LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2004 M. RUGSĖJO 10 D. ĮSAKYMO NR. D1-481 „DĖL ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS BEI JOS ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2014 M. BIRŽELIO 2 D. ĮSAKYMO NR. D1-492 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2004 M. RUGSĖJO 10 D. ĮSAKYMO NR. D1-481 „DĖL ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS BEI JOS ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. gruodžio 29 d. Nr. D1-1059

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. D1-481 „Dėl Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintas Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisykles:

1.1. pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Elektros ir elektroninė įranga klasifikuojama pagal Taisyklių 1 priede nurodytas kategorijas.“;

1.2. pakeičiu 7.10 papunktį ir jį išdėstau taip:

7.10. Elektros ir elektroninės įrangos atliekų priėmimo vieta – buitinės elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo vieta, įrengta elektros ir elektroninės įrangos gamintojo, importuotojo ar licencijuotos gamintojų ir importuotojų organizacijos, vykdančių Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 61 „Dėl Dokumentų, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir jų reikalavimų vykdymo, lėšų, gautų pagal šiuos dokumentus, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo ir elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduočių nustatymo“ (toliau – Nutarimas) patvirtintos elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduoties vykdymo 2 variantą (toliau – Elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduoties vykdymo 2 variantas);“;

1.3. pakeičiu 8.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.2. apskaityti Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamą elektros ir elektroninės įrangą Gaminių apskaitos ir atliekų tvarkymo organizavimo veiklos ataskaitų teikimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. D1-290 „Dėl Gaminių apskaitos ir atliekų tvarkymo organizavimo veiklos ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka;“;

1.4pakeičiu 114  punktą ir jį išdėstau taip:

114. Elektros ir elektroninės įrangos gamintojai ar importuotojai Taisyklių 113.1–113.5 papunkčiuose nurodytą informaciją turi pateikti įrangos naudojimo instrukcijoje ar atskirame leidinyje. Jei ši informacija teikiama per platintojus, ji visuomenei turi būti pateikiama raštu prekybos vietoje.“;

1.5. pakeičiu 191  punktą ir jį išdėstau taip:

191. Elektros ir elektroninės įrangos atliekas apdorojančios įmonės turi įvykdyti Nutarimu patvirtintame Elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduočių apraše nustatytus minimalius elektros ir elektroninės įrangos atliekų naudojimo reikalavimus.“;

1.6pripažįstu netekusiu galios 28 punktą;

1.7pripažįstu netekusiu galios 29 punktą;

1.8pripažįstu netekusiu galios 30 punktą;

1.9. pripažįstu netekusiu galios 31 punktą;

1.10. pripažįstu netekusiu galios 32 punktą;

1.11. pakeičiu 33 punktą ir jį išdėstau taip:

33. Jei elektros ir elektroninės įrangos atliekos apdorotos, panaudotos, paruoštos naudoti pakartotinai ir (ar) perdirbtos ne Lietuvoje, elektros ir elektroninės įrangos atliekas išvežančios įmonės sutartyje su elektros ir elektroninės įrangos atliekas ne Lietuvoje apdorojančia, naudojančia, paruošiančia naudoti pakartotinai ir (ar) perdirbančia įmone turi būti nurodyta, kad užsienio įmonėje elektros ir elektroninės įrangos atliekos apdorojamos, naudojamos, paruošiamos naudoti pakartotinai ir (ar) perdirbamos laikantis 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų reikalavimams lygiaverčių sąlygų.“;

1.12. pakeičiu 37 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

37. Kolektyviai gamintojų, importuotojų arba jų organizacijų įsteigtų Priėmimo vietų, užtikrinančių minimalų Elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduoties vykdymo variantui įvykdyti reikalingą Priėmimo vietų skaičių (toliau – minimalus Priėmimo vietų skaičius), negali būti daugiau kaip:“;

1.13. pakeičiu 46 punktą ir jį išdėstau taip:

46. Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas, išduotas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka, Taršos leidimas, išduotas Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka, ar kitas aplinkosauginis leidimas, rengiamas ir išduodamas Aplinkos apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, Priėmimo vietai neprivalomas.“;

1.14. pakeičiu 49 punktą ir jį išdėstau taip:

49. Įrengėjas privalo informuoti visuomenę apie galimybę atiduoti buitines elektros ir elektroninės įrangos atliekas, nurodydamas Įrengėjo įrengtos Priėmimo vietos (-ų) adresą (-us). Ši informacija turi būti nuolat skelbiama bent Įrengėjo interneto svetainėje ir ne rečiau kaip kas tris mėnesius, t. y. ne mažiau kaip 4 kartus per metus, skelbiama nacionalinėje ir (ar) regioninėje, ir (ar) vietinėje periodinėje spaudoje (regioninėje periodinėje spaudoje skelbiama tik apie tame regione įrengtas Priėmimo vietas, vietinėje periodinėje spaudoje skelbiama tik apie toje savivaldybėje įrengtas Priėmimo vietas).“;

1.15. pakeičiu 51 punktą ir jį išdėstau taip:

51. Gamintojas, importuotojas, ataskaitiniais kalendoriniais metais elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymą organizavę individualiai ir pasirinkę vykdyti Elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduoties vykdymo 2 variantą (individualiai ar kolektyviai įrengti Priėmimo vietas), Gaminių apskaitos ir atliekų tvarkymo organizavimo veiklos ataskaitų teikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. D1-290 „Dėl Gaminių apskaitos ir atliekų tvarkymo organizavimo veiklos ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka teikdami elektros ir elektroninės įrangos apskaitos ir atliekų tvarkymo organizavimo veiklos ataskaitas, kartu turi pateikti informaciją apie Priėmimo vietų eksploatavimą ataskaitiniais kalendoriniais metais ir atliekų, surinktų šiose Priėmimo vietose, kiekį ataskaitiniais kalendoriniais metais.“;

1.16pakeičiu 52 punktą ir jį išdėstau taip:

52. Gamintojas, importuotojas einamaisiais kalendoriniais metais elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymą organizuojantys individualiai ir pasirinkę vykdyti Elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduoties vykdymo 2 variantą (individualiai ar kolektyviai įrengti Priėmimo vietas), Gaminių apskaitos ir atliekų tvarkymo organizavimo veiklos ataskaitų teikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. D1-290 „Dėl Gaminių apskaitos ir atliekų tvarkymo organizavimo veiklos ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka teikdami elektros ir elektroninės įrangos apskaitos ir atliekų tvarkymo organizavimo veiklos ataskaitas, kartu turi pateikti informaciją apie numatomas įrengti ar jau įrengtas Priėmimo vietas einamiesiems kalendoriniams metams.“;

1.17. pakeičiu 53 punktą ir jį išdėstau taip:

53. Kartu su informacija apie Priėmimo vietų eksploatavimą Įrengėjas pateikia leidinių, kuriuose skelbta šių Taisyklių 49 punkte nurodyta informacija, kopijas.“;

1.18pakeičiu 54 punktą ir jį išdėstau taip:

54. Licencijuota gamintojų ir importuotojų organizacija, ataskaitiniais kalendoriniais metais pasirinkusi vykdyti Elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduoties vykdymo 2 variantą, Gamintojų ir importuotojų organizacijos veiklos organizavimo plano, finansavimo schemos ir švietimo programos rengimo, derinimo ir ataskaitų bei informacijos apie jų vykdymą teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. D1-57 „Dėl Gamintojų ir importuotojų organizacijos veiklos organizavimo plano, finansavimo schemos ir švietimo programos rengimo, derinimo ir ataskaitų bei informacijos apie jų vykdymą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka metinėje ataskaitoje apie veiklos organizavimo plano vykdymą ir finansavimo schemoje ir švietimo programoje numatytų priemonių įgyvendinimą turi pateikti informaciją apie Priėmimo vietų eksploatavimą ataskaitiniais kalendoriniais metais ir atliekų, surinktų šiose Priėmimo vietose, kiekį ataskaitiniais kalendoriniais metais.“;

