VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS DIREKTORIAUS 2017 M. BIRŽELIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 1S-95 „DĖL KAINODAROS TAISYKLIŲ NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. lapkričio 4 d. Nr. 1S-162

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 87 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 95 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 95 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 101 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 52 straipsnio 5 dalies 3 punktą, pakeičiu Kainodaros taisyklių nustatymo metodiką, patvirtintą Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“:

1.   pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

14. Nustačius fiksuotos kainos kainodarą, pradinės sutarties vertė yra lygi laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kainai be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM), nurodytai už visą pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodytą perkamų prekių ir (ar) paslaugų kiekį ir (ar) apimtį.“

2.   pakeičiu 17.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

17.1. nurodant įsigyjamų prekių ir (ar) paslaugų sąrašą bei numatomų įsigyti prekių ir (ar) paslaugų kiekius, nustatant jų viršutinę ir apatinę ribas, pavyzdžiui, „nuo x iki y“; „ne mažiau kaip x, bet ne daugiau kaip y“, „z ± q procentų“, „z± q vienetų“ ir panašiai. Jeigu yra nurodoma procentinė paklaida „z ± q procentų“ ar „z± q vienetų“, pirkimo vykdytojas turi aiškiai nurodyti ribą, nuo kurios ji skaičiuojama, pavyzdžiui, kiekvienos perkamos prekės, prekių grupės, paslaugos, paslaugų grupės ir panašiai. Jeigu neįmanoma nustatyti apatinės ribos, nurodoma viršutinė riba.

Pavyzdžiui, pirkimo vykdytojas gali numatyti, kad jis įsigis: nuo 1500 iki 2000 vienetų pieštukų; ne mažiau kaip 4000, bet ne daugiau nei 6500 vienetų pieštukų; 3500 vienetų pieštukų ± 10 procentų nuo perkamų pieštukų kiekio.

Šiuo atveju pradinės sutarties vertė bus lygi laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM, apskaičiuotai sudauginus maksimalų prekių ir (ar) paslaugų kiekį iš laimėjusio tiekėjo pasiūlyto įkainio (-ių) be PVM.“

3.   pakeičiu 17.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

17.2. nurodant įsigyjamų prekių ir (ar) paslaugų sąrašą bei minimalią ir maksimalią pirkimui skirtą lėšų sumą, pavyzdžiui, prekių bus perkama minimaliai už 10 000,00 eurų, o maksimaliai – už 15 000,00 eurų. Taip pat gali būti nurodoma procentinė paklaida, pavyzdžiui „z eurų ± q procentų. Jeigu neįmanoma nurodyti minimalios pirkimui skirtos lėšų sumos, nurodoma maksimali. Pirkimo vykdytojas turi nurodyti preliminarius lyginamuosius prekių ir (ar) paslaugų kiekius ar koeficientus, kurie bus naudojami tik pasiūlymų vertinime ir nebus laikomi maksimaliais.

Šį būdą rekomenduojama naudoti, kai pirkimo vykdytojas negali paskaičiuoti prekių kiekių ir (ar) paslaugų apimčių, ypač, jei jos priklauso ne nuo pirkimo vykdytojo.

Šiuo atveju pradinės sutarties vertė bus lygi maksimaliai pirkimui skirtai lėšų sumai be PVM pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodytų prekių, paslaugų įsigijimui tiekėjo pasiūlyme nurodytais įkainiais be PVM.“

4.   pakeičiu 17.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

17.3. nurodant įsigyjamų prekių ir (ar) paslaugų sąrašą bei maksimalius prekių ir (ar) paslaugų kiekius ir maksimalią pirkimui skirtą lėšų sumą. Pirkimo vykdytojas nebegali daugiau pirkti pagal sutartį, kai pasiekiamas bent vienas iš numatytų kriterijų – maksimalūs prekių ir (ar) paslaugų kiekiai arba maksimali pirkimui skirta lėšų suma, priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau.

