LIETUVOS RESPUBLIKOS

LOTERIJŲ IR LOŠIMŲ MOKESČIO ĮSTATYMO NR. IX-326 6 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2015 m. gruodžio 23 d. Nr. XII-2243

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 6 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

6 straipsnis. Loterijų ir lošimų mokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka

1. Juridiniai asmenys, organizuojantys loterijas ar lošimus, taikydami šio įstatymo 5 straipsnyje nustatytą loterijų ir lošimų mokesčio tarifą ar fiksuotą loterijų ir lošimų mokesčio dydį, loterijų ir lošimų mokestį už mokestinį laikotarpį apskaičiuoja ir sumoka į biudžetą pasibaigus kiekvienam mokestiniam laikotarpiui iki kito mokestinio laikotarpio pirmo mėnesio 15 dienos.

2. Juridiniai asmenys, organizuojantys šio įstatymo 4 straipsnio 3 punkte nurodytus lošimus, tą mėnesį, kai išduodamas lošimų veiklos leidimas arba papildomas turimas lošimų veiklos leidimas, kuriame padidinamas lošimo įrenginių skaičius, arba pakeičiamas turimas lošimų veiklos leidimas, kuriame sumažinamas lošimo įrenginių skaičius, loterijų ir lošimų mokestį už kiekvieną tą mėnesį išduotame, papildytame ar pakeistame lošimų veiklos leidime nurodytą lošimo įrenginį apskaičiuoja už visą mėnesį, taikant šio įstatymo 5 straipsnio 3 dalyje nustatytą fiksuotą loterijų ir lošimų mokesčio dydį, ir sumoka šio įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka.

3. Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos suteikia galimybę Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos gauti lošimų veiklos leidimuose nurodytus duomenis, būtinus šio įstatymo 5 straipsnio 3 dalyje nustatyto fiksuoto dydžio loterijų ir lošimų mokesčiui apskaičiuoti ir kontrolei vykdyti.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas

1. Šis įstatymas įsigalioja 2016 m. sausio 1 d.

2. Šio įstatymo nuostatos taikomos mokant loterijų ir lošimų mokestį už 2016 m. sausio 1 d. prasidėsiantį ir vėlesnius mokestinius laikotarpius.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė