Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2010 M. KOVO 17 D. NUTARIMO NR. 291 „DĖL Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos STATUSO PAKEITIMO IR Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuostatŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. lapkričio 5 d. Nr. 1204
Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 17 d. nutarimu Nr. 291 „Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos statuso pakeitimo ir Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuostatų patvirtinimo“:

1. Pripažinti netekusiu galios 14 punktą.

2. Pakeisti 16.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

16.4. tvirtina departamento administracijos struktūrą ir valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašą, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų ir departamentui Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinto didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus;“.

3. Pakeisti 17 punktą ir jį išdėstyti taip:

„17. Kūno kultūros ir sporto departamento generalinis direktorius turi pavaduotoją, kuris yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas departamento generaliniam direktoriui. Departamento generalinio direktoriaus pavaduotojas į pareigas priimamas ir iš jų atleidžiamas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.“

4. Pakeisti 18 punktą ir jį išdėstyti taip:

„18. Kai departamento generalinio direktoriaus laikinai nėra, jo funkcijas atlieka departamento generalinio direktoriaus pavaduotojas.“

5. Pakeisti 19 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

„19. Departamento generalinio direktoriaus pavaduotojas atlieka šias funkcijas:“.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

Krašto apsaugos ministras, laikinai einantis

vidaus reikalų ministro pareigas                                                      Juozas Olekas