herbas-L_spalvotas

LIETUVOS BANKO VALDYBA

NUTARIMAS

DĖL GRUPĖS DUOMENŲ ATSKAITINGŲJŲ AGENTŲ ATSKAITOMYBĖS

 

2017 m. gruodžio 21 d. Nr. 03-207

Vilnius

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 11 straipsnio 1 dalies 7 punktu ir 2012 m. spalio 17 d. Europos Centrinio Banko reglamentu (ES) Nr. 1011/2012 dėl turimų vertybinių popierių statistikos (OL 2012 L 305, p. 6) bei jo vėlesniais pakeitimais, Lietuvos banko valdyba n u t a r i a:

1.         Patvirtinti pridedamus:

1.1.      Grupės duomenų atskaitingųjų agentų atskaitomybės nuostatus;

1.2.      grupės duomenų ataskaitos G-01 formą.

2.         Nustatyti, kad šiuo nutarimu:

2.1.      patvirtinti atskaitomybės reikalavimai taikomi grupės duomenų atskaitingiesiems agentams, įtrauktiems į sąrašą Europos Centrinio Banko valdančiosios tarybos sprendimu;

2.2.      patvirtintos grupės duomenų ataskaitos (G-01 forma) duomenys Lietuvos bankui pateikiami iki 2018 m. lapkričio 14 d., pradedant 2018 m. trečiojo ketvirčio duomenimis.

 

 

 

Valdybos pirmininkas                                                                                     Vitas Vasiliauskas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos banko valdybos

2017 m. gruodžio 21 d.

nutarimu Nr. 03-207

 

 

GRUPĖS DUOMENŲ ATSKAITINGŲJŲ AGENTŲ ATSKAITOMYBĖS NUOSTATAI

 

 

I SKYRIUS

PASKIRTIS IR PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

1.       Grupės duomenų atskaitingųjų agentų atskaitomybės nuostatuose (toliau – nuostatai) nustatyti bendrieji atskaitomybės reikalavimai ir klasifikavimo principai, duomenų rengimo ir pateikimo Lietuvos bankui bei jų naudojimo tvarka.

2.       Grupės duomenų atskaitomybės paskirtis – gavus grupės duomenis stebėti finansų rinką bei finansų veiklą ir vykdyti Europos centrinių bankų sistemos uždavinius.

3.       Šiuose nuostatuose vartojamos sąvokos:

3.1.    ECB – Europos Centrinis Bankas;

3.2.    ISIN kodas – vertybiniams popieriams pagal ISO 6166 standartą suteikiamas tarptautinis identifikavimo kodas;

3.3.    grupė – bankų grupė ar bankų grupei nepriklausanti finansų įstaiga (-os), įtraukta į ECB valdančiosios tarybos patvirtintą grupių sąrašą;

3.4.    grupės duomenų atskaitingasis agentas –  sąvoka vartojama tokia pat prasme, kaip nustatyta 2012 m. spalio 17 d. Europos Centrinio Banko reglamente (ES) Nr. 1011/2012 dėl turimų vertybinių popierių statistikos (OL 2012 L 305, p. 6) ir jo vėlesniuose pakeitimuose;

3.5.    patronuojančioji įmonė – sąvoka vartojama tokia pat prasme, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2013/34/ES dėl tam tikrų rūšių įmonių metinių finansinių ataskaitų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir susijusių pranešimų, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/43/EB ir panaikinamos Tarybos direktyvos 78/660/EEB ir 83/349/EEB (OL 2013 L 82, p. 19);

3.6.    patronuojamoji įmonė – sąvoka vartojama tokia pat prasme, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2013/34/ES dėl tam tikrų rūšių įmonių metinių finansinių ataskaitų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir susijusių pranešimų, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/43/EB ir panaikinamos Tarybos direktyvos 78/660/EEB ir 83/349/EEB (OL 2013 L 82, p. 19);

3.7.    grupei vadovaujanti įmonė – sąvoka vartojama tokia pat prasme, kaip nustatyta 2012 m. spalio 17 d. Europos Centrinio Banko reglamente (ES) Nr. 1011/2012 dėl turimų vertybinių popierių statistikos (OL 2012 L 305, p. 6) ir jo vėlesniuose pakeitimuose;

3.8.    rezidentas, nerezidentas – sąvokos vartojamos tokia pat prasme, kaip nustatyta 1996 m. birželio 25 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 2223/96 dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Bendrijoje (OL 2004 m. specialusis leidimas, 10 skyrius, 2 tomas, p. 3).