1.19. pakeičiu 55 punktą ir jį išdėstau taip:

55. Licencijuota gamintojų ir importuotojų organizacija, einamaisiais kalendoriniais metais pasirinkusi vykdyti Elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduoties vykdymo 2 variantą, Gamintojų ir importuotojų organizacijos veiklos organizavimo plano, finansavimo schemos ir švietimo programos rengimo, derinimo ir ataskaitų bei informacijos apie jų vykdymą teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. D1-57 „Dėl Gamintojų ir importuotojų organizacijos veiklos organizavimo plano, finansavimo schemos ir švietimo programos rengimo, derinimo ir ataskaitų bei informacijos apie jų vykdymą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka einamųjų metų gamintojų ir importuotojų organizacijos atliekų tvarkymo veiklos organizavimo plane turi pateikti informaciją apie numatomas įrengti ar jau įrengtas Priėmimo vietas einamiesiems kalendoriniams metams.“;

1.20. pakeičiu 57.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

57.1. važtaraščio ir elektros ir elektroninės įrangos pardavimo ir (arba) nuosavybės teisių perdavimo sutarties, kurioje nurodyta, kad įranga skirta tiesiogiai pakartotinai naudoti ir kad ji gerai veikia, kopiją;“;

1.21. pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau taip:

„Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių

1 priedas

 

ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS KATEGORIJOS IR NEBAIGTINIS ŠIOMS KATEGORIJOMS PRISKIRIAMOS ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS

 

1. Temperatūros keitimo įranga

Šiai kategorijai priskiriamos elektros ir elektroninės įrangos sąrašas: šaldytuvai, šaldikliai, automatiniai šaltų produktų išdavimo įtaisai, oro kondicionavimo įranga, garų surinkimo įranga, šilumos siurbliai, radiatoriai, kuriuose yra alyvos ir kita temperatūros keitimo įranga, temperatūrai keisti naudojanti skysčius, išskyrus vandenį.

2. Ekranai, monitoriai ir įranga, kurioje yra ekranų, kurių paviršiaus plotas didesnis nei 100 cm2

Šiai kategorijai priskiriamos elektros ir elektroninės įrangos sąrašas: ekranai, televizoriai, skystųjų kristalų nuotraukų rėmeliai, monitoriai, nešiojamieji kompiuteriai, knyginiai kompiuteriai.

3. Lempos

Šiai kategorijai priskiriamos elektros ir elektroninės įrangos sąrašas: tiesios fluorescencinės lempos, kompaktinės fluorescencinės lempos, fluorescencinių lempų lemputės, didelio ryškumo išlydžio lempos, įskaitant suslėgto natrio lempas ir metalų halidų lempas, žemo slėgio natrio lempos, šviesos diodai (LED).

4. Stambi įranga (bent vienas iš išorinių išmatavimų didesnis nei 50 cm)

Ši kategorija apima namų ūkio prietaisus, IT ir telekomunikacinę įrangą, vartojimo įrangą, šviestuvus, garso ir vaizdo atkūrimo įrangą, muzikinę įrangą, elektrinius ir elektroninius įrankius, žaislus, laisvalaikio ir sporto įrangą, medicinos prietaisus, stebėjimo ir kontrolės prietaisus, automatinius daiktų išdavimo įtaisus, elektros srovės generavimo įrangą. Šiai kategorijai nepriskiriama 1–3 kategorijų įranga.

Šiai kategorijai priskiriamos elektros ir elektroninės įrangos sąrašas: skalbimo mašinos, drabužių džiovintuvai, indaplovės, maisto ruošimo prietaisai, elektrinės viryklės, elektrinės viryklėlės, šviestuvai, garso ar vaizdo atkūrimo įranga, muzikinė įranga (išskyrus bažnyčiose įrengiamus vargonus), mezgimo ir audimo prietaisai, universalieji komplektai, spausdintuvų blokai, kopijavimo įranga, stambūs monetiniai aparatai, stambūs medicinos prietaisai, stambūs stebėjimo ir kontrolės prietaisai, stambūs automatiniai produktų ir pinigų išdavimo įtaisai, fotovoltinės plokštės.

5. Smulki įranga (nė vienas iš išorinių išmatavimų neviršija 50 cm)

Ši kategorija apima namų ūkio prietaisus, vartojimo įrangą, šviestuvus, garso ir vaizdo atkūrimo įrangą, muzikinę įrangą, elektrinius ir elektroninius įrankius, žaislus, laisvalaikio ir sporto įrangą, medicinos prietaisus, stebėjimo ir kontrolės prietaisus, automatinius daiktų išdavimo įtaisus, elektros srovės generavimo įrangą. Šiai kategorijai nepriskiriama 1–3 ir 6 kategorijų įranga.

Šiai kategorijai priskiriamos elektros ir elektroninės įrangos sąrašas: dulkių siurbliai, kilimų valymo prietaisai, siuvimo prietaisai, šviestuvai, mikrobangų krosnelės, ventiliavimo įranga, lygintuvai, skrudintuvai, elektriniai peiliai, elektriniai virduliai, rankiniai ir kitokie laikrodžiai, elektriniai skustuvai, svarstyklės, plaukų ir kūno priežiūros prietaisai, kišeninės skaičiavimo mašinėlės, radijo aparatai, vaizdo kameros, vaizdo įrašymo įtaisai, aukštos kokybės garso įranga, muzikos instrumentai, garso ar vaizdo atkūrimo įranga, elektriniai ir elektroniniai žaislai, sporto įranga, dviračių, nardymo, bėgimo, irklavimo ir kiti kompiuteriai, dūmų detektoriai, šilumos reguliatoriai, termostatai, smulkūs elektriniai ir elektroniniai įrankiai, smulkūs medicinos aparatai, smulkūs stebėjimo ir kontrolės prietaisai, smulkūs automatiniai produktų išdavimo įtaisai, maži prietaisai su įmontuotomis fotovoltinėmis plokštėmis.

6. Smulki IT ir telekomunikacijų įranga (nė vienas iš išorinių išmatavimų neviršija 50 cm)

Šiai kategorijai priskiriamos elektros ir elektroninės įrangos sąrašas: mobilieji telefonai, palydovinės vietos nustatymo (GPS) sistemos, skaičiuoklės, maršruto parinktuvas, asmeniniai kompiuteriai, spausdintuvai, telefonai.“;

1.22. pripažįstu netekusiu galios 3 priedą;

1.23. pripažįstu netekusiu galios 4 priedą;

1.24. pripažįstu netekusiu galios 5 priedą;

1.25. pripažįstu netekusiu galios 6 priedą;

1.26. pripažįstu netekusiu galios 7 priedą.

2. P a k e i č i u  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. birželio 2 d. įsakymą Nr. D1-492 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. D1-481 „Dėl Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“:

2.1. pripažįstu netekusiu galios 2.2 papunktį;

2.2. pripažįstu netekusiu galios 2.53 papunktį;

2.3. pripažįstu netekusiu galios 2.55 papunktį;

2.4. pripažįstu netekusiu galios 2.58 papunktį;

2.5. pripažįstu netekusiu galios 2.60 papunktį;

2.6. pripažįstu netekusiu galios 3 punktą.

3. N u s t a t a u, kad:

3.1. šis įsakymas įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.;

3.2. metinės 2017 m. elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo ataskaitos teikiamos pagal Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių nuostatas, galiojančias iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos;

3.3. informacija apie 2017 m. eksploatuotas elektros ir elektroninės įrangos atliekų priėmimo vietas teikiama pagal Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių nuostatas, galiojančias iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                   Kęstutis Navickas