LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2015 M. BALANDŽIO 10 D. ĮSAKYMO NR. A1-195 „DĖL PRAŠYMŲ SUTEIKTI PARAMĄ BŪSTUI ĮSIGYTI AR IŠSINUOMOTI NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. rugsėjo 24 d. Nr. A1-551

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. balandžio 10 d. įsakymą Nr. A1-195 „Dėl Prašymų suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

„LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRAŠYMŲ SUTEIKTI PARAMĄ BŪSTUI ĮSIGYTI AR IŠSINUOMOTI NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 4 punktu,

t v i r t i n u Prašymų suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos aprašą (pridedama).“

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                                     Linas Kukuraitis

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro

2015 m. balandžio 10 d. įsakymu

Nr. A1-195 (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro

2019 m. rugsėjo 24 d. įsakymo Nr. A1-551

redakcija)

 

PRAŠYMŲ SUTEIKTI PARAMĄ BŪSTUI ĮSIGYTI AR IŠSINUOMOTI NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Prašymų suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato asmenų ir šeimų, kurie pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą turi teisę į paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti (toliau – asmenys), prašymų suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti (toliau – prašymas) pateikimo savivaldybės administracijai sąlygas ir nagrinėjimo tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme.

 

II SKYRIUS

PRAŠYMŲ SUTEIKTI PARAMĄ BŪSTUI ĮSIGYTI AR IŠSINUOMOTI PATEIKIMO SĄLYGOS

 

3. Asmenys (jei kreipiasi šeima, vienas iš pilnamečių šeimos narių) dėl paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti kreipiasi į savivaldybės administraciją pagal deklaruotą gyvenamąją vietą, o jei gyvenamosios vietos neturi, į savivaldybės, į kurios gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą yra įtraukti, administraciją.

4. Asmenys savivaldybės administracijai pateikia:

4.1. jei kreipiamasi dėl valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito ir subsidijos gavimo, – prašymą suteikti paramą būstui įsigyti pagal Aprašo 1 priede pateiktą BP-1 formą;

4.2. jei kreipiamasi dėl išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos gavimo, – prašymą suteikti paramą būstui įsigyti pagal Aprašo 2 priede pateiktą BP-2 formą;

4.3. jei kreipiamasi dėl įrašymo į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą, – prašymą suteikti paramą būstui išsinuomoti pagal Aprašo 3 priede pateiktą BP-3 formą;

4.4. jei kreipiamasi dėl būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos gavimo, – prašymą suteikti paramą būstui išsinuomoti pagal Aprašo 4 priede pateiktą BP-4 formą;

4.5. jei kreipiamasi dėl socialinio būsto nuomos asmenims ir šeimoms, neįrašytiems į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą, – prašymą suteikti paramą būstui išsinuomoti pagal Aprašo 5 priede pateiktą BP-5 formą.

5. Asmenys, gaunantys pajamas, kurios, vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalimi, neįskaitomos į asmenų ir šeimų gaunamas pajamas, teikdami Aprašo 4.1–4.5 papunkčiuose nurodytus prašymus, papildomai pateikia užpildytą Pajamų, kurios, vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalimi, neįskaitomos į asmenų ir šeimų gaunamas pajamas, sąrašą pagal Aprašo 6 priedą.

6. Aprašo 4.1–4.5 papunkčiuose nurodyti prašymai (toliau kartu – prašymai) ir Aprašo 6 priedas gali būti pateikti asmeniškai arba per įgaliotą atstovą tiesiogiai savivaldybės administracijai, paštu, elektroniniu būdu, jei valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama tokia elektroninė paslauga. Asmenys, pateikdami prašymus elektroniniu būdu, prašymų formas gali pildyti Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (toliau – SPIS).

7. Asmenys savivaldybės administracijai kartu su prašymu pateikia dokumentus, reikalingus teisei į paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti nustatyti (toliau – papildomi dokumentai):

7.1. valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą apie nuosavybės teise turimą ir (ar) turėtą būstą;

7.2. turto (įskaitant gautas pajamas) deklaraciją;

7.3. dokumentus, patvirtinančius, kad motina arba tėvas, globėjas (rūpintojas) vieni augina vaiką (-us) ir (ar) vaiką (-us), kuriam (-iems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) (ištuokos, mirties faktą patvirtinančius dokumentus ar kitus dokumentus);

7.4. įsiteisėjusį teismo sprendimą dėl nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo;

7.5. atstovavimą patvirtinantį dokumentą;

7.6. rekonstruojant nuosavybės teise turimą būstą, taip pat rekonstruojant nuosavybės teise turimą būstą, pritaikant jį neįgaliųjų poreikiams, – projektuotojo išvadą, kad nuosavybės teise turimas (turėtas) būstas yra (buvo) netinkamas gyventi arba nepritaikytas neįgaliųjų poreikiams;

7.7. mokymo įstaigos pažymą apie į šeimos sudėtį įskaitomus asmenis, kurie yra nesusituokę ir savo vaikų neauginantys pilnamečiai vaikai iki 24 metų ir (ar) pilnamečiai vaikai iki 24 metų, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta rūpyba ir kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, aukštosiose mokyklose, bendrojo ugdymo mokyklas ar profesinio mokymo įstaigas baigę pilnamečiai vaikai ir (ar) pilnamečiai vaikai, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta rūpyba, nuo bendrojo ugdymo mokyklų ar profesinio mokymo įstaigų baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos;

7.8. kitus dokumentus, įrodančius asmenų teisę į paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti.

Jei papildomi dokumentai arba dalis jų nepateikiami kartu su prašymu, asmenys turi juos pateikti per mėnesį nuo prašymo pateikimo dienos. Jeigu dokumentus ir (ar) duomenis, kurių reikia nustatant teisę į paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti, savivaldybės administracija pagal prašymą ir (ar) duomenų teikimo sutartis gauna iš valstybės ir (ar) savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių ir organizacijų, asmenys šių dokumentų ir (ar) duomenų pateikti neprivalo.

8. Savivaldybės administracija gautą prašymą užregistruoja prašymo pateikimo dieną ir prašymą pateikusiam asmeniui įteikia informacinį lapelį. Jeigu kartu su prašymu savivaldybės administracijai pateikiami ne visi reikiami dokumentai, informacija apie trūkstamus dokumentus, kurie turi būti pateikti per mėnesį nuo prašymo pateikimo dienos, įrašoma į informacinį lapelį.

9. Jei nagrinėjant prašymą nustatomi prašymo ar papildomų dokumentų trūkumai, savivaldybės administracija per 5 darbo dienas prašyme nurodytu būdu informuoja asmenį apie nustatytus trūkumus ir nurodo mėnesio terminą nuo informavimo dienos jiems pašalinti.

10. Jei asmuo per Aprašo 8 ar 9 punkte nurodytą terminą pašalina nustatytus prašymo ar papildomų dokumentų trūkumus, prašymo nagrinėjimo terminai pradedami skaičiuoti nuo trūkumų pašalinimo dienos. Trūkumų nepašalinus laiku, savivaldybės administracija per 5 darbo dienas priima sprendimą neteikti paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir asmeniui grąžina jo pateiktų dokumentų originalus.

11. Jei prašymas teikiamas tiesiogiai savivaldybės administracijai, asmuo kartu su prašymu savivaldybės administracijai pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jeigu prašymą teikia įstatymų nustatyta tvarka įgaliotas atstovas, jis pateikia atstovavimo teisę patvirtinantį dokumentą ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą). Įsitikinus asmens tapatybe, asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas grąžinamas jį pateikusiam asmeniui. Prašymą priėmęs savivaldybės administracijos atsakingas asmuo padaro atstovavimo teisę patvirtinančio dokumento kopiją, ją patvirtina, o originalą grąžina jį pateikusiam asmeniui. Prašymus teikiant paštu, kartu teikiama notaro ar kita teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (jeigu prašymą teikia įgaliotas atstovas, – ir atstovavimo teisę patvirtinančio dokumento) kopija.

