LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

2012 M. GRUODŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. A1-587 „DĖL SPRENDIMO DĖL UŽSIENIEČIO AUKŠTOS PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS REIKALAUJANČIO DARBO ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO RINKOS POREIKIAMS PRIĖMIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. sausio 26 d. Nr. A1-40

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymą Nr. A1-587 „Dėl Sprendimo dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SPRENDIMO DĖL UŽSIENIEČIO AUKŠTOS PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS REIKALAUJANČIO DARBO ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO RINKOS POREIKIAMS PRIĖMIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 441 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir įgyvendindama 2009 m. gegužės 25 d. Tarybos direktyvą 2009/50/EB dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo sąlygų siekiant dirbti aukštos kvalifikacijos darbą (OL 2009 L 155, p. 17):

1. T v i r t i n u Sprendimo dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. P a v e d u šio įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.“

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                            Algimanta Pabedinskienė


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos

ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 28 d.

įsakymu Nr. A1-587

(Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos

ir darbo ministro 2016 m. sausio 26 d.

Nr. A1-40 redakcija

 

SPRENDIMO DĖL UŽSIENIEČIO AUKŠTOS PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS REIKALAUJANČIO DARBO ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO RINKOS POREIKIAMS PRIĖMIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Sprendimo dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašas (toliau – šis Aprašas) reglamentuoja užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo poreikio Lietuvos Respublikos darbo rinkoje nustatymo kriterijus, poreikio įvertinimą ir Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Lietuvos darbo birža) sprendimo dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarką.

2. Šis Aprašas taikomas užsieniečiams:

2.1. atvykstantiems iš ne Europos Sąjungos valstybių narių, kurie ketina dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą;

2.2. atvykstantiems iš Europos Sąjungos valstybės narės bei turintiems tos valstybės narės išduotą leidimą apsigyventi ir dirbti joje („ES mėlynąją kortelę“), kurie ketina dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą;

2.3. Lietuvos Respublikoje dirbantiems aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą ir turintiems leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotą pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 40 straipsnio 1 dalies 41 punktą, kai paaiškėja, kad užsieniečiui mokamas darbo užmokestis taps mažesnis negu 3, bet ne mažesnis negu 2 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydžiai;

2.4. Lietuvos Respublikoje dirbantiems aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą ir turintiems leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotą pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 40 straipsnio 1 dalies 41 punktą, kurie per pirmuosius 2 teisėto darbo Lietuvos Respublikoje metus pageidauja pakeisti darbdavį, išskyrus atvejus, kai pateiktas darbdavio įsipareigojimas mokėti mėnesinį darbo užmokestį, ne mažesnį negu 3 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydžiai;

2.5. įgijusiems išsilavinimą Lietuvos Respublikoje ir turintiems leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotą pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 40 straipsnio 1 dalies 6 punktą, kurie ketina dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos darbą pagal Lietuvos Respublikoje įgytą kvalifikaciją;

2.6. Lietuvos Respublikoje dirbantiems pagal darbo sutartį ir turintiems leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotą pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 40 straipsnio 1 dalies 4 punktą;

2.7. Lietuvos Respublikoje dirbantiems pagal darbo sutartį ir turintiems leidimą dirbti bei Lietuvos Respublikos išduotą daugkartinę nacionalinę vizą.

3. Šio Aprašo 30 punkto ir 31.1 papunkčio nuostatos taikomos užsieniečiams, Lietuvos Respublikoje dirbantiems aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą ir turintiems leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotą pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 40 straipsnio 1 dalies 41 punktą, kai pateiktas darbdavio įsipareigojimas įdarbinti ne trumpesniam nei vienų metų laikotarpiui pagal darbo sutartį ir mokėti mėnesinį darbo užmokestį, ne mažesnį negu 3 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydžiai, arba kai užsieniečio leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotas dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą, keičiamas ir jau yra praėję 2 šio užsieniečio teisėto darbo Lietuvos Respublikoje metai.

4. Šiame Apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, apibrėžtas Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 2 straipsnyje.

5. Užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo poreikio Lietuvos Respublikos darbo rinkoje įvertinimą atlieka Lietuvos darbo birža.

6. Šis Aprašas netaikomas Europos Sąjungos ir Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiams, jų šeimų nariams ir kitiems asmenims, kurie pagal Europos Sąjungos teisės aktus naudojasi laisvo asmenų judėjimo teise. Šis Aprašas taip pat netaikomas įmonių dalyviams, vadovams, kolegialaus valdymo ar priežiūros organo nariams, dalyviams, turintiems teisę įmonės vardu sudaryti sandorius, akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės akcininkams, kurių atvykimo tikslas darbas toje bendrovėje ir kuriems taikomos Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 45 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punkto nuostatos.

 

II SKYRIUS

UŽSIENIEČIŲ AUKŠTOS PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS REIKALAUJANČIO

DARBO POREIKIO LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO RINKOJE NUSTATYMO

KRITERIJAI

 

7. Užsieniečių aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo poreikis Lietuvos Respublikos darbo rinkoje nustatomas vadovaujantis šiais kriterijais:

7.1. užsieniečio aukšta profesinė kvalifikacija sutampa su teritorinėje darbo biržoje darbdavio užregistruotoje laisvoje darbo vietoje nurodyta aukšta profesine kvalifikacija;

7.2. teritorinėje darbo biržoje darbdavio užregistruota laisva darbo vieta, kurioje nurodytas mėnesinis darbo užmokestis yra ne mažesnis negu 2 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto šalies ūkio darbuotojų vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydžiai, buvo neužimta ne mažiau kaip 7 kalendorines dienas nuo jos registracijos teritorinėje darbo biržoje dienos;

7.3. pirmenybė teikiama Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos valstybės narės piliečiui bei jo šeimos nariui arba trečiosios šalies piliečiui, teisėtai gyvenančiam Lietuvoje ir jau esančiam Lietuvos darbo rinkos dalyviu pagal Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės aktus, taip pat užsieniečiui, kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje įgijusiam ilgalaikio gyventojo statusą, pageidaujančiam persikelti į Lietuvos Respubliką dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą;

7.4. Lietuvos darbo biržos duomenų bazėje nėra registruota ieškančių darbo asmenų, atitinkančių keliamus aukštos profesinės kvalifikacijos reikalavimus ir galinčių užimti šio Aprašo 7.2 papunktyje nurodytą laisvą darbo vietą.

 

III SKYRIUS

PRAŠYMO PRIIMTI SPRENDIMĄ DĖL UŽSIENIEČIO AUKŠTOS PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS REIKALAUJANČIO DARBO ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO RINKOS POREIKIAMS PATEIKIMAS

 

8. Darbdavys, norintis įdarbinti užsienietį, kuris ketina dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą, turi pateikti teritorinei darbo biržai, kurioje įregistravo laisvą darbo vietą, nustatytos formos prašymą (šio Aprašo priedas) (toliau – Prašymas) ir šiuos dokumentus:

8.1. užsieniečio galiojančio kelionės dokumento kopiją;

8.2. Studijų kokybės vertinimo centro nustatyta tvarka įformintą rekomendaciją dėl užsienio kvalifikacijos akademinio pripažinimo, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 29 d. nutarime Nr. 212 „Dėl Išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kartu su užsieniečio diplomo ar kito dokumento, patvirtinančio asmens kvalifikaciją, kopija, jeigu profesija nereglamentuojama Lietuvos Respublikoje;

8.3. kompetentingos institucijos sprendimą dėl asmens profesinės kvalifikacijos pripažinimo, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 14 d. nutarime Nr. 1069 „Dėl trečiųjų šalių piliečių reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo“, jeigu profesija reglamentuojama Lietuvos Respublikoje pagal Lietuvos Respublikoje reglamentuojamų profesijų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. 4-486 „Dėl Lietuvos Respublikoje reglamentuojamų profesijų sąrašo patvirtinimo“.

9. Darbdavys, norintis įdarbinti užsienietį, kuriam pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 40 straipsnio 1 dalies 41 punktą išduotas leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje kaip dirbančiam aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą ir kuris per pirmuosius 2 teisėto darbo Lietuvos Respublikoje metus pageidauja pakeisti darbdavį, ne vėliau kaip likus 3 mėnesiams iki darbo sutarties su užsieniečiu sudarymo turi pateikti teritorinei darbo biržai Prašymą ir užsieniečio galiojančio leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje kopiją.

10. Darbdavys, įdarbinęs užsienietį, kuriam pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 40 straipsnio 1 dalies 41 punktą išduotas leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje kaip dirbančiam aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą, kai paaiškėja, kad užsieniečiui mokamas darbo užmokestis taps mažesnis negu 3, bet ne mažesnis negu 2 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydžiai, ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį iki sumažinto darbo užmokesčio mokėjimo dienos turi pateikti teritorinei darbo biržai Prašymą, užsieniečio galiojančio leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje kopiją, šio Aprašo 8.2 ar 8.3 papunktyje nurodyto dokumento kopiją.

11. Darbdavys, norintis įdarbinti užsienietį, kuriam pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 40 straipsnio 1 dalies 41 punktą išduotas leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje kaip dirbančiam aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą, kai paaiškėja, kad užsieniečiui mokamas darbo užmokestis taps mažesnis negu 3, bet ne mažesnis negu 2 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydžiai, ne vėliau kaip likus 3 mėnesiams iki darbo sutarties su užsieniečiu sudarymo turi pateikti teritorinei darbo biržai Prašymą, užsieniečio galiojančio leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje kopiją ir šio Aprašo 8.2 ar 8.3 papunktyje nurodyto dokumento kopiją.

12. Darbdavys, norintis įdarbinti Lietuvos Respublikoje išsilavinimą įgijusį užsienietį, kuriam pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 40 straipsnio 1 dalies 6 punktą išduotas leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, turi pateikti teritorinei darbo biržai Prašymą, užsieniečio galiojančio leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje kopiją ir užsieniečio diplomo, patvirtinančio užsieniečio kvalifikaciją, kopiją.

13. Darbdavys, norintis įdarbinti užsienietį, kuris Lietuvos Respublikoje dirba pagal darbo sutartį ir turi leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotą pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 40 straipsnio 1 dalies 4 punktą, arba leidimą dirbti bei Lietuvos Respublikos išduotą daugkartinę nacionalinę vizą, turi pateikti teritorinei darbo biržai Prašymą, užsieniečio galiojančio leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje kopiją arba Lietuvos Respublikos išduotą daugkartinės nacionalinės vizos kopiją bei šio Aprašo 8.2 ar 8.3 papunktyje nurodyto dokumento kopiją, jeigu teritorinei darbo biržai nebuvo pateikta anksčiau.

14. Darbdavys, norintis įdarbinti užsienietį, kuris ketina dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą ir turi kitos Europos Sąjungos valstybės narės išduotą leidimą apsigyventi ir dirbti joje („ES mėlynąją kortelę“), ne vėliau kaip per mėnesį nuo šio užsieniečio atvykimo į Lietuvos Respublikos teritoriją turi pateikti teritorinei darbo biržai Prašymą, šio Aprašo 8.2 ar 8.3 papunkčiuose nurodytus dokumentus ir galiojančio kitos valstybės narės užsieniečiui išduoto leidimo apsigyventi ir dirbti joje („ES mėlynosios kortelės“) kopiją. Prašymą ir kitus šiame punkte nurodytus dokumentus darbdavys gali pateikti teritorinei darbo biržai ir tada, kai užsienietis, kuris ketina dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą ir turi kitos Europos Sąjungos valstybės narės išduotą leidimą apsigyventi ir dirbti joje („ES mėlynąją kortelę“), tebegyvena pirmosios Europos Sąjungos valstybės narės teritorijoje.

15. Dokumentai, parengti užsienio kalba, privalo būti pateikti išversti į lietuvių kalbą ir patvirtinti vertimų biuro. Šio Aprašo 8.2 ar 8.3 papunkčiuose nurodytus dokumentus priėmęs teritorinės darbo biržos įgaliotas valstybės tarnautojas padaro jų kopijas ir jas patvirtina, o originalus atiduoda juos pateikusiam asmeniui.

16. Prašymas ir šio Aprašo 8, 9, 10, 11, 12, 13 arba 14 punktuose nurodyti dokumentai nepriimami, jeigu užsienietis neatitinka nė vieno iš šio Aprašo 2 punkte nurodytų atvejų arba šis Aprašas jam negali būti taikomas dėl šio Aprašo 6 punkte nurodytų aplinkybių.

17. Už sprendimo dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimą imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta valstybės rinkliava, kurią darbdavys privalo sumokėti iki Prašymo pateikimo teritorinei darbo biržai dienos. Jeigu Prašymas nepriimamas, valstybės rinkliava grąžinama vadovaujantis Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“. 

18. Priėmęs šio Aprašo 8, 9, 10, 11, 12, 13 arba 14 punkte nurodytus dokumentus, teritorinės darbo biržos įgaliotas valstybės tarnautojas patikrina, ar darbdavys atitinka šiuos reikalavimus:

18.1. yra Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, Europos Sąjungos valstybėje narėje įsteigtas juridinis asmuo ar kita organizacija, ar jų filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje;

18.2. nėra bankrutavęs, jam neiškelta bankroto byla;

18.3. Prašyme nurodytas mėnesinis darbo užmokestis yra ne mažesnis negu 2 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydžiai;

18.4. neturi mokestinės nepriemokos, kurios mokėjimo terminas yra suėjęs daugiau nei prieš 30 dienų, valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetams ir fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, ir (ar) neturi neįvykdytų įsipareigojimų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui ilgiau kaip 30 dienų;

18.5. neturi galiojančios administracinės nuobaudos pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 413, 2063 straipsnius, o nuo 2016 m. balandžio 1 d. neturi galiojančios administracinės nuobaudos pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 95, 540 straipsnius. Šis reikalavimas taikomas ir darbdavio vadovui ar kitam atsakingam asmeniui;

18.6. neturi galiojančios nuobaudos pagal Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymo 121 straipsnį;

18.7. fizinis asmuo yra Europos Sąjungos valstybės narės pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, turintis teisę gyventi Lietuvos Respublikoje.

19. Darbdaviui pageidaujant, teritorinės darbo biržos įgaliotas valstybės tarnautojas išduoda dokumentų gavimo pažymą.

20. Jeigu darbdavys neatitinka šio Aprašo 18.4 papunktyje nustatyto reikalavimo, teritorinės darbo biržos įgaliotas valstybės tarnautojas paprašo per 5 kalendorines dienas nuo Prašymo gavimo pateikti patikslintą informaciją ir kompetentingos institucijos išduotą dokumentą. Šio Aprašo 21 punkte nurodytas terminas sustabdomas, kol teritorinėje darbo biržoje bus gauta patikslinta informacija ir kompetentingos institucijos išduotas dokumentas.

 

IV SKYRIUS

SPRENDIMO DĖL UŽSIENIEČIO AUKŠTOS PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS

REIKALAUJANČIO DARBO ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO RINKOS POREIKIAMS PRIĖMIMAS

 

21. Teritorinės darbo biržos įgaliotas valstybės tarnautojas ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo šio Aprašo 8, 9, 10, 11, 12, 13 arba 14 punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos pateikia Lietuvos darbo biržai išvadą, ar darbdavys atitinka šio Aprašo 18 punkte nustatytus reikalavimus.

22. Kilus įtarimui, kad kartu su Prašymu pateiktas dokumentas (-ai) yra (buvo) suklastotas (-i), kreipiamasi į kompetentingą instituciją ir šio Aprašo 21 ar 23 punkte nurodytas terminas sustabdomas, kol bus priimtas kompetentingos institucijos sprendimas. Apie šio Aprašo 21 ar 23 punkte nurodyto termino sustabdymą darbdavys informuojamas ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas elektroniniu paštu. Jei darbdavys nenurodė elektroninio pašto adreso, pranešimas išsiunčiamas darbdaviui paštu.

23. Lietuvos darbo biržos direktorius ar jo įgaliotas valstybės tarnautojas, remdamasis teritorinės darbo biržos išvada ir įvertinęs šio Aprašo 7 punkte nustatytus kriterijus, ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo išvados iš teritorinės darbo biržos gavimo dienos priima sprendimą dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams. Sprendimas dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams įforminamas Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymu.

24. Įsakyme, kuriuo įforminamas sprendimas dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams, nurodoma: užsieniečio vardas, pavardė, gimimo data, pilietybė, kvalifikacija, numatomas darbo sutarties galiojimo laikotarpis, numatomas darbo užmokestis darbo sutarties laikotarpiu, darbo vieta (įmonė, įstaiga, organizacija, kodas, adresas, telefono nr., fakso nr., el. paštas; filialas ar atstovybė, struktūrinis padalinys; jeigu darbdavys yra fizinis asmuo – vardas, pavardė, adresas, telefono nr., fakso nr., el. paštas) ir darbo funkcija (profesija, pareigų pavadinimas, kodas pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių), sprendimo apskundimo tvarka.

25. Apie priimtą sprendimą dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams Lietuvos darbo birža per 3 kalendorines dienas informuoja Migracijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Migracijos departamentas). Darbdaviui apie priimtą sprendimą dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams per 3 kalendorines dienas elektroniniu paštu išsiunčiamas informacinis pranešimas, o jei Prašymas netenkinamas – įsakymo išrašas. Jei darbdavys nenurodė elektroninio pašto adreso, pranešimas (įsakymo išrašas) išsiunčiamas paštu.

26. Darbdaviui pateikus prašymą nutraukti sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo procedūrą, kai šio Aprašo 21 ir (arba) 23 punkte nustatytas terminas yra sustabdytas, procedūra nutraukiama.

 

V SKYRIUS

PRAŠYMO NETENKINIMO PAGRINDAI

 

27. Prašymo netenkinimo pagrindai:

27.1. pateikti dokumentai buvo gauti apgaule, yra suklastoti arba padirbti;

27.2. netenkinami šio Aprašo 7 punkte nustatyti kriterijai;

27.3. darbdavys neatitinka bent vieno šio Aprašo 18 punkte nustatyto reikalavimo;

27.4. pateikti ne visi šio Aprašo 8, 9, 10, 11, 12, 13 arba 14 punkte nurodyti dokumentai;

27.5. per nustatytą terminą nepateikta šio Aprašo 20 punkte nurodyta informacija ir kompetentingos institucijos išduotas dokumentas.

 

VI SKYRIUS

SPRENDIMO DĖL UŽSIENIEČIO AUKŠTOS PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS

REIKALAUJANČIO DARBO ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO RINKOS POREIKIAMS PANAIKINIMAS

 

28. Sprendimas dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams panaikinamas, kai:

28.1. paaiškėja, kad pateikti dokumentai buvo gauti apgaule, suklastoti arba yra padirbti;

28.2. paaiškėja, kad darbdavys nevykdo įsipareigojimo darbo sutarties laikotarpiu mokėti darbo užmokestį, ne mažesnį negu 2 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydžiai, arba pasikeitė Prašyme pateikta informacija apie užsieniečio darbo vietą, išskyrus teisės aktų nustatyta tvarka darbdavio keitimo per pirmuosius 2 teisėto darbo Lietuvos Respublikoje metus atveju;

28.3. darbdavys pateikia prašymą panaikinti sprendimą;

28.4. darbdavys per šio Aprašo 30 punkte nustatytą terminą neužregistruoja darbo sutarties;

28.5. gaunamas šio Aprašo 31 punkte nurodytas pranešimas.

29. Sprendimas dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams panaikinimo įforminamas Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymu. Apie panaikintą sprendimą Lietuvos darbo birža per 3 kalendorines dienas informuoja Migracijos departamentą ir darbdavį, elektroniniu paštu išsiųsdama nuskaityto įsakymo išrašą. Jei darbdavys nenurodė elektroninio pašto adreso, nuskaityto įsakymo išrašas išsiunčiamas darbdaviui paštu.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

30. Darbo sutartis su užsieniečiu, kuris ketina dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą, turi būti sudaryta ir darbdavys jos kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka, teritorinei darbo biržai registruoti turi pateikti per 2 mėnesius nuo leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje šiam užsieniečiui išdavimo arba nuo darbo sutarties su naujuoju darbdaviu sudarymo dienos. Teritorinė darbo birža, patikrinusi, ar sutartis atitinka Prašyme pateiktą informaciją, ją registruoja Lietuvos darbo biržos informacinėje sistemoje. Informacija apie užregistruotą darbo sutarties kopiją per 5 kalendorines dienas pateikiama Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniam skyriui.

31. Darbdavys privalo pranešti teritorinei darbo biržai per 3 kalendorines dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo:

31.1. apie darbo apmokėjimo sąlygų pakeitimus, kai nustatoma mokėti mažiau negu 2 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydžiai;

31.2. apie darbo laikotarpius, kai nemokamas arba mokamas mažesnis nei nustatytas darbo sutartyje darbo užmokestis (prastova, nemokamos atostogos ir kt.), išskyrus užsieniečiui išduoto elektroninio nedarbingumo pažymėjimo arba elektroninio nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimo galiojimo laikotarpius.

32. Gavusi šio Aprašo 31 punkte nurodytą pranešimą, teritorinė darbo birža apie pakeitimus ne vėliau kaip kitą darbo dieną elektroniniu paštu informuoja Lietuvos darbo biržą.

33. Įgyvendindama šio Aprašo 30 punkto nuostatas, Lietuvos darbo birža bendradarbiauja su Migracijos departamentu, gaudama informaciją apie užsieniečiams išduotus leidimus laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 40 straipsnio 1 dalies 41 punktą. Lietuvos darbo birža per 3 kalendorines dienas informuoja Migracijos departamentą apie darbdavius, kurie per šio Aprašo 30 punkte nustatytą terminą neužregistravo darbo sutarties, ir šio Aprašo 31.1 papunktyje nurodytus darbo apmokėjimo sąlygų pakeitimus.

34. Ginčai dėl sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

___________________


 

Sprendimo dėl užsieniečio aukštos profesinės

kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties

Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams

priėmimo tvarkos aprašo

priedas

 

(Prašymo priimti sprendimą dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams formos pavyzdys)

______________________________________________________________________________

(darbdavio pavadinimas, kodas, adresas, telefono nr., fakso nr., el. pašto adresas)

 

______________________________ darbo biržai

 (teritorinės darbo biržos pavadinimas)

 

PRAŠYMAS PRIIMTI SPRENDIMĄ DĖL UŽSIENIEČIO AUKŠTOS PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS REIKALAUJANČIO DARBO ATITIKTIES

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO RINKOS POREIKIAMS

 

____________

(data)

Pateikiu duomenis apie užsienietį:

 

Vardas ir pavardė ________________________________________________________________________

Gimimo data:   metai-mėnuo-diena                                        Lytis:  mot. / vyr.

 

Pilietybė _______________________________________________________________________________

 

Asmens dokumentas (nurodyti vieną):

(a) Pasas Nr. __________________, galioja iki ____________________________________________

(b) Leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje (pagal LR UTPĮ 441 str.)

Nr. _____________________, galioja iki _________________________________________________

(c) Leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje (pagal LR UTPĮ 40 str. 1 d. 6 p.)

Nr. _____________________, galioja iki _________________________________________________

(d) Leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje (pagal LR UTPĮ 40 str. 1 d. 4 p.)

Nr. _____________________, galioja iki __________________________________________________

(e) Lietuvos Respublikos daugkartinė nacionalinė viza Nr. ___________, galioja iki ________________

(f) Kitoje ES valstybėje narėje išduota „ES mėlynoji kortelė“

Nr. ____________________________________, galioja iki ______________________________________

 

Kvalifikacija ____________________________________________________________________________

 

Laisva darbo vieta buvo registruota teritorinėje darbo biržoje _______________________________

 (data)

Numatomas darbo sutarties laikotarpis (ne trumpesnis nei vieni metai): nuo _______ iki _________

 

Įsipareigoju darbo sutarties laikotarpiu mokėti ne mažesnį negu_______ Eur dydžio darbo užmokestį.

Esu susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 441 straipsnio 1 dalies 1 punktu: „...įdarbinti užsienietį pagal darbo sutartį, kurioje numatytas mėnesinis darbo užmokestis yra ne mažesnis negu 2 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydžiai“

 

Numatoma šio užsieniečio darbo vieta: _________________________________________________

 (darbdavio pavadinimas, kodas,

_______________________________________________________________________________________

  adresas, telefono nr., fakso nr., el. pašto adresas, filialo ar atstovybės pavadinimas, struktūrinio padalinio pavadinimas)

 

Numatoma darbo funkcija: __________________________________________________________

 (profesijos ar pareigų pavadinimas, kodas pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių)

PRIDEDAMA: (nurodyti pridedamus dokumentus, jų lapų skaičių)

 

____________________                   _____________                     _______________________

 (pareigų pavadinimas)                            (parašas)                                         (vardas ir pavardė)