LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2016 M. VASARIO 1 D. ĮSAKYMO NR. A1-60 „DĖL KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS SPECIALISTAMS, DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS TARNYBOS DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS SPECIALISTAMS, JURIDINIO ASMENS DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS SPECIALISTAMS AR FIZINIAMS ASMENIMS, ATLIEKANTIEMS DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS TARNYBOS FUNKCIJAS AR JŲ DALĮ, NUSTATYMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. balandžio 1 d. Nr. A1-186

Vilnius

 

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. vasario 1 d. įsakymą Nr. A1-60 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams, darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams, juridinio asmens darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams ar fiziniams asmenims, atliekantiems darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas ar jų dalį, nustatymo“ ir 1.4 papunktį išdėstau taip:

1.4. darbuotojų saugos ir sveikatos specialistai, darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos darbuotojų saugos ir sveikatos specialistai, juridinio asmens darbuotojų saugos ir sveikatos specialistai ar fiziniai asmenys, atliekantys darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas ar jų dalį, turi tobulinti kompetenciją. Kompetencijos tobulinimo trukmė per 5 metus turi būti ne trumpesnė kaip 50 valandų.“

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                     Linas Kukuraitis