LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2012 M. LIEPOS 20 D. ĮSAKYMO Nr. A1-345 „DĖL SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE PROJEKTŲ FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. gruodžio 17  d. Nr. A1-651

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. A1-345 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 63 punktą ir jį išdėstau taip:

63. Projektams administruoti savivaldybių administracijoms skiriamos lėšos, priklausomai nuo einamaisiais metais administruojamų projektų skaičiaus: iki 10 projektų administruojančioms savivaldybėms skiriami 6 procentai projektams finansuoti planuojamų valstybės biudžeto lėšų, nuo 11 iki 20 projektų – 5,5 procento, daugiau nei 21 projektą – 5 procentai, tačiau ne daugiau kaip 26066 eurai. Projektams administruoti skiriamos valstybės biudžeto lėšos gali būti naudojamos darbuotojų darbo užmokesčiui, sumokėti specialistams už projektų vertinimą, administravimą, kontrolės vykdymą, socialinio draudimo įmokoms, įmokoms į Garantinį fondą, transportui (išskyrus taksi), ryšių paslaugoms, kanceliarijos prekėms, kitoms prekėms (išskyrus ilgalaikį turtą). Į steigiamas darbo vietas projektams administruoti rekomenduojama įdarbinti neįgalius asmenis.“

1.2. Pakeičiu 1 priedo lentelės „Projekto biudžetas“ antraštinę eilutę ir ją išdėstau taip:

Eil.Nr.

Veiklos pavadinimas

Finansavimas einamaisiais metais, eurais

(nurodyti šaltinį)

Planavimas projekto įgyvendinimo metais,

eurais

(nurodyti šaltinį)

Kiti šaltiniai

Iš valstybės ir savivaldy-bės biudžetų

Turi-mos

lėšos

Kiti rėmėjai

Prašoma suma*

 

1.3. Pakeičiu 1 priedo lentelės „Projekto išlaidų detali sąmata ir pagrindimas“ antraštinę eilutę ir ją išdėstau taip:

Eil. Nr.

Išlaidų rūšis ir skaičiavimai

 

Prašoma suma iš savivaldybės

(eurais)

Išlaidų pagrindimas

(pagrįsti ir nurodyti, kokiai veiklai planuojamos išlaidos)

 

1.4. Pakeičiu 4 priedo 1 lentelės antraštinę eilutę ir ją išdėstau taip:

„Eil.

Nr.

Lėšų naudojimo paskirtis

Iš viso

(eurais)

Iš valstybės biudžeto

(eurais)

Planuojamos lėšos iš savivaldybės biudžeto

(eurais)

 

1.5. Pakeičiu 4 priedo 2 lentelės antraštinę eilutę ir ją išdėstau taip:

Eil.

Nr.

Organizacijos, įgyvendinančios projektą, pavadinimas

Iš viso

(eurais)

Iš jų:

prašomos lėšos iš valstybės biudžeto

(eurais)

planuojamos lėšos iš savivaldybės biudžeto

(eurais)

 

1.6. Pakeičiu 5 priedo 1.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.1. vadovaujantis Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintu lėšų, skirtų socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti _______ metais, paskirstymu pervesti Vykdytojui ________________ eurų (__________________ suma žodžiais) Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektui (toliau – Projektas) vykdyti. Projektas yra neatsiejama šios Sutarties dalis;“.

1.7. Pakeičiu 5 priedo 1 priedo lentelės antraštinę eilutę ir ją išdėstau taip:

„Eil. Nr.

Išlaidų rūšies pavadinimas

Dokumento pavadinimas, numeris, data

(PVM sąskaitos faktūros Nr., darbo užmokesčio priskaičiavimo žiniaraštis, avansinė apyskaita, kelionių nurašymo aktas, buhalterinė pažyma ir t. t.)

Prekės, paslaugos pavadinimas

Suma pagal dokumentą

(Eur, ct)“

 

1.8. Pakeičiu 5 priedo 2 priedo lentelės Pasiekti rezultatai ir lėšų panaudojimas pagal vykdomas veiklas“ antraštinę eilutę ir ją išdėstau taip:

„Eil.

Nr.

Veiklos pavadinimas

Pasiekti rezultatai

(pagal sąrašą, nuo metų pradžios)

Lėšų panaudojimas

(eurais)

Iš viso paslaugas gavo asmenų

Iš jų:

Patvirtintas finansavi-

mas iš viso (metams)

Faktinės išlaidos

(nuo metų pradžios)“

suaugusių neįgaliųjų

neįgalių vaikų

šeimos narių

 

1.9. Pakeičiu 5 priedo 2 priedo lentelės „Lėšų panaudojimas pagal projekto išlaidas“ antraštinę eilutę ir išdėstau taip:

„Eil. Nr.

Išlaidų rūšis

(nurodyti vienoje eilutėje)

Patvirtintas finansavimas iš viso (metams)

(eurais)

Faktinės išlaidos

(nuo metų pradžios)

(eurais)“

 

1.10. Pakeičiu 5 priedo 3 priedo lentelės antraštinę eilutę ir ją išdėstau taip:

„Eil.Nr.

Veiklos pavadinimas

Panaudota lėšų

(eurais)

Vykdytų veiklų aprašymas

(pagal kiekvieną vykdytą veiklą aprašoma, kas buvo padaryta, nurodomos suteiktos paslaugos, jų teikimo laikotarpis, periodiškumas, paslaugas teikusių ir jas gavusių asmenų skaičius, kokioms išlaidoms buvo panaudotos lėšos ir kt.)

 

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                            Algimanta Pabedinskienė