LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2020 M. LIEPOS 10 D. ĮSAKYMO NR. A1-658 „DĖL AKREDITUOTOS VAIKŲ DIENOS SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS TEIKIMO REIKALAVIMŲ IR REKOMENDACIJŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  

 

2022 m. vasario 15 d. Nr. A1-111

Vilnius

 

P a k e i č i u  Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros teikimo reikalavimų ir rekomendacijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. A1-658 „Dėl Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros teikimo reikalavimų ir rekomendacijų patvirtinimo“, 12 punktą ir jį išdėstau taip:

12. Įstaigos darbuotojai, teikiantys akredituotą vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugą, privalo turėti tam tikrą išsilavinimą ir profesinę kompetenciją. Įstaigoje tiesiogiai su vaikais nuolat turi dirbti bent vienas darbuotojas, turintis Įstatymo 20 straipsnio 6 dalyje nurodytą išsilavinimą.“

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                                     Monika Navickienė