Asmenys, pateikdami prašymus elektroniniu būdu, savo tapatybę patvirtina elektroniniu parašu arba kitais būdais, nustatytais Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

12. Savivaldybės administracija prašymus, pateiktus ne elektroniniu būdu, registruoja SPIS.

 

III SKYRIUS

PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMAS

 

13. Savivaldybės administracija, nagrinėdama prašymus, vadovaujasi Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu ir Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų teikimo ir subsidijų valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų daliai apmokėti teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. 325 „Dėl Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų teikimo ir subsidijų valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų daliai apmokėti teikimo tvarkos aprašo ir Bankų ar kitų kredito įstaigų atrankos valstybės iš dalies kompensuojamiems būsto kreditams teikti tvarkos aprašo patvirtinimo“.

14. Savivaldybės administracija ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos:

14.1. jei pateiktas Aprašo 4.1 papunktyje nurodytas prašymas, išduoda, o jei yra galimybė, SPIS suformuoja pažymą, patvirtinančią teisę į paramą būstui įsigyti, arba prašyme nurodytu būdu pateikia motyvuotą atsisakymą išduoti tokią pažymą;

14.2. jei pateiktas Aprašo 4.2 papunktyje nurodytas prašymas, priima sprendimą dėl išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos skyrimo ir apie tai prašyme nurodytu būdu informuoja asmenį arba pateikia motyvuotą atsisakymą skirti išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją;

14.3. jei pateiktas Aprašo 4.3 papunktyje nurodytas prašymas, įrašo asmenį į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą ir apie tai prašyme nurodytu būdu informuoja asmenį, nurodydama jo eilės numerį sąraše, arba pateikia motyvuotą atsisakymą įrašyti į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą;

14.4. jei pateiktas Aprašo 4.4 papunktyje nurodytas prašymas, priima sprendimą dėl būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos skyrimo ir apie tai prašyme nurodytu būdu informuoja asmenį arba pateikia motyvuotą atsisakymą skirti būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją;

14.5. jei pateiktas Aprašo 4.5 papunktyje nurodytas prašymas, priima sprendimą dėl socialinio būsto išnuomojimo ne eilės tvarka ir apie tai prašyme nurodytu būdu informuoja asmenį arba pateikia motyvuotą atsisakymą išnuomoti socialinį būstą.

15. Savivaldybės administracija, nustatydama asmens teisę į paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti, iš asmens pateiktos deklaruotų pajamų sumos išskaičiuoja Aprašo 6 priede nurodytas pajamų, kurios, vadovaujantis Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalimi, neįskaitomos į asmenų ir šeimų gaunamas pajamas, sumas.

16. Savivaldybės administracijos sprendimai ir neveikimas gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijai (ir jos teritoriniams padaliniams) arba administraciniam teismui.

 

___________________

 

Prašymų suteikti paramą būstui įsigyti

ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Prašymo suteikti paramą būstui įsigyti BP-1 forma)

 

ASMUO, KURIS PATEIKIA PRAŠYMĄ¹

Vardas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asmens kodas          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deklaruotos gyvenamosios vietos adresas arba savivaldybė, jei asmuo įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą

 

 

Faktinės gyvenamosios vietos adresas2

 

¹ Jei kreipiasi įstatymų nustatyta tvarka įgaliotas atstovas, įrašomi atstovaujamojo duomenys.

2 Nurodomas tuo atveju, jei deklaruotos gyvenamosios vietos adresas nesutampa su faktinės gyvenamosios vietos adresu arba jei asmuo įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą.

 

 

________________________ savivaldybės administracijai

 

 

PRAŠYMAS SUTEIKTI PARAMĄ BŪSTUI ĮSIGYTI

(gauti valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą ir subsidiją)

 

20___ m. _____________________ d.

 

1.    Prašau man / mano ___ asmenų šeimai patvirtinti (reikiamus papunkčius pažymėti Q):

(įrašyti skaičių)

1.1. □ teisę į valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą:

1.1.1. □ būstui pirkti;

1.1.2. □ būstui statyti;

1.1.3. □ būstui pirkti ir statyti

1.1.4. □ nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti (išskyrus pritaikymą neįgaliųjų poreikiams);

1.1.5. □ nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti, pritaikant neįgaliųjų poreikiams;

1.2. □ teisę į:

1.2.1. □ 10 procentų dydžio subsidiją valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti, nes:

1.2.1.1. □ esame jauna šeima, auginanti vieną ar daugiau vaikų ir (ar) vaiką (-us), kuriam (-iems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);

1.2.1.2. □ mano šeimoje vienas iš vaiko (-ų) tėvų yra miręs;

1.2.1.3. □ turiu (turime) teisę į papildomą subsidiją pagal Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 13 straipsnio 5 dalį.

1.2.2. □ 20 procentų dydžio subsidiją valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti, nes:

1.2.2.1. □ esu buvęs likęs be tėvų globos (rūpybos) asmuo iki 36 metų arba mano šeimoje yra tokių asmenų;

1.2.2.2. □ mano šeima augina tris ar daugiau vaikų ir (ar) vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);

1.2.2.3. □ esu neįgalusis arba mano šeimoje yra neįgalus asmuo.

 

2. Mano šeimos nariai (įskaitant asmenį, pateikusį prašymą; nepildoma, jei prašymą pateikia vienas gyvenantis asmuo):

Vardas

Pavardė

Asmens kodas arba gimimo metai

Ryšys su prašymą pateikusiu asmeniu (prašymą pateikęs asmuo, žmona arba vyras, vaikas, vaikas, kuriam nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) tėvas, mama, žmonos arba vyro tėvas, žmonos arba vyro mama ir kt.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Mano / mano šeimos ________ kalendoriniais metais deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas):

3.1. deklaruotas turtas _________ Eur;

3.2. deklaruotos pajamos _________ Eur.

 

4. PRIDEDAMA³ (įrašyti pateiktus dokumentus, pažymas): ________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

³ Jei dokumentai ir (ar) duomenys, kurių reikia nustatant asmens ar šeimos teisę į paramą būstui įsigyti, yra valstybės registruose (kadastruose), žinybiniuose registruose, valstybės informacinėse sistemose arba juos savivaldybės administracija pagal prašymą ir (ar) duomenų teikimo sutartis gauna iš valstybės ir (ar) savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių ir organizacijų, asmenys ir šeimos šių dokumentų ir (ar) duomenų pateikti neprivalo.

 

5. INFORMACIJĄ APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL PARAMOS BŪSTUI ĮSIGYTI PRAŠAU PATEIKTI (vieną iš būdų pažymėti Q):

□ paštu ________________________________________________________________________ ;

(korespondencijos adresas)

□ elektroniniu paštu ______________________________________________________________ ;

(el. pašto adresas)

□ telefonu ____________________________________________________________________________________ .

(telefono ryšio Nr.)

 

6. TVIRTINU, kad pateikta informacija yra teisinga.

7. ESU INFORMUOTAS (-A), kad:

7.1. savivaldybės administracija Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų apsaugą, nustatyta tvarka gali gauti iš valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų, kitų informacinių sistemų informaciją, reikalingą teisei į paramą būstui įsigyti nustatyti, apie mano (mano šeimos narių) deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį, pajamas, turtą ir kt., taip pat ją administruoti;

7.2. asmens duomenų tvarkymo tikslas – nustatyti, ar asmuo, kuris kreipiasi dėl valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito ir subsidijos, turi teisę į šią valstybės paramą, ir ją administruoti;

7.3. asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) (toliau – Reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis. Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos Reglamento ir savivaldybės administracijos, į kurią kreipiamasi, nustatyta tvarka. Dokumentai (įskaitant asmens duomenis) saugomi ir tvarkomi savivaldybės administracijoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka.

8. PATVIRTINU4, kad informacinį lapelį gavau.

4 Jei prašymas teikiamas elektroniniu būdu, pareiškėjas susipažįsta su informacija, nurodyta informaciniame lapelyje.

_________________________                                                          ________________________

(prašymą pateikusio asmens arba                                                                                           (prašymą pateikusio asmens arba asmens

asmens įgalioto atstovo parašas)                                                                                             įgalioto atstovo vardas ir pavardė)

 

 

PILDO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJAS

 

Bylos Nr. _____________

 

Prašymas gautas: ________________

(gavimo data)

 

Dokumentų, nurodytų prašymo 4 punkte, pateikimas (reikiamą pažymėti Q):

pateikti visi reikalingi dokumentai;

□ nepateikti dokumentai (dokumentai turi būti pateikti per mėnesį nuo prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo dienos):

 

Eil. Nr.

