Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. LIEPOS 11 D. NUTARIMO NR. 1111 „DĖL VILNIAUS PILIŲ VALSTYBINIO KULTŪRINIO REZERVATO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. rugpjūčio 5 d. Nr. 791
Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 11 d. nutarimą Nr. 1111 „Dėl Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato nuostatų patvirtinimo“:

1. Pakeisti preambulę ir ją išdėstyti taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 7 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:“.

2. Pripažinti netekusiu galios 2 punktą.

3. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintus Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato nuostatus:

3.1. Pakeisti I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS“.

 

3.2. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1. Vilniaus pilių valstybinis kultūrinis rezervatas (toliau vadinama – kultūrinis rezervatas) įsteigtas siekiant išsaugoti Lietuvos istorinį valstybės ir dvasinės kultūros centrą – Vilniaus pilis, pilių teritoriją ir joje esančias kultūros ir gamtos vertybes, organizuoti nuolatinius jų mokslinius tyrimus, reikiamai jas tvarkyti ir naudoti.“

3.3. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2. Kultūrinio rezervato teritorija, joje esantys objektai ir kultūrinis kraštovaizdis saugomi, tvarkomi ir naudojami pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo nustatyta tvarka parengtus ir patvirtintus šios teritorijos planavimo dokumentus, šios teritorijos, jos zonų, teritorijos dalių ar paveldo objektų tipinius ir (ar) individualius apsaugos reglamentus, kultūrinio rezervato naudojimo ir lankymo tvarkos aprašą, patvirtintą kultūros ministro.“

3.4. Pripažinti netekusiais galios 4 ir 5 punktus.

3.5. Pakeisti II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

II SKYRIUS

KULTŪRINIO REZERVATO STEIGIMO TIKSLAI IR JŲ ĮGYVENDINIMAS“.

 

3.6. Pakeisti 7.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

7.2. išsaugoti Vilniaus Aukštutinės pilies kompleksą (išlikusius XIV–XV a. susiformavusius fragmentus: vakarinį bokštą, pietinio bokšto, rūmų liekanas, aptvarinių sienų ir vartų fragmentus);“.

3.7. Pakeisti 7.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:

7.6. išsaugoti buvusio Botanikos sodo teritoriją, jo pakraštyje išlikusius buvusius Kirdiejų rūmus (B. Radvilaitės g. 4, 6);“.

3.8. Pakeisti 8.8 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„8.8. kultūrinių renginių, kurie negali pakenkti kultūriniame rezervate saugomoms vertybėms, organizavimas kultūrinio rezervato naudojimo ir lankymo tvarkos apraše nustatyta tvarka;“.

3.9. Pakeisti 9.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

9.1. kultūrinio rezervato teritorijos dalyse, kuriose kultūros ministro nustatyta tvarka neatlikti archeologiniai tyrimai, vykdyti žemės kasimo darbus;“.

3.10. Pakeisti III skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

III SKYRIUS

KULTŪRINIO REZERVATO VALDYMAS“.

 

3.11. Pakeisti 11 punktą ir jį išdėstyti taip:

„11. Kultūrinį rezervatą valdo ir jo veiklą organizuoja biudžetinė įstaiga – kultūrinio rezervato direkcija. Direkcija yra viešasis juridinis asmuo, turi antspaudą su savo pavadinimu ir sąskaitas banke. Jai vadovauja kultūrinio rezervato direktorius, kurį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų kultūros ministras.“

3.12. Pakeisti IV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

IV SKYRIUS

FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ“.

 

3.13. Pakeisti 13 punktą ir jį išdėstyti taip:

„13. Kultūrinio rezervato teritorijoje fiziniai ir juridiniai asmenys privalo laikytis veiklos apribojimų, nustatytų Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatyme, šiuose nuostatuose, kultūrinio rezervato naudojimo ir lankymo tvarkos apraše.“

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė, pavaduojanti

kultūros ministrą                                                                             Audronė Pitrėnienė