herbas_jb_sm.jpg

 

Joniškio rajono savivaldybės
Administracijos direktorius

 

Įsakymas

DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ASMENŲ IR ŠEIMŲ, TURINČIŲ

TEISĘ Į PARAMĄ BŪSTUI IŠSINUOMOTI, NUOMOJANČIŲ SOCIALINĮ BŪSTĄ

AR GAUNANČIŲ BŪSTO NUOMOS AR IŠPERKAMOSIOS BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DALIES KOMPENSACIJĄ, SĄRAŠŲ SUDARYMO, TVARKYMO IR TIKSLINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2016 m. balandžio 6 d. Nr. A-319

Joniškis

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 16 straipsnio 10 dalimi:

1. Tvirtinu Joniškio rajono savivaldybės asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, nuomojančių socialinį būstą ar gaunančių būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją, sąrašų sudarymo, tvarkymo ir tikslinimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiu galios Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. kovo 17 d. įsakymą Nr. A-245 „Dėl Šeimų ir asmenų, pateikusių prašymus įrašyti į socialinio būsto nuomos ar jo sąlygų pagerinimo sąrašus, registravimo ir išbraukimo iš šių sąrašų tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo ar Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                             Aivaras Rudnickas


 

PATVIRTINTA

Joniškio rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2016 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. A-319

 

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ASMENŲ IR ŠEIMŲ, TURINČIŲ TEISĘ Į PARAMĄ BŪSTUI IŠSINUOMOTI, NUOMOJANČIŲ SOCIALINĮ BŪSTĄ AR GAUNANČIŲ BŪSTO NUOMOS AR IŠPERKAMOSIOS BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DALIES KOMPENSACIJĄ, SĄRAŠŲ SUDARYMO, TVARKYMO IR TIKSLINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Joniškio rajono savivaldybės asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, nuomojančių socialinį būstą ar gaunančių būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją, sąrašų sudarymo, tvarkymo ir tikslinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato asmenų ir šeimų, kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje (šeimos atveju – vieno iš sutuoktinių) arba kurie yra įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje, įrašymo į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, nuomojančių socialinį būstą ar gaunančių būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją, sąrašų (toliau – sąrašai) sudarymą, tvarkymą ir tikslinimą.

2. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme (toliau – Įstatymas).

3. Aprašas parengtas vadovaujantis šiais teisės aktais:

3.1. Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu;

3.2. Įstatymu.

 

II SKYRIUS

REGISTRAVIMO IR SĄRAŠŲ SUDARYMO, TVARKYMO IR TIKSLINIMO

TVARKA

 

4. Asmenys ir šeimos, norintys būti įrašyti į šio Aprašo 6 punkte nurodytus sąrašus, Joniškio rajono savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyriui (toliau – Infrastruktūros skyrius) turi pateikti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. A1-195 patvirtintos formos prašymą. Asmenys ir šeimos kartu su prašymu pateikia sąlygoms, nuo kurių priklauso teisė į paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti, nustatyti reikalingus dokumentus (toliau – papildomi dokumentai):

4.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (visų šeimos narių);

4.2. metinę gyventojo (šeimos) turto (įskaitant gautas pajamas) deklaraciją;

4.3. esant reikalui neįgalumą, lėtinę ligą, specialiųjų poreikių tenkinimo reikmę ar likusio be tėvų globos asmens statusą patvirtinantį dokumentą.

5. Sąrašus sudaro, tvarko ir tikslina Infrastruktūros skyriaus specialistas, atsakingas už socialinio būsto nuomą ir administravimą (toliau – specialistas).        

6. Vadovaujantis Įstatymo 16 straipsnio 2 dalimi, sudaromi sąrašai:

6.1. jaunų šeimų;

6.2. šeimų, auginančių tris ar daugiau vaikų (įvaikių);

6.3. likusių be tėvų globos asmenų ir jų šeimų;

6.4. neįgaliųjų, asmenų, sergančių lėtinių ligų, įrašytų į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkiomis formomis, ir šeimų, kuriose yra tokių asmenų;

6.5. bendrasis;

6.6. socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę į socialinio būsto sąlygų pagerinimą.

