ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2019 m. liepos 2 d. Nr. T-219

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu ir Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymo 8 straipsnio 1 dalimi, Šiaulių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Šiaulių rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatus (pridedama).

Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                    Antanas Bezaras

 

PATVIRTINTA

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos

2019 m. liepos 2 d. sprendimu Nr. T-219

 

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ

TARYBOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Šiaulių rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Šiaulių rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos tikslus, funkcijas, sudarymo tvarką ir jos darbo organizavimą.

2.  Šiaulių rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Šiaulių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos sprendimais, kitais teisės aktais ir Nuostatais.

3Bendruomeninė organizacija – asociacija, kurios steigėjai ir nariai yra Šiaulių rajono gyvenamosios vietovės bendruomenės (jos dalies arba kelių gyvenamųjų vietovių) gyventojai (jų atstovai), kurios paskirtis – per iniciatyvas Šiaulių rajone įgyvendinti viešuosius interesus, susijusius su gyvenimu kaimynystėje.

4Savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba (toliau – Taryba) – visuomeniniais pagrindais veikianti kolegiali patariamoji institucija, sudaryta iš Bendruomeninių organizacijų, Savivaldybės institucijų ir įstaigų deleguotų atstovų.

 

II SKYRIUS

VEIKLOS TIKSLAS IR FUNKCIJOS

 

5.    Tarybos veiklos tikslas – užtikrinti ir skatinti Bendruomeninių organizacijų dalyvavimą nustatant, formuojant ir įgyvendinant bendruomeninių organizacijų plėtros Šiaulių rajone politiką, stiprinti Savivaldybės institucijų, įstaigų ir Bendruomeninių organizacijų bendradarbiavimą.

6.    Tarybos funkcijos:

6.1. teikia pasiūlymus Savivaldybės institucijoms dėl Bendruomeninių organizacijų veiklos skatinimo;

6.2. teikia siūlymus Savivaldybės seniūnijų išplėstinėms seniūnaičių sueigoms dėl Bendruomeninių organizacijų atstovų delegavimo į  Savivaldybės administracijos organizuojamas atrankas seniūno pareigoms užimti;

6.3. dalyvauja Savivaldybės institucijų  komitetų, darbo grupių, komisijų darbe;

6.4. teikia siūlymus Savivaldybės institucijoms ir Savivaldybės seniūnijų išplėstinėms seniūnaičių sueigoms dėl Bendruomeninių organizacijų viešųjų poreikių tenkinimo ir iniciatyvų finansavimo tikslingumo, dėl viešųjų paslaugų, už kurių teikimą yra atsakinga Savivaldybė, perdavimo Bendruomeninėms organizacijoms tikslingumo, verslumo skatinimo ir dėl kitų Savivaldybės gyventojams svarbių poreikių tenkinimo bei problemų sprendimo;

6.5. skleidžia informaciją apie Bendruomenines organizacijas, jų iniciatyvas, veiklą ir patirtį;

6.6. inicijuoja pasitarimus, seminarus ir mokymus Bendruomeninėms organizacijoms aktualiais veiklos klausimais.

 

 

III SKYRIUS

TARYBOS SUDARYMAS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

 

7.  Taryba sudaroma iš 8 narių, laikantis šio principo: ne daugiau kaip 1/2 Tarybos narių sudaro Savivaldybės institucijų ir įstaigų atstovai ir ne mažiau kaip 1/2 Tarybos narių sudaro Bendruomeninių organizacijų atstovai. Tarybos kadencijos trukmė yra 3 metai. Tarybos sudėtį ir Nuostatus tvirtina Savivaldybės taryba.

8. Savivaldybės institucijų ir įstaigų atstovus į Tarybą deleguoja Savivaldybės administracijos direktorius. Bendruomeninės organizacijos – atstovus iš šių organizacijų.

9. Tarybai vadovauja pirmininkas, jam nesant – Tarybos pirmininko pavaduotojas (toliau – pavaduotojas).

10.  Tarybos pirmininkas ir pavaduotojas pirmojo Tarybos posėdžio metu yra renkami atviru balsavimu (balsų dauguma).

11.  Jei Tarybos pirmininku išrenkamas Savivaldybės institucijų atstovas, pavaduotoju renkamas Bendruomeninių organizacijų atstovas. Jei Tarybos pirmininku išrenkamas Bendruomeninių organizacijų atstovas, pavaduotoju renkamas Savivaldybės institucijų atstovas.

12.  Tarybos pirmininkas:

12.1. planuoja ir organizuoja Tarybos darbą;

12.2. ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas praneša Tarybos nariams ir kitiems į posėdį kviečiamiems asmenims apie Tarybos posėdžio laiką, vietą, pateikdamas Tarybos posėdžio darbotvarkę ir su ja susijusią medžiagą;

12.3. pasirašo Tarybos posėdžių protokolus ir kitus su Tarybos veikla susijusius dokumentus;

12.4. atstovauja Tarybai Savivaldybės institucijose, įstaigose ir organizacijose ar įgalioja jai atstovauti kitus Tarybos narius.

13. Tarybos sekretoriaus funkcijas atlieka Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas Savivaldybės administracijos darbuotojas, kuris nėra Tarybos narys.

14. Tarybos sekretorius:

14.1. surašo Tarybos posėdžių protokolus;

14.2. tvarko su Tarybos darbu susijusius dokumentus, kaupia ir sistemina surinktą medžiagą, vykdo kitus Tarybos sprendimus ir (ar) Tarybos pirmininko nurodymus.

15. Tarybos veiklos forma yra posėdžiai.

16. Tarybos posėdžiai teisėti, kai juose dalyvauja ne mažiau kaip pusė Tarybos narių.

17. Tarybos posėdžiai atviri, kuriuose savo nuomonę turi teisę išsakyti kiekvienas Tarybos narys, kiti posėdžio dalyviai.

18. Taryba priima sprendimus atviru balsavimu (jei balsavimas būtinas) arba bendru sutarimu. Kai bendro sutarimo nėra, sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Tarybos pirmininko balsas.

19. Jeigu Taryboje svarstomas klausimas yra susijęs su Tarybos nario interesais, šis narys informuoja apie tai Tarybos pirmininką ir nusišalina nuo svarstomo klausimo.

20. Tarybos sprendimai įforminami Tarybos posėdžių protokolais.

21. Tarybos sprendimai yra rekomendacinio pobūdžio.

22. Informacija apie Tarybos sprendimus pateikiama Savivaldybės interneto svetainėje adresu www.siauliuraj.lt.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

23. Nuostatai tvirtinami ir keičiami Savivaldybės tarybos sprendimu.

 

__________________________