HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

Dėl VALSTYBINIŲ MIŠKŲ ir VALSTYBĖS SAUGOMŲ TERITORIJŲ VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ tiesimo, rekonstravimo ir taisymo (remonto) FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2022 m. liepos 29 d. Nr. D1-245

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 3 straipsnio 3 dalies 2 punktu ir 15 straipsniu, Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 5 straipsnio 5 dalies 3 punktu, įgyvendindamas Kelių priežiūros tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 155 „Dėl Kelių priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4 punktą ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 1138Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 8.1.4 papunktį:

1. Tvirtinu Valstybinių miškų ir valstybės saugomų teritorijų vietinės reikšmės kelių tiesimo, rekonstravimo ir taisymo (remonto) finansavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. gegužės 10 d. įsakymą Nr. D1-379Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. D1-318 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų miškų, nacionalinių parkų, valstybės saugomų teritorijų keliams tiesti, taisyti (remontuoti) ir prižiūrėti paskirstymo principų ir kriterijų patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                          Simonas Gentvilas

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. D1-245

 

VALSTYBINIŲ MIŠKŲ ir VALSTYBĖS SAUGOMŲ TERITORIJŲ VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ tiesimo, rekonstravimo ir taisymo (remonto) FINANSAVIMO TVARKOS aprašAs

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1Valstybinių miškų ir valstybės saugomų teritorijų vietinės reikšmės kelių tiesimo, rekonstravimo ir taisymo (remonto) finansavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (toliau – finansavimo lėšos) skyrimo valstybės įmonei Valstybinių miškų urėdijai (toliau – VMU), Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos (toliau – VSTT) ir vietinės reikšmės kelių tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto) (įskaitant projektavimo, ekspertizės, projekto vykdymo priežiūros, statybos techninės priežiūros ir panašias paslaugas) organizavimo valstybiniuose miškuose ir valstybės saugomose teritorijose tvarką.

2.  Apraše vartojamos sąvokos įtvirtintos Lietuvos Respublikos miškų įstatyme, Lietuvos Respublikos kelių įstatyme ir Lietuvos Respublikos statybos įstatyme.

3.  Vadovaujantis Aprašu tiesiami, rekonstruojami, taisomi (remontuojami) į Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastre registruotus valstybinio miško žemės sklypus patenkantys miško keliai, savivaldybių valdomi į valstybės saugomas teritorijas patenkantys keliai, kurie pagal Lietuvos Respublikos kelių įstatymą priskiriami vietinės reikšmės vidaus keliams.

 

II SKYRIUS

FINANSAVIMO LĖŠŲ VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAMS TIESTI, REKONSTRUOTI IR TAISYTI (REMONTUOTI) SKYRIMO VALSTYBĖS ĮMONEI VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJAI IR VALSTYBINEI SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBAI PRIE APLINKOS MINISTERIJOS PRINCIPAI IR KRITERIJAI

 

4.  Valstybinių miškų, valstybės saugomų teritorijų vietinės reikšmės kelių tiesimą, rekonstravimą, taisymą (remontą) finansavimo lėšomis organizuoja ir koordinuoja VMU ir VSTT su saugomų teritorijų direkcijomis, statybos darbus reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

5.  Finansavimo lėšos valstybinių miškų, valstybės saugomų teritorijų vietinės reikšmės keliams tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti) paskirstomos tokiomis procentinėmis dalimis:

5.1.    Valstybinių miškų vietinės reikšmės keliams skiriama 76,5 proc. finansavimo lėšų sąmatoje valstybinių miškų, valstybės saugomų teritorijų keliams numatytų lėšų.

5.2.    Valstybės saugomų teritorijų vietinės reikšmės keliams skiriama 23,5 proc. finansavimo lėšų sąmatoje valstybinių miškų, valstybės saugomų teritorijų keliams numatytų lėšų.

5.3.    Prireikus, VMU ir VSTT protokoliniu susitarimu, konkretiems valstybinių miškų vietinės reikšmės keliams gali būti skiriama Aprašo 5.2 papunktyje nurodytos finansavimo lėšos.

6.  VMU finansavimo lėšas valstybinių miškų ir valstybės saugomų teritorijų vietinės reikšmės keliams tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti) paskirsto VMU regioniniams padaliniams vadovaudamasi šiais kriterijais:

6.1. ankstesniais metais parengti kelių tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto) projektai ir (ar) pradėti (tęstiniai) kelių tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto) darbai;

6.2. įgyvendinami VMU turto įsigijimo ir skolinimosi plane patvirtinti objektai;

6.3. regioninių padalinių veiklos teritorijoje esančių valstybinių miškų naudojimo mastas;

6.4. regioninių padalinių veiklos teritorijoje valstybiniuose miškuose esančių miško kelių ilgis;

6.5. regioninių padalinių veiklos teritorijoje esančių (valstybinių miškų) užmirkusių (L, U ir P hidrotopo) miško augaviečių plotas.

7.    Vadovaudamasi Aprašo 6 punkte nustatytais paskirstymo VMU regioniniams padaliniams kriterijais, VMU atrenka valstybinių miškų kelių tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto) einamaisiais kalendoriniais metais preliminarius projektus, parengia planuojamų įgyvendinti projektų sąrašą ir einamaisiais metais skirtų finansavimo lėšų naudojimo sąmatą.

