LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

IR

BRAZILIJOS FEDERACINĖS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

SUSITARIMO MEMORANDUMAS

DĖL EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Brazilijos Federacinės Respublikos Vyriausybė (toliau – Šalys),

 

pripažindamos dabartinius abiejų valstybių draugiškus santykius;

 

siekdamos skatinti ir plėtoti dvišalius Lietuvos ir Brazilijos ekonominius santykius;

 

tikėdamos, kad tolesnis ekonominis bendradarbiavimas prisidės prie abiejų valstybių plėtros ir dvišalių ryšių stiprinimo;

 

vadovaudamosi visuotinai pripažintais tarptautinės teisės principais ir atsižvelgdamos į jų valstybių teritorijose galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus,

 

s u s i t a r ė:

 

 

1 straipsnis

Tikslas

 

Šiuo Susitarimo memorandumu siekiama plėtoti, stiprinti ir įvairinti abipusiškai naudingą dvišalį ekonominį Šalių bendradarbiavimą joms abiem svarbiose srityse.

 


 

2 straipsnis

Bendradarbiavimo sritis

 

Šalys deda reikiamas pastangas stiprindamos ekonominį bendradarbiavimą, įskaitant, bet tuo neapsiribojant:

(i)      palankios investicijų aplinkos, vadovaujantis kiekvienos valstybės teritorijoje galiojančiais įstatymais, sukūrimą;

(ii)     konkrečių verslo galimybių abiejose valstybėse tyrimą ir skatinimą;

(iii)    asmenų ir įmonių dalyvavimo abiejose valstybėse organizuojamose parodose, mugėse, verslo misijose ir renginiuose palengvinimą, taip pat kitas tarpusavio ryšių formas;

(iv)    bendradarbiavimo prekybos ir investicijų srityje trečiosiose šalyse skatinimą

(v)     privačių mažų ir vidutinių įmonių dalyvavimą plėtojant dvišalius ekonominius santykius.

 

 

3 straipsnis

Jungtinė darbo grupė

 

Siekdamos skatinti šio Susitarimo memorandumo 2 straipsnyje numatytą bendradarbiavimą, Šalys susitaria įkurti Jungtinę ekonominio bendradarbiavimo darbo grupę (toliau – Darbo grupė).

 

 

4 straipsnis

Darbo grupės funkcijos

 

Darbo grupė, inter alia, atlieka šias funkcijas:

(i)      veikia kaip diskusijų forumas, skirtas klausimams, kaip pagerinti ir sustiprinti ekonominį Šalių bendradarbiavimą;


 

(ii)     skatina nuolatinį keitimąsi informacija apie verslo galimybes abipusiškai svarbiose srityse, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, pramonės, energetikos, infrastruktūros, žemės ūkio, transporto, informacijos ir ryšių technologijų, inovacijų ir turizmo sritis;

(iii)    remia Šalių keitimąsi nuomonėmis apie būdus, kaip pagerinti dvišalę verslo aplinką ir skatinti prekybos ir investicijų srautus. Į šias diskusijas, jeigu įmanoma, įtraukiami abiejų valstybių privataus sektoriaus atstovai;

(iv)    skatina abiejų valstybių institucijų, atsakingų už sritis, susijusias su ekonominio bendradarbiavimo plėtojimu, bendradarbiavimą;

(v)     skatina atitinkamos informacijos mainus.

 

 

5 straipsnis

Darbo grupės susitikimai

 

1.       Darbo grupė prireikus susitinka paeiliui Lietuvoje ir Brazilijoje, siekiant įgyvendinti ir peržiūrėti veiksmus, kurių imtasi šio Susitarimo memorandumo srityje.

 

2.       Dėl Darbo grupės susitikimo laiko ir vietos susitariama diplomatiniais kanalais.

 

 

6 straipsnis

Darbo grupės nariai

 

1.       Kiekviena Šalis paskiria savo darbo grupės bendrapirmininkį ir kitus savo Darbo grupės narius ir viena kitai praneša Darbo grupės bendrapirmininkio ir jos narių vardus, pavardes ir pareigas.

 


 

2.       Kitų vyriausybės institucijų ir privataus sektoriaus atstovai taip pat gali būti kviečiami dalyvauti Darbo grupės susitikimuose.

 

 

7 straipsnis

Pakeitimai

 

1.       Šis Susitarimo memorandumas gali būti bet kuriuo metu keičiamas Šalių abipusiu rašytiniu sutarimu diplomatiniais kanalais.

 

2.       Pakeitimai įsigalioja pagal 9 straipsnyje nustatytą procedūrą.

 

 

8 straipsnis

Ginčų sprendimas

 

Ginčai dėl šio Susitarimo memorandumo aiškinimo ar taikymo sprendžiami Šalių tiesioginėmis konsultacijomis ar derybomis.

 

 

9 straipsnis

Baigiamosios nuostatos

 

1.       Šis Susitarimo memorandumas įsigalioja jo pasirašymo dieną.

 

2.       Šis Susitarimo memorandumas sudaromas neapibrėžtam laikotarpiui ir galioja, kol kuri nors Šalis diplomatiniais kanalais raštu prieš devyniasdešimt (90) nepraneša kitai Šaliai apie savo ketinimą nutraukti šio Susitarimo galiojimą.

 


 

3        Šio Susitarimo memorandumo nutraukimas nepaveikia pagal šį Susitarimo memorandumą vykdomų projektų ar veiklos galiojimo ar trukmės iki jų užbaigimo.

 

 

Pasirašyta 2017 m. rugsėjo 20 d. Niujorke, dviem egzemplioriais lietuvių, portugalų ir anglų kalbomis, visi tekstai yra autentiški. Kilus nesutarimų dėl aiškinimo, vadovaujamasi tekstu anglų kalba.

 

 

Lietuvos Respublikos
Vyriausybės vardu

 

 

 

_________________________

Brazilijos Federacinės Respublikos Vyriausybės vardu

 

 

 

_________________________