LOGOnespalv-maz2

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2009 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 3D-90 „DĖL DUOMENŲ APIE BALTOJO CUKRAUS GAMYBĄ, PREKYBĄ IR CUKRINIŲ RUNKELIŲ SUPIRKIMĄ TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2014 m. spalio 15 d. Nr. 3D-730

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Duomenų apie baltojo cukraus gamybą, prekybą ir cukrinių runkelių supirkimą teikimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 3D-90 „Dėl Duomenų apie baltojo cukraus gamybą, prekybą ir cukrinių runkelių supirkimą teikimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.2. Pakeičiu 2 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.3. Pakeičiu 3 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.4. Pakeičiu 4 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                                        Virginija Baltraitienė

 

Duomenų apie baltojo cukraus gamybą, prekybą ir

cukrinių runkelių supirkimą teikimo taisyklių

1 priedas

 

(Cukrinių runkelių supirkimo ir perdirbimo mėnesio/metų ataskaitos CS-1 forma)

CUKRINIŲ runkelių supirkimo IR PERDIRBIMO

MĖNESIO/METŲ ATASKAITA CS-1

 

________________________________________________________

(įmonės pavadinimas)

 

___________________   Nr.   _____________

(užpildymo data)

 

 

Įmonės kodas registre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pateikiama:

 

A dalis – mėnesio: spalio–sausio mėn. laikotarpiu iki 7 kalendorinės dienos ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus;

 

B dalis – metų: iki einamųjų metų vasario 17 d. už praėjusius metus:

 

C dalis – iki einamųjų metų spalio 10 d. už atitinkamai praėjusius prekybinius metus.

 

Pateikia: cukraus fabrikai

 

Adresas

 

 

 

Pašto kodas

 

 

 

 

 

 

Pateikiami ataskaitinio laikotarpio duomenys

 

Pagrindinės veiklos kodas

 

 

 

 

 

 

 

Garantuojamas gautų duomenų konfidencialumas

 

Pagrindinės veiklos pavadinimas (EVRK)

 

 

 

Ataskaitos forma skelbiama interneto svetainėje

 

http://www.vic.lt/ris

 

 

 

 

 

Ataskaita už 200__ m.__________ mėn.

 

A dalis (mėnesio)

 

 

Rodiklio pavadinimas

 

Supirkta

iš viso t

Supirkta iš

Išmokos (be PVM)

EUR

 

ūkininkų

t

žemės ūkio bendrovių ir įmonių

t

Eil. Nr.

A

1

2

3

4

1

Cukriniai runkeliai, perskaičiuoti į bazinį cukringumą

 

 

 

 

2

Cukriniai runkeliai (įskaitomuoju svoriu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ataskaita už 200__ m. 

 

B dalis (metų)

 

Rodiklio pavadinimas

 

Supirkta

iš viso t

Supirkta iš

Išmokos

be PVM)

EUR

Apskaičiuota PVM už metus

EUR

 

ūkininkų

t

žemės ūkio bendrovių ir įmonių

t

Eil. Nr.

A

1

2

3

4

5

1

Cukriniai runkeliai, perskaičiuoti į bazinį cukringumą

 

 

 

 

 

2

Cukriniai runkeliai (įskaitomuoju svoriu)

 

 

 

 

 

Ataskaita už 200__ m.

C dalis (metų)

 

 

Rodiklio pavadinimas

 

Gamyba, perdirbimas

t

Atsargos

spalio 1 d.

t

Eil. Nr.

A

1

2

1

Melasa

 

 

2

Cukriniai runkeliai (įskaitomuoju svoriu)

 

 

 

 

 

Prašome nurodyti, kiek valandų sugaišote

 

statistiniams duomenims rengti ir ataskaitai pildyti

 

_______val.

 

_____min.

 

Pildoma ataskaitoje už balandžio mėn.

 

 

 

 


Įmonės vadovas

arba jo įgaliotas asmuo (nurodyti pareigas)                                                                                                                                                                                                                                       

(parašas) (vardas, pavardė)

 

 

 


(ataskaitą užpildžiusio asmens vardas, pavardė ir pareigos) 

 

 

 


(telefonas) (el. paštas)

 

Pasiteirauti: tel. (8 37) 39 72 04; faksas (8 37) 40 66 91; el. p. cukrus@vic.lt.

 

 

 

 

 

INFORMACIJA CUKRINIŲ RUNKELIŲ SUPIRKIMO IR PERDIRBIMO STATISTINĮ TYRIMĄ

(Ataskaita CS-1 mėnesio/metų)

 

 

STATISTINIO TYRIMO TEISINIS PAGRINDAS

Lietuvos Respublikos statistikos įstatymas;

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (OL 2013 L 347, p. 671), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1310/2013 (OL 2013 L 347, p. 865);

Europos Sąjungos žemės ūkio kainų statistikos žinynas (Eurostatas, Liuksemburgas, 2001 m. 0572/1999 §1).

 

STATISTINIO TYRIMO RŪŠIS, TIKSLAS IR APIMTIS

 

Tai – ištisinis tyrimas. Ataskaitą pildo cukraus fabrikai ir supirkimo įmonės.

 

Tiriamasis laikotarpis – ūkiniai metai (spalio 1 d.–rugsėjo 30 d.).