Pavyzdžiui, pirkimo vykdytojas nurodo, kad įsigis iki 2000 vienetų pieštukų, iki 5000 vienetų rašiklių, iki 1000 vienetų trintukų, iki 100 vienetų liniuočių, o nurodytoms prekėms skiriama maksimali lėšų suma yra 1 000,00 eurų. Pirkimo vykdytojas nebegalės įsigyti daugiau pieštukų pagal šią sutartį, kai bus pasiektas bent vienas iš kriterijų, t. y. arba jis įsigis 2000 vienetų pieštukų ir daugiau pieštukų pirkti negalės (jis gali įsigyti kitas sąraše nurodytas prekes, kol neišpirks viso nurodyto tam tikros prekės kiekio), arba pasieks 1 000,00 eurų limitą ir daugiau nebegalės pirkti jokių numatytų prekių.

Šiuo atveju pradinės sutarties vertė bus lygi laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM, apskaičiuotai sudauginus maksimalų prekių ir (ar) paslaugų kiekį iš laimėjusio tiekėjo pasiūlyto įkainio (-ių) be PVM arba maksimaliai pirkimui skirtai lėšų sumai be PVM, priklausomai nuo to kuri iš jų yra mažesnė. Tais atvejais, kai pasiūlymo kaina, apskaičiuota sudauginus maksimalų prekių ir (ar) paslaugų kiekį iš laimėjusio tiekėjo pasiūlyto įkainio (-ių) yra didesnė už maksimalią pirkimui skirtą lėšų sumą, būtina nepamiršti įvertinti ar laimėjusio pasiūlymo kaina nėra per didelė ir nepriimtina. Pavyzdžiui, pirkimo vykdytojas nurodo, jog maksimaliai pirkimui skirs 20 000,00 eurų, o vidiniuose dokumentuose gali nusimatyti, kad per didele ir nepriimtina kaina laikys, jei pasiūlymų kaina viršys 21 000,00 eurų.

5.   pakeičiu 21 punktą ir jį išdėstau taip:

21. Nustačius fiksuotos kainos su peržiūra kainodarą, pradinės sutarties vertė yra lygi laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kainai  be PVM, nurodytai už visą perkamų prekių ir (ar) paslaugų kiekį ir (ar) apimtį. Jei sutarties vertė buvo peržiūrėta pagal sutartyje nurodytas kainų peržiūros sąlygas, atitinkamai patikslinama (didėja arba mažėja) pradinės sutarties vertė.“

6.   pakeičiu 23 punktą ir jį išdėstau taip:

23. Nustačius fiksuoto įkainio su peržiūra kainodarą, pradinės sutarties vertė apskaičiuojama kaip numatyta Metodikos II skyriaus antrojo skirsnio dalyje „Fiksuotas įkainis“. Jei fiksuotas įkainis ir (ar) pradinės sutarties vertė buvo peržiūrėta pagal sutartyje nurodytas kainų peržiūros sąlygas, atitinkamai patikslinami (didėja arba mažėja) pradinėje sutartyje numatyti įkainių be PVM dydžiai ir, esant poreikiui, patikslinama (didėja arba mažėja) pradinės sutarties vertė.“

7.   pakeičiu 24.2 papunktį ir jį išdėstau taip

24.2. perkamų prekių ir (ar) paslaugų rinkos kaina skirtingu laikotarpiu tiesiogiai priklauso nuo aiškiai apibrėžiamos kainos dalies, kuri priklauso nuo tam tikro išorinio parametro.