Nepateikti dokumentai

Pateikti iki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prašymą ir dokumentus priėmė:

 

_________________________

(pareigų pavadinimas)

__________________ _______________________________________

(parašas)                                           (vardas ir pavardė)

 

 

Informacinis lapelis, kuris

įteikiamas užregistravus prašymą suteikti paramą būstui įsigyti

 

INFORMACINIS LAPELIS

 

_____________________________________________

(asmens, kuriam įteikiamas informacinis lapelis, vardas ir pavardė)

 

Prašymas gautas: ________________

(gavimo data)

 

Dokumentų pateikimas (reikiamą pažymėti Q):

pateikti visi reikalingi dokumentai;

□ nepateikti dokumentai:

Eil. Nr.

Nepateikti dokumentai

Pateikti iki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prašymą ir dokumentus priėmė:

 

______________________________ _______________ __________________

(pareigų pavadinimas)                                                                  (parašas) (vardas ir pavardė)

 

 

Parama būstui įsigyti teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu ir Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų teikimo ir subsidijų valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų daliai apmokėti teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. 325 „Dėl Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų teikimo ir subsidijų valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų daliai apmokėti teikimo tvarkos aprašo ir Bankų ar kitų kredito įstaigų atrankos valstybės iš dalies kompensuojamiems būsto kreditams teikti tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų suma neturi būti didesnė kaip:

1) 53 tūkstančiai eurų arba ekvivalentas kita valiuta – asmeniui be šeimos;

2) 87 tūkstančiai eurų arba ekvivalentas kita valiuta – dviejų ar daugiau asmenų šeimai;

3) 35 tūkstančiai eurų arba ekvivalentas kita valiuta – nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti, neatsižvelgiant į asmens šeiminę padėtį.

Subsidijos valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti teikimas:

1)    jaunoms šeimoms, auginančioms vieną ar daugiau vaikų, ir šeimoms, kuriose vienas iš vaikų tėvų yra miręs, suteikiama 10 procentų dydžio subsidija nuo suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito (ar šio būsto kredito likučio) sumos.

2)    buvusiems likusiems be tėvų globos (rūpybos) asmenims, iki jiems sukanka 36 metai, ar jų šeimoms, taip pat šeimoms, auginančioms tris ar daugiau vaikų ir (ar) vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), neįgaliesiems arba šeimoms, kuriose yra neįgaliųjų, suteikiama 20 procentų dydžio subsidija nuo suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito (ar šio būsto kredito likučio) sumos.

Informuojame, kad:

1) nustačius, kad parama būstui įsigyti gauta neteisėtai (kreipiantis pateikti neteisingi duomenys apie turtą, gaunamas pajamas, gauta parama panaudota ne tuo tikslu, kuriam ji suteikta, ir kt.) arba gautas valstybės iš dalies kompensuojamas būsto kreditas grąžinamas kredito davėjui anksčiau kaip per 5 metus, arba už šį kreditą įsigytas būstas per pirmuosius 5 metus nuo kreditavimo sutarties sudarymo dienos perleidžiamas kito asmens nuosavybėn, privaloma suteiktą subsidiją grąžinti į valstybės biudžetą. Negrąžinta išmokėta subsidijos ar jos dalies dydžio suma išieškoma Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka;

2) savivaldybės administracijos sprendimas išduoti rašytinį patvirtinimą – pažymą apie teisę į paramą būstui įsigyti arba sprendimas atsisakyti išduoti tokią pažymą, taip pat savivaldybės administracijos neveikimas gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijai (ir jos teritoriniams padaliniams) arba administraciniam teismui;

3) asmens duomenys tvarkomi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nustatyta tvarka.

___________________

 

Prašymų suteikti paramą būstui įsigyti

ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Prašymo suteikti paramą būstui įsigyti BP-2 forma)

 

ASMUO, KURIS PATEIKIA PRAŠYMĄ¹

Vardas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asmens kodas          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deklaruotos gyvenamosios vietos adresas arba savivaldybė, jei asmuo įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą

 

 

Faktinės gyvenamosios vietos adresas2

 

¹ Jei kreipiasi įstatymų nustatyta tvarka įgaliotas atstovas, įrašomi atstovaujamojo duomenys.

2 Nurodomas tuo atveju, jei deklaruotos gyvenamosios vietos adresas nesutampa su faktinės gyvenamosios vietos adresu arba jei asmuo įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą.

 

 

__________________________ savivaldybės administracijai

 

 

PRAŠYMAS SUTEIKTI PARAMĄ BŪSTUI ĮSIGYTI

(gauti išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją)

 

 

20___ m. _____________________ d.

 

 

1.    Prašau man / mano _____ asmenų šeimai skirti išperkamosios būsto nuomos mokesčio

(įrašyti skaičių)

dalies kompensaciją nuo ____________________ iki ____________________.

(nurodyti datą)                                                                       (nurodyti datą)

 

2. Mano šeimos nariai (įskaitant asmenį, pateikusį prašymą; nepildoma, jei prašymą pateikia vienas gyvenantis asmuo):

Vardas

Pavardė

Asmens kodas arba gimimo metai

Ryšys su prašymą pateikusiu asmeniu (prašymą pateikęs asmuo, žmona arba vyras, vaikas, vaikas, kuriam nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), tėvas, mama, žmonos arba vyro tėvas, žmonos arba vyro mama ir kt.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Mano / mano šeimos ________ kalendoriniais metais deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas):

3.1. deklaruotas turtas _________ Eur;

3.2. deklaruotos pajamos _________ Eur.

 

4. IŠPERKAMOSIOS BŪSTO NUOMOS MOKESČIO DALIES KOMPENSACIJĄ PRAŠAU PERVESTI Į SĄSKAITĄ LIETUVOJE ESANČIOJE MOKĖJIMO AR KREDITO ĮSTAIGOJE (BANKE AR KT.):

4.1. mokėjimo ar kredito įstaigos (banko ar kt.) pavadinimas _______________________ ;

4.2. sąskaitos numeris (20 simbolių):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. PRIDEDAMA³ (įrašyti pateiktus dokumentus, pažymas): ________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

³ Jei dokumentai ir (ar) duomenys, kurių reikia nustatant asmens ar šeimos teisę į paramą būstui įsigyti, yra valstybės registruose (kadastruose), žinybiniuose registruose, valstybės informacinėse sistemose arba juos savivaldybės administracija pagal prašymą ir (ar) duomenų teikimo sutartis gauna iš valstybės ir (ar) savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių ir organizacijų, asmenys ir šeimos šių dokumentų ir (ar) duomenų pateikti neprivalo.

 

6. INFORMACIJĄ APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL PARAMOS BŪSTUI ĮSIGYTI PRAŠAU PATEIKTI (vieną iš būdų pažymėti Q):

□ paštu ________________________________________________________________________ ;

(korespondencijos adresas)

□ elektroniniu paštu ______________________________________________________________ ;

(el. pašto adresas)

□ telefonu ____________________________________________________________________________________ .

(telefono ryšio Nr.)

 

7. TVIRTINU, kad pateikta informacija yra teisinga.

8. ESU INFORMUOTAS (-A), kad:

8.1. savivaldybės administracija Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų apsaugą, nustatyta tvarka gali gauti iš valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų, kitų informacinių sistemų informaciją, reikalingą teisei į paramą būstui įsigyti nustatyti, apie mano (mano šeimos narių) deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį, pajamas, turtą ir kt., taip pat ją administruoti;

8.2. asmens duomenų tvarkymo tikslas – nustatyti, ar asmuo, kuris kreipiasi dėl valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito ir subsidijos, turi teisę į šią valstybės paramą, ir ją administruoti;

8.3. asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) (toliau – Reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis. Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos Reglamento ir savivaldybės administracijos, į kurią kreipiamasi, nustatyta tvarka. Dokumentai (įskaitant asmens duomenis) saugomi ir tvarkomi savivaldybės administracijoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka.

9. PATVIRTINU4, kad informacinį lapelį gavau.

4 Jei prašymas teikiamas elektroniniu būdu, pareiškėjas susipažįsta su informacija, nurodyta informaciniame lapelyje.

 

 

 

 

PILDO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJAS

 

Bylos Nr. _____________

 

Prašymas gautas: ________________

(gavimo data)

 

Dokumentų, nurodytų prašymo 5 punkte, pateikimas (reikiamą pažymėti Q):

pateikti visi reikalingi dokumentai;

□ nepateikti dokumentai (dokumentai turi būti pateikti per mėnesį nuo prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo dienos):

 

Eil. Nr.

Nepateikti dokumentai

Pateikti iki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prašymą ir dokumentus priėmė:

 

_________________________

(pareigų pavadinimas)

__________________ _______________________________________

(parašas)                                           (vardas ir pavardė)

 

 

 

 

Informacinis lapelis, kuris

įteikiamas užregistravus prašymą

suteikti paramą būstui įsigyti

 

INFORMACINIS LAPELIS

 

_____________________________________________

(asmens, kuriam įteikiamas informacinis lapelis, vardas ir pavardė)

 

Prašymas gautas: ________________

(gavimo data)

 

Dokumentų pateikimas (reikiamą pažymėti Q):

pateikti visi reikalingi dokumentai;

□ nepateikti dokumentai:

Eil. Nr.

Nepateikti dokumentai

Pateikti iki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prašymą ir dokumentus priėmė:

 

_______________________ _______________ _________________________

(pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

 

 

Parama būstui įsigyti teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu.

Jeigu Jums mokama išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacija, privalote:

1) pateikti visą teisingą informaciją, įrodančią teisę gauti paramą būstui išsinuomoti;

2) iki einamųjų metų gegužės 1 dienos arba iki einamųjų metų birželio 1 dienos, jei yra svarbių priežasčių, nurodytų Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme, savivaldybės administracijai pateikti turto (įskaitant gautas pajamas) deklaraciją Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka;

3) per mėnesį nuo deklaruotos gyvenamosios vietos pakeitimo, būsto įsigijimo, materialinės padėties pasikeitimo, kuris lemia Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nustatytų pajamų ir turto dydžių, pagal kuriuos nustatoma teisė į paramą būstui įsigyti, viršijimą, išperkamosios būsto nuomos sutarties pasibaigimo arba teisės į išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją praradimo dienos informuoti apie tai savivaldybės administraciją. Taip pat privalote informuoti savivaldybės administraciją apie šeimos sudėties, kontaktinės informacijos (adreso, telefono ryšio numerio, elektroninio pašto) pasikeitimus.

Informuojame, kad:

1) išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacija mokama ne ilgiau kaip 30 metų nuo išperkamosios būsto nuomos sutarties įregistravimo Nekilnojamojo turto registre dienos;

2) nustačius, kad parama būstui įsigyti gauta neteisėtai (kreipiantis pateikti neteisingi duomenys apie turtą, gaunamas pajamas, gauta parama panaudota ne tuo tikslu, kuriam ji suteikta, ir kt.), privaloma suteiktą paramą grąžinti visą iš karto arba asmens rašytiniu prašymu ir savivaldybės administracijos sprendimu dalimis;

3) savivaldybės administracijos sprendimas dėl neteisėtai gautos paramos būstui įsigyti grąžinimo yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis sprendimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse nustatyta tvarka, jeigu su išieškojimu susijusios išlaidos neviršija išieškotinos sumos;

4) savivaldybės administracijos sprendimas skirti išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją arba sprendimas atsisakyti skirti būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją, taip pat savivaldybės administracijos neveikimas gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijai (ir jos teritoriniams padaliniams) arba administraciniam teismui;

5) asmens duomenys tvarkomi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nustatyta tvarka.

 

___________________

 

Prašymų suteikti paramą būstui

įsigyti ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos aprašo

3 priedas              

 

 

(Prašymo suteikti paramą būstui išsinuomoti BP-3 forma)

 

ASMUO, KURIS PATEIKIA PRAŠYMĄ¹

Vardas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asmens kodas          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deklaruotos gyvenamosios vietos adresas arba savivaldybė, jei asmuo įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą

 

 

Faktinės gyvenamosios vietos adresas2

 

¹ Jei kreipiasi įstatymų nustatyta tvarka įgaliotas atstovas, įrašomi atstovaujamojo duomenys.

2 Nurodomas tuo atveju, jei deklaruotos gyvenamosios vietos adresas nesutampa su faktinės gyvenamosios vietos adresu arba jei asmuo įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą.

 

 

_______________________ savivaldybės administracijai

 

 

PRAŠYMAS SUTEIKTI PARAMĄ BŪSTUI IŠSINUOMOTI

(įrašyti į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą)

 

20___ m. _____________________ d. ________ val.

 

1. Prašau įrašyti mane / mano _________ asmenų šeimą į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į

(įrašyti skaičių)

socialinio būsto nuomą, sąrašo grupę (reikiamą pažymėti Q):

1.1. □ Jaunų šeimų (šeimų, kuriose kiekvienas iš sutuoktinių ar asmenų, sudariusių registruotos partnerystės sutartį, yra iki 36 metų, taip pat šeimų, kuriose motina arba tėvas, globėjas (rūpintojas) vieni augina vieną ar daugiau vaikų arba (ir) vaiką (vaikus), kuriam (kuriems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), ir yra iki 36 metų);

1.2. □ Šeimų, auginančių tris ar daugiau vaikų ir (ar) vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);

1.3. □ Likusių be tėvų globos asmenų ir jų šeimų (iki 36 metų buvusių likusių be tėvų globos asmenų ar jų šeimų, taip pat likusių be tėvų globos asmenų, kurie yra ne jaunesni kaip 16 metų ir kuriems socialinio būsto nuoma siūloma tik įgijus visišką civilinį veiksnumą, jeigu jie atitinka Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nurodytus reikalavimus, jų atstovams pagal įstatymą (rūpintojams) pateikus prašymą);

1.4. □ Neįgaliųjų, asmenų, sergančių sunkių formų lėtinėmis ligomis, įrašytomis į Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, ir šeimų, kuriose yra tokių asmenų;

1.5. □ Socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę į socialinio būsto sąlygų pagerinimą, nes:

1.5.1. □ įgijau (įgijome) teisę į didesnio ploto socialinį būstą:       

1.5.1.1. □ padidėjo šeimos narių skaičius;

1.5.1.2. □ šeimoje yra neįgaliųjų, kurie turi turėti atskirus kambarius;

1.5.1.3. □ šeimoje yra sergančiųjų sunkių formų lėtinėmis ligomis, įrašytomis į Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, ir jie turi turėti atskirus kambarius;  

1.5.1.4. □ šeimoje yra skirtingų lyčių vyresnių kaip 9 metų vaikų, kurie turi turėti atskirus kambarius;

1.5.2. □ įgijau (įgijome) teisę į neįgaliųjų poreikiams specialiai pritaikytą socialinį būstą;

1.6. □ Bendroji (visi asmenys ir šeimos, nepatenkantys į anksčiau išvardytus sąrašus).

 

2. Prašau įskaityti (reikiamą pažymėti Q):

□ ankstesnio buvimo Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąraše laikotarpį (žymi tik tie asmenys ir šeimos, kurie dėl turto vertės ir pajamų viršijimo buvo išbraukti iš Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašo, ir nuo jų išbraukimo iš šio sąrašo dienos yra praėję ne daugiau kaip 3 metai);

□ buvimo ankstesnės savivaldybės Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąraše laikotarpį (žymi tik tie asmenys ir šeimos, kurie atvyko gyventi į kitos savivaldybės teritoriją ir buvo išbraukti iš ankstesnės savivaldybės Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašo, nes išvyko gyventi į kitą savivaldybę).

 

3. Mano šeimos nariai (įskaitant asmenį, pateikusį prašymą; nepildoma, jei prašymą pateikia vienas gyvenantis asmuo):

Vardas

Pavardė

Asmens kodas arba gimimo metai

Ryšys su prašymą pateikusiu asmeniu (prašymą teikiantis asmuo, žmona arba vyras, vaikas, vaikas, kuriam nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), tėvas, mama, žmonos arba vyro tėvas, žmonos arba vyro mama ir kt.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   Pageidauju, kad socialinis būstas būtų išnuomotas (pildyti neprivaloma):

4.1. ___________________________________ (nurodomas miesto mikrorajonas, rajono

vietovė);

4.2.    ______________________ (nurodomas namo aukštas);

4.3.    (išreikštą (-us) pageidavimą (-us) pagrindžiančios priežastys) (reikiamą pažymėti Q):

4.3.1 □ dėl judėjimo ar apsitarnavimo funkcijų sutrikimo;

4.3.2. □ dėl atstumo iki darbovietės;

4.3.3. □ dėl atstumo iki ugdymo įstaigos.

