HERB21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

dėl Lietuvos respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. d1-641 „DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 1.02.09:2005 „TEISĖS ATLIKTI PASTATŲ ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKAVIMĄ ĮGIJIMO TVARKOS APRAŠAS“ patvirtinimo“ pakeitimo

 

2019 m. kovo 21 d. Nr. D1-159

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 28 d. įsakymą Nr. D1-641 „Dėl statybos techninio reglamento „STR 1.02.09:2005 „Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo:

1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 51 straipsnio 5 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo“ 1.17 papunkčiu:“.

2. Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintą statybos techninį reglamentą STR 1.02.09:2011 „Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo tvarkos aprašas“:

2.1. pakeičiu I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS;

2.2. pakeičiu II skyrių ir jį išdėstau taip:

II SKYRIUS

NUORODOS

4. Reglamente pateiktos nuorodos į šiuos dokumentus:

4.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymą;

4.2. 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvenciją dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo;

4.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 26 d. nutarimą Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo Nr. I-240 įgyvendinimo“;

4.4. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2002 m. balandžio 26 d. įsakymą Nr. 754 „Dėl studijų, baigtų pagal vienpakopę aukštojo mokslo sistemą, prilyginimo atitinkamų pakopų nuosekliosioms studijoms“;

4.5. statybos techninį reglamentą STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo“;

4.6. statybos techninį reglamentą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-848 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo“;

4.7. statybos techninį reglamentą STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-754 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ patvirtinimo“;“

2.3. pakeičiu III skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

III SKYRIUS

PAGRINDINĖS SĄVOKOS;

2.4. pakeičiu IV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

IV SKYRIUS

TEISĖS ATLIKTI PASTATŲ
ENERGINĮ SERTIFIKAVIMĄ ĮGIJIMO TVARKA
;

2.5. pakeičiu V skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

V SKYRIUS

SERTIFIKAVIMO EKSPERTŲ IR ATESTAVIMO EKSPERTŲ KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI;

2.6. pakeičiu VI skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

VI SKYRIUS

SERTIFIKAVIMO EKSPERTŲ MOKYMAS ;

2.7. pakeičiu VII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

VII SKYRIUS

SERTIFIKAVIMO EKSPERTŲ ATESTAVIMO IR KVALIFIKACIJOS ATESTATŲ GALIOJIMO PATVIRTINIMO TVARKOS APRAŠAS ;

2.8. pakeičiu VIII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

VIII SKYRIUS

ATESTATŲ REGISTRAS ;

2.9. pakeičiu IX skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

IX SKYRIUS

PASTATŲ ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKAVIMO PRIEŽIŪRA (TIKRINIMAS) ;

2.10. pakeičiu 472 punktą ir jį išdėstau taip:

472. Preliminaraus ar išsamaus tikrinimo metu nustatytus trūkumus sertifikavimo ekspertas pašalina ir pateikia patikslintą Duomenų rinkmeną Sertifikavimą prižiūrinčiai institucijai. Tokiu atveju laikoma, kad prašymas dėl Sertifikato įrašymo į Sąrašą pateikiamas iš naujo ir Sertifikavimą prižiūrinti institucija atlieka reglamento 47 ir 471 punktuose nurodytas patikrinimo procedūras. Kiekvienas prašymas dėl sertifikato registravimo traktuojamas ir apmokestinamas kaip sertifikatų registro tvarkymas registruojant vieną pastatų energinio naudingumo sertifikatą arba vieną buto energinio naudingumo sertifikatą.“ ;

2.11. pakeičiu 473 punktą ir jį išdėstau taip:

473. Atrankinių patikrinimų metu, per kiekvienus kalendorinius metus iš užregistruotų Sertifikatų sąrašo atrenkama ir patikrinama ne mažiau kaip 0,1 % užsakovams išduotų Sertifikatų. Atrankiniam tikrinimui visų pirma atrenkami sertifikavimo ekspertų, kurių 3 ar daugiau Sertifikatus buvo atsisakyta įtraukti į išduotų Sertifikatų sąrašą dėl preliminaraus ar išsamesnio patikrinimo metu nustatytų trūkumų, išduoti Sertifikatai ir Sertifikatai, susiję su gautais pranešimais dėl galimų pažeidimų, atliekant pastato sertifikavimą. Kiti Sertifikatai atrenkami atsitiktinės atrankos būdu. Atrankiniu būdu patikrintų sertifikatų sąrašas kiekvienų kalendorinių metų pabaigoje pateikiamas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai;“

2.12. pakeičiu X skyrių ir jį išdėstau taip:

X SKYRIUS

POVEIKIO PRIEMONIŲ TAIKYMAS

 

48. Sertifikavimo ekspertams, turintiems Reglamento nustatyta tvarka išduotą kvalifikacijos atestatą, atestavimą atliekančios organizacijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo, vadovaudamasis Atestavimo ekspertų išvada, taiko poveikio priemones:

48.1. gali sustabdyti kvalifikacijos atestato galiojimą 6 mėnesiams Statybos įstatymo [4.1] 51 straipsnio 13 dalyje nurodytais atvejais;

48.2. gali panaikinti kvalifikacijos atestato galiojimą Statybos įstatymo [4.1] 51 straipsnio 14 dalyje nurodytais atvejais;

48.3. gali pareikšti įspėjimą Statybos įstatymo [4.1] 51 straipsnio 16 dalyje nurodytais atvejais.

49. Jeigu kvalifikacijos atestato galiojimas buvo panaikintas, prašymas dėl naujo kvalifikacijos atestato išdavimo gali būti teikiamas atestavimą atliekančiai organizacijai ne anksčiau kaip po Statybos įstatymo [4.1] 51 straipsnio 15 dalyje nurodyto laikotarpio, išskyrus Statybos įstatymo [4.1] 51 straipsnio 14 dalies 3 punkte nurodytą atvejį.

50. Atestavimą atliekančios organizacijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens informacija dėl poveikio priemonių taikymo asmenims, turintiems šio Reglamento nustatyta tvarka išduotą kvalifikacijos atestatą, skelbiami ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.

51.  Informacija dėl poveikio priemonių taikymo asmenims, turintiems šio Reglamento nustatyta tvarka išduotą kvalifikacijos atestatą skelbiami valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro interneto svetainėje www.spsc.lt, skelbime nurodoma:

51.1 sertifikavimo eksperto vardas, pavardė,

51.2. atestato numeris,

51.3. datos,

51.4. pritaikyta poveikio priemonė.“

2.13. pripažįstu netekusiu galios 55 punktą;

2.14. pripažįstu netekusiu galios 56 punktą;

2.15. pakeičiu 57 punktą ir jį išdėstau taip:

57. Atestavimą atliekančios organizacijos sprendimai dėl atestato neišdavimo, jo galiojimo sustabdymo ar paskelbimo netekusiu galios priėmimo dienos gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.“ ;

2.16. pakeičiu XI skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

XI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS.

 

 

 

Energetikos ministras,

laikinai einantis aplinkos ministro pareigas                                                        Žygimantas Vaičiūnas