PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO

PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS

REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2019 M. SPALIO 4 D. ĮSAKYMO

NR. 1-414 „DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS VALDOMŲ VALSTYBĖS INFORMACINIŲ SISTEMŲ IR VALSTYBINĖS REIKŠMĖS IR PAVOJINGŲ OBJEKTŲ REGISTRO DUOMENŲ SAUGOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. liepos 3 d. Nr. 1-311

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2019 m. spalio 4 d. įsakymą Nr. 1-414 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos valdomų valstybės informacinių sistemų ir Valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų registro duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ ir 2.2 papunktį išdėstau taip:

2.2 departamento Informacinių technologijų ir ryšių skyriaus vyriausiąjį specialistą Ramūną Viškelį  departamento valdomų valstybės informacinių sistemų ir Valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų registro saugos įgaliotiniu.“

 

 

 

Direktorius

vidaus tarnybos generolas                                                                                           Saulius Greičius