 

5. Mano / mano šeimos _________ kalendoriniais metais deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas):

4.1. deklaruotas turtas _________ Eur;

4.2. deklaruotos pajamos _________ Eur.

 

6. PRIDEDAMA³ (įrašyti pateiktus dokumentus, pažymas): ________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

³ Jei dokumentai ir (ar) duomenys, kurių reikia nustatant asmens ar šeimos teisę į paramą būstui įsigyti, yra valstybės registruose (kadastruose), žinybiniuose registruose, valstybės informacinėse sistemose arba juos savivaldybės administracija pagal prašymą ir (ar) duomenų teikimo sutartis gauna iš valstybės ir (ar) savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių ir organizacijų, asmenys ir šeimos šių dokumentų ir (ar) duomenų pateikti neprivalo.

 

7. INFORMACIJĄ APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL PARAMOS BŪSTUI IŠSINUOMOTI PRAŠAU PATEIKTI (vieną iš būdų pažymėti Q):

□ paštu ________________________________________________________________________ ;

(korespondencijos adresas)

□ elektroniniu paštu ______________________________________________________________ ;

(el. pašto adresas)

□ telefonu ____________________________________________________________________________________ .

(telefono ryšio Nr.)

 

8. TVIRTINU, kad pateikta informacija yra teisinga.

9. ESU INFORMUOTAS (-A), kad:

9.1. savivaldybės administracija Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų apsaugą, nustatyta tvarka gali gauti iš valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų, kitų informacinių sistemų informaciją apie mano (mano šeimos narių) deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį, pajamas, turtą ir kt., taip pat ją administruoti;

9.2. asmens duomenų tvarkymo tikslas – nustatyti, ar asmuo, kuris kreipiasi dėl valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito ir subsidijos, turi teisę į šią valstybės paramą, ir ją administruoti;

9.3. asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) (toliau – Reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis. Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos Reglamento ir savivaldybės administracijos, į kurią kreipiamasi, nustatyta tvarka. Dokumentai (įskaitant asmens duomenis) saugomi ir tvarkomi savivaldybės administracijoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka.

10. ĮSIPAREIGOJU per mėnesį nuo deklaruotos gyvenamosios vietos pakeitimo, būsto įsigijimo, materialinės padėties pasikeitimo, kuris lemia Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nustatytų pajamų ir turto dydžių, pagal kuriuos nustatoma teisė į socialinio būsto nuomą, viršijimą, apie tai informuoti savivaldybės administraciją. Taip pat įsipareigoju informuoti savivaldybės administraciją apie šeimos sudėties, kontaktinės informacijos (adreso, telefono ryšio numerio, elektroninio pašto) pasikeitimus.

11. PATVIRTINU4, kad informacinį lapelį gavau.

4 Jei prašymas teikiamas elektroniniu būdu, pareiškėjas susipažįsta su informacija, nurodyta informaciniame lapelyje.

_________________________                                                          __________________________

(prašymą pateikusio asmens arba                                                                                           (prašymą pateikusio asmens arba asmens

asmens įgalioto atstovo parašas)                                                                                             įgalioto atstovo vardas ir pavardė)

 

 

PILDO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJAS

 

Bylos Nr. _____________

 

Prašymas gautas: ________________

(gavimo data)

 

Dokumentų, nurodytų prašymo 6 punkte, pateikimas (reikiamą pažymėti Q):

pateikti visi reikalingi dokumentai;

□ nepateikti dokumentai (dokumentai turi būti pateikti per mėnesį nuo prašymo suteikti paramą būstui išsinuomoti pateikimo dienos):

Eil. Nr.

Nepateikti dokumentai

Pateikti iki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prašymą ir dokumentus priėmė:

 

_________________________

(pareigų pavadinimas)

__________________ _____________________________

(parašas)                                           (vardas ir pavardė)

 

 

 

 

Informacinis lapelis, kuris įteikiamas užregistravus prašymą suteikti paramą būstui išsinuomoti

 

INFORMACINIS LAPELIS

 

_____________________________________________

(asmens, kuriam įteikiamas informacinis lapelis, vardas ir pavardė)

 

Prašymas gautas: _____________

(gavimo data)

 

Dokumentų pateikimas (reikiamą pažymėti Q):

pateikti visi reikalingi dokumentai;

□ nepateikti dokumentai:

Eil. Nr.

Nepateikti dokumentai

Pateikti iki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prašymą ir dokumentus priėmė:

 

______________________________ _______________ __________________

(pareigų pavadinimas)                                                                  (parašas) (vardas ir pavardė)

 

 

Parama būstui išsinuomoti teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu.

Parama būstui išsinuomoti asmenims ir šeimoms teikiama šiomis formomis:

1) nuomojamas socialinis būstas;

2) mokama būsto nuomos mokesčio dalies kompensacija.

Jei esate įrašytas (-a) į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą ir (ar) gaunate paramą būstui išsinuomoti, privalote:

1) pateikti visą teisingą informaciją, įrodančią teisę gauti paramą būstui išsinuomoti;

2) iki einamųjų metų gegužės 1 dienos arba iki einamųjų metų birželio 1 dienos, jei yra svarbių priežasčių, nurodytų Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme, savivaldybės administracijai pateikti turto (įskaitant gautas pajamas) deklaraciją Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka;

3) per mėnesį nuo deklaruotos gyvenamosios vietos pakeitimo, būsto įsigijimo, materialinės padėties pasikeitimo, kuris lemia Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nustatytų pajamų ir turto dydžių, pagal kuriuos nustatoma teisė į paramą būstui išsinuomoti, viršijimą, būsto nuomos sutarties pasibaigimo arba teisės į būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją praradimo dienos informuoti apie tai savivaldybės administraciją. Taip pat privalote informuoti savivaldybės administraciją apie šeimos sudėties, kontaktinės informacijos (adreso, telefono ryšio numerio, elektroninio pašto) pasikeitimus.

Informuojame, kad:

1) asmenys ir šeimos, įrašyti į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą ir gaunantys būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją, neišbraukiami iš Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašo;

2) asmenims ir šeimoms, išreiškusiems pageidavimą (-us), susijusį (-ius) su socialinio būsto vietove ir (ar) aukštu, bus siūloma nuomotis tik jų pageidavimą (-us) atitinkantį socialinį būstą;

3) pasikeitus aplinkybėms, pageidavimą (-us), susijusį (-ius) su socialinio būsto vietove ir (ar) aukštu, galima išreikšti ir pateikus prašymą (jei esate įrašytas (-a, ‑i) į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą);

4) jeigu savivaldybės administracija nustato, kad, kreipdamiesi dėl paramos būstui išsinuomoti, pateikėte neteisingus duomenis, reikalingus paramai teikti, arba paramos būstui išsinuomoti teikimo laikotarpiu per mėnesį nepranešėte apie gyvenamosios vietos pakeitimą, būsto įsigijimą, materialinės padėties pasikeitimą, kuris lemia Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nustatytų pajamų ir turto dydžių viršijimą, būsto nuomos sutarties pasibaigimą arba teisės į būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją praradimą, neteisėtai gauta parama būstui išsinuomoti turi būti grąžinta visa iš karto arba jūsų rašytiniu prašymu ir savivaldybės administracijos sprendimu dalimis;

5) savivaldybės administracijos sprendimas dėl neteisėtai gautos paramos būstui išsinuomoti grąžinimo yra vykdomasis dokumentas. Jei šis sprendimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse nustatyta tvarka, jeigu su išieškojimu susijusios išlaidos neviršija išieškotinos sumos;

6) savivaldybės administracijos sprendimas dėl asmens ar šeimos įrašymo ar atsisakymo įrašyti į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą, taip pat savivaldybės administracijos neveikimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijai (ir jos teritoriniams padaliniams) arba administraciniam teismui;

7) asmens duomenys tvarkomi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nustatyta tvarka.

 

___________________

 

Prašymų suteikti paramą būstui

įsigyti ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos aprašo
4 priedas              

 

 

(Prašymo suteikti paramą būstui išsinuomoti BP-4 forma)

 

ASMUO, KURIS PATEIKIA PRAŠYMĄ¹

Vardas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asmens kodas          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deklaruotos gyvenamosios vietos adresas arba savivaldybė, jei asmuo įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą

 

 

Faktinės gyvenamosios vietos adresas2

 

¹ Jei kreipiasi įstatymų nustatyta tvarka įgaliotas atstovas, įrašomi atstovaujamojo duomenys.

² Nurodomas tuo atveju, jei deklaruotos gyvenamosios vietos adresas nesutampa su faktinės gyvenamosios vietos adresu arba jei asmuo įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą.

 

 

__________________ savivaldybės administracijai

 

 

PRAŠYMAS SUTEIKTI PARAMĄ BŪSTUI IŠSINUOMOTI

(gauti būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją)

 

20___ m. _____________________ d.

 

 

1.    Prašau man / mano ____________asmenų šeimai skirti būsto nuomos mokesčio dalies

(įrašyti skaičių)

kompensaciją nuo ____________________ iki __________________ .

(nurodyti datą)                                                          (nurodyti datą)

 

2. Mano šeimos nariai (įskaitant asmenį, pateikusį prašymą; nepildoma, jei prašymą pateikia vienas gyvenantis asmuo):

Vardas

Pavardė

Asmens kodas arba gimimo metai

Ryšys su prašymą pateikusiu asmeniu (prašymą teikiantis asmuo, žmona arba vyras, vaikas, vaikas, kuriam nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), tėvas, mama, žmonos arba vyro tėvas, žmonos arba vyro mama ir kt.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Mano / mano šeimos _________ kalendoriniais metais deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas):

3.1. deklaruotas turtas _________ Eur;

3.2. deklaruotos pajamos _________ Eur.

 

4. BŪSTO NUOMOS MOKESČIO DALIES KOMPENSACIJĄ PRAŠAU PERVESTI Į SĄSKAITĄ LIETUVOJE ESANČIOJE MOKĖJIMO AR KREDITO ĮSTAIGOJE (banke ar kt.):

4.1. mokėjimo ar kredito įstaigos (banko ar kt.) pavadinimas _______________________ ;

4.2. sąskaitos numeris (20 simbolių):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. PRIDEDAMA³ (įrašyti pateiktus dokumentus, pažymas): _________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

³ Jei dokumentai ir (ar) duomenys, kurių reikia nustatant asmens ar šeimos teisę į paramą būstui įsigyti, yra valstybės registruose (kadastruose), žinybiniuose registruose, valstybės informacinėse sistemose arba juos savivaldybės administracija pagal prašymą ir (ar) duomenų teikimo sutartis gauna iš valstybės ir (ar) savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių ir organizacijų, asmenys ir šeimos šių dokumentų ir (ar) duomenų pateikti neprivalo.

 

6. INFORMACIJĄ APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL PARAMOS BŪSTUI IŠSINUOMOTI PRAŠAU PATEIKTI (vieną iš būdų pažymėti Q):

□ paštu ________________________________________________________________________ ;

(korespondencijos adresas)

□ elektroniniu paštu ______________________________________________________________ ;

(el. pašto adresas)

□ telefonu ____________________________________________________________________________________ .

(telefono ryšio Nr.)

 

7. TVIRTINU, kad pateikta informacija yra teisinga.

8. ESU INFORMUOTAS (-A), kad:

8.1. savivaldybės administracija Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų apsaugą, nustatyta tvarka gali gauti iš valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų, kitų informacinių sistemų informaciją, reikalingą teisei į socialinio būsto nuomą nustatyti, apie mano (mano šeimos narių) deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį, pajamas, turtą ir kt., taip pat ją administruoti;

8.2. asmens duomenų tvarkymo tikslas – nustatyti, ar asmuo, kuris kreipiasi dėl valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito ir subsidijos, turi teisę į šią valstybės paramą, ir ją administruoti;

8.3. asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) (toliau – Reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis. Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos Reglamento ir savivaldybės administracijos, į kurią kreipiamasi, nustatyta tvarka. Dokumentai (įskaitant asmens duomenis) saugomi ir tvarkomi savivaldybės administracijoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka.

9. ĮSIPAREIGOJU per mėnesį nuo deklaruotos gyvenamosios vietos pakeitimo, būsto įsigijimo, materialinės padėties pasikeitimo, kuris lemia Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nustatytų pajamų ir turto dydžių, pagal kuriuos nustatoma teisė į būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją, viršijimą, būsto nuomos sutarties pasibaigimo arba teisės į būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją praradimo dienos apie tai informuoti savivaldybės administraciją. Taip pat įsipareigoju informuoti savivaldybės administraciją apie šeimos sudėties, kontaktinės informacijos (adreso, telefono ryšio numerio, elektroninio pašto) pasikeitimus.

10. PATVIRTINU4, kad informacinį lapelį gavau.

4 Jei prašymas teikiamas elektroniniu būdu, pareiškėjas susipažįsta su informacija, nurodyta informaciniame lapelyje.

_________________________                                                          __________________________

(prašymą pateikusio asmens arba                                                                                           (prašymą pateikusio asmens arba asmens

asmens įgalioto atstovo parašas)                                                                                              įgalioto atstovo vardas ir pavardė)

 

 

PILDO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJAS

 

Bylos Nr. _____________

 

Prašymas gautas: ________________

(gavimo data)

 

Dokumentų, nurodytų prašymo 5 punkte, pateikimas (reikiamą pažymėti Q):

pateikti visi reikalingi dokumentai;

□ nepateikti dokumentai (dokumentai turi būti pateikti per mėnesį nuo prašymo suteikti paramą būstui išsinuomoti pateikimo dienos):

Eil. Nr.

Nepateikti dokumentai

Pateikti iki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prašymą ir dokumentus priėmė:

 

_________________________

(pareigų pavadinimas)

__________________ _______________________________________

(parašas)                                           (vardas ir pavardė)

 

 

 

Informacinis lapelis, kuris

įteikiamas užregistravus prašymą suteikti paramą būstui išsinuomoti

 

INFORMACINIS LAPELIS

 

 

_____________________________________________

(asmens, kuriam įteikiamas informacinis lapelis, vardas ir pavardė)

 

Prašymas gautas: ________________

(gavimo data)

 

Dokumentų pateikimas (reikiamą pažymėti Q):

pateikti visi reikalingi dokumentai;

□ nepateikti dokumentai:

Eil. Nr.

Nepateikti dokumentai

Pateikti iki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prašymą priėmė:

 

__________________________         _______________           _____________________________     

(pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

 

 

Parama būstui išsinuomoti teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu.

Parama būstui išsinuomoti asmenims ir šeimoms teikiama šiomis formomis:

1) nuomojamas socialinis būstas;

2) mokama būsto nuomos mokesčio dalies kompensacija.

Jei esate įrašytas (-a) į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą ir (ar) gaunate paramą būstui išsinuomoti, privalote:

1) pateikti visą teisingą informaciją, įrodančią teisę gauti paramą būstui išsinuomoti;

2) iki einamųjų metų gegužės 1 dienos arba iki einamųjų metų birželio 1 dienos, jei yra svarbių priežasčių, nurodytų Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme, savivaldybės administracijai pateikti turto (įskaitant gautas pajamas) deklaraciją Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka;

3) per mėnesį nuo deklaruotos gyvenamosios vietos pakeitimo, būsto įsigijimo, materialinės padėties pasikeitimo, kuris lemia Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nustatytų pajamų ir turto dydžių, pagal kuriuos nustatoma teisė į paramą būstui išsinuomoti, viršijimą, būsto nuomos sutarties pasibaigimo arba teisės į būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją praradimo dienos informuoti apie tai savivaldybės administraciją. Taip pat privalote informuoti savivaldybės administraciją apie šeimos sudėties, kontaktinės informacijos (adreso, telefono ryšio numerio, elektroninio pašto) pasikeitimus.

