LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2021 M. BALANDŽIO 22 D. ĮSAKYMO NR. A1-320 „DĖL VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ AKREDITUOTAI PAGALBAI NUO NUSIKALSTAMOS VEIKOS NUKENTĖJUSIEMS ASMENIMS TEIKTI POREIKIO NUSTATYMO, ŠIŲ LĖŠŲ PLANAVIMO, PASKIRSTYMO, PERVEDIMO, NAUDOJIMO, ATSISKAITYMO UŽ PANAUDOTAS LĖŠAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO PAKEITIMO

 

2022 m. sausio 12 d. Nr. A1-18

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. balandžio 22 d. įsakymą Nr. A1-320 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų akredituotai pagalbai nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims teikti poreikio nustatymo, šių lėšų planavimo, paskirstymo, pervedimo, naudojimo, atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Papildau 3.3 papunkčiu ir jį išdėstau taip:

3.3. 2022 metams akredituotai pagalbai teikti skirtos lėšos pagalbos tarnyboms, kurios į Departamentą dėl lėšų akredituotai pagalbai teikti 2022 metams kreipėsi iki 2021 m. gruodžio 1 d., paskirstomos lygiomis dalimis.“

2. P a k e i č i u nurodytu įsakymu patvirtintą Valstybės biudžeto lėšų akredituotai pagalbai nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims teikti poreikio nustatymo, šių lėšų planavimo, paskirstymo, pervedimo, naudojimo, atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos aprašą:

2.1. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Lėšos akredituotai pagalbai teikti pagalbos tarnyboms biudžetiniams metams paskirstomos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu.“

2.2. Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Lėšos akredituotai pagalbai teikti biudžetiniams metams pagalbos tarnyboms paskirstomos proporcingai pagal planuojamą akredituotos pagalbos gavėjų skaičių pagalbos tarnybose, vienam akredituotos pagalbos gavėjui pagalbos tarnybose skiriant vidutiniškai ne daugiau nei bazinių socialinių išmokų dydžio lėšų sumą, neviršijant maksimalių Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų sumų šiai priemonei įgyvendinti.“

2.3. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Departamentas organizuoja lėšų akredituotai pagalbai einamaisiais biudžetiniais metais teikti naudojimo sutarčių (toliau – sutartis) su pagalbos tarnybomis sudarymą ir jas pasirašo per 20 darbo dienų nuo socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymo dėl lėšų akredituotai pagalbai teikti paskirstymo įsigaliojimo dienos. Sutartyse turi būti nurodyta Tvarkos apraše nustatyta lėšų pervedimo, grąžinimo, naudojimo, atsiskaitymo už jas tvarka ir terminai, su pagalbos tarnyba suderintas metinis akredituotos pagalbos gavėjų, kuriems pagalbos tarnyba įsipareigoja suteikti akredituotą pagalbą, skaičius, kuris turi būti ne mažesnis už skaičių, gaunamą pagalbos tarnybai einamiesiems biudžetiniams metams skirtų lėšų sumą padalijus iš vienam akredituotos pagalbos gavėjui pagalbos tarnybose vidutiniškai skiriamos bazinių socialinių išmokų dydžio lėšų sumos, kitos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo tvarkos patvirtinimo“, 61 punkte numatytos sąlygos, prie sutarčių turi būti pridėtos pagalbos tarnybų parengtos ir su Departamentu suderintos išlaidų sąmatos.“

2.4. Pakeičiu 16.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

16.7. „2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“. Šiame papunktyje nurodytos išlaidos apima akredituotos pagalbos gavėjų laikino apgyvendinimo išlaidas, kanceliarinių prekių, reikmenų, inventoriaus ir priemonių, reikalingų akredituotai pagalbai teikti, įsigijimo išlaidas, mokesčius bankams už pavedimus ir kitas jų paslaugas, buhalterinės apskaitos paslaugų įsigijimo išlaidas, leidybos išlaidas, viešinimo išlaidas (išskyrus ilgalaikį materialųjį turtą, kurio vertė yra 500 (penki šimtai) eurų ir didesnė);“.

2.5. Pakeičiu 20 punktą ir jį išdėstau taip:

20. Einamaisiais metais pagalbos tarnyboms skirtos lėšos akredituotai pagalbai teikti naudojamos iki einamųjų metų gruodžio 31 d. Išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti, jei jos patirtos ir apmokėtos nuo einamųjų metų sausio 1 d. iki sutartyje numatytos dienos, tačiau ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 31 d.“

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                                    Monika Navickienė