 

Tyrimo tikslas – suskaičiuoti vidutines mėnesines ir metines cukrinių runkelių supirkimo kainas ir jų pokyčių indeksus.

 

STATISTINĖS INFORMACIJOS PASKELBIMO LAIKAS IR VIETA

18 dieną ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus suvestinės lentelės perduodamos ŽŪMPRIS valdytojai ir visi gauti duomenys Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės atskira sutartimi nurodyta tvarka ir terminais.

Oficialiame dvisavaitiniame informaciniame statistiniam leidinyje „Agro RINKA“.

Interneto svetainė http://www.vic.lt/ris

 

STATISTINIŲ DUOMENŲ PATEIKIMO PAREIGA

 

Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 14 straipsnio 2 dalis:

 

„Juridiniai asmenys privalo neatlygintinai teikti statistinius duomenis Oficialiosios statistikos darbų programai įgyvendinti.“

 

STATISTINIŲ DUOMENŲ KONFIDENCIALUMAS

 

Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 15 straipsnio 2 dalis: „Oficialiosios statistikos duomenys, jeigu pagal juos tiesiogiai ar netiesiogiai galima identifikuoti respondentą, apie kurį ar kurio veiklos rezultatus buvo surinkti pirminiai statistiniai duomenys, yra konfidencialūs ir saugomi įstatymų nustatyta tvarka.“

 

STATISTINIŲ DUOMENŲ PATEIKIMO TVARKOS PAŽEIDIMAS

 

Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 17 straipsnis:

 

„Fiziniai asmenys, įmonių, įstaigų ar organizacijų vadovai ir kiti atsakingi už oficialiosios statistikos duomenų rengimą ir teikimą asmenys, pažeidę šio įstatymo ir kitų su statistika susijusių teisės aktų reikalavimus, atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.“ Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 1732 straipsnis: „Statistinių duomenų nepateikimas nustatyta tvarka oficialiąją statistiką tvarkančioms institucijoms ir įstaigoms arba melagingų statistinių duomenų joms pateikimas užtraukia baudą nuo 145 iki 290 EUR.

Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, užtraukia baudą nuo 869 iki 1738 EUR.

 

Dokumentų, patvirtinančių pateiktus statistinius duomenis, nepateikimas oficialiąją statistiką tvarkančių institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojams arba šių dokumentų nuslėpimas, taip pat minėtų valstybės tarnautojų teisėtų reikalavimų nevykdymas užtraukia baudą pareigūnams nuo 145 iki 290 EUR“.

 

 

PASTABOS IR PAAIŠKINIMAI:

1. Cukrinių runkelių supirkimo ataskaitoje CS-1 (mėnesio (A dalyje), metų (B dalyje)) (toliau – ataskaita) turi būti pateikti statistiniai duomenys (toliau – duomenys) apie visus supirktus Lietuvos ūkininkų ir žemės ūkio bendrovių užaugintus cukrinius runkelius.

Ataskaitos A dalies ataskaitinio mėnesio duomenis reikia pateikti spalio–sausio mėnesiais iki 7 dienos, o B dalies – metinius duomenis – iki vasario 17 d.

Duomenis apie pridėtinės vertės mokestį reikia pateikti tik metinėje ataskaitoje.

Ataskaitos A ir B dalies 1 eilutėje reikia nurodyti supirktų cukrinių runkelių svorį, perskaičiuotą į bazinį cukringumą (16%), o 2 eilutėje – įskaitomąjį svorį, t. y. fizinį svorį po valymo.

2. Ataskaitos C dalyje reikia pateikti duomenis apie cukrinių runkelių perdirbimą ir melasos gamybą bei atsargas.

        Žaliava gali būti vietinė ir importuota, todėl C dalies 2 eilutės duomenys turi būti didesni arba lygūs B dalies 2 eilutės metiniams duomenims.

Šios dalies duomenis reikia pateikti iki kiekvienų einamųjų metų spalio 10 d. už praėjusius ūkinius metus (spalio 1d.–rugsėjo 30 d.).

3. Ataskaita teikiama VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui. Duomenys teikiami el. paštu cukrus@vic.lt, MS Office Excel 97/2000 arba aukštesnės versijos rinkmena, faksu (8 37) 40 66 91 arba paštu adresu: VĮ ŽŪIKVC Rinkos informacijos ir ekonominės analizės skyrius, Universiteto g. 8A (IV r.), LT-53345 Akademija, Kauno rajonas. Elektronines ataskaitų formas galima rasti interneto svetainėje adresu www.vic.lt/ris®Cukraus sektorius®Teisės aktai®Duomenų teikimo teisės aktai.

 

_________________________________________________________

 

 

 

Duomenų apie cukraus gamybą, prekybą

ir cukrinių runkelių supirkimą teikimo

taisyklių

2 priedas

 

(Didmeninės/mažmeninės prekybos cukrumi ir cukraus sunaudojimo mėnesio ataskaitos CS-2 forma)

 

 

___________________________________________________________

(įmonės pavadinimas)

 

DIDMENINĖS/MAŽMENINĖS PREKYBOS CUKRUMI ir cukraus sunaudojimo

MĖNESIO ATASKAITA CS - 2

 

___________________   Nr.   _____________

(užpildymo data)

 

Įmonės kodas registre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pateikiama: 5 kalendorinę dieną ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus.

