LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2011 M. BALANDŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 3D-378 „DĖL PIENO GAMINIŲ INTERVENCINIO PIRKIMO, SANDĖLIAVIMO IR PARDAVIMO ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. kovo 31 d. Nr. 3D-225

Vilnius

 

 

 

P a k e i č i u   Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. balandžio 28 d. įsakymą Nr. 3D-378 „Dėl Pieno gaminių intervencinio pirkimo, sandėliavimo ir pardavimo administravimo taisyklių patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL PIENO GAMINIŲ INTERVENCINIO PIRKIMO, SANDĖLIAVIMO IR PARDAVIMO ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

 

 

Vadovaudamasis 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (OL 2013 L 347, p. 671), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. gegužės 4 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2016/1226 (OL 2016 L 202, p. 5), 2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 907/2014, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatos dėl mokėjimo agentūrų ir kitų įstaigų finansų valdymo, sąskaitų patvirtinimo, užstatų ir dėl euro naudojimo (OL 2014 L 255, p. 18), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. lapkričio 3 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2017/40 (OL 2017, L 5, p. 11), 2016 m. gegužės 18 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2016/1238, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatos dėl valstybės intervencijos ir paramos privačiajam sandėliavimui (OL 2016 L 206, p. 15), 2016 m. gegužės 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/1240, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatos dėl valstybės intervencijos ir paramos privačiajam sandėliavimui taikymo taisyklės (OL 2016 L 206, p. 71), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 11 d. nutarimu Nr. 987 „Dėl valstybės institucijų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Europos žemės ūkio garantijų fondo priemonių įgyvendinimą, paskyrimo,

t v i r t i n u Pieno gaminių intervencinio pirkimo, sandėliavimo ir pardavimo administravimo taisykles (pridedama).“

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                            Bronius Markauskas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

2017-03-09 raštu Nr. B6-(1.19)-715


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2011 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 3D-378

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2017 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 3D-225

redakcija)

 

 

PIENO GAMINIŲ INTERVENCINIO PIRKIMO, SANDĖLIAVIMO IR PARDAVIMO ADMINISTRAVIMO TAISYKLĖS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pieno gaminių intervencinio pirkimo, sandėliavimo ir pardavimo administravimo taisyklės (toliau – taisyklės) parengtos vadovaujantis 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (OL 2013 L 347, p. 671), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. gegužės 4 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2016/1226 (OL 2016 L 202, p. 5), 2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 907/2014, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatos dėl mokėjimo agentūrų ir kitų įstaigų finansų valdymo, sąskaitų patvirtinimo, užstatų ir dėl euro naudojimo (OL 2014 L 255, p. 18), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. lapkričio 3 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2017/40 (OL 2017, L 5, p. 11), 2016 m. gegužės 18 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2016/1238, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatos dėl valstybės intervencijos ir paramos privačiajam sandėliavimui (OL 2016 L 206, p. 15), 2016 m. gegužės 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/1240, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatų dėl valstybės intervencijos ir paramos privačiajam sandėliavimui taikymo taisyklės (OL 2016 L 206, p. 71).

2. Šios taisyklės reglamentuoja sviesto ir nugriebto pieno miltelių (toliau – pieno gaminiai) intervencinio pirkimo, sandėliavimo ir pardavimo (toliau – pieno gaminių intervenciniai pirkimai) administravimo tvarką.

3. Vadovaudamasi šių taisyklių 1 punkte nurodytų teisės aktų nuostatomis bei šiomis taisyklėmis:

3.1. VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra (toliau – Rinkos reguliavimo agentūra) administruoja pieno gaminių intervencinius pirkimus;

3.2. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Nacionalinė mokėjimo agentūra) vykdo lėšų, susijusių su pieno gaminių intervenciniais pirkimais, mokėjimą, susigrąžinimą ir apskaitą;

3.3. Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau – VMVT) vykdo pieno gaminių kokybės, pakuotės ženklinimo, taip pat gamybos ir sandėliavimo sąlygų kontrolę.

4. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

4.1. Pieno gaminių intervencinis pirkimas – rinkos reguliavimo priemonė, kai Rinkos reguliavimo agentūra, vadovaudamasi šių taisyklių 1 punkte nurodytuose teisės aktuose nustatyta tvarka, rinkoje perka pieno gaminius.