8.   pakeičiu 31 punktą ir jį išdėstau taip:

31. Nustačius sutarties vykdymo išlaidų atlyginimo kainodarą, pradinės sutarties vertė bus lygi maksimaliai pirkimui skirtai lėšų sumai (be PVM) pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodytų prekių, paslaugų įsigijimui.“

9.   pakeičiu 34 punktą ir jį išdėstau taip:

34. Nustačius fiksuotos kainos kainodarą, pradinės sutarties vertė yra lygi tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM, nurodytai už visą perkamų darbų apimtį.“

10. pakeičiu 36.1.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

36.1.3. turi sumokėti tiekėjui už faktinį atliktų, sutartyje numatytų, darbų kiekį pagal darbų įkainius, neviršijant pradinės sutarties vertės, o jei numatyta galimybė įsigyti papildomus kiekius – ir papildomiems darbų kiekiams skirtos lėšų sumos. Darbai, viršijantys šiame papunktyje numatytas vertes, turi būti įsigyjami atliekant sutarties keitimą Įstatymuose nustatyta tvarka;“

11. pakeičiu 36.1.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

36.1.4. pradinės sutarties vertė bus lygi laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM, apskaičiuotai sudauginus darbų kiekius iš laimėjusio tiekėjo pasiūlytų įkainių be PVM.“

12. pakeičiu 36.2.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

36.2.3.   pradinės sutarties vertė bus lygi maksimaliai pirkimui skirtai lėšų sumai be PVM pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodytų darbų įsigijimui tiekėjo pasiūlyme nurodytais įkainiais be PVM.“

13. pakeičiu 38 punktą ir jį išdėstau taip:

38. Nustačius fiksuotos kainos su peržiūra kainodarą, pradinės sutarties vertė yra lygi laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM, nurodytai už visą perkamų darbų apimtį. Jei sutarties vertė buvo peržiūrėta pagal sutartyje nurodytas kainų peržiūros sąlygas, atitinkamai patikslinama (didėja arba mažėja) pradinės sutarties vertė.“

14. pakeičiu 47 punktą ir jį išdėstau taip:

47. Nustačius sutarties vykdymo išlaidų atlyginimo kainodarą, pradinės sutarties vertė bus lygi maksimaliai pirkimui skirtai lėšų sumai be PVM pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodytų, pagal šį kainodaros būdą įsigyjamų, ar darbų ir su jais susijusių prekių, paslaugų įsigijimui, išskyrus kai šis kainodaros būdas taikomas papildomų nenumatytų darbų ir su jais susijusių prekių ar paslaugų įsigijimui – pastarosios išlaidos į pradinės sutarties vertę neįskaičiuojamos.“

15. Pakeičiu 56 punktą ir išdėstau jį taip:

56. Pirkimo vykdytojas, apskaičiuodamas atsisakomų arba įsigyjamų papildomų prekių, paslaugų, darbų kainas pagal kiekio (apimties) keitimo sąlygas, jei kitaip nenumatyta sutartyje, taiko žemiau pateikiamus būdus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:

56.1. pritaikant tiekėjo pasiūlyme nurodytus įkainius;

56.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš sutartyje įkainotos atskiros pirkimo objekto sudedamosios dalies ar numatyto įkainio, pavyzdžiui, tinkavimo įkainį išskaičiuojant iš sutartyje numatyto „Tinkavimas, glaistymas, dažymas“ darbo įkainio;

56.3. pritaikant sutartyje numatytus panašių darbų ir (ar) paslaugų įkainius. Panašius darbus ir (ar) paslaugas turi pagrįsti ir nustatyti pirkimo vykdytojas;

Pavyzdžiui, sutartyje numatyti 1 mm storio skardos palangių apskardinimo darbai. Paaiškėjus, kad reikia atlikti papildomus apskardinimo darbus (apskardinti angokraščius ar papildomus parapetus ir panašiai) galima pritaikyti tokį skardinimo įkainį.

56.4. įvertinant darbų pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrenginių, mechanizmų eksploatacijos sąnaudas, statybvietės) bei netiesiogines (pridėtines, pelno) išlaidas pagal šios Metodikos priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.“

 

 

Direktoriaus pavaduotoja,

laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas                                                                          Jovita Petkuvienė