 

Pateikia: Įmonės, užsiimančios didmenine/mažmenine prekyba baltuoju cukrumi ir/arba naudojančios žaliavinį ir baltąjį cukrų perdirbtiems produktams gaminti.

 

 

Pateikiami ataskaitinio laikotarpio duomenys

 

Garantuojamas gautų duomenų konfidencialumas

 

Ataskaitos forma skelbiama interneto svetainėje http://www.vic.lt

 

 

Adresas

 

 

 

Pašto kodas

 

 

 

 

 

Pagrindinės veiklos kodas (EVRK)

 

 

 

 

 

 

Pagrindinės veiklos pavadinimas (EVRK)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ataskaita už 20__ m. _______________________ mėn.

 

 

A dalis

 

 

Produkto

pavadinimas

 

 

 

 

Likučiai mėnesio pradžioje,

t

 

Pirkta Lietuvoje

Importuota/įvežta

iš gamintojo

iš kitų įmonių

iš ES šalių

iš trečiųjų šalių

kiekis, t

vertė, tūkst. EUR

kiekis, t

vertė, tūkst. EUR

kiekis, t

vertė, tūkst. EUR

kiekis, t

vertė, tūkst. EUR

Eil. Nr.

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Baltasis cukrus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Žaliavinis cukrus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B dalis

Produkto

pavadinimas

 

Sunaudota

produkcijai

gaminti,

t

Parduota

Nuostoliai,

t

 

Likučiai mėnesio pabaigoje,

t

Lietuvos rinkoje

išvežta į kitas ES šalis

eksportuota į trečiąsias šalis

kiekis, t     

vertė, tūkst. EUR

kiekis, t

vertė, tūkst. EUR

kiekis, t

vertė, tūkst. EUR

Eil. Nr.

A

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

Baltasis cukrus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Žaliavinis cukrus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastaba. Ataskaitos 10 skiltį pildo tik įmonės, naudojančios žaliavinį ir baltąjį cukrų produkcijai gaminti.

 

 

Prašome nurodyti, kiek valandų sugaišote statistiniams duomenims rengti ir ataskaitai pildyti

 

val.

 

min.

 

Pildoma ataskaitoje už balandžio mėn.

 

 

 

 

 


    Įmonės vadovas arba jo įgaliotas asmuo (nurodyti pareigas)                                                                                 

(parašas) (vardas, pavardė)

 

 

 

 


(ataskaitą užpildžiusio asmens vardas, pavardė ir pareigos) (tel. Nr.) (el. paštas)

 

Pasiteirauti: tel. (8 37) 39 72 04; faks. (8 37) 40 66 91; el. p. cukrus@vic.lt

INFORMACIJA APIE DIDMENINĖS/MAŽMENINĖS PREKYBOS CUKRUMI STATISTINĮ TYRIMĄ

(Ataskaita CS-2 mėnesio)

 

 

STATISTINIO TYRIMO TEISINIS PAGRINDAS

Lietuvos Respublikos statistikos įstatymas;

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (OL 2013 L 347, p. 671), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1310/2013 (OL 2013 L 347, p. 865);

Europos Sąjungos žemės ūkio kainų statistikos žinynas (Eurostatas, Liuksemburgas, 2001 m. 0572/1999 §1).

 

STATISTINIO TYRIMO RŪŠIS, TIKSLAS IR APIMTIS

Tyrimo rūšis – ištisinis tyrimas. Ataskaitą pateikia didmeninės/mažmeninės prekybos ir/arba naudojančios cukrų produkcijai gaminti įmonės.

Tiriamasis laikotarpis – kalendorinis mėnuo.

Tyrimo tikslas – nustatyti cukraus pirkimo, pardavimo, sunaudojimo gamyboje ir atsargų kiekius didmeninės/mažmeninės prekybos bei cukrų naudojančiose produkcijai gaminti įmonėse.

 

STATISTINĖS INFORMACIJOS PASKELBIMO LAIKAS IR VIETA

10 dieną ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus statistinė informacija apie cukraus pardavimo kainas perduodama Žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinės sistemos valdytojai.

Duomenys apie atsargas – Lietuvos statistikos departamentui atskira sutartimi nurodyta tvarka ir terminais.

Oficialiame dvisavaitiniame informaciniame statistiniame leidinyje „Agro RINKA“.

Kiekvieno mėnesio 20 d. interneto svetainėje www.vic.lt.

 

STATISTINIŲ DUOMENŲ PATEIKIMO PAREIGA

 

Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 14 straipsnio 2 dalis:

 

„Juridiniai asmenys privalo neatlygintinai teikti statistinius duomenis Oficialiosios statistikos darbų programai įgyvendinti.“

 

STATISTINIŲ DUOMENŲ KONFIDENCIALUMAS

 

Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 15 straipsnio 2 dalis:

 

„Oficialiosios statistikos duomenys, jeigu pagal juos tiesiogiai ar netiesiogiai galima identifikuoti respondentą, apie kurį ar kurio veiklos rezultatus buvo surinkti pirminiai statistiniai duomenys, yra konfidencialūs ir saugomi įstatymų nustatyta tvarka.“

 

STATISTINIŲ DUOMENŲ PATEIKIMO TVARKOS PAŽEIDIMAS

 

Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 17 straipsnis:

 

„Fiziniai asmenys, įmonių, įstaigų ar organizacijų vadovai ir kiti atsakingi už oficialiosios statistikos duomenų rengimą ir teikimą asmenys, pažeidę šio įstatymo ir kitų su statistika susijusių teisės aktų reikalavimus, atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.“ Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 1732 straipsnis: „Statistinių duomenų nepateikimas nustatyta tvarka oficialiąją statistiką tvarkančioms institucijoms ir įstaigoms arba melagingų statistinių duomenų joms pateikimas užtraukia baudą nuo 145 iki 290 EUR.

Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio 1 dalyje numatytus pažeidimus, užtraukia baudą nuo 869 iki 1738 EUR.

Dokumentų, patvirtinančių pateiktus statistinius duomenis, nepateikimas oficialiąją statistiką tvarkančių institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojams arba šių dokumentų nuslėpimas, taip pat minėtų valstybės tarnautojų teisėtų reikalavimų nevykdymas užtraukia baudą pareigūnams nuo 145 iki 290 EUR“.

 

 

PASTABOS IR PAAIŠKINIMAI:

 

1. Baltasis cukrus – nearomatinis ir nedažytas cukrus, į kurį nėra pridėta jokių kitų medžiagų ir kurio sudėtyje esanti sacharozė, nustatyta poliarimetriniu metodu, sudaro ne mažiau kaip 99,5 proc. sausosios medžiagos masės. Kodas pagal Kombinuotąją nomenklatūrą 1701.99.10.

2. Žaliavinis cukrus – nearomatinis ir nedažytas cukrus, į kurį nėra pridėta jokių kitų medžiagų ir kurio sudėtyje esanti sacharozė, nustatyta poliarimetriniu metodu, sudaro mažiau kaip 99,5 proc. sausosios medžiagos masės. Kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą 1701.11 ir 1701.12.

3. Didmeninės/mažmeninės prekybos cukrumi ataskaitos CS-2 mėnesio (toliau – ataskaita) A dalies 6 ir 8 skiltyse (importuota/įvežta) įrašomas cukraus kiekis, importuojamas iš kitų šalių ir įvežamas į valstybės teritoriją iš ES šalių. Įvežimas iš ES šalių įrašomas, jeigu buvo deklaruotas Intrastato ataskaitoje, o cukraus importas iš kitų šalių įrašomas tuo atveju, jeigu buvo deklaruotas muitinėje Bendruoju dokumentu šiomis muitinės procedūromis:

3.1. prekių išleidimas į laisvą apyvartą;

3.2. perdirbtų prekių ir iš jų pagamintų kompensacinių produktų įvežimas (grąžinimas) vidaus vartojimui;

3.3. muitinės prižiūrimas perdirbimas.

4. Ataskaitos B dalies 10 skiltį pildo žaliavinį ir baltąjį cukrų naudojančios produkcijai gaminti įmonės.

5. Ataskaitos B dalies 13 ir 15 skiltyje (parduota) įrašomas cukraus kiekis, eksportuojamas į kitas šalis ir išvežamas iš valstybės teritorijos į ES šalis. Išvežimas į ES šalis įrašomas, jeigu buvo deklaruotas INTRASTATO ataskaitoje, o cukraus eksportas į kitas šalis įrašomas tuo atveju, jeigu buvo deklaruotas muitinėje Bendruoju dokumentu šiomis muitinės procedūromis:

5.1. negrąžinamasis prekių eksportas;

5.2. laikinasis išvežimas perdirbti.

6. Laikino prekių įvežimo perdirbti iš ES valstybių ir iš kitų šalių bei išvežimo po laikino įvežimo perdirbti į ES valstybes ir į kitas šalis į ataskaitą įtraukti nereikia.

7. Duomenys apie prekių vertę pateikiami be PVM.

8. Pirkto Lietuvoje, importuoto/įvežto cukraus vertė – cukraus įsigijimo savikaina (ją sudaro: cukraus pirkimo kaina, su jo pirkimu susiję mokesčiai bei rinkliavos, gabenimo, paruošimo naudoti bei kitos tiesiogiai susijusios su cukraus įsigijimu išlaidos).

9. Ataskaitos B dalies 12, 14 ir 16 skiltyse (vertė) įrašomos cukraus pardavimo pajamos yra EXW (Incoterms 2000) sąlygomis, t. y. sandėlyje.

10. Ataskaita  teikiama VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui. Duomenys teikiami per interaktyviąją duomenų įvesties sistemą (IDIS) adresu https://is.vic.lt/pls/vris/ris_start.loginVesti. Nesant techninių galimybių naudoti IDIS, duomenys teikiami el. paštu cukrus@vic.lt, MS Office Excel 97/2000 arba aukštesnės versijos rinkmena, faksu (8 37) 40 66 91 arba paštu: VĮ ŽŪIKVC Rinkos informacijos ir ekonominės analizės skyrius, Universiteto g. 8A (IV r.), LT-53345 Akademija, Kauno rajonas. Elektronines ataskaitų formas galima rasti interneto svetainėje adresu http://www.vic.lt/?mid=87&id=1202.

________________________

 

 

 

 

Duomenų apie cukraus gamybą, prekybą

ir cukrinių runkelių supirkimą teikimo

taisyklių

3 priedas

(Cukraus gamybos ir prekybos mėnesio ataskaitos CS-3 forma)

 

 

______________________________________________________________

(įmonės pavadinimas)

 

CUKRAUS GAMYBOS IR PREKYBOS MĖNESIO ATASKAITA CS-3

 

 

___________________   Nr.   _____________

(data)

 

Įmonės kodas registre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pateikiama: 5 kalendorinę dieną ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus.

 

Pateikia: Baltojo cukraus gamintojai.

 

Pateikiami ataskaitinio laikotarpio duomenys.

 

Garantuojamas gautų duomenų konfidencialumas

 

Ataskaitos forma skelbiama interneto svetainėje http://www.vic.lt/ris

 

 

Adresas

 

 

 

Pašto kodas

 

 

 

 

 

Pagrindinės veiklos kodas (EVRK)

 

 

 

 

 

 

Pagrindinės veiklos pavadinimas (EVRK)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ataskaita už 20__ m. _______________________ mėn.

 

 

A dalis

 

 

 

 

Produkto

pavadinimas

 

 

 

 

Likučiai

mėnesio

pradžioje,

t

 

Pagaminta,

t

Pirkta Lietuvoje

Importuota/įvežta

 

iš ES šalių

iš trečiųjų šalių

kiekis, t

vertė, tūkst. EUR

kiekis, t

vertė, tūkst. EUR

kiekis, t

vertė, tūkst. EUR

Eil. Nr.

A

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Baltasis cukrus, iš viso:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

kvotinis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

nekvotinis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Žaliavinis cukrus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B dalis

 

Produkto

pavadinimas

 

Parduota Baltojo cukraus gamintojo pagaminto cukraus

Lietuvos rinkoje

išvežta į kitas ES šalis

eksportuota į trečiąsias šalis

kiekis, t     

vertė, tūkst. EUR

kiekis, t

vertė, tūkst. EUR

kiekis, t

vertė, tūkst. EUR

Eil. Nr.

A

9

10

11

12

13

14

1

Baltasis cukrus, iš viso

 

 

 

 

 

 

1.1.

kvotinis

 

 

 

 

 

 

1.2.

nekvotinis

 

 

 

 

 

 

2

Žaliavinis cukrus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C dalis

 

Produkto

pavadinimas

 

Parduota pirkto Lietuvoje/įvežto iš ES šalių/importuoto iš trečiųjų šalių cukraus

Nuostoliai, t

 

 

Likučiai mėnesio pabaigoje,

t

Lietuvos rinkoje

išvežta į kitas ES šalis

eksportuota į trečiąsias šalis

kiekis, t     

vertė, tūkst. EUR

kiekis, t

vertė, tūkst. EUR

kiekis, t

vertė, tūkst. EUR

Eil. Nr.

A

15

16

17

18

19

20

21

22

1

Baltasis cukrus, iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

kvotinis

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

nekvotinis

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Žaliavinis cukrus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prašome nurodyti, kiek valandų sugaišote statistiniams duomenims rengti ir ataskaitai pildyti

 

val.

 

min.

 

Pildoma ataskaitoje už balandžio mėn.

 

 

 


    Įmonės vadovas arba jo įgaliotas asmuo (nurodyti pareigas)                                                                                 

 

(parašas)                                                                                                                        (vardas ir pavardė)                                                            

 

 

 


(ataskaitą užpildžiusio asmens vardas, pavardė ir pareigos) (tel. Nr.) (el. paštas)

 

Pasiteirauti: tel. (8 37) 39 72 04; faks. (8 37) 40 66 91; el. p. cukrus@vic.lt

 

INFORMACIJA APIE CUKRAUS GAMYBOS IR PREKYBOS STATISTINĮ TYRIMĄ

(Ataskaita CS-3 mėnesio)

 

 

STATISTINIO TYRIMO TEISINIS PAGRINDAS

Lietuvos Respublikos statistikos įstatymas;

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (OL 2013 L 347, p. 671), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1310/2013 (OL 2013 L 347, p. 865);

Europos Sąjungos žemės ūkio kainų statistikos žinynas (Eurostatas, Liuksemburgas, 2001 m. 0572/1999 §1).

 

STATISTINIO TYRIMO RŪŠIS, TIKSLAS IR APIMTIS

Tyrimo rūšis – ištisinis tyrimas. Ataskaitą pateikia cukraus gamybos įmonės.

Tiriamasis laikotarpis – kalendorinis mėnuo.

Tyrimo tikslas – nustatyti pagaminamo cukraus kiekį ir atsargas cukraus gamybos įmonėse.

 

STATISTINĖS INFORMACIJOS PASKELBIMO LAIKAS IR VIETA

10 dieną ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus, statistinė informacija apie cukraus pardavimo kainas perduodama Žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinės sistemos valdytojai.

Duomenys apie cukraus gamybą – Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės atskira sutartimi nurodyta tvarka ir terminais.

Oficialiame dvisavaitiniame informaciniame statistiniame leidinyje „Agro RINKA“.

Kiekvieno mėnesio 20 d. interneto svetainėje www.vic.lt.

 

STATISTINIŲ DUOMENŲ PATEIKIMO PAREIGA

 

Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 14 straipsnio 2 dalis:

 

„Juridiniai asmenys privalo neatlygintinai teikti statistinius duomenis Oficialiosios statistikos darbų programai įgyvendinti.“

 

STATISTINIŲ DUOMENŲ KONFIDENCIALUMAS

 

Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 15 straipsnio 2 dalis:

 

„Oficialiosios statistikos duomenys, jeigu pagal juos tiesiogiai ar netiesiogiai galima identifikuoti respondentą, apie kurį ar kurio veiklos rezultatus buvo surinkti pirminiai statistiniai duomenys, yra konfidencialūs ir saugomi įstatymų nustatyta tvarka.“

STATISTINIŲ DUOMENŲ PATEIKIMO TVARKOS PAŽEIDIMAS

Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 17 straipsnis:

„Fiziniai asmenys, įmonių, įstaigų ar organizacijų vadovai ir kiti atsakingi už oficialiosios statistikos duomenų rengimą ir teikimą asmenys, pažeidę šio įstatymo ir kitų su statistika susijusių teisės aktų reikalavimus, atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.“

Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 1732 straipsnis: „Statistinių duomenų nepateikimas nustatyta tvarka oficialiąją statistiką tvarkančioms institucijoms ir įstaigoms arba melagingų statistinių duomenų joms pateikimas užtraukia baudą nuo 145 iki 290 EUR.

Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, užtraukia baudą nuo 869 iki 1738 EUR.

Dokumentų, patvirtinančių pateiktus statistinius duomenis, nepateikimas oficialiąją statistiką tvarkančių institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojams arba šių dokumentų nuslėpimas, taip pat minėtų valstybės tarnautojų teisėtų reikalavimų nevykdymas užtraukia baudą pareigūnams nuo 145 iki 290 EUR

 

 

PASTABOS IR PAAIŠKINIMAI:

1. Baltasis cukrus – nearomatinis ir nedažytas cukrus, į kurį nėra pridėta jokių kitų medžiagų ir kurio sudėtyje esanti sacharozė, nustatyta poliarimetriniu metodu, sudaro ne mažiau kaip 99,5 proc. sausosios medžiagos masės. Kodas pagal Kombinuotąją nomenklatūrą 1701.99.10.

2. Žaliavinis cukrus – nearomatinis ir nedažytas cukrus, į kurį nėra pridėta jokių kitų medžiagų ir kurio sudėtyje esanti sacharozė, nustatyta poliarimetriniu metodu, sudaro mažiau kaip 99,5 proc. sausosios medžiagos masės. Kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą 1701.11 ir 1701.12.

3. Baltojo cukraus gamybos kvota – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu baltojo cukraus gamintojui nustatytas baltojo cukraus gamybos kiekis.

4. Baltojo cukraus gamintojas – valstybės įmonės Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros patvirtintas juridinis asmuo, turintis teisę gaminti baltąjį cukrų.

5. Kvotinis baltasis cukrus – baltasis cukrus, pagamintas baltojo cukraus gamintojo tam tikrais prekybiniais metais pagal skirtą baltojo cukraus gamybos kvotą.

6. Nekvotinis baltasis cukrus – baltasis cukrus, pagamintas viršijant baltojo cukraus gamintojui  tam tikrais prekybiniais metais jam skirtą baltojo cukraus  gamybos kvotą.

7. Cukraus gamybos ir prekybos ataskaitos CS-3 mėnesio (toliau ataskaita) A dalies 6 ir 8 skiltyse (importuota/įvežta) įrašomas cukraus kiekis, importuojamas iš kitų šalių ir įvežamas į valstybės teritoriją iš ES šalių. Įvežimas iš ES šalių įrašomas, jeigu buvo deklaruotas Intrastato ataskaitoje, o cukraus importas iš kitų šalių įrašomas tuo atveju, jeigu buvo deklaruotas muitinėje Bendruoju dokumentu šiomis muitinės procedūromis:

7.1. prekių išleidimas į laisvą apyvartą;

7.2. perdirbtų prekių ir iš jų pagamintų kompensacinių produktų įvežimas (grąžinimas) vidaus vartojimui;

7.3. muitinės prižiūrimas perdirbimas.

8. Ataskaitos B dalies 12 ir 14 skiltyje (parduota) ir ataskaitos C dalies 18 ir 20 skiltyje (parduota) įrašomas cukraus kiekis, eksportuojamas į kitas šalis ir išvežamas iš valstybės teritorijos į ES šalis. Išvežimas į ES šalis įrašomas, jeigu buvo deklaruotas Intrastato ataskaitoje, o cukraus eksportas į kitas šalis įrašomas tuo atveju, jeigu buvo deklaruotas muitinėje Bendruoju dokumentu šiomis muitinės procedūromis:

8.1. negrąžinamasis prekių eksportas;

8.2. laikinasis išvežimas perdirbti.

9. Duomenys apie prekių vertę pateikiami be PVM.

10. Pirkto Lietuvoje, importuoto/įvežto cukraus vertė – cukraus įsigijimo savikaina (ją sudaro: cukraus pirkimo kaina, su jo pirkimu susiję mokesčiai bei rinkliavos, gabenimo, paruošimo naudoti bei kitos tiesiogiai susijusios su cukraus įsigijimu išlaidos).