8.    VSTT finansavimo lėšas valstybinių miškų ir valstybės saugomų teritorijų vietinės reikšmės keliams tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti) paskirsto saugomų teritorijų direkcijoms vadovaudamasi šiais kriterijais:

8.1. ankstesniais metais parengti kelių tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto) projektai ir (ar) pradėti (tęstiniai) kelių tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto) darbai;

8.2. VSTT ir saugomų teritorijų direkcijos saugomoje teritorijoje Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšomis vykdo darbus, nesusijusius su kelių tiesimu, rekonstravimu, taisymu (remontu);

8.3. VSTT ar saugomų teritorijų direkcija kartu su savivaldybe, VMU, kitomis institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis bendrai vykdo kelių tiesimą, rekonstravimą, taisymą (remontą);

8.4. kelių tiesimas, rekonstravimas, taisymas (remontas), vykdomi saugomų teritorijų direkcijų patikėjimo teise valdomoje ir naudojamoje valstybinėje žemėje.

 

III SKYRIUS

VALSTYBINIŲ MIŠKŲ IR VALSTYBĖS SAUGOMŲ TERITORIJŲ VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ TIESIMO, REKONSTRAVIMO IR TAISYMO (REMONTO) ORGANIZAVIMAS

 

9.    Finansavimo lėšos VMU regioniniams padaliniams paskirstomos ir naudojamos vadovaujantis VMU generalinio direktoriaus įsakymu patvirtintu finansavimo lėšų valstybinių miškų, valstybės saugomų teritorijų vietinės reikšmės keliams tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti) skirstymo ir naudojimo tvarkos aprašu.

10.  Finansavimo lėšos vietinės reikšmės vidaus keliams valstybės saugomose teritorijose paskirstomos ir naudojamos vadovaujantis VSTT direktoriaus įsakymu patvirtintu finansavimo lėšų valstybinių miškų, valstybės saugomų teritorijų vietinės reikšmės keliams tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti) skirstymo ir naudojimo tvarkos aprašu.

11.  Aplinkos ministras įsakymu patvirtina finansavimo lėšų valstybinių miškų, valstybės saugomų teritorijų vietinės reikšmės keliams tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti) skyrimą VMU ir VSTT pagal einamaisiais metais planuojamų panaudoti finansavimo lėšų sąmatas.

12Aplinkos ministerija ir VMU pasirašo biudžeto lėšų valstybinių miškų, valstybės saugomų teritorijų vietinės reikšmės keliams tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti) naudojimo sutartį, kurioje turi būti įtvirtintos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto sudarymo ir vykdymo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto sudarymo ir vykdymo tvarkos patvirtinimo“, 61 punkte nurodytos sąlygos.

13Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu VMU organizuoja valstybinių miškų, valstybės saugomų teritorijų vietinės reikšmės kelių tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto) darbų viešųjų pirkimų konkursus, sutarčių sudarymą su rangovais ir paslaugų teikėjais. VMU ir VSTT, atlikdami darbų, paslaugų bei prekių pirkimus, išskyrus pirkimus, vykdomus žodžiu sudarant pirkimo sutartis, susijusius su vietinės reikšmės kelių tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto) (įskaitant projektavimo, ekspertizės, projekto vykdymo priežiūros, statybos techninės priežiūros ir panašias paslaugas) organizavimu valstybiniuose miškuose ir valstybės saugomose teritorijose, turi laikytis žaliųjų pirkimų reikalavimų, kurie įtvirtinti Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

14VMU vykdo statybos darbų techninę priežiūrą, darbų priėmimą, statybos užbaigimo procedūras. VSTT dalyvauja atliekant darbų kokybės kontrolės priežiūrą valstybės saugomų teritorijų objektuose.

15VMU iki einamųjų metų gruodžio 20 d. teikia ataskaitą Aplinkos ministerijai apie biudžeto lėšų valstybinių miškų, valstybės saugomų teritorijų vietinės reikšmės keliams tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti) naudojimo sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymą.

16Dėl valstybės saugomų teritorijų vietinės reikšmės ne miško kelių tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto) darbų VSTT, saugomų teritorijų direkcija ir savivaldybės administracija (toliau – savivaldybė) (atsižvelgus į finansuojamo objekto vietą) pasirašo trišalę finansavimo sutartį, pagal kurią savivaldybė organizuoja minėtų darbų viešųjų pirkimų konkursus, sutarčių sudarymą su rangovais ir paslaugų teikėjais, vykdo statybos darbų techninę priežiūrą, darbų priėmimą, statybos užbaigimo procedūras. VSTT atlieka savivaldybei skirtų finansavimo lėšų naudojimo pagal paskirtį priežiūrą ir kontrolę, saugomų teritorijų direkcija atlieka darbų kokybės kontrolę objektuose.

17VSTT iki einamųjų metų gruodžio 20 d. teikia Aplinkos ministerijai finansavimo lėšų panaudojimo ataskaitą ir panaudojimą pagrindžiančius dokumentus.

18VMU ir VSTT iki kitų kalendorinių metų kovo 1 d. savo interneto svetainėse skelbia informaciją visuomenei apie praėjusiais kalendoriniais metais atliktus valstybinių miškų, valstybės saugomų teritorijų vietinės reikšmės kelių tiesimo, rekonstravimo ir taisymo (remonto) darbus ir jiems panaudotas finansavimo lėšas.

 

––––––––––––––––––––

part_39fe53302f6e4c5289e1c23508fcb0de_end