7. Šeimos ir asmenys, turintys teisę į paramą būstui išsinuomoti, įrašomi į sąrašus savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu pagal asmens (vieno iš sutuoktinių) deklaruotą gyvenamąją vietą (Joniškio ir Žagarės miestus, seniūnijas), o jei gyvenamosios vietos neturi, – į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų ir šeimų sąrašą pagal prašymo gavimo datą ir laiką.

8. Prašymai dėl įrašymo į sąrašus gali būti pateikti asmeniškai, paštu, elektroniniu būdu arba per įstatymų nustatyta tvarka įgaliotą atstovą. Asmenys ir šeimos, pateikdami prašymus elektroniniu būdu, prašymų formas gali pildyti Socialinės paramos informacinėje sistemoje.

9. Jei papildomi dokumentai arba dalis jų nepateikiami kartu su prašymu ir yra asmens (kai kreipiasi šeima – visų pilnamečių šeimos narių) rašytinis sutikimas, trūkstamus papildomus dokumentus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos iš valstybės registrų ir kitų informacinių sistemų surenka specialistas.

10. Specialistas, įvertinęs šeimos ar asmens prašymą ir papildomus dokumentus:

10.1. pateikia prašymą ir papildomus dokumentus Joniškio rajono savivaldybės socialinio būsto fondo naudojimo komisijos (toliau – komisija) artimiausiame posėdyje. Komisija priima nutarimą dėl šeimos ar asmens įrašymo / neįrašymo į sąrašus, nurodytus šio Aprašo 6 punkte; 

10.2. parengia įsakymo projektą dėl šeimos ar asmens įrašymo į sąrašus ir teikia savivaldybės administracijos direktoriui, komisijai priėmus nutarimą šeimą ar asmenį įrašyti į sąrašus, nurodytus šio Aprašo 6 punkte;

10.3. suveda šeimos ar asmens duomenis į Socialinės paramos informacinės sistemos modulį „Būstas“ savivaldybės administracijos direktoriui priėmus įsakymą dėl šeimos ar asmens įrašymo į sąrašus, nurodytus šio Aprašo 6 punkte.

11. Įrašytam sąraše asmeniui mirus, du mėnesius po asmens mirties į sąrašą vietoj mirusio asmens gali būti įrašytas jo sutuoktinis ar kitas pilnametis šeimos narys, atitinkantis Įstatymo 2 straipsnio 13 punkte nustatytą šeimos nario sąvoką, jei šeima turi teisę į savivaldybės socialinio būsto nuomą arba jo sąlygų pagerinimą ir raštu pateikia prašymą ir papildomus dokumentus.

12. Asmenys ir šeimos iš turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti sąrašų išbraukiami savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, kai:

12.1. įsigyja būstą nuosavybės teise, išskyrus atvejus, kai įsigyto būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis už Įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatytą plotą;

12.2. jų Gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka už kalendorinius metus deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) daugiau kaip 20 procentų viršija Įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nustatytus metinius pajamų ir turto dydžius;

12.3. miršta;

12.4. išvyksta gyventi į kitos savivaldybės teritoriją ar kitą valstybę, kuri tampa jo (jų) gyvenamąja vieta, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme;

12.5. jam (jiems) išnuomotas socialinis būstas. Šiuo atveju asmuo ar šeima perrašomi į asmenų ir šeimų, nuomojančių socialinį būstą, sąrašą;

12.6. asmenys ir šeimos, kuriems siūloma išsinuomoti socialinį būstą, Infrastruktūros skyriaus rašytiniame pasiūlyme nustatytu laiku be svarbių priežasčių du kartus neatvyksta į savivaldybę dėl socialinio būsto nuomos ir raštu neišreiškia sutikimo ar nesutikimo nuomotis siūlomą socialinį būstą (išbraukiami iš asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašo). Antras pasiūlymas išsinuomoti socialinį būstą be svarbių priežasčių laiku neatvykusiems į savivaldybę ir raštu neišreiškusiems sutikimo ar nesutikimo nuomotis siūlomą socialinį būstą asmenims ir šeimoms pateikiamas ne anksčiau kaip po 15 kalendorinių dienų nuo ankstesnio pasiūlymo pateikimo dienos;