4.2. Pieno gaminių intervencinis sandėlis (toliau – intervencinis sandėlis) – ūkio subjekto nuosavybės, nuomos ar kitais pagrindais valdomas sandėlis, kuriame, remiantis ūkio subjekto ir Rinkos reguliavimo agentūros sudaryta pieno gaminių sandėliavimo sutartimi, sandėliuojami pieno gaminiai.

4.3. Pieno gaminių pardavėjas (toliau – pardavėjas) – šių taisyklių 1 punkte nurodytų teisės aktų reikalavimus atitinkantis ūkio subjektas, parduodantis pieno gaminius pagal pieno gaminių intervencinio pirkimo–pardavimo sutartį.

4.4. Pieno gaminių pirkėjas (toliau – pirkėjas) – ūkio subjektas, perkantis pieno gaminių intervenciniame sandėlyje sandėliuojamus pieno gaminius pagal su Rinkos reguliavimo agentūra sudarytą pieno gaminių pirkimo–pardavimo sutartį.

4.5. Ūkio subjektas Europos Sąjungos valstybėje įsisteigęs ir joje registruotas PVM mokėtoju juridinis asmuo.

 

II SKYRIUS

PIENO GAMINIŲ PIRKIMO SĄLYGOS IR TVARKA

 

5. Pardavėjas, siūlantis Rinkos reguliavimo agentūrai pirkti pieno gaminius ir atitinkantis šių taisyklių 1 punkte nurodytų teisės aktų reikalavimus, pateikia šios agentūros nustatytos formos paraišką pieno gaminiams parduoti (toliau – paraiška). Paraiška turi būti pateikta lietuvių kalba ir pasirašyta įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens. Rinkos reguliavimo agentūrai turi būti pateikiama įgaliojimo kopija, jei dokumentus pasirašo įgaliotas asmuo.

6. Prie paraiškos pardavėjas prideda:

6.1. įmonės registracijos pažymėjimo ir įstatų arba nuostatų kopijas;

6.2. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Mokesčių inspekcija) PVM pažymos kopiją;

6.3. siūlomų pirkti pieno gaminių atitiktį reikalavimams patvirtinančių dokumentų kopijas;

6.4. įrodymo, kad pieno perdirbimo įmonė pateikė nustatyto dydžio užstatą, dokumentą (jei užstatas yra pateikiamas grynaisiais pinigais arba banko čekiu, piniginės lėšos turi būti įskaitytos į Nacionalinės mokėjimo agentūros sąskaitą iki paraiškų pateikimo termino pabaigos).

7. Mažiausias pieno gaminių kiekis, kuris gali būti siūlomas pirkti Rinkos reguliavimo agentūrai, yra 30 tonų.

8. Jei pardavėjas per vieną valstybės intervencijos laikotarpį, kaip nustatyta reglamento (ES) Nr. 1308/2013 12 straipsnyje, teikia antrą ar daugiau paraiškų, tai pridėti dokumentų kopijų, nurodytų šių taisyklių 6.1 ir 6.2 papunkčiuose, nereikia.

9. Paraiška ir papildomi dokumentai pateikiami Rinkos reguliavimo agentūrai paštu arba pristatomi tiesiogiai.

10. Paraiškos pateikimo data laikoma paraiškos ir papildomų dokumentų Rinkos reguliavimo agentūroje gavimo data ir laikas (gauto dokumento registracijos žyma). Pateiktos paraiškos atsiimti arba keisti negalima.

11. Jei paraiška užpildyta klaidingai arba nurodyta ne visa reikalinga informacija, nepateikti papildomi dokumentai, užstatas ar užstato pateikimą įrodantys dokumentai yra netinkami, klaidingi, arba juose nurodyta ne visa reikalinga informacija, Rinkos reguliavimo agentūra paraišką atmeta ir per 3 darbo dienas apie tai informuoja pardavėją, nurodydama paraiškos atmetimo priežastis.

12. Rinkos reguliavimo agentūra perka tik tuos pieno gaminius, kurie atitinka reglamento (ES) Nr. 1308/2013, reglamento (ES) Nr. 2016/1238 IV priedo I ir II dalyje ir reglamento (ES) Nr. 2016/1240 21 straipsnyje nustatytus reikalavimus ir yra pagaminti Rinkos reguliavimo agentūros patvirtintoje pieno perdirbimo įmonėje pagal šių taisyklių 15 punktą.

13. Tinkamumo vartoti terminas ant pieno gaminių pakuočių nenurodomas.

14. Siekiant nustatyti pieno gaminių atitiktį nustatytiems reikalavimams, atliekami tyrimai, kaip nurodyta reglamento (ES) Nr. 2016/1240 IV priedo I dalyje arba atitinkamai reglamento (ES) Nr. 2016/1240 V priedo I dalyje ir 2008 m. kovo 5 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 273/2008, nustatančiame išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 taikymo taisykles, susijusias su pieno ir pieno produktų analizės bei kokybės vertinimo metodais (OL 2008, L 88, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. birželio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 565/2013 (OL 2013, L 167, p. 26). Pardavėjas turi užtikrinti pieno gaminių saugos ir kokybės atitiktį nustatytiems reikalavimams visą tinkamo sandėliavimo intervenciniame sandėlyje laikotarpį.

15. Įmonės, ketinančios gaminti pieno gaminius, skirtus parduoti taikant valstybės intervenciją, pateikia Rinkos reguliavimo agentūrai jos nustatytos formos paraišką dėl pieno perdirbimo įmonės patvirtinimo (toliau – patvirtinimo paraiška). Paraiška turi būti pasirašyta pieno perdirbimo įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens. Rinkos reguliavimo agentūrai turi būti pateikiama įgaliojimo kopija, jei dokumentus pasirašo įgaliotas asmuo.

16. Prie patvirtinimo paraiškos pieno perdirbimo įmonės prideda:

16.1. VMVT direktoriaus įsakymo, kuriuo pieno perdirbimo įmonė vadovaujantis Gyvūninio maisto tvarkymo subjektų veterinarinio patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. B1-738 „Dėl Gyvūninio maisto tvarkymo subjektų veterinarinio patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, yra patvirtinta ir įtraukta į Patvirtintų ir registruotų gyvūninio maisto tvarkymo subjektų registrą, kopiją;

16.2. įmonės registracijos pažymėjimo ir įstatų arba nuostatų kopijas.

17. Patvirtinimo paraiška ir papildomi dokumentai pateikiami Rinkos reguliavimo agentūrai paštu arba pristatomi tiesiogiai.

18. Rinkos reguliavimo agentūra, atlikusi pieno perdirbimo įmonės patikrinimą ir atsižvelgdama į priimtą sprendimą, informuoja pieno perdirbimo įmonę apie patvirtinimo numerio suteikimą arba patvirtinimo paraiškos atmetimą. Pastaruoju atveju, pašalinusi trūkumus, pieno perdirbimo įmonė gali pateikti svarstyti patvirtinimo paraišką iš naujo.

19. Prieš pradėdama gaminti pieno gaminius, skirtus parduoti taikant valstybės intervenciją, patvirtinta pieno perdirbimo įmonė ne vėliau kaip prieš dvi darbo dienas atsiunčia Rinkos reguliavimo agentūrai paštu arba elektroniniu būdu, arba pristato tiesiogiai laisvos formos pranešimą apie pieno gaminių, skirtų parduoti taikant valstybės intervenciją, gamybos tvarkaraštį, apimantį visą gamybos laikotarpį, kuriuo bus gaminami ketinami parduoti pieno gaminiai, be to, privalo informuoti Rinkos reguliavimo agentūrą apie gamybos tvarkaraščio pasikeitimą.

20. Jei pieno gaminių gamyba vyksta nuolatos, tuomet kitą gamybos tvarkaraštį patvirtinta pieno perdirbimo įmonė privalo pateikti ne vėliau kaip prieš dvi darbo dienas iki gamybos laikotarpio pabaigos pagal prieš tai atsiųstą gamybos tvarkaraštį.

21. Pieno gaminiai, kurie siūlomi Rinkos reguliavimo agentūrai pirkti, pagaminti nepateikus šių pieno gaminių gamybos tvarkaraščio ar jo pakeitimų, neperkami.

22. Rinkos reguliavimo agentūra informuoja Europos Komisiją (toliau – EK) apie visas priimtas paraiškas pagal šių taisyklių 5 punktą, kaip nustatyta reglamento (ES) Nr. 2016/1240 9 straipsnyje.

23. Jei pieno gaminių supirkimas vyko fiksuota kaina ir EK, siekdama išvengti superkamų pieno gaminių nustatytų kiekybinių apribojimų viršijimo, nustatė paskirstymo koeficientą, pardavėjas, jei jo netenkina nustatytas paskirstymo koeficientas, per 5 darbo dienas nuo EK sprendimo įsigaliojimo dienos gali atsiimti savo paraišką.

24. Jei pieno gaminių supirkimas vyko konkurso būdu, Rinkos reguliavimo agentūra per 3 darbo dienas nuo EK sprendimo įsigaliojimo dienos praneša apie EK sprendimą pardavėjams.

25. Rinkos reguliavimo agentūra per 5 darbo dienas nuo EK sprendimo įsigaliojimo dienos su pardavėjais, kurių paraiškos buvo patenkintos, sudaro pieno gaminių intervencinio pirkimo–pardavimo sutartį ir išduoda pieno gaminių pristatymo užsakymą (kuris yra sutarties priedas), kaip nustatyta reglamento (ES) Nr. 2016/1240 17 straipsnyje.

26. Pieno gaminiai supakuojami, pristatomi ir sandėliuojami laikantis reglamento (ES) Nr. 2016/1240 21 straipsnio reikalavimų.

27. Pieno gaminius pardavėjas pristato į sandėliavimo vietą ne anksčiau kaip kitą dieną ir ne vėliau kaip per 21 dieną nuo pieno gaminių pristatymo užsakymo išdavimo dienos. Atsižvelgdama į priimtus kiekius, Rinkos reguliavimo agentūra gali tą laikotarpį pratęsti ne daugiau kaip septynioms dienoms.

28. Pieno gaminių pristatymo data yra ta data, kai į paskirtą sandėliavimo vietą yra atvežtas visas pristatymo užsakyme nurodytas kiekis.

29. Pieno gaminių pardavėjas privalo prieš 5 darbo dienas informuoti Rinkos reguliavimo agentūrą apie paskutinės pieno gaminių siuntos atvežimo į intervencinį sandėlį dieną. Paskutinę pieno gaminių siuntos atvežimo į intervencinį sandėlį dieną Rinkos reguliavimo agentūros darbuotojai kartu su VMVT atstovais vykdo pieno gaminių perėmimo patikrą vietoje.

30. Pardavėjui užstato grąžinimo ar negrąžinimo atvejai yra nurodyti reglamento (ES) Nr. 2016/1238 5 straipsnio 2, 5 ir 6 dalyse.

31. Rinkos reguliavimo agentūra ne daugiau kaip per 40 dienų nuo pieno gaminių pristatymo dienos išduoda perėmimo aktą, kai atsižvelgiant į patikrų ir VMVT atliktų tyrimų rezultatus yra patvirtinama, kad reglamento (ES) Nr. 2016/1238 3 straipsnyje nustatyti atitikties reikalavimai yra įvykdyti. Perėmimo aktas siunčiamas pardavėjui ir intervencinio sandėlio valdytojui.

32. Jeigu pardavėjo pristatytų pieno gaminių Rinkos reguliavimo agentūra neperima ir jie nėra perkami, pardavėjas privalo atsiimti pieno gaminius ir apmokėti jų priėmimo į intervencinį sandėlį ir sandėliavimo išlaidas nuo pieno gaminių pristatymo į sandėlį dienos iki jų išvežimo iš intervencinio sandėlio dienos. Apmokėtas neperkamų pieno gaminių priėmimo ir saugojimo išlaidas pardavėjas grąžina Nacionalinei mokėjimo agentūrai ir sumoka sandėlio valdytojui jo patirtas, tačiau dar neapmokėtas šių atsiimamų pieno gaminių saugojimo išlaidas.

33. Jeigu pardavėjo pristatytų pieno gaminių Rinkos reguliavimo agentūra neperima ir jie nėra perkami, Rinkos reguliavimo agentūra išsiunčia pardavėjui pranešimą dėl kreditinės PVM sąskaitos faktūros išrašymo.

34. Pristatęs visą pieno gaminių intervencinio pirkimo–pardavimo sutartyje nustatytą pieno gaminių kiekį, pardavėjas Rinkos reguliavimo agentūrai pateikia PVM sąskaitą faktūrą už pristatytą pieno gaminių kiekį.

35. Už Rinkos reguliavimo agentūros perkamų pieno gaminių kiekius, įskaitant PVM, nurodytus perėmimo akte, pardavėjui sumoka Nacionalinė mokėjimo agentūra ne vėliau kaip per 65 dienas nuo pieno gaminių pristatymo dienos.

36. Lėšos pieno gaminių pardavėjams išmokamos vadovaujantis Žemės ūkio ir maisto produktų intervencinių pirkimų ir su jais susijusių išlaidų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. 3D-544 „Dėl Žemės ūkio ir maisto produktų intervencinių pirkimų ir su jais susijusių išlaidų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“.

37. Grąžintinos iš pieno gaminių pardavėjų lėšos administruojamos vadovaujantis Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų priemones, administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 137 „Dėl Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų priemones, administravimo taisyklių patvirtinimo“.

 

III SKYRIUS

PIENO GAMINIŲ PARDAVIMO SĄLYGOS IR TVARKA

 

38. Pieno gaminiai saugomi intervenciniuose sandėliuose parduodami konkurso tvarka.

39. EK priėmus reglamentą dėl pieno gaminių, supirktų taikant valstybės intervenciją, pardavimo, Rinkos reguliavimo agentūra bent prieš 4 dienas prieš pirmąją paraiškų dalyvauti konkurse pateikimo dieną paskelbia interneto tinklalapyje www.litfood.lt kvietimą dalyvauti konkurse, kaip numatyta reglamento (ES) Nr. 2016/1240 29 straipsnyje.

40. Pieno gaminių pirkėjas Rinkos reguliavimo agentūros kvietime nurodytais terminais pateikia šios agentūros nustatytos formos paraišką dalyvauti konkurse (toliau – konkurso paraiška). Konkurso paraiška turi būti pasirašyta pirkėjo ar jo įgalioto asmens. Rinkos reguliavimo agentūrai turi būti pateikiama įgaliojimo kopija, jei dokumentus pasirašo įgaliotas asmuo.

41. Prie konkurso paraiškos pirkėjas prideda:

41.1. įmonės registracijos pažymėjimo ir Mokesčių inspekcijos PVM pažymos tinkamai patvirtintas kopijas;

41.2. įrodymo, kad pirkėjas pateikė nustatyto dydžio užstatą, dokumentą (jei užstatas yra pateikiamas grynaisiais pinigais arba banko čekiu, lėšos turi būti įskaitytos į Nacionalinės mokėjimo agentūros sąskaitą iki konkurso paraiškų pateikimo termino pabaigos).

42. Konkurso paraiška ir papildomi dokumentai pateikiami Rinkos reguliavimo agentūrai paštu arba elektroniniu būdu, arba tiesiogiai. Jei konkurso paraišką ir papildomus dokumentus pirkėjas siunčia elektroniniu būdu, jis privalo prieš pasirašydamas sutartį pateikti Rinkos reguliavimo agentūrai konkurso paraiškos originalą, išskyrus garantinius ar laidavimo raštus, kurių originalai pateikiami iki konkurso paraiškų pateikimo termino pabaigos.

43. Konkurso paraiškos pateikimo data laikoma paraiškos ir papildomų dokumentų Rinkos reguliavimo agentūroje gavimo data ir laikas (gauto dokumento registracijos žyma). Pateiktos paraiškos atsiimti arba keisti negalima.

44. Jei konkurso paraiška užpildyta klaidingai arba nurodyta ne visa reikalinga informacija, nepateikti papildomi dokumentai, užstatas, ar užstato pateikimą įrodantys dokumentai yra netinkami, klaidingi arba juose nurodyta ne visa reikalinga informacija, Rinkos reguliavimo agentūra paraišką atmeta ir per 3 darbo dienas apie tai informuoja konkurso dalyvį, nurodydama konkurso paraiškos atmetimo priežastis.

45. Rinkos reguliavimo agentūra leidžia pirkėjui susipažinti su atliktais tyrimais pieno gaminių atitikčiai nustatytiems reikalavimams įvertinti.

46. Rinkos reguliavimo agentūra informuoja EK apie visas priimtas konkurso paraiškas, kaip nurodyta reglamento (ES) Nr. 2016/1240 31 straipsnyje.

47. Jei EK nustato mažiausią pardavimo kainą, Rinkos reguliavimo agentūra atmeta visas konkurso paraiškas, kuriose nurodyta kaina yra mažesnė už mažiausią EK nustatytą pardavimo kainą, ir per 3 darbo dienas nuo EK sprendimo įsigaliojimo informuoja pirkėjus apie konkurso rezultatus.

48. Rinkos reguliavimo agentūra pirkėjams paskirsto pieno gaminius atsižvelgdama į reglamento (ES) Nr. 2016/1240 34 straipsnyje nustatytas taisykles.

49. Pirkėjas, prieš išveždamas pieno gaminius iš intervencinio sandėlio, sumoka Nacionalinei mokėjimo agentūrai už tą pieno gaminių kiekį, kurį jis ketina išvežti. Už perkamus pieno gaminius pirkėjas gali sumokėti dalimis arba mokėti visą sumą iš karto.

50. Pirkėjui sumokėjus už pieno gaminius, Rinkos reguliavimo agentūra jam išduoda leidimą išvežti pieno gaminius iš intervencinio sandėlio, kurio kopija taip pat nusiunčiama ir intervenciniam sandėliui.

51. Pirkėjas pieno gaminius iš intervencinio sandėlio turi išsivežti per 30 dienų nuo pranešimo, nurodyto šių taisyklių 47 punkte, iš Rinkos reguliavimo agentūros gavimo dienos. Pirkėjas prisiima visą riziką ir sandėliavimo išlaidas tuo atveju, jeigu jis apmokėtų pieno gaminių neatsiima per šį nurodytą laikotarpį.

52. Pieno gaminiai išvežami iš sandėliavimo vietos pirkėjo transporto priemonėmis. Pirkėjas privalo prisiimti visas transportavimo dokumentų pildymo išlaidas.

53. Pirkėjas ar jo įgaliotas atstovas gali dalyvauti pieno gaminių išvežimo iš intervencinio sandėlio procedūroje. Jei jie šioje procedūroje nedalyvauja, pretenzijos dėl pieno gaminių kiekio ir kokybės nepriimamos.

54. Pieno gaminiai iš intervencinio sandėlio išvežami laikantis reglamento (ES) Nr. 2016/1240 38 straipsnio reikalavimų.

55. Pirkėjui užstato grąžinimo ar negrąžinimo atvejai yra nurodyti reglamento (ES) Nr. 2016/1238 5 straipsnio 3 ir 7 dalyse.

 

IV SKYRIUS

PIENO GAMINIŲ SANDĖLIAVIMO SĄLYGOS IR TVARKA

 

56. Ūkio subjektas, ketinantis dalyvauti Rinkos reguliavimo agentūros vykdomoje intervencinių sandėlių atrankoje, pateikia šios agentūros nustatytos formos paraišką dėl sandėlio patvirtinimo. Paraiška dėl sandėlio patvirtinimo turi būti pasirašyta ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens. Rinkos reguliavimo agentūrai turi būti pateikiama įgaliojimo kopija, jei dokumentus pasirašo įgaliotas asmuo.

57. Prie paraiškos dėl sandėlio patvirtinimo pridedama:

57.1. sandėlio išdėstymo ir patalpų, kur bus laikomi intervencijai skirti gaminiai, planas;

57.2. VMVT direktoriaus įsakymo, kuriuo ūkio subjektas vadovaujantis Gyvūninio maisto tvarkymo subjektų veterinarinio patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. B1-738 „Dėl Gyvūninio maisto tvarkymo subjektų veterinarinio patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, yra patvirtinta ir įtraukta į Patvirtintų ir registruotų gyvūninio maisto tvarkymo subjektų registrą, kopija arba Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo, išduoto vadovaujantis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. B1-527 „Dėl Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo reikalavimų patvirtinimo“ nuostatomis, kopija;

57.3. įmonės registracijos pažymėjimo ir įstatų arba nuostatų kopijos.

58. Patvirtinimo paraiška ir papildomi dokumentai pateikiami Rinkos reguliavimo agentūrai paštu arba pristatomi tiesiogiai.

59. Rinkos reguliavimo agentūra atlieka šių taisyklių 56 punkte nurodyto ūkio subjekto patikrą vietoje ir atsižvelgdama į priimtą sprendimą informuoja jį apie patvirtinimo numerio suteikimą arba paraiškos atmetimą. Pašalinęs trūkumus, šis ūkio subjektas gali pateikti svarstyti patvirtinimo paraišką iš naujo.

60. Sandėlių atranką pieno gaminiams sandėliuoti Rinkos reguliavimo agentūra vykdo vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis.

61. Intervencinis sandėlis privalo užtikrinti, kad pieno gaminiai būtų sandėliuojami laikantis gaminio dokumentuose nurodytų sąlygų (išlaikomas nurodytas sandėlio temperatūros ir drėgmės režimas). Sviestas intervenciniuose sandėliuose turi būti saugomas esant ne aukštesnei kaip -18°C temperatūrai.

62. Intervencinis sandėlis privalo tvarkyti specialią Rinkos reguliavimo agentūros nustatytą pieno gaminių apskaitą, kuri atspindėtų tikslias sandėliavimo vietas, sandėliuojamų pieno gaminių kiekį, jų atvežimo ir išvežimo datą, naudojant kompiuterizuotą apskaitos sistemą, bei registruoti laikymo sąlygų parametrus (temperatūros ir santykinės drėgmės).

63. Rinkos reguliavimo agentūrai pristatytų pieno gaminių kiekį intervencinis sandėlis privalo registruoti ir įtraukti į apskaitą atskirai nuo kitų saugomų gaminių, naudodamas atskirą sandėlio bylą. Pakeisti sandėliuojamus pieno gaminius kitais yra draudžiama.

64. Jeigu tenka pakeisti pieno gaminių sandėliavimo sąlygas arba vietą, intervencinis sandėlis privalo apie tai pranešti Rinkos reguliavimo agentūrai raštu prieš 3 darbo dienas ir gauti Rinkos reguliavimo agentūros sutikimą pakeisti sandėliavimo sąlygas arba vietą. Be raštiško Rinkos reguliavimo agentūros sutikimo pieno gaminiai į kitą sandėliavimo vietą negali būti perkeliami.

65. Intervencinis sandėlis privalo savo sąskaita apdrausti Rinkos reguliavimo agentūros sandėliuojamus pieno gaminius Rinkos reguliavimo agentūros naudai visą jų sandėliavimo laikotarpį – nuo gaisro, sprogimo, trečiųjų asmenų neteisėtos veiklos ir gamtinių jėgų, už sumą, ne mažesnę nei viso draudžiamojo turto atkuriamoji vertė. Intervencinis sandėlis taip pat turi būti apsidraudęs bendruoju civilinės atsakomybės draudimu.

66. Įvykus draudžiamajam įvykiui, intervencinis sandėlis privalo savo jėgomis atlikti visus veiksmus, reikalingus draudžiamajam įvykiui įforminti. Draudimo bendrovei pareikalavus, intervencinis sandėlis privalo laiku pateikti reikalingą informaciją, kartu informuoti Rinkos reguliavimo agentūrą ir pateikti siunčiamos informacijos kopijas.

67. Intervencinis sandėlis privalo, besibaigiant turto draudimo liudijimo (polisų) galiojimo terminui, nedelsdamas jį pratęsti ir draudimo dokumentų kopijas raštu pateikti Rinkos reguliavimo agentūrai.

68. Pieno gaminiai iš intervencinio sandėlio išduodami pagal Rinkos reguliavimo agentūros pirkėjui išduotą leidimą išvežti pieno gaminius iš intervencinio sandėlio. Intervencinis sandėlis privalo prisiimti visas išdavimo iš sandėlio dokumentų pildymo išlaidas.

69. Jei po leidime nurodyto galutinio atsiėmimo termino pieno gaminiai ar jų dalis lieka neatsiimti, atsakomybė už neatsiimtų pieno gaminių likutį ir visos su tuo susijusios išlaidos tenka pieno gaminių pirkėjui.

70. Intervencinis sandėlis Rinkos reguliavimo agentūros nurodymu privalo sudaryti sąlygas pieno gaminių pirkėjui apžiūrėti pieno gaminius, paimti jų mėginius ir leisti dalyvauti nustatant svorį išvežimo metu. Nustatant svorį dalyvauja Rinkos reguliavimo agentūra, sveria intervencinis sandėlis.

71. Intervencinis sandėlis už suteiktas sandėliavimo paslaugas privalo Rinkos reguliavimo agentūrai kas mėnesį pateikti PVM sąskaitą faktūrą kartu su to mėnesio saugojimo ataskaita, kurioje turi būti nurodyta kiekvienos dienos pieno gaminių apyvarta (t) ir saugojimo dienų skaičius. Šie dokumentai už praėjusio mėnesio paslaugas Rinkos reguliavimo agentūrai turi būti pateikti iki einamojo mėnesio penktos dienos.

72. Už Rinkos reguliavimo agentūrai suteiktas sandėliavimo paslaugas intervenciniam sandėliui sumoka Nacionalinė mokėjimo agentūra per 60 kalendorinių dienų nuo teisingos PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos.

73. Jeigu intervencinis sandėlis vėluoja pateikti teisingus, atitinkančius 1 punkte nurodytų teisės aktų nuostatas, šių taisyklių 71 punkte nurodytus dokumentus bei kitas 1 punkte nurodytuose teisės aktuose nustatytas ataskaitas, mokėjimas už suteiktas sandėliavimo paslaugas sulaikomas proporcingai vėluojamų pateikti dokumentus dienų skaičiui.

74. Lėšos už sandėliavimo paslaugas užsakomos ir išmokamos vadovaujantis Lėšų Europos Sąjungos žemės ūkio fondų ir Europos Sąjungos žuvininkystės fondų priemonėms įgyvendinti išmokėjimo ir gavimo iš Europos Komisijos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. 3D-403 „Dėl Lėšų Europos Sąjungos žemės ūkio fondų ir Europos Sąjungos žuvininkystės fondų priemonėms įgyvendinti išmokėjimo ir gavimo iš Europos Komisijos taisyklių patvirtinimo“, bei Žemės ūkio ir maisto produktų intervencinių pirkimų ir su jais susijusių išlaidų administravimo ir finansavimo taisyklėmis.

75. Grąžintinos iš intervencinio sandėlio lėšos administruojamos vadovaujantis Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų priemones, administravimo taisyklėmis.

 

V SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

 

76. Taisyklėse minimi ūkio subjektai, įstaigos ir institucijos atsako už tinkamą šių taisyklių ir teisės aktų, nurodytų šių taisyklių 1 punkte, laikymąsi.

77. Už paraiškose, ataskaitose ir kituose dokumentuose pateiktus duomenis atsako juos pateikęs asmuo.

78. Rinkos reguliavimo agentūra atsako už:

78.1. naudojamų paraiškų, sutarčių, ataskaitų ir kitų administravimo dokumentų formų parengimą ir patvirtinimą Rinkos reguliavimo agentūros generalinio direktoriaus įsakymu;

78.2. informacijos apie pieno gaminių intervencinio pirkimo, sandėliavimo ir pardavimo administravimo tvarką, paraiškų formų, kitų dokumentų bei rekomendacijų paskelbimą Rinkos reguliavimo agentūros interneto tinklalapyje http://www.litfood.lt;

78.3. paraiškų bei kitų dokumentų priėmimą, informacijos parengimą EK ir informavimą apie jos priimtus sprendimus, lėšų išmokėjimui ir gavimui reikiamų duomenų perdavimą Nacionalinei mokėjimo agentūrai;

78.4. patikrų vietoje, nustatytų taisyklių 1 punkte nurodytuose teisės aktuose, atlikimą ir jų inicijavimą;

78.5. intervencinių sandėlių atrinkimą ir užtikrinimą, kad intervenciniai sandėliai yra tinkami pieno gaminiams sandėliuoti ir juos išlaikyti geros būklės, bei apie Lietuvos Respublikos teritorijoje esančius intervencinius sandėlius valstybės intervencijos laikotarpiu paskelbimą;

78.6. pranešimų ir ataskaitų, nustatytų taisyklių 1 punkte nurodytuose teisės aktuose, teikimą atsakingoms Europos Sąjungos institucijoms ir Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento Maisto pramonės skyriui.

79. Nacionalinė mokėjimo agentūra atsako už lėšų išmokėjimą ir susigrąžinimą pagal Rinkos reguliavimo agentūros pateiktus duomenis ir teisingą išmokėtų, gautų bei susigrąžintų lėšų apskaitą.

80. VMVT atsako už:

80.1. pieno gaminių sudėties, kokybės, pakuotės ir ženklinimo atitikties šių taisyklių 1 punkte nurodytų teisės aktų reikalavimams patikras pagal savo kompetenciją;

80.2. patikrų pagal savo kompetenciją pieno perdirbimo įmonėje atlikimą, kaip nustatyta reglamento (ES) Nr. 2016/1238 IV ir V prieduose;

80.3. gaminių laikymo šaltuose sandėliuose bei sandėliuose kontrolę;

80.4. patikrų ataskaitų, tyrimų rezultatų ir kitų dokumentų pateikimą Rinkos reguliavimo agentūrai, kaip numatyta Bendradarbiavimo tarp VMVT ir Rinkos reguliavimo agentūros sutartyje;

80.5. kitų patikrų atlikimą pagal Rinkos reguliavimo agentūros prašymus.

81. Asmenys, gavę lėšas neteisėtai arba prisidėję prie neteisėto jų gavimo (sąmoningai patvirtinę klaidingus duomenis), atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka bei pagal 1 punkte nurodytų teisės aktų nuostatas.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

82. Pasikeitus šiose taisyklėse nurodytiems teisės aktams, tiesiogiai taikomos naujos šių teisės aktų nuostatos.

83. Rinkos reguliavimo agentūros sprendimai gali būti apskųsti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

_________________