11. Ataskaitos B dalies 10, 12 ir 14 skiltyse (vertė) ir ataskaitos C dalies 16, 18 ir 20 skiltyse (vertė) įrašomos cukraus pardavimo pajamos yra EXW (Incoterms 2000) sąlygomis, t. y. sandėlyje.

12. Laikino prekių įvežimo perdirbti iš ES valstybių ir iš kitų šalių bei išvežimo po laikino įvežimo perdirbti į ES valstybes ir į kitas šalis į ataskaitą įtraukti nereikia.

13. Ataskaita  teikiama VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui. Duomenys teikiami per interaktyviąją duomenų įvesties sistemą (IDIS) adresu https://is.vic.lt/pls/vris/ris_start.loginVesti. Nesant techninių galimybių naudoti IDIS, duomenys teikiami el. paštu cukrus@vic.lt, MS Office Excel 97/2000 arba aukštesnės versijos rinkmena, faksu (8 37) 40 66 91 arba paštu: VĮ ŽŪIKVC Rinkos informacijos ir ekonominės analizės skyrius, Universiteto g. 8A (IV r.), LT-53345 Akademija, Kauno rajonas. Elektronines ataskaitų formas galima rasti interneto svetainėje adresu http://www.vic.lt/?mid=87&id=1202.

 

_____________________________________

 

 

 

Duomenų apie baltojo cukraus gamybą,

prekybą ir cukrinių runkelių supirkimą

teikimo taisyklių

4 priedas

(______metų _______mėnesio cukraus balanso forma)

METŲ____________MĖNESIO CUKRAUS BALANSAS

 

 

Eil. Nr.

Rodiklio pavadinimas

Kiekis t

 

Eil.nr.

Rodiklio pavadinimas

Kiekis t

1.

Atsargos mėnesio pradžioje (1.1+1.2+1.3)

 

5.

*Suvartota cukraus vidaus rinkoje

 

1.1.

cukraus gamybos įmonėse

 

6.

Eksportuota/išvežta (6.3+6.4)

 

1.2.

didmeninės prekybos įmonėse

 

6.1.

baltojo cukraus

 

1.3.

įmonėse, kurios naudoja cukrų produkcijai gaminti

 

6.2.

žaliavinio cukraus

 

2.

Cukraus gamyba

 

6.3.

iš viso cukraus natūraliu pavidalu (6.1+6.2)

 

3.

Importuota/įvežta (3.3+3.4)

 

6.4.

perdirbtuose produktuose

 

3.1.

baltojo cukraus

 

7.

Atsargos mėnesio pabaigoje (7.1+7.2+7.3)

 

3.2.

žaliavinio cukraus

 

7.1.

cukraus gamybos įmonėse

 

3.3.

iš viso cukraus natūraliu pavidalu (3.1+3.2)

 

7.2.

didmeninės prekybos įmonėse

 

3.4.

Perdirbtuose produktuose

 

7.3.

įmonėse, kurios naudoja cukrų produkcijai gaminti

 

4.

Iš viso cukraus (1+2+3)

 

8.

Iš viso cukraus (5+6+7)

 

 

*Suvartota cukraus vidaus rinkoje  =  Cukraus gamyba (2)  + Importas/įvežimas (3) - Eksportas/išvežimas (6) + (Atsargos mėn. Pabaigoje (7) – Atsargos mėn. Pradžioje (1)).

 

 

 

 

 

 

(______metų cukraus balanso forma)

METŲ CUKRAUS BALANSAS

 

Eil. Nr.

Rodiklio pavadinimas

Kiekis t

1.

Atsargos metų pradžioje

 

2.

Pagaminta

 

3.

Importuota/įvežta (3.3 + 3.4)

 

3.1.

baltojo cukraus

 

3.2.

žaliavinio cukraus

 

3.3.

iš viso cukraus natūraliu pavidalu (3.1+3.2)

 

3.4.

Perdirbtuose produktuose

 

4.

Iš viso cukraus (1+2+3)

 

5.

Suvartota cukraus vidaus rinkoje

 

6.

Eksportuota/išvežta (6.3 + 6.4)

 

6.1.

baltojo cukraus

 

6.2.

žaliavinio cukraus

 

6.3.

iš viso cukraus natūraliu pavidalu (6.1+6.2)

 

6.4.

perdirbtuose produktuose

 

7.

Atsargos metų pabaigoje

 

 

iš jų cukrus, keliamas į kitus metus

 

8.

Iš viso cukraus (5+6+7)

 

 

 

 

 

 

INFORMACIJA APIE CUKRAUS BALANSO STATISTINĮ TYRIMĄ

 

 

STATISTINIO TYRIMO TEISINIS PAGRINDAS

Lietuvos Respublikos statistikos įstatymas ;

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (OL 2013 L 347, p. 671), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1310/2013 (OL 2013 L 347, p. 865);

Europos Sąjungos žemės ūkio kainų statistikos žinynas (Eurostatas, Liuksemburgas, 2001 m. 0572/1999 §1)..

