų fondais pažymos FR0320 formą.

4. Nepakankamo atsiskaitymo su valstybės ir / ar savivaldybių biudžetais, pinigų fondais pažymos FR0321 formą ir jos priedą.

5. Prašymo išduoti atsiskaitymo su valstybės ir / ar savivaldybių biudžetais, pinigų fondais pažymos FR0319 I formą.“

1.2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintas Atsiskaitymo su valstybės ir / ar savivaldybių biudžetais, pinigų fondais pažymų išdavimo taisykles:

1.2.1. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Atsiskaitymo su valstybės ir / ar savivaldybių biudžetais, pinigų fondais pažymų išdavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Prašymo išduoti atsiskaitymo su valstybės ir / ar savivaldybių biudžetais, pinigų fondais pažymą FR0319 formos (toliau – FR0319 forma), Prašymo išduoti atsiskaitymo su valstybės ir / ar savivaldybių biudžetais, pinigų fondais pažymą FR0319I formos (toliau – FR0319I forma) (toliau kartu – prašymai), patvirtintų įsakymu, kuriuo tvirtinamos Taisyklės, pateikimo apskričių valstybinėms mokesčių inspekcijoms (toliau – AVMI), Atsiskaitymo su valstybės ir / ar savivaldybių biudžetais, pinigų fondais pažymos FR0320 formos (toliau – FR0320 forma), Nepakankamo atsiskaitymo su valstybės ir / ar savivaldybių biudžetais, pinigų fondais pažymos FR0321 formos (toliau – FR0321 forma) (toliau kartu – pažymos) ir FR0321 formos priedo, patvirtintų įsakymu, kuriuo tvirtinamos Taisyklės, parengimo ir išdavimo mokesčių mokėtojams (juridiniams ir fiziniams asmenims) arba tiesiogiai teismams, teisėsaugos, kitoms valstybės įstaigoms bei institucijoms, operatyvinės veiklos subjektams, kitiems asmenims įstatymų nustatytais atvejais jų funkcijoms vykdyti (toliau – institucija) tvarką.“

1.2.2. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Taisyklės parengtos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu, Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Asmenų prašymų nagrinėjimo taisyklės), Mokesčių mokėtojų skolingumo nustatymo taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. VA-67 „Dėl mokesčių mokėtojų skolingumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Skolingumo taisyklės), ir su mokesčių apskaičiavimo, sumokėjimo bei licencijų ir leidimų išdavimo tvarka susijusiais kitais teisės aktais.“

1.2.3.      Papildau 3 punktą 3.5. papunkčiu ir jį išdėstau taip:

3.5. siekiant gauti pažymą praeities laikotarpio datai, mokesčių mokėtojas prašyme turi nurodyti tikslią einamųjų arba praėjusių kalendorinių metų datą.“

1.2.4.   Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:

4. Prašymą mokesčių mokėtojas turi pateikti:

4.1. elektroniniu būdu prisijungus prie Mano VMI ir siūlomomis autentifikavimo priemonėmis patvirtinus savo tapatybę pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI naudojimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. VA-91 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI naudojimo taisyklių patvirtinimo“, nustatytą tvarką;

4.2. jeigu fiziniai asmenys, nevykdantys ekonominės veiklos, ar jų įgalioti asmenys neturi galimybės prašymo pateikti elektroniniu būdu – raštu:

4.2.1. tiesiogiai, atvykę į AVMI, laikydamiesi Asmenų prašymų nagrinėjimo taisyklėse nustatytų reikalavimų;

4.2.2. paštu tai AVMI, kurios teritorijoje yra prašymą teikiančio asmens nuolatinė gyvenamoji vieta ar buveinė, laikydamiesi Asmenų prašymų nagrinėjimo taisyklėse nustatytų reikalavimų; “

1.2.5.      Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Institucija prašymą (pavyzdinė prašymo FR0319I forma) gali pateikti šių Taisyklių 4.1 papunktyje nurodytu būdu.“

1.2.6.      Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Mokesčių administratorius, vadovaudamasis Skolingumo taisyklių nuostatomis, nustato, ar mokesčių mokėtojas yra / buvo skolingas, ir:

8.1. jeigu mokesčių mokėtojas yra / buvo pateikęs mokesčių deklaracijas bei nėra / nebuvo skolingas valstybės ir / ar savivaldybių biudžetams, pinigų fondams, užpildo FR0320 formą;

8.2. jeigu mokesčių mokėtojas nepateikė mokesčių deklaracijų ir / arba turi mokestinę nepriemoką, per Mano VMI praneša mokesčių mokėtojui apie prievolę pateikti mokesčių deklaracijas ir / ar sumokėti mokestinę nepriemoką. Šis papunktis nėra taikomas tais atvejais, kai prašoma praėjusio laikotarpio konkrečios datos pažymos;

8.3. jeigu šių Taisyklių 8.2 papunktyje nurodytu atveju su mokesčių mokėtoju susisiekti nepavyko arba jis pranešė, kad negali sumokėti mokestinės nepriemokos, arba nustačius, kad mokesčių mokėtojas konkrečiai praeities laikotarpio datai buvo skolingas valstybės ir / ar savivaldybių biudžetams, pinigų fondams, užpildo FR0321 formą ir teisės aktuose reglamentuotais atvejais FR0321 formos priedą;

8.4. jeigu mokesčių mokėtojas iki pažymos išdavimo dienos pateikia reikiamas mokesčių deklaracijas ir sumoka mokestinę nepriemoką, užpildo FR0320 formą. Šis papunktis nėra taikomas tais atvejais, kai prašoma pažymos praėjusio laikotarpio konkrečiai datai.“

1.2.7.      Pakeičiu 9.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

9.1. ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos, jei mokesčių mokėtojas nėra / nebuvo skolingas valstybės ir / ar savivaldybių biudžetams, pinigų fondams,“.

1.2.8.      Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:

10. Prašymą pateikę mokesčių mokėtojai arba institucijos, prisijungę prie Mano VMI, gali susipažinti su informacija apie pažymos parengimą.“

2.       Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

Viršininkė                                                                                                                      Edita Janušienė