12.7. jiems yra suteiktas valstybės iš dalies kompensuojamas būsto kreditas;

12.8. pateikia rašytinį prašymą savivaldybės administracijai išbraukti jį (juos) iš asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašų;

12.9. pasibaigus kalendoriniams metams (iki kitų metų gegužės 1 dienos) nepateikė Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka turto (įskaitant gautas pajamas) deklaracijos.

13. Apie sprendimą išbraukti asmenis ir šeimas iš šio Aprašo 6 punkte nurodytų sąrašų, išskyrus Aprašo 12.3 papunktyje numatytą atvejį, specialistas per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo dienos raštu informuoja asmenis ir šeimas pagal paskutinę žinomą asmens ar šeimos gyvenamąją vietą.

14. Asmuo ar šeima, įrašyti į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą, gali būti perrašomi į kitą sąrašą, įskaitant buvimo ankstesniame sąraše metus, kai pateikia Infrastruktūros skyriui prašymą ir šią teisę patvirtinančius dokumentus.

15. Po ištuokos į Aprašo 6 punkte nurodytus sąrašus gali būti įrašytas buvęs asmens sutuoktinis, jeigu jis pateikia prašymą ir papildomus dokumentus ne vėliau kaip per metus po ištuokos. Sutuoktinio vieta sąraše nustatoma pagal buvusią šeimos vietą sąraše, įskaitant buvimo sąraše metus.

16. Į asmenų ir šeimų, nuomojančių socialinį būstą, sąrašus įrašomi asmenys ir šeimos, kuriems yra išnuomotas socialinis būstas. Asmenys ir šeimos iš šių sąrašų išbraukiami nutraukus socialinio būsto nuomos sutartį.

17. Į asmenų ir šeimų, gaunančių būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją, sąrašus įrašomi asmenys ir šeimos, gaunantys būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją. Asmenys ir šeimos iš šių sąrašų išbraukiami nutraukus būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos mokėjimą Įstatymo 19 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais.

18. Asmenys ir šeimos, gaunantys būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją, neišbraukiami iš asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašų, tačiau būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos gavimo laikotarpis neįskaitomas į buvimo tokių asmenų ir šeimų sąrašuose laikotarpį.

19. Pranešimas, kvietimas atvykti ir kita informacija asmenims ir šeimoms siunčiami registruotu laišku pagal prašyme nurodytą faktinę gyvenamąją vietą, o jeigu ji nenurodyta, – deklaruotą gyvenamąją vietą.

20. Jeigu nustatoma, kad šeima ar asmuo neturi teisės į socialinio būsto nuomą, būsto nuomos mokesčio ar būsto išperkamosios nuomos mokesčio dalies kompensaciją, pareiškėjai informuojami registruotu laišku per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos, nurodant priežastis.

21. Sąrašai tvarkomi, tikslinami ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį (pagal gautus prašymus) savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

22. Sąrašai tvirtinami savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu ne dažniau kaip kartą per einamųjų metų pusmetį iki liepos 10 d. ir gruodžio 31 d.

23. Informacija apie sąrašus, vadovaujantis Įstatymu, skelbiama interneto svetainėje www.joniskis.lt.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

24. Kiekvieno į sąrašus įrašyto asmens ar šeimos dokumentai saugomi asmens bylose pagal savivaldybės administracijos dokumentacijos planą.

25. Šis Aprašas gali būti pakeistas, papildytas ar panaikintas Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

26. Šalių ginčai dėl šio Aprašo taikymo sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

27. Šio Aprašo vykdymo kontrolę atlieka Infrastruktūros skyrius.

 

_______________________