 

STATISTINIO TYRIMO RŪŠIS, TIKSLAS IR APIMTIS

Ištisinis tyrimas. Ataskaitą pateikia duomenų tvarkytojas.

Tiriamasis laikotarpis – kalendorinis mėnuo.

Tyrimo tikslas – sudaryti cukraus mėnesio/metų balansą.

 

STATISTINĖS INFORMACIJOS PASKELBIMO LAIKAS IR VIETA

Iki antrojo mėnesio pabaigos pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui suvestinės lentelės perduodamos ŽŪMPRIS valdytojui.

Oficialiame dvisavaitiniame informaciniame statistiniam leidinyje „Agro RINKA“.

Interneto svetainėje http://www.vic.lt/ris

 

STATISTINIŲ DUOMENŲ PATEIKIMO PAREIGA

 

Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 14 straipsnio 2 dalis:

 

„Juridiniai asmenys privalo neatlygintinai teikti statistinius duomenis Oficialiosios statistikos darbų programai įgyvendinti.“

 

STATISTINIŲ DUOMENŲ KONFIDENCIALUMAS

 

Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 15 straipsnio 2 dalis:

 

„Oficialiosios statistikos duomenys, jeigu pagal juos tiesiogiai ar netiesiogiai galima identifikuoti respondentą, apie kurį ar kurio veiklos rezultatus buvo surinkti pirminiai statistiniai duomenys, yra konfidencialūs ir saugomi įstatymų nustatyta tvarka.“

 

STATISTINIŲ DUOMENŲ PATEIKIMO TVARKOS PAŽEIDIMAS

 

Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 17 straipsnis:

 

„Fiziniai asmenys, įmonių, įstaigų ar organizacijų vadovai ir kiti atsakingi už oficialiosios statistikos duomenų rengimą ir teikimą asmenys, pažeidę šio įstatymo ir kitų su statistika susijusių teisės aktų reikalavimus, atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus“.

 

Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 1732 straipsnis: „Statistinių duomenų nepateikimas nustatyta tvarka oficialiąją statistiką tvarkančioms institucijoms ir įstaigoms arba melagingų statistinių duomenų joms pateikimas užtraukia baudą nuo 145 iki 290 EUR.

Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, užtraukia baudą nuo 869 iki 1738 EUR.

 

 

 

PASTABOS IR PAAIŠKINIMAI:

1. Baltasis cukrus – nearomatinis ir nedažytas cukrus, į kurį nėra pridėta jokių kitų medžiagų ir kurio sudėtyje esanti sacharozė, nustatyta poliarimetriniu metodu, sudaro ne mažiau kaip 99,5 proc. sausosios medžiagos masės. Kodas pagal Kombinuotąją nomenklatūrą 1701.99.10.

2. Žaliavinis cukrus – nearomatinis ir nedažytas cukrus, į kurį nėra pridėta jokių kitų medžiagų ir kurio sudėtyje esanti sacharozė, nustatyta poliarimetriniu metodu, sudaro mažiau kaip 99,5 proc. sausosios medžiagos masės. Kodas pagal Kombinuotąją nomenklatūrą 1701.99.10. Kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą 1701.11 ir 1701.12.

3. Perdirbti produktai 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007, nustatančio bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (OL 2007 L 299, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 13/2009 (OL 2009 L 5, p. 1), XX priedo III dalyje išvardytas produktų sąrašas, į kurių sudėtį įeina baltasis cukrus, izogliukozė ir inulinas.

4. Baltojo cukraus gamintojas – valstybės įmonės Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros patvirtintas juridinis asmuo, turintis teisę gaminti baltąjį cukrų.

5. Importuota/įvežta  įrašomas cukraus kiekis, importuojamas iš kitų šalių ir įvežamas į valstybės teritoriją iš ES šalių. Įvežimas iš ES šalių įrašomas, jeigu buvo deklaruotas Intrastato ataskaitoje, o cukraus importas iš kitų šalių įrašomas tuo atveju, jeigu buvo deklaruotas muitinėje Bendruoju dokumentu šiomis muitinės procedūromis:

5.1. prekių išleidimas į laisvą apyvartą;

5.2. perdirbtų prekių ir iš jų pagamintų kompensacinių produktų įvežimas (grąžinimas) vidaus vartojimui;

5.3. muitinės prižiūrimas perdirbimas

6. Eksportuota/įvežta įrašomas cukraus kiekis, eksportuojamas į kitas šalis ir išvežamas iš valstybės teritorijos į ES šalis. Išvežimas į ES šalis įrašomas, jeigu buvo deklaruotas Intrastato ataskaitoje, o cukraus eksportas į kitas šalis įrašomas tuo atveju, jeigu buvo deklaruotas muitinėje Bendruoju dokumentu šiomis muitinės procedūromis:

6.1. negrąžinamasis prekių eksportas;

6.2. laikinasis išvežimas perdirbti.

7. Laikino prekių įvežimo perdirbti iš ES valstybių ir iš kitų šalių bei išvežimo po laikino įvežimo perdirbti į ES valstybes ir į kitas šalis į ataskaitą įtraukti nereikia.

8. Suvestinės mėnesio/metų lentelės teikiamos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai. Duomenys teikiami el. paštu adresu: LiJa@zum.lt, 
MS Office Excel 97/2000 arba aukštesnės versijos rinkmena.