Informuojame, kad:

1) asmenys ir šeimos, įrašyti į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą ir gaunantys būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją, neišbraukiami iš Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašo;

2) jei savivaldybės administracija nustato, kad, kreipdamiesi dėl paramos būstui išsinuomoti, pateikėte neteisingus duomenis, reikalingus paramai teikti, arba paramos būstui išsinuomoti teikimo laikotarpiu per mėnesį nepranešėte apie gyvenamosios vietos pakeitimą, būsto įsigijimą, materialinės padėties pasikeitimą, kuris lemia Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nustatytų pajamų ir turto dydžių viršijimą, būsto nuomos sutarties pasibaigimą arba teisės į būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją praradimą, neteisėtai gauta parama būstui išsinuomoti turi būti grąžinta visa iš karto arba jūsų rašytiniu prašymu ir savivaldybės administracijos sprendimu dalimis;

3) savivaldybės administracijos sprendimas dėl neteisėtai gautos paramos būstui išsinuomoti grąžinimo yra vykdomasis dokumentas. Jei šis sprendimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse nustatyta tvarka, jeigu su išieškojimu susijusios išlaidos neviršija išieškotinos sumos;

4) savivaldybės administracijos sprendimas dėl asmens ar šeimos įrašymo ar atsisakymo įrašyti į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą, taip pat savivaldybės administracijos neveikimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijai (ir jos teritoriniams padaliniams) arba administraciniam teismui;

5) asmens duomenys tvarkomi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nustatyta tvarka.

 

___________________

 

Prašymų suteikti paramą būstui

įsigyti ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos aprašo
5 priedas              

 

 

(Prašymo suteikti paramą būstui išsinuomoti BP-5 forma)

 

ASMUO, KURIS PATEIKIA PRAŠYMĄ¹

Vardas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asmens kodas          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deklaruotos gyvenamosios vietos adresas arba savivaldybė, jei asmuo įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą

 

 

Faktinės gyvenamosios vietos adresas2

 

¹ Jei kreipiasi įstatymų nustatyta tvarka įgaliotas atstovas, įrašomi atstovaujamojo duomenys.

2 Nurodomas, jei deklaruotos gyvenamosios vietos adresas nesutampa su faktinės gyvenamosios vietos adresu arbai jei asmuo įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą.

 

 

_______________________ savivaldybės administracijai

 

 

PRAŠYMAS SUTEIKTI PARAMĄ BŪSTUI IŠSINUOMOTI

(išnuomoti socialinį būstą asmenims ir šeimoms, neįrašytiems į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą)

 

20___ m. _____________________ d.

 

1. Prašau man / mano _______ asmenų šeimai išnuomoti socialinį būstą ne eilės tvarka dėl

(įrašyti skaičių)

šiame punkte nurodytos priežasties (priežasčių) ir (ar) dėl to, kad priklausau (priklausome) nurodytai grupei (grupėms) (reikiamą pažymėti Q):

1.1. □ netekau (-ome) nuosavybės teise turėto būsto dėl gaisro;

1.2. □ netekau (-ome) nuosavybės teise turėto būsto dėl potvynio;

1.3. □ netekau (-ome) nuosavybės teise turėto būsto dėl stiprių vėjų;

1.4. □ netekau (-ome) nuosavybės teise turėto būsto dėl kitų nuo žmogaus valios nepriklausančių aplinkybių;

1.5. □ priklausau (-ome) asmenų, kuriems yra nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis, grupei;

1.6. □ priklausau senatvės pensijos amžių sukakusių asmenų, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, grupei;

1.7. □ priklausau šeimų, auginančių penkis ar daugiau vaikų ar (ir) vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), grupei;

1.8. □ priklausau šeimų, kurioms vienu kartu gimsta trys ar daugiau vaikų, grupei;

1.9. □ priklausau šeimų, kuriose abiem sutuoktiniams yra nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis ir kurios augina vaiką (vaikus) ar (ir) vaiką (vaikus), kuriam (kuriems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), grupei;

1.10. □ priklausau neįgaliųjų, vienų auginančių vaiką (vaikus) ar (ir) vaiką (vaikus), kuriam (kuriems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), grupei;

1.11. □ priklausau šeimų, auginančių vaikus ar (ir) vaikus, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) ir ne mažiau kaip dviem iš jų yra nustatytas sunkus neįgalumo lygis, grupei;

1.12. □ priklausau šeimų, kuriose ne mažiau kaip dviem nariams nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis ir (ar) didelių specialiųjų poreikių lygis, jei jie yra sukakę senatvės pensijos amžių, grupei.

 

2. Mano šeimos nariai (įskaitant asmenį, pateikusį prašymą; nepildoma, jei prašymą pateikia vienas gyvenantis asmuo):

Vardas

Pavardė

Asmens kodas arba gimimo metai

Ryšys su prašymą pateikusiu asmeniu (prašymą teikiantis asmuo, žmona arba vyras, vaikas, vaikas, kuriam nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), tėvas, mama, žmonos arba vyro tėvas, žmonos arba vyro mama ir kt.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Mano / mano šeimos _________ kalendoriniais metais deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas):

3.1. deklaruotas turtas _________ Eur;

3.2. deklaruotos pajamos _________ Eur.

 

4. PRIDEDAMA³ (įrašyti pateiktus dokumentus, pažymas): _________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

³ Jei dokumentai ir (ar) duomenys, kurių reikia nustatant asmens ar šeimos teisę į paramą būstui įsigyti, yra valstybės registruose (kadastruose), žinybiniuose registruose, valstybės informacinėse sistemose arba juos savivaldybės administracija pagal prašymą ir (ar) duomenų teikimo sutartis gauna iš valstybės ir (ar) savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių ir organizacijų, asmenys ir šeimos šių dokumentų ir (ar) duomenų pateikti neprivalo.

 

5. INFORMACIJĄ APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL PARAMOS BŪSTUI IŠSINUOMOTI PRAŠAU PATEIKTI (vieną iš būdų pažymėti Q):

□ paštu ________________________________________________________________________ ;

(korespondencijos adresas)

□ elektroniniu paštu ______________________________________________________________ ;

(el. pašto adresas)

□ telefonu ____________________________________________________________________________________ .

(telefono ryšio Nr.)

 

6. TVIRTINU, kad pateikta informacija yra teisinga.

7. ESU INFORMUOTAS (-A), kad:

7.1. savivaldybės administracija Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų apsaugą, nustatyta tvarka gali gauti iš valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų, kitų informacinių sistemų informaciją, reikalingą teisei į socialinio būsto nuomą nustatyti, apie mano (mano šeimos narių) deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį, pajamas, turtą ir kt., taip pat ją administruoti;

7.2. asmens duomenų tvarkymo tikslas – nustatyti, ar asmuo, kuris kreipiasi dėl valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito ir subsidijos, turi teisę į šią valstybės paramą, ir ją administruoti;

7.3. asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) (toliau – Reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis. Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos Reglamento ir savivaldybės administracijos, į kurią kreipiamasi, nustatyta tvarka. Dokumentai (įskaitant asmens duomenis) saugomi ir tvarkomi savivaldybės administracijoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka.

8. ĮSIPAREIGOJU per mėnesį nuo deklaruotos gyvenamosios vietos pakeitimo, būsto įsigijimo apie tai informuoti savivaldybės administraciją. Taip pat įsipareigoju informuoti savivaldybės administraciją apie šeimos sudėties, kontaktinės informacijos (adreso, telefono ryšio numerio, elektroninio pašto) pasikeitimus.

9. PATVIRTINU4, kad informacinį lapelį gavau.

4 Jei prašymas teikiamas elektroniniu būdu, pareiškėjas susipažįsta su informacija, nurodyta informaciniame lapelyje.

_________________________                                                          __________________________

(prašymą pateikusio asmens arba                                                                                           (prašymą pateikusio asmens arba asmens

asmens įgalioto atstovo parašas)                                                                                              įgalioto atstovo vardas ir pavardė)

 

 

PILDO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJAS

 

Bylos Nr. _____________

 

Prašymas gautas: ________________

(gavimo data)

 

Dokumentų, nurodytų prašymo 4 punkte, pateikimas (reikiamą pažymėti Q):

pateikti visi reikalingi dokumentai;

□ nepateikti dokumentai (dokumentai turi būti pateikti per mėnesį nuo prašymo suteikti paramą būstui išsinuomoti pateikimo dienos):

Eil. Nr.

