herbas

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. BIRŽELIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-154 „DĖL NENAUDOJAMŲ, NAUDOJAMŲ NE PAGAL PASKIRTĮ ARBA NEPRIŽIŪRIMŲ STATINIŲ IR PATALPŲ NUSTATYMO, SĄRAŠO SUDARYMO IR KEITIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. birželio 3 d. Nr. T-273

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Šiaulių miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pripažinti netekusiu galios Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį arba neprižiūrimų statinių ir patalpų nustatymo, sąrašo sudarymo ir keitimo tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T-154 „Dėl Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį arba neprižiūrimų statinių ir patalpų nustatymo, sąrašo sudarymo ir keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 7.4 papunktį.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Artūras Visockas