 

II SKYRIUS

ATSKAITINGASIS AGENTAS

 

4.       ECB valdančiajai tarybai į grupių sąrašą įtraukus Lietuvos Respublikoje reziduojančią grupę, Lietuvos bankas raštu informuoja atskaitingąjį agentą apie grupei taikomą atskaitomybę.

 

III SKYRIUS

DUOMENŲ APRĖPTIS

 

5.       Atskaitingasis agentas teikia informaciją apie savo kaip grupei vadovaujančios įmonės ir grupei priklausančių finansų sektoriuje vidaus ir užsienio rinkose veikiančių patronuojamųjų įmonių, išskyrus draudimo įmonių, turimus vertybinių popierių likučius ir kitą G-01 formoje nurodytą informaciją.

6.       Grupei priklausančių filialų (vidaus ir užsienio rinkose) turimų vertybinių popierių likučių ir kita G-01 formoje nurodyta informacija teikiama kartu su juos įsteigusių grupei priklausančių (patronuojamųjų) įmonių duomenimis.

 

IV SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE GRUPĖS TURIMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ LIKUČIUS KLASIFIKAVIMO PRINCIPAI

 

7.       Atskaitingasis agentas teikia informaciją apie grupės ir grupei priklausančių įmonių turimus vertybinių popierių likučius pagal kiekvieną vertybinį popierių atskirai, nurodydamas jo ISIN kodą arba vidinį kodą[1].

8.       Duomenys tiekiami apie šias vertybinių popierių priemones pagal 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 549/2013 dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Europos Sąjungoje (OL 2013 L 174, p. 1):

8.1.   trumpalaikius skolos vertybinius popierius (F.31);

8.2.   ilgalaikius skolos vertybinius popierius (F.32);

8.3.   biržines akcijas (F.511);

8.4.   pinigų rinkos fondų išplatintas akcijas (vienetus) (F.521);

8.5.   investicinių fondų išplatintas akcijas (vienetus) (F.522).

9.       Duomenys teikiami grupės arba grupei priklausančios atskiros įmonės lygmeniu (atskirai pagal kiekvieną įmonę). Grupės struktūra turi būti užbaigta, todėl informacija teikiama juridinio asmens lygmeniu (net ir tuo atveju, kai grupei priklausanti įmonė nėra įsigijusi vertybinių popierių, o jos įsteigta patronuojamoji įmonė jų turi, informacija teikiama ir apie patronuojančiąją įmonę).

 

V SKYRIUS

APSKAITOS TAISYKLĖS

 

10.     Grupė ir jai priklausanti įmonė (-ės) taiko tuos pačius apskaitos standartus ir riziką ribojančius principus.

11.     Grupės įmonės (-ių) išleisti ir jos pačios ar kitų grupei priklausančių įmonių įsigyti vertybinių popierių likučiai teikiami bruto (neeliminuojami). Šių duomenų atžvilgiu gali būti nevisiškai užpildyta su apskaita ir rizika susijusi informacija.

12.     Grupės turimi vertybiniai popieriai, įsigyti turto pakeitimo vertybiniais popieriais sandoriais (angl. retained securitisation), įskaitant ir padengtas obligacijas, turi būti įtraukti į duomenis.

13.     Keičiantis vertybinių popierių emitento juridiniam statusui, duomenys apie grupės ar jai priklausančių įmonių turimus vertybinius popierius turi būti teikiami tol, kol vertybinių popierių emitentas nėra visiškai išregistruotas.

14.     Pagal vertybinių popierių skolinimo sandorius paskolinti arba pagal atpirkimo sandorius parduoti turimi vertybiniai popieriai pateikiami kaip pradinio savininko turimi vertybiniai popieriai (ir neturi būti pateikiami kaip laikinojo turėtojo turimi vertybiniai popieriai), jeigu yra tvirtas įsipareigojimas atlikti atvirkštinę operaciją (o ne vien tik galimybė tai padaryti). Jeigu laikinasis turėtojas parduoda gautus vertybinius popierius, šis pardavimas pateikiamas kaip tiesioginis vertybinių popierių sandoris ir grupės duomenų ataskaitoje (G-01 forma) nurodomas kaip vertybinių popierių portfelio neigiama pozicija.

 

VI SKYRIUS

STATISTINĖS ATSKAITOMYBĖS REIKALAVIMAI

 

15.    Atskaitingasis agentas kas ketvirtį 17 punkte nurodytais terminais turi pateikti Lietuvos bankui grupės duomenų ataskaitos (G-01 forma) duomenis.

16.    Atskaitomybė turi atitikti 20 punkte nurodytus privalomuosius atskaitomybės reikalavimus.

 

VII SKYRIUS

INFORMACIJOS TEIKIMO IR NAUDOJIMO TVARKA

 

17.    Grupės duomenų ataskaitos (G-01 forma) duomenys Lietuvos bankui pateikiami per 45 kalendorines dienas ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus. Lietuvos bankas per 3 darbo dienas patikrina atskaitingojo agento pateiktus duomenis, gautus pagal G-01 formą, ir patvirtina, kad jie priimti.

18.    Ankstesnių ataskaitinių laikotarpių duomenys gali būti tikslinami tiek Lietuvos banko reikalavimu, tiek atskaitingojo agento iniciatyva dėl klaidų arba pagerintų atskaitomybės procedūrų.

19.    Grupės duomenų ataskaitos (G-01 forma) duomenys naudojami statistikos tikslams, taip pat kitoms Lietuvos banko funkcijoms atlikti ir Europos centrinių bankų sistemos uždaviniams vykdyti. Suvestinė informacija viešai skelbiama tik taip, kad nebūtų įmanoma tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti atskiro atskaitingojo agento pateiktų duomenų. Kitais atvejais suvestinė informacija gali būti viešai skelbiama tik gavus raštišką atskaitingojo agento sutikimą.

 

VIII SKYRIUS

PRIVALOMIEJI STATISTINĖS ATSKAITOMYBĖS REIKALAVIMAI IR POVEIKIO PRIEMONIŲ TAIKYMAS

 

20.    Atskaitingasis agentas, teikdamas Lietuvos bankui statistinę informaciją apie vertybinių popierių turėtojus ir jų turimus vertybinių popierių likučius pagal kiekvieną vertybinį popierių atskirai, turi laikytis šių privalomųjų statistinės atskaitomybės reikalavimų:

20.1. Perdavimo reikalavimai:

20.1.1. statistinės ataskaitos Lietuvos bankui teikiamos Lietuvos banko nustatytais terminais;

20.1.2. nurodomas atskaitingojo agento atsakingas asmuo;

20.1.3. laikomasi techninės duomenų perdavimo Lietuvos bankui specifikacijos.

20.2. Tikslumo reikalavimai:

20.2.1. jeigu yra didelių pateiktų duomenų pokyčių, Lietuvos bankas gali paprašyti atskaitingojo agento pateikti papildomos informacijos (paaiškinimų);

20.2.2. statistinė informacija turi būti išsami, o esami trūkumai nedelsiant šalinami;

20.2.3. atskaitingasis agentas turi laikytis Lietuvos banko nustatytų techninio duomenų perdavimo matavimo vienetų ir tikslumo, duomenų apvalinimo tvarkos.

20.3Sąvokų atitikties reikalavimas – informacija atitinka šiuose nuostatuose nustatytas atskaitomybės apibrėžtis ir klasifikacijas.

20.4. Tikslinimo reikalavimai:

20.4.1. pateikta informacija tikslinama pagal Lietuvos banko nustatytą tikslinimo tvarką;

20.4.2. išimtiniai tikslinimai pateikiami kartu su paaiškinimais.

20.5. Lietuvos bankas turi teisę tikslinti informaciją, kurią atskaitingasis agentas teikia Lietuvos bankui pagal atskaitomybės reikalavimus. Šia teise Lietuvos bankas naudojasi tada, kai atskaitingasis agentas netinkamai vykdo 20 punkte nurodytus privalomuosius statistinės atskaitomybės reikalavimus.

21.    Lietuvos bankas nustatyta tvarka taiko baudas ir delspinigius, jeigu yra pažeisti 20 punkte nurodyti privalomieji statistinės atskaitomybės reikalavimai.

_______________________

 [1] Už vidinio kodo unikalumą atsakingas atskaitingasis agentas.