Nepateikti dokumentai

Pateikti iki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prašymą ir dokumentus priėmė:

 

_________________________

(pareigų pavadinimas)

__________________ _______________________________________

(parašas)                                           (vardas ir pavardė)

 

 

 

Informacinis lapelis, kuris įteikiamas užregistravus prašymą suteikti paramą būstui išsinuomoti

 

INFORMACINIS LAPELIS

 

_____________________________________________

(asmens, kuriam įteikiamas informacinis lapelis, vardas ir pavardė)

 

Prašymas gautas: _____________

(gavimo data)

 

Dokumentų pateikimas (reikiamą pažymėti Q):

pateikti visi reikalingi dokumentai;

□ nepateikti dokumentai:

Eil. Nr.

Nepateikti dokumentai

Pateikti iki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prašymą ir dokumentus priėmė:

 

______________________________ _______________ __________________

(pareigų pavadinimas)                                                                  (parašas) (vardas ir pavardė)

 

 

Parama būstui išsinuomoti teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu.

Jei Jums nuomojamas socialinis būstas, nors nesate įrašytas (-a) į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą, privalote:

1) pateikti visą teisingą informaciją, įrodančią teisę gauti paramą būstui išsinuomoti;

2) iki einamųjų metų gegužės 1 dienos arba iki einamųjų metų birželio 1 dienos, jei yra svarbių priežasčių, nurodytų Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme, savivaldybės administracijai pateikti turto (įskaitant gautas pajamas) deklaraciją Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka;

3) per mėnesį nuo deklaruotos gyvenamosios vietos pakeitimo, būsto įsigijimo, materialinės padėties pasikeitimo, kuris lemia Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nustatytų pajamų ir turto dydžių, pagal kuriuos nustatoma teisė į socialinio būsto nuomą, viršijimą, informuoti apie tai savivaldybės administraciją. Taip pat privalote informuoti savivaldybės administraciją apie šeimos sudėties, kontaktinės informacijos (adreso, telefono ryšio numerio, elektroninio pašto) pasikeitimus.

Informuojame, kad:

1) jeigu savivaldybės administracija nustato, kad, kreipdamiesi dėl paramos būstui išsinuomoti, pateikėte neteisingus duomenis, reikalingus paramai teikti, arba paramos būstui išsinuomoti teikimo laikotarpiu per mėnesį nepranešėte apie gyvenamosios vietos pakeitimą, būsto įsigijimą, materialinės padėties pasikeitimą, kuris lemia Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nustatytų pajamų ir turto dydžių viršijimą, neteisėtai gauta parama būstui išsinuomoti turi būti grąžinta visa iš karto arba jūsų rašytiniu prašymu ir savivaldybės administracijos sprendimu dalimis;

2) savivaldybės administracijos sprendimas dėl neteisėtai gautos paramos būstui išsinuomoti grąžinimo yra vykdomasis dokumentas. Jei šis sprendimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse nustatyta tvarka, jeigu su išieškojimu susijusios išlaidos neviršija išieškotinos sumos;

3) savivaldybės administracijos sprendimas dėl socialinio būsto išnuomojimo ar atsisakymo išnuomoti asmenims ir šeimoms, neįrašytiems į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą, taip pat savivaldybės administracijos neveikimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijai (ir jos teritoriniams padaliniams) arba administraciniam teismui;

4) asmens duomenys tvarkomi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nustatyta tvarka.

 

___________________

 

Prašymų suteikti paramą būstui

įsigyti ar išsinuomoti

nagrinėjimo tvarkos aprašo

6 priedas

 

PAJAMŲ, KURIOS, VADOVAUJANTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS NEPASITURINTIEMS GYVENTOJAMS ĮSTATYMO 17 STRAIPSNIO 1 DALIMI, NEĮSKAITOMOS Į ASMENŲ IR ŠEIMŲ GAUNAMAS PAJAMAS, SĄRAŠAS

 

ASMUO, KURIS PATEIKIA PRIEDĄ¹

Vardas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asmens kodas          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¹ Jei kreipiasi įstatymų nustatyta tvarka įgaliotas atstovas, įrašomi atstovaujamojo duomenys.

 

 

Eil.

Nr.

Pajamų rūšies pavadinimas2

Pajamos (Eur)

 

1

2

3

1.

Asmenų iki 18 metų pajamos

 

2.

Senatvės ir netekto darbingumo (invalidumo) pensijų kompensuojamoji suma, mokama pagal Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo senatvės ir netekto darbingumo (invalidumo) pensijų kompensavimo įstatymą

 

3.

Senatvės ir valstybinių pensijų kompensuojamoji suma, mokama pagal Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo senatvės pensijų ir valstybinių pensijų, sumažintų dėl draudžiamųjų pajamų turėjimo, kompensavimo įstatymą

 

4.

Pajamos iš žemės ūkio naudmenų, kurių bendras plotas neviršija 3 hektarų

 

5.

Pajamų dalis, gauta teikiant žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitą, jei šių paslaugų teikimą nustato Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymas, neviršijanti 1 750 eurų per einamuosius kalendorinius metus

 

6.

Vienkartinės išmokos ir (ar) pašalpos, mokamos iš valstybės, Valstybinio socialinio draudimo fondo ar savivaldybių biudžetų

 

7.

Socialinė parama, skiriama kitais, Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme nenumatytais, atvejais ir mokama iš savivaldybių biudžetų

 

8.

Išmokos, mokamos pagal Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymą ir (ar) iš Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo

 

9.

Darbdavio mokamos vienkartinės išmokos ir (ar) pašalpos

 

10.

Kas mėnesį gaunamos socialinio pobūdžio pajamos:

 

10.1.

transporto išlaidų kompensacijos neįgaliesiems

 

10.2.

kompensacijos donorams

 

10.3.

pagalbos pinigai, mokami pagal Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymą

 

10.4.

išmoka vaikui, globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas, mokami pagal Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymą

 

10.5.

būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacija, mokama pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą

 

10.6.

tikslinės kompensacijos ir tikslinis priedas, mokami pagal Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymą

 

11.

Draudimo išmokos, mokamos pagal turto draudimo, civilinės atsakomybės draudimo, taip pat sveikatos draudimo sutartis patirtiems nuostoliams atlyginti

 

12.

Turto pardavimo pajamos (išskyrus pajamas, įskaitomas į turtą)

 

13.

Stipendijos ir kita materialinė parama, teikiama aukštųjų mokyklų pirmosios, antrosios pakopų, vientisųjų ir laipsnio nesuteikiančių studijų studentams (išskyrus rezidentūros studijų studentus), studijuojantiems pagal dieninės, nuolatinės ar ištęstinės studijų formų programas (išskyrus asmenis, pakartotinai studijuojančius pagal tos pačios ar žemesnės pakopos studijų programas ir laipsnio nesuteikiančių studijų programas, jeigu daugiau kaip pusę tos studijų programos kreditų jie įgijo valstybės biudžeto lėšomis), stipendijos bei kita materialinė parama, teikiama profesinio mokymo įstaigų mokiniams, kurie mokosi pagal profesinio mokymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti, ir stipendija, mokama bedarbiams, kurie dalyvauja profesinio mokymo ar įdarbinimo pagal pameistrystės darbo sutartį priemonėse, stažuotėje

 

14.

Paskolos ar jų dalis, įskaitomos į turtą, aukštųjų mokyklų studentams teikiamos valstybės paskolos arba valstybės remiamos paskolos, kreditai būstui atnaujinti (modernizuoti), jeigu daugiabučio namo butų savininkai įgyvendino ar įgyvendina valstybės ir (ar) savivaldybės remiamą daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą, ir gautos (negrąžintos) paskolos nekilnojamajam turtui pirkti (statyti)

 

15.

Piniginių lėšų dalis, gauta per laikotarpį, už kurį pajamos apskaičiuojamos, neviršijanti 1 valstybės remiamų pajamų dydžio, ir piniginės lėšos, kuriomis kompensuojamos patirtos ir dokumentais pagrįstos su visuomenei naudinga veikla (savanoriška veikla ir pan.) susijusios išlaidos, ir labdara piniginėmis lėšomis

 

2 Šeimos atveju įrašomos visų šeimos narių gautos pajamos, kurios, vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalimi, neįskaitomos į asmenų ir šeimų gaunamas pajamas.

 

_____________________________                                  __________________________________

(priedą pateikusio asmens arba (priedą pateikusio asmens arba asmens

asmens įgalioto atstovo parašas) įgalioto atstovo vardas